Upravljanje ESB-om

U upravljanju ESB-om, osim tijela odlučivanja, sudjeluje Odbor za reviziju te više razina vanjske i unutarnje kontrole.

Odbor za reviziju

Odbor za reviziju visoke razine doprinosi jačanju upravljanja ESB-om i Eurosustavom tako što pomaže Upravnom vijeću u vezi s njegovim dužnostima glede:

  1. integriteta financijskih informacija
  2. nadzora nad unutarnjom kontrolom
  3. pridržavanja mjerodavnog prava, propisa i kodeksa ponašanja te
  4. obavljanja revizorskih funkcija.

Te su dužnosti navedene u dokumentu Mandat Odbora za reviziju.
Odborom za reviziju predsjeda Yannis Stournaras, a preostala su tri člana Luis de Guindos, Josef Bonnici i Patrick Honohan.

Odbor unutarnjih revizora

Odbor unutarnjih revizora, u skladu s Pravilnikom Eurosustava/ESSB-a i jedinstvenog nadzornog mehanizma (SSM) o reviziji (dostupno samo na engleskom jeziku), pomaže pri ostvarivanju ciljeva Eurosustava/ESSB-a i SSM-a pružajući neovisnu i objektivnu potvrdu te usluge savjetovanja s ciljem dodavanja vrijednosti i unapređenja provedbe zadaća i aktivnosti Eurosustava/ESSB-a i SSM-a.

Odbor unutarnjih revizora odgovoran je tijelima odlučivanja ESB-a i zadužen za pripremu i provedbu plana revizije Eurosustava/ESSB-a i SSM-a. Osim toga, on utvrđuje zajedničke norme poslova revizije unutar Eurosustava/ESSB-a i SSM-a.

Razine vanjske kontrole

Statutom ESSB-a propisane su dvije razine:

  • vanjski revizori i
  • Europski revizorski sud.

Vanjski revizori revidiraju godišnje financijske izvještaje ESB-a (članak 27. stavak 1. Statuta ESSB-a). Europski revizorski sud ispituje operativnu učinkovitost upravljanja ESB-om (članak 27. stavak 2.).

Dobre prakse za odabir i mandat vanjskih revizora u skladu s člankom 27. stavkom 1. Statuta ESSB-a/ESB-a, koje je odobrilo Upravno vijeće ESB-a, 10. ožujka 2017. (dostupno samo na engleskom jeziku)

Revizorska izvješća vanjskih revizora objavljuju se u Godišnjem izvješću ESB-a.

Izvješća Europskog revizorskog suda i odgovori ESB-a dostupni su u sljedećim dokumentima:

Razine unutarnje kontrole

Unutarnja revizija

Uprava Unutarnja revizija izravno je odgovorna Izvršnom odboru. Zadaće uprave Unutarnja revizija utvrđene su Pravilnikom ESB-a o reviziji koji je odobrio Izvršni odbor.

Pravilnik se temelji na poslovnim normama koje se primjenjuju na međunarodnoj razini, posebno onima Instituta internih revizora.

Struktura unutarnje kontrole

Izvršni odbor u potpunosti je odgovoran za nadgledanje upravljanja rizicima ESB‑a.

Nadalje, struktura unutarnje kontrole ESB-a temelji se na trorazinskom funkcionalnom pristupu. U skladu s tim pristupom osnovna je dužnost svake organizacijske jedinice (odsjek, odjel, uprava ili glavna uprava) upravljati vlastitim rizicima te osiguravati djelotvornost i učinkovitost svojeg djelovanja.

Područja ESB-a poput upravljanja operativnim rizicima i upravljanja financijskim rizicima te Službe za usklađenost s propisima i upravljanje predstavljaju drugu razinu kontrole te potiču i podupiru mehanizam kočnica i ravnoteža u organizaciji.

Područje unutarnje revizije ESB-a treća je razina kontrole, koja pruža nezavisne i objektivne usluge savjetovanja oblikovane na način da unapređuju djelovanje ESB-a i da mu dodaju vrijednost. Osim toga, kao što je objašnjeno ranije, Odbor za reviziju ESB-a dodatno jača razine kontrole i upravljanje ESB-om.

Etički okvir

ESB-u su, kao instituciji Europske unije, povjerene zadaće kojima služi javnom interesu. U Etičkom okviru ESB-a utvrđena su etička pravila i vodeća načela radi osiguranja najviše razine integriteta, kompetencije, učinkovitosti i transparentnosti u obavljanju zadaća. Pridržavanje tih načela ključna je sastavnica vjerodostojnosti ESB-a koja je neophodna za osiguranje povjerenja europskih građana u upravljanje i aktivnosti ESB-a.

Etički okvir ESB-a za članove osoblja, koji je sadržan u Pravilniku o osoblju, izmijenjen je 3. prosinca 2014. nakon uspostave jedinstvenog nadzornog mehanizma (SSM). Izmijenjeni okvir stupio je na snagu 1. siječnja 2015., u razdoblju u kojem je utvrđen i Kodeks ponašanja za članove Nadzornog odbora ESB-a.

Jedinstveni kodeks ponašanja za sve donositelje odluka i visoke dužnosnike ESB-a stupio je na snagu 1. siječnja 2019.

