Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Административно управление

Освен органите за вземане на решения структурата на административното управление на ЕЦБ включва Комитет за одит и няколко външни и вътрешни контролни нива.

Комитет за одит

С цел по-нататъшно укрепване на административното управление на ЕЦБ и на Евросистемата Комитет за одит на високо равнище оказва съдействие на Управителния съвет по отношение на задълженията му, свързани с:

  1. интегритета на финансовата информация;
  2. надзора върху вътрешните механизми за контрол;
  3. съответствието с приложимите закони, подзаконови актове и кодекси за поведение;
  4. изпълнението на одитните функции.

Ролята на Комитета за одит е описана подробно в неговия мандат. Комитетът за одит е председателстван от Янис Стурнарас и включва още четирима членове: Луис де Гиндос, Первенш Берес, Ардо Хансон и Клаас Кнот.

Комитет на вътрешните одитори

В съответствие с Правилника за одит на Евросистемата/ЕСЦБ и на единния надзорен механизъм (ЕНМ) Комитетът на вътрешните одитори подпомага постигането на целите на Евросистемата/ЕСЦБ и ЕНМ чрез изготвяне на независими и обективни уверения и предоставяне на консултантски услуги, чиято цел е да осигурят добавена стойност и да подобрят изпълнението на задачите и дейностите на Евросистемата/ЕСЦБ и ЕНМ.

Комитетът на вътрешните одитори се отчита пред органите за вземане на решения на ЕЦБ и отговаря за изготвянето и изпълнението на плана за дейността на вътрешния одит на Евросистемата/ЕСЦБ и ЕНМ. Освен това той определя общи стандарти за одита на Евросистемата/ЕСЦБ и ЕНМ.

Нива на външен контрол

Уставът на ЕСЦБ предвижда две нива:

  • Външни одитори
  • Европейска сметна палата

Външните одитори извършват одит на годишните отчети на ЕЦБ (член 27.1 от Устава на ЕСЦБ). Европейската сметна палата подлага на преглед оперативната ефективност на управлението на ЕЦБ (член 27.2).

Добри практики за избора и мандата на външните одитори съгласно член 27.1 от Устава на ЕСЦБ/ЕЦБ, одобрени от Управителния съвет на ЕЦБ, 10 март 2017 г.

Докладите за одит на външните одитори се публикуват като част от годишния доклад на ЕЦБ.

Докладите на Европейската сметна палата и отговорите на ЕЦБ се публикуват в раздела Одитни доклади, прегледи и становища на уебсайта на ЕСП.

Нива на вътрешен контрол

Вътрешен одит

Дирекция „Вътрешен одит“ е пряко подчинена на Изпълнителния съвет. Мандатът на дирекция „Вътