Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Etica – integritatea în activitatea profesională

BCE se angajează să promoveze integritatea, buna guvernanță corporativă și cele mai înalte standarde etice.

Etica ne îndeamnă să facem alegerile corecte chiar și în situații dificile sau atunci când ne aflăm sub presiune. Aceasta stă la baza încrederii publicului și, implicit, a credibilității BCE.

Christine Lagarde

Înalții funcționari și membrii personalului nostru își îndeplinesc atribuțiile cu imparțialitate și integritate și au un comportament demn de o instituție a Uniunii Europene precum BCE.

Ce se înțelege prin etică la BCE?

Comportamentul persoanelor care lucrează la BCE este ghidat de principiile și normele de etică prezentate pe larg în cadrul etic, care se adresează tuturor membrilor personalului, și în Codul de conduită, destinat înalților funcționari ai BCE.

Conflict de interese

Gestionarea corespunzătoare a conflictelor de interese reprezintă, fără îndoială, cel mai important principiu de conduită etică. Acesta se referă în mod direct la valoarea pe care o acordăm integrității și susține multe alte elemente ale normelor noastre etice. Aceste norme evidențiază principiile și standardele de conduită menite să evite situații care pot da naștere unor conflicte de interese sau care pot fi percepute astfel. Toți înalții funcționari și membrii personalului BCE trebuie să își îndeplinească atribuțiile profesionale cu imparțialitate și obiectivitate.

Cadouri și ospitalitate

Pentru a evita chiar și aparența unor conflicte de interese, membrilor personalului nu li se permite, în general, să accepte niciun avantaj legat de statutul lor de angajați ai BCE. Această regulă prezintă relevanță îndeosebi în situațiile în care membrii personalului interacționează cu sectorul privat, bănci supravegheate sau furnizori actuali ori potențiali. Este o restricție care se aplică tuturor beneficiilor, indiferent de natura acestora, inclusiv cadouri și ospitalitate.

Înalții funcționari au, de asemenea, obligația de a respecta principiile independenței și imparțialității, precum și de a evita conflictele de interese legate de acceptarea unor avantaje. Cu toate acestea, date fiind rolurile și funcțiile lor proeminente, aceștia pot accepta anumite gesturi de ospitalitate și cadouri de o valoare neînsemnată.

Activități externe

Membrii personalului au obligația de a solicita autorizare înainte de a desfășura orice activitate externă care este de natură ocupațională sau care depășește ceea ce poate fi considerat în mod rezonabil drept o activitate recreativă. Scopul este acela de a asigura că activitatea respectivă nu creează un conflict de interese.

În fiecare an, înalții funcționari raportează cu privire la orice activități pe care le-au desfășurat în calitate oficială sau personală, ca parte a declarațiilor lor de interese.

După părăsirea BCE

Înalții funcționari și membrii personalului care părăsesc BCE pot face obiectul unei perioade de așteptare (cooling-off period). În funcție de rolul deținut la BCE, acestora li se poate impune să aștepte o anumită perioadă înainte de a ocupa un nou loc de muncă, pentru a se evita practicile de tipul „ușilor turnante”. Aceste restricții se aplică îndeosebi cadrelor de conducere și personalului din domeniul supravegherii bancare, care pot face obiectul unor perioade de așteptare de până la doi ani.

Pe lângă această măsură, înalții funcționari și membrii personalului continuă să aibă obligația de a respecta secretul profesional chiar și după încetarea activității la BCE. Aceștia nu pot dezvălui niciun fel de informații nedestinate publicului, cu care este posibil să fi venit în contact în îndeplinirea atribuțiilor lor. După părăsirea BCE, înalții funcționari și membrii personalului fac în continuare, pe termen limitat, obiectul unor exerciții de monitorizare a conformității, asociate tranzacțiilor lor financiare private.

Achiziții publice

Membrii personalului trebuie să desfășoare procedurile de achiziții publice în conformitate cu norme și dispoziții specifice și să își păstreze obiectivitatea, neutralitatea, transparența și echitatea. De asemenea, se așteaptă ca aceștia să evite și să raporteze conflictele de interese. În acest scop, membrii personalului implicați în proceduri de achiziții publice au obligația de a completa un formular de certificare prin care să confirme faptul că au înțeles normele aplicabile în cazul conflictelor de interese și că nu se află în conflict de interese cu potențiali ofertanți.

Recrutarea

Procedurile noastre de recrutare includ o evaluare a conflictelor de interese legate de locurile de muncă anterioare ale candidatului și de relațiile personale ale acestuia cu membri actuali ai personalului BCE.

Interacțiunea cu părți terțe

Membrilor personalului și înalților funcționari li se solicită să dea dovadă de precauție și transparență în legătură cu persoanele pe care le întâlnesc, momentul în care le întâlnesc și declarațiile făcute. Înalții funcționari și membrii personalului au obligația de a respecta principii directoare și norme interne specifice în ceea ce privește intervențiile publice și participarea la reuniuni.

