Menu

Upis kapitala

Posljednji put posuvremenjeno 30. siječnja 2020.

Kapital ESB-a potječe iz nacionalnih središnjih banaka svih država članica EU-a te iznosi 10.825.007.069,61 EUR.

Udio svake nacionalne središnje banke u tom kapitalu izračunava se pomoću ključa koji odražava udio dotične države u ukupnom stanovništvu i bruto domaćem proizvodu EU-a. Te dvije varijable imaju jednak ponder. ESB prilagođava udjele svakih pet godina i kad god se promijeni broj nacionalnih središnjih banaka država članica EU-a, koje doprinose kapitalu ESB-a. Prilagodba se obavlja na osnovi podataka koje dostavlja Europska komisija.

Od početka treće faze ekonomske i monetarne unije 1. siječnja 1999. ključ za upis kapitala ESB-a izmijenjen je osam puta: petogodišnje ažuriranje obavljeno je 1. siječnja 2004., 1. siječnja 2009., 1. siječnja 2014. i 1. siječnja 2019., a dodatne su izmjene provedene 1. svibnja 2004. (kad su se Češka, Estonija, Cipar, Latvija, Litva, Mađarska, Malta, Poljska, Slovenija i Slovačka pridružili EU-u), 1. siječnja 2007. (kad su se Bugarska i Rumunjska pridružile EU-u), 1. srpnja 2013. (kad se Hrvatska pridružila EU-u) i 1. veljače 2020. (nakon izlaska Ujedinjene Kraljevine iz EU-a).

Nacionalne središnje banke europodručja

Uplaćeni upisani kapital nacionalnih središnjih banaka iz europodručja u kapital ESB-a iznosi ukupno 7.583.649.493,38 EUR te se dijeli kako slijedi:

Doprinosi nacionalnih središnjih banaka europodručja kapitalu ESB-a1

Nacionalna središnja banka Ključ za upis kapitala % Uplaćeni kapital (EUR)

1) Nacionalne središnje banke europodručja uplatit će svoj upisani kapital, uvećan zbog izlaska središnje banke Bank of England iz Europskog sustava središnjih banaka, u cijelosti u godišnjim obrocima na kraju 2021. odnosno 2022. (vidi priopćenje za javnost ESB-a objavljeno na mrežnim stranicama ESB-a 30. siječnja 2020.).
2) Zbog zaokruživanja ukupan iznos ne mora nužno odgovarati zbroju prikazanih brojeva.
Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique (Belgija) 2,9630 276.290.916,71
Deutsche Bundesbank (Njemačka) 21,4394 1.999.160.134,91
Eesti Pank (Estonija) 0,2291 21.362.892,01
Central Bank of Ireland / Banc Ceannais na hÉireann (Irska) 1,3772 128.419.794,29
Bank of Greece (Grčka) 2,0117 187.585.027,73
Banco de España (Španjolska) 9,6981 904.318.913,05
Banque de France (Francuska) 16,6108 1.548.907.579,93
Banca d'Italia (Italija) 13,8165 1.288.347.435,28
Central Bank of Cyprus (Cipar) 0,1750 16.318.228,29
Latvijas Banka (Latvija) 0,3169 29.549.980,26
Lietuvos bankas (Litva) 0,4707 43.891.371,75
Banque centrale du Luxembourg (Luksemburg) 0,2679 24.980.876,34
Central Bank of Malta / Bank Ċentrali ta` Malta (Malta) 0,0853 7.953.970,70
De Nederlandsche Bank (Nizozemska) 4,7662 444.433.941,02
Oesterreichische Nationalbank (Austrija) 2,3804 221.965.203,55
Banco de Portugal (Portugal) 1,9035 177.495.700,29
Banka Slovenije (Slovenija) 0,3916 36.515.532,56
Národná banka Slovenska (Slovačka) 0,9314 86.850.273,32
Suomen Pankki – Finlands Bank (Finska) 1,4939 139.301.721,39
Ukupno2 81,3286 7.583.649.493,38

Neto dobit i gubitak ESB-a raspoređuje se među nacionalnim središnjim bankama europodručja u skladu s člankom 33. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke:

Pravni okvir

Raspodjela neto dobiti i gubitka ESB-a

33.1. Neto dobit ESB-a prenosi se sljedećim redoslijedom:

  1. Iznos koji određuje Upravno vijeće, a koji ne smije prelaziti 20 % neto dobiti, prenosi se u fond opće pričuve, najviše do visine koja je jednaka 100 % kapitala.
  2. Preostala neto dobit raspodjeljuje se imateljima udjela ESB-a razmjerno njihovim uplaćenim udjelima.

33.2. U slučaju da ESB ostvari gubitak, manjak se nadoknađuje iz fonda opće pričuve ESB-a i, ako je potrebno, nakon odluke Upravnog vijeća, iz monetarnog prihoda za tu financijsku godinu, razmjerno visini i najviše do visine iznosa raspodijeljenih nacionalnim središnjim bankama u skladu s člankom 32.5.

Nacionalne središnje banke izvan europodručja

Nacionalne središnje banke osam država članica izvan europodručja dužne su doprinositi pokrivanju troškova poslovanja koje ESB ima u vezi s njihovim sudjelovanjem u Europskom sustavu središnjih banaka uplaćivanjem malog postotka svojeg udjela u upisanom kapitalu. Od 29. prosinca 2010. njihovi doprinosi čine 3,75 % njihova ukupnog udjela u upisanom kapitalu. Uplaćeni kapital nacionalnih središnjih banaka izvan europodručja iznosi 75.794.263,89 EUR i dijeli se kako slijedi:

Doprinosi nacionalnih središnjih banaka izvan europodručja kapitalu ESB-a

Nacionalna središnja banka Ključ za upis kapitala % Uplaćeni kapital (EUR)
1) Zbog zaokruživanja ukupan iznos ne mora nužno odgovarati zbroju prikazanih brojeva.
Българска народна банка (Bugarska nacionalna banka) (Bugarska) 0,9832 3.991.180,11
Česká národní banka (Češka) 1,8794 7.629.194,36
Danmarks Nationalbank (Danska) 1,7591 7.140.851,23
Hrvatska narodna banka (Hrvatska) 0,6595 2.677.159,56
Magyar Nemzeti Bank (Mađarska) 1,5488 6.287.164,11
Narodowy Bank Polski (Poljska) 6,0335 24.492.255,06
Banca Naţională a României (Rumunjska) 2,8289 11.483.573,44
Sveriges Riksbank (Švedska) 2,9790 12.092.886,02
Ukupno1 18,6714 75.794.263,89

Nacionalne središnje banke država članica izvan europodručja nemaju pravo na udio u raspoloživoj dobiti ESB-a niti su dužne financirati moguće gubitke ESB-a.

Priopćenja za javnost