Upis kapitala

Posljednji put posuvremenjeno 1. siječnja 2019.

Kapital ESB-a potječe iz nacionalnih središnjih banaka svih država članica EU-a te iznosi 10.825.007.069,61 EUR.

Udio svake nacionalne središnje banke u tom kapitalu izračunava se pomoću ključa koji odražava udio dotične države u ukupnom stanovništvu i bruto domaćem proizvodu EU-a. Te dvije varijable imaju jednak ponder. ESB prilagođava udjele svakih pet godina i kad god se promijeni broj nacionalnih središnjih banaka država članica EU-a, koje doprinose kapitalu ESB-a. Prilagodba se obavlja na osnovi podataka koje dostavlja Europska komisija.

Od početka treće faze ekonomske i monetarne unije 1. siječnja 1999. ključ za upis kapitala ESB‑a izmijenjen je sedam puta: petogodišnje ažuriranje obavljeno je 1. siječnja 2004., 1. siječnja 2009., 1. siječnja 2014. i 1. siječnja 2019., a dodatne su izmjene provedene 1. svibnja 2004. (kad su se Češka, Estonija, Cipar, Latvija, Litva, Mađarska, Malta, Poljska, Slovenija i Slovačka pridružili EU-u), 1. siječnja 2007. (kad su se Bugarska i Rumunjska pridružile EU-u) i 1. srpnja 2013. (kad se Hrvatska pridružila EU-u).

Nacionalne središnje banke iz europodručja

U potpunosti uplaćeni upisani kapital nacionalnih središnjih banaka iz europodručja u kapital ESB-a iznosi ukupno 7.536.110.121,69 EUR te se dijeli kako slijedi:

Doprinosi nacionalnih središnjih banaka europodručja kapitalu ESB-a

Nacionalna središnja banka Ključ za upis kapitala % Uplaćeni kapital (EUR)
1) Zbog zaokruživanja ukupan iznos ne mora nužno odgovarati zbroju prikazanih brojeva.
Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique (Belgija) 2,5280 273.656.178,72
Deutsche Bundesbank (Njemačka) 18,3670 1.988.229.048,48
Eesti Pank (Estonija) 0,1968 21.303.613,91
Central Bank of Ireland / Banc Ceannais na hÉireann (Irska) 1,1754 127.237.133,10
Bank of Greece (Grčka) 1,7292 187.186.022,25
Banco de España (Španjolska) 8,3391 902.708.164,54
Banque de France (Francuska) 14,2061 1.537.811.329,32
Banca d'Italia (Italija) 11,8023 1.277.599.809,38
Central Bank of Cyprus (Cipar) 0,1503 16.269.985,63
Latvijas Banka (Latvija) 0,2731 29.563.094,31
Lietuvos bankas (Litva) 0,4059 43.938.703,70
Banque centrale du Luxembourg (Luksemburg) 0,2270 24.572.766,05
Central Bank of Malta / Bank Ċentrali ta` Malta (Malta) 0,0732 7.923.905,17
De Nederlandsche Bank (Nizozemska) 4,0677 440.328.812,57
Oesterreichische Nationalbank (Austrija) 2,0325 220.018.268,69
Banco de Portugal (Portugal) 1,6367 177.172.890,71
Banka Slovenije (Slovenija) 0,3361 36.382.848,76
Národná banka Slovenska (Slovačka) 0,8004 86.643.356,59
Suomen Pankki – Finlands Bank (Finska) 1,2708 137.564.189,84
Ukupno1 69,6176 7.536.110.121,69

Neto dobit i gubitak ESB-a raspoređuje se među nacionalnim središnjim bankama iz europodručja u skladu s člankom 33. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke:

Pravni okvir

Raspodjela neto dobiti i gubitka ESB-a

33.1. Neto dobit ESB-a prenosi se sljedećim redoslijedom:

  1. iznos koji određuje Upravno vijeće, a koji ne smije prelaziti 20 % neto dobiti, prenosi se u fond opće pričuve, najviše do iznosa koji je jednak 100 % kapitala.
  2. preostala neto dobit raspodjeljuje se imateljima udjela ESB-a razmjerno njihovim uplaćenim udjelima.

33.2. U slučaju da ESB ostvari gubitak, manjak se nadoknađuje iz fonda opće pričuve ESB-a i, ako je potrebno, nakon odluke Upravnog vijeća, iz monetarnog prihoda za tu financijsku godinu, razmjerno visini i najviše do visine iznosa raspodijeljenih nacionalnim središnjim bankama u skladu s člankom 32.5.

Nacionalne središnje banke izvan europodručja

Nacionalne središnje banke devet država članica izvan europodručja dužne su doprinositi pokrivanju troškova poslovanja koje ESB ima u vezi s njihovim sudjelovanjem u Europskom sustavu središnjih banaka uplaćivanjem malog postotka svojeg udjela u upisanom kapitalu. Od 29. prosinca 2010. njihovi doprinosi čine 3,75 % njihova ukupnog udjela u upisanom kapitalu. Uplaćeni kapital nacionalnih središnjih banaka izvan europodručja iznosi 123.333.635,55 EUR i dijeli se kako slijedi:

Doprinosi nacionalnih središnjih banaka izvan europodručja kapitalu ESB-a

Nacionalna središnja banka Ključ za upis kapitala % Uplaćeni kapital (EUR)
1) Zbog zaokruživanja ukupan iznos ne mora nužno odgovarati zbroju prikazanih brojeva.
Българска народна банка (Bugarska narodna banka) (Bugarska) 0,8511 3.454.936,32
Česká národní banka (Češka) 1,6172 6.564.825,54
Danmarks Nationalbank (Danska) 1,4986 6.083.383,35
Hrvatska narodna banka (Hrvatska) 0,5673 2.302.884,94
Magyar Nemzeti Bank (Mađarska) 1,3348 5.418.457,29
Narodowy Bank Polski (Poljska) 5,2068 21.136.367,55
Banca Naţională a României (Rumunjska) 2,4470 9.933.297,11
Sveriges riksbank (Švedska) 2,5222 10.238.562,31
Bank of England (Ujedinjena Kraljevina) 14,3374 58.200.921,14
Ukupno1 30,3824 123.333.635,55

Nacionalne središnje banke država članica izvan europodručja nemaju pravo na udio u raspoloživoj dobiti ESB-a niti su dužne financirati moguće gubitke ESB-a.

Press release