Agendele întâlnirilor membrilor Consiliului guvernatorilor, Comitetului executiv și Consiliului de supraveghere din cadrul BCE sunt publicate cu regularitate, în vederea asigurării transparenței și a asumării responsabilității.

Agendele celorlalți membri ai Consiliului guvernatorilor și ai Consiliului de supraveghere pot fi găsite pe website-urile băncilor centrale naționale sau ale autorităților naționale de supraveghere respective.

Activități financiare private

Membrilor personalului și înalților funcționari li se interzice în mod expres să utilizeze informații privilegiate în scopul derulării unor tranzacții financiare private sau pentru a recomanda ori a deconsilia efectuarea unor astfel de tranzacții. BCE aplică norme detaliate stricte cu privire la tranzacțiile financiare private. Normele includ îndrumări privind declararea datelor referitoare la conturile bancare, precum și raportarea și autorizarea tranzacțiilor financiare. Conformitatea cu aceste norme este monitorizată cu rigurozitate.

Înalții funcționari fac obiectul unui set mai amplu de restricții privind tranzacțiile financiare private, care limitează categoriile de active în care pot investi. Aceste norme stabilesc, de asemenea, o perioadă de deținere minimă de un an pentru toate activele, precum și cerințe suplimentare de transparență în cazul tranzacțiilor.

Rețeaua de etică a organizațiilor multilaterale

Suntem membri ai Rețelei de etică a organizațiilor multilaterale (Ethics Network of Multilateral Organizations – ENMO). Scopul nostru este de a fi la zi cu evoluțiile din domeniul eticii și al bunei guvernanțe.

Află mai multe despre ENMO

Integrarea aspectelor de etică la toate nivelurile

Fiecare înalt funcționar sau membru al personalului BCE are responsabilitatea de a se conforma normelor etice. Aceste norme trebuie să fie susținute de mecanisme și proceduri funcționale de monitorizare și raportare în vederea unei implementări adecvate și consecvente.

Ca parte a acestei inițiative, înalții funcționari au obligația de a completa:

  • declarații care atestă respectarea Codului de conduită;
  • declarații de interese, care includ informații privind ocupațiile, activitățile private și interesele financiare anterioare;
  • începând cu anul 2024, o anexă nouă la declarația de interese, care conține o listă a tuturor tranzacțiilor financiare private efectuate în ultimul an calendaristic.

Declarațiile BCE și ale Supravegherii bancare a BCE:

Pentru a consolida în continuare normele etice, a fost introdus un cadru de avertizare de integritate optimizat, care permite membrilor personalului să raporteze anonim încălcările.

Următoarele două organisme dețin un rol esențial în asigurarea respectării normelor etice:

Comitetul de etică

Un Comitet de etică specializat oferă consiliere și îndrumări înalților funcționari din cadrul BCE și asigură implementarea adecvată și coerentă a normelor etice.

Comitetul este alcătuit din trei membri externi: persoane de înaltă reputație care oferă toate garanțiile de independență și care dispun de o înțelegere solidă a obiectivelor, atribuțiilor și guvernanței BCE, Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC), Eurosistemului și supravegherii bancare europene. Comitetul este prezidat de Erkki Liikanen și include alți doi membri: Virginia Canter și Pervenche Berès.

Biroul de conformitate și guvernanță

Biroul de conformitate și guvernanță oferă îndrumări și consiliere membrilor personalului, promovează conștientizarea chestiunilor de etică și monitorizează conformitatea cu Cadrul etic.

Pentru menținerea culturii etice a BCE și consolidarea înțelegerii de către angajați a motivelor care stau la baza normelor etice, Biroul organizează cursuri periodice de formare pentru membrii personalului BCE, ajutându-i astfel să înțeleagă și să asimileze responsabilitățile etice care le revin, precum și să gândească, să reacționeze și să ia decizii în mod etic.

Ce înseamnă etica pentru Eurosistem și supravegherea bancară europeană?

În ultimii ani, publicul a devenit mai conștient de normele etice și de chestiunile legate de guvernanța corporativă, îndeosebi după înființarea supravegherii bancare europene. Pentru a reduce în mod corespunzător riscurile reputaționale conexe, Consiliul guvernatorilor a decis ca acest nivel sporit de conștientizare și control public să fie reflectat într-o cultură etică corporativă comună și adecvată, concepută în vederea protejării integrității BCE, a SEBC, a Eurosistemului și a supravegherii bancare europene.

Prin urmare, Consiliul guvernatorilor a instituit anumite standarde etice pentru toate băncile centrale din Eurosistem și pentru supravegherea bancară europeană. Aceste norme vizează îndeosebi prevenirea utilizării abuzive a informațiilor privilegiate, gestionarea conflictelor de interese, precum și acceptarea de cadouri și ospitalitate.

Un Comitet de etică și conformitate, care include responsabilii principali pe probleme de conformitate sau etică din cadrul Eurosistemului și al supravegherii bancare europene, contribuie, pornind de la experiența practică acumulată, la îmbunătățirea și armonizarea în continuare a standardelor de etică și conformitate.

Toate paginile din această secțiune