Subscrierea capitalului

Ultima actualizare: 1 ianuarie 2015
 

Capitalul BCE provine de la băncile centrale naționale (BCN) din toate statele membre ale UE și însumează 10 825 007 069,61 EUR.

Cotele subscrise de fiecare BCN la acest capital se calculează pe baza unei grile de repartiție, care reflectă ponderea fiecărei țări în totalul populației și produsul intern brut al UE. Proporțiile celor doi factori determinanți sunt egale. BCE ajustează aceste ponderi la fiecare cinci ani și ori de câte ori o nouă țară aderă la UE. Ajustarea se realizează pe baza datelor furnizate de Comisia Europeană.

De la 1 ianuarie 1999, dată ce marchează debutul celei de-a treia etape a Uniunii Economice și Monetare, grila de repartiție a capitalului s-a modificat de șase ori: la 1 ianuarie 2004, la 1 ianuarie 2009 și la 1 ianuarie 2014 s-a efectuat câte o actualizare cincinală; alte modificări au fost efectuate la 1 mai 2004 (cu ocazia aderării la UE a Republicii Cehe, Estoniei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Poloniei, Sloveniei și Slovaciei), la 1 ianuarie 2007 (cu ocazia aderării la UE a Bulgariei și României) și la 1 iulie 2013 (cu ocazia aderării la UE a Croației).

BCN din zona euro

Capitalul subscris vărsat integral la BCE de băncile centrale naționale (BCN) din zona euro se ridică la valoarea totală de 7 619 884 851,40 EUR, sumă repartizată după cum urmează:

Contribuţia BCN din zona euro la capitalul BCE

Bănci centrale naţionale Grila de repartiţie % Capital vărsat (EUR)
1) Datorită rotunjirii, este posibil ca totalul să nu corespundă sumei tuturor valorilor indicate.
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (Belgia) 2,4778 268 222 025,17
Deutsche Bundesbank (Germania) 17,9973 1 948 208 997,34
Eesti Pank (Estonia) 0,1928 20 870 613,63
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (Irlanda) 1,1607 125 645 857,06
Bank of Greece (Grecia) 2,0332 220 094 043,74
Banco de España (Spania) 8,8409 957 028 050,02
Banque de France (Franţa) 14,1792 1 534 899 402,41
Banca d'Italia (Italia) 12,3108 1 332 644 970,33
Central Bank of Cyprus (Cipru) 0,1513 16 378 235,70
Latvijas Banka (Letonia) 0,2821 30 537 344,94
Lietuvos bankas (Lituania) 0,4132 44 728 929,21
Banque centrale du Luxembourg (Luxemburg) 0,2030 21 974 764,35
Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (Malta) 0,0648 7 014 604,58
De Nederlandsche Bank (Ţările de Jos) 4,0035 433 379 158,03
Oesterreichische Nationalbank (Austria) 1,9631 212 505 713,78
Banco de Portugal (Portugalia) 1,7434 188 723 173,25
Banka Slovenije (Slovenia) 0,3455 37 400 399,43
Národná banka Slovenska (Slovacia) 0,7725 83 623 179,61
Suomen Pankki – Finlands Bank (Finlanda) 1,2564 136 005 388,82
Total1 70,3915 7 619 884 851,40

Profiturile și pierderile nete ale BCE sunt repartizate între BCN din zona euro, în conformitate cu articolul 33 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) și al Băncii Centrale Europene:

cadrul juridic

Repartizarea profiturilor și pierderilor nete ale BCE

33.1 Profitul net al BCE se transferă în următoarea ordine:

  1. o sumă care urmează a fi stabilită de Consiliul guvernatorilor și care nu poate depăși 20% din profitul net va fi transferată în fondul general de rezervă în limita a 100% din capital;
  2. profitul net rămas se distribuie acționarilor BCE proporțional cu cotele vărsate la capital.

33.2. În cazul în care BCE înregistrează o pierdere, aceasta poate fi acoperită din fondul general de rezervă al BCE și, dacă este necesar, după decizia Consiliului guvernatorilor, din veniturile monetare aferente exercițiului financiar respectiv, proporțional cu și în limita sumelor alocate băncilor centrale naționale în conformitate cu articolul 32.5.

BCN din afara zonei euro

Cele nouă BCN din UE care nu fac parte din zona euro au obligația de a contribui la costurile operaționale suportate de BCE în legătură cu participarea lor la Sistemul European al Băncilor Centrale prin vărsarea unui procent minim din capitalul subscris de acestea la BCE. Începând cu data de 29 decembrie 2010, contribuțiile acestora reprezintă 3,75% din ponderea totală a acestora în capitalul subscris. Capitalul vărsat la BCE de BCN din afara zonei euro se ridică la 120 192 083,17 EUR, sumă repartizată după cum urmează:

Contribuţia BCN din afara zonei euro la capitalul BCE

Bănci centrale naţionale Grila de repartiţie % Capital vărsat (EUR)
1) Datorită rotunjirii, este posibil ca totalul să nu corespundă sumei tuturor valorilor indicate.
Българска народна банка (Banca Naţională a Bulgariei) (Bulgaria) 0,8590 3 487 005,40
Česká národní banka (Republica Cehă) 1,6075 6 525 449,57
Danmarks Nationalbank (Danemarca) 1,4873 6 037 512,38
Hrvatska narodna banka (Croaţia) 0,6023 2 444 963,16
Magyar Nemzeti Bank (Ungaria) 1,3798 5 601 129,28
Narodowy Bank Polski (Polonia) 5,1230 20 796 191,71
Banca Naţională a României (România) 2,6024 10 564 124,40
Sveriges riksbank (Suedia) 2,2729 9 226 559,46
Bank of England (Regatul Unit) 13,6743 55 509 147,81
Total1 29,6085 120 192 083,17

BCN din afara zonei euro nu au dreptul să participe la repartizarea profiturilor BCE și nici nu sunt răspunzătoare pentru acoperirea pierderilor BCE.