Provedba Etičkog okvira

Nakon uspostave SSM-a pitanja povezana s upravljanjem postala su važnija za ESB. Kako bi se osigurala odgovarajuća i dosljedna provedba Etičkog okvira te unaprijedilo upravljanje ESB-om, Upravno je vijeće 17. prosinca 2014. odlučilo uspostaviti Odbor za etiku. Odbor za etiku preuzeo je dužnosti savjetnika za etiku utvrđene Kodeksom ponašanja članova Upravnog vijeća i dužnosti službenika za etiku utvrđene Dopunskim kodeksom etičkih kriterija za članove Izvršnog odbora.

Glavna je zadaća Odbora za etiku savjetovati članove tijela ESB-a uključenih u postupke odlučivanja o etičkim pitanjima na temelju pojedinačnih zahtjeva.

Odluka ESB-a (ESB/2014/59) o osnivanju Odbora za etiku i o njegovu Poslovniku

Izvršni odbor predano osigurava usklađenost aktivnosti ESB-a s načelima integriteta i održavanja najviših etičkih standarda te je u skladu s tim uspostavio Službu za usklađenost s propisima i upravljanje. Počela je s radom u trenutku kada je na snagu stupila izmijenjena verzija Pravilnika o osoblju ESB-a. Dužnosti Službe za usklađenost s propisima i upravljanje uključuju dužnosti prema osoblju koje je prethodno obavljao službenik za etiku.

Služba za usklađenost s propisima i upravljanje ima ključnu nezavisnu kontrolnu funkciju u jačanju okvira upravljanja ESB-om jer podupire Izvršni odbor u zaštiti integriteta i ugleda ESB-a, promiče etičke standarde koji se odnose na ponašanje osoblja te jača odgovornost i transparentnost ESB-a.

Proračunske ovlasti

Proračunske ovlasti ESB-a povjerene su Upravnom vijeću. Ono, na prijedlog Izvršnog odbora, donosi proračun ESB-a. Upravnom vijeću u pitanjima povezanim s proračunom ESB-a pomaže Odbor za proračun.

Službenik za zaštitu podataka

U skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća, Izvršni odbor imenovao je službenika za zaštitu podataka. To je imenovanje stupilo na snagu 1. siječnja 2002.

Suzbijanje prijevara unutar ESB-a i pravila koja se odnose na istrage OLAF-a

Mjere na razini EU-a

Europski parlament i Vijeće EU-a usvojili su 1999. Uredbu (EZ) br. 1073/1999 o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF). Cilj je »Uredbe o OLAF-u« pojačati borbu protiv prijevara, korupcije i drugih nezakonitih djelatnosti koje štete financijskim interesima Zajednica. Uredbom se prvenstveno propisuje način provođenja interne istrage OLAF-a u slučaju sumnje na prijevaru unutar institucija, tijela, ureda i agencija EU-a.

Mjere ESB-a za suzbijanje prijevara

Odluka ESB-a o pravilima koja se odnose na istrage OLAF-a: Upravno vijeće Europske središnje banke usvojilo je 3. lipnja 2004. Odluku o odredbama i uvjetima za istrage Europskog ureda za borbu protiv prijevara Europske središnje banke u području sprječavanja prijevara, korupcije i svih drugih nezakonitih aktivnosti koje štete financijskim interesima Europskih zajednica te o izmjeni Uvjeta zaposlenja za osoblje Europske središnje banke (ESB/2004/11). Odluka je stupila na snagu 1. srpnja 2004. Odluka je dopunjena Sporazumom o upravnoj suradnji između Europske središnje banke i Europskog ureda za borbu protiv prijevara (dostupno samo na engleskom jeziku), potpisanim 16. lipnja 2016., kako bi se poboljšala suradnja ESB‑a i OLAF-a.

Prethodni sustav ESB-a za suzbijanje prijevara

Premda je Upravno vijeće priznavalo potrebu za strogim mjerama sprječavanja prijevara, smatralo je da neovisan položaj i zakonski propisane zadaće ESB-a isključuju primjenu Uredbe o OLAF-u na ESB. Umjesto toga, donijelo je posebnu Odluku ESB-a od 7. listopada 1999. o sprječavanju prijevara (ESB/1999/5). Njome je uspostavljen cjelovit sustav suzbijanja prijevara koji na najvišoj razini nadzire neovisan Odbor za suzbijanje prijevara.

Europska komisija, uz potporu Kraljevine Nizozemske, Europskog parlamenta i Vijeća EU-a, osporila je to stajalište (Predmet C-11/00). Europski je sud 10. srpnja 2003. presudio o podnescima tih stranaka i poništio Odluku ESB/1999/5.

Sudska je presuda ESB jasno smjestila »unutar okvira Zajednice«. Istodobno se u njoj kaže kako je zakonodavac želio osigurati da ESB može neovisno izvršavati zadaće koje su mu povjerene. No Sud je presudio da ta neovisnost nema za posljedicu potpuno odvajanje ESB-a od Zajednice niti ga izuzima od svih pravila prava Zajednice. To je u skladu i s pristupom samog ESB-a: primjena Uredbe o OLAF-u ne bi smjela ometati neovisno obavljanje zadaća ESB-a.

Odbor za suzbijanje prijevara Europske središnje banke dosad je izradio sljedeća izvješća o godišnjim aktivnostima: