Upis kapitala

Posljednji put osuvremenjeno 1. siječnja 2015.
 

Kapital ESB-a dolazi iz nacionalnih središnjih banaka svih država članica EU-a te iznosi 10 825 007 069,61 EUR.

Udio svake nacionalne središnje banke u tom kapitalu izračunava se pomoću ključa koji odražava udio dotične države u ukupnom stanovništvu i bruto domaćem proizvodu EU-a. Te dvije varijable imaju jednak ponder. ESB prilagođava udjele svakih pet godina i svaki put kad se EU-u pridruži nova država članica. Prilagodba se obavlja na osnovu podataka koje dostavlja Europska komisija.

Od početka treće faze ekonomske i monetarne unije 1. siječnja 1999. ključ za upis kapitala izmijenjen je šest puta: petogodišnje ažuriranje obavljeno je 1. siječnja 2004., 1. siječnja 2009., zatim 1. siječnja 2014., a dodatne su izmjene provedene 1. svibnja 2004. (kad su se Češka, Estonija, Cipar, Latvija, Litva, Mađarska, Malta, Poljska, Slovenija i Slovačka pridružili EU-u), 1. siječnja 2007. (kad su se Bugarska i Rumunjska pridružile EU-u) i 1. srpnja 2013. (kad se Hrvatska pridružila EU-u).

Nacionalne središnje banke europodručja

U potpunosti uplaćeni upisani kapital nacionalnih središnjih banaka iz europodručja u kapital ESB-a iznosi ukupno 7 619 884 851,40 EUR te se dijeli kako slijedi:

Doprinosi nacionalnih središnjih banaka iz europodručja kapitalu ESB-a

Nacionalna središnja banka Ključ za upis kapitala % Uplaćeni kapital (€)
1) Zbog zaokruživanja ukupan iznos ne mora nužno odgovarati zbroju prikazanih brojeva.
Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique (Belgija) 2,4778 268 222 025,17
Deutsche Bundesbank (Njemačka) 17,9973 1 948 208 997,34
Eesti Pank (Estonija) 0,1928 20 870 613,63
Central Bank of Ireland / Banc Ceannais na hÉireann (Irska) 1,1607 125 645 857,06
Bank of Greece (Grčka) 2,0332 220 094 043,74
Banco de España (Španjolska) 8,8409 957 028 050,02
Banque de France (Francuska) 14,1792 1 534 899 402,41
Banca d'Italia (Italija) 12,3108 1 332 644 970,33
Central Bank of Cyprus (Cipar) 0,1513 16 378 235,70
Latvijas Banka (Latvija) 0,2821 30 537 344,94
Lietuvos bankas (Litva) 0,4132 44 728 929,21
Banque centrale du Luxembourg (Luksemburg) 0,2030 21 974 764,35
Central Bank of Malta / Bank Ċentrali ta` Malta (Malta) 0,0648 7 014 604,58
De Nederlandsche Bank (Nizozemska) 4,0035 433 379 158,03
Oesterreichische Nationalbank (Austrija) 1,9631 212 505 713,78
Banco de Portugal (Portugal) 1,7434 188 723 173,25
Banka Slovenije (Slovenija) 0,3455 37 400 399,43
Národná banka Slovenska (Slovačka) 0,7725 83 623 179,61
Suomen Pankki – Finlands Bank (Finska) 1,2564 136 005 388,82.
Ukupno1 70,3915 7 619 884 851,40

Neto dobit i gubitak ESB-a raspoređuje se među nacionalnim središnjim bankama iz europodručja u skladu s člankom 33. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke:

pravni okvir

Raspodjela neto dobiti i gubitka ESB-a

33.1. Neto dobit ESB-a prenosi se sljedećim redoslijedom:

  1. iznos koji određuje Upravno vijeće, a koji ne smije prelaziti 20 % neto dobiti, prenosi se u fond opće pričuve, najviše do iznosa jednakog 100 % kapitala
  2. preostala neto dobit raspodjeljuje se imateljima udjela ESB-a razmjerno njihovim uplaćenim udjelima.

33.2. U slučaju da ESB ostvari gubitak, manjak se nadoknađuje iz fonda opće pričuve ESB-a i, ako je potrebno, nakon odluke Upravnog vijeća, iz monetarnog prihoda za dotičnu financijsku godinu, razmjerno visini i najviše do visine iznosa raspodijeljenih nacionalnim središnjim bankama u skladu s člankom 32.5.

Nacionalne središnje banke izvan europodručja

Nacionalne središnje banke 9 država članica izvan europodručja moraju pridonijeti pokrivanju troškova poslovanja koje ESB ima u vezi s njihovim sudjelovanjem u Europskom sustavu središnjih banaka uplaćivanjem minimalnog postotka svog udjela u upisanom kapitalu. Od 29. prosinca 2010. njihovi doprinosi čine 3,75 % njihova ukupnog udjela u upisanom kapitalu. Uplaćeni kapital nacionalnih središnjih banaka izvan europodručja iznosi 120 192 083,17 EUR i dijeli se kako slijedi:

Doprinosi nacionalnih središnjih banaka izvan europodručja kapitalu ESB-a

Nacionalna središnja banka Ključ za upis kapitala % Uplaćeni kapital (€)
1) Zbog zaokruživanja ukupan iznos ne mora nužno odgovarati zbroju prikazanih brojeva.
Българска народна банка (Bugarska narodna banka) (Bugarska) 0,8590 3 487 005,40
Česká národní banka (Češka) 1,6075 6 525 449,57
Danmarks Nationalbank (Danska) 1,4873 6 037 512,38
Hrvatska narodna banka (Hrvatska) 0,6023 2 444 963,16
Magyar Nemzeti Bank (Mađarska) 1,3798 5 601 129,28
Narodowy Bank Polski (Poljska) 5,1230 20 796 191,71
Banca Naţională a României (Rumunjska) 2,6024 10 564 124,40
Sveriges riksbank (Švedska) 2,2729 9 226 559,46
Bank of England (Ujedinjena Kraljevina) 13,6743 55 509 147,81
Ukupno1 29,6085 120 192 083,17

Nacionalne središnje banke država članica izvan europodručja nemaju pravo na udio u bilančnoj dobiti ESB-a niti su dužne financirati moguće gubitke ESB-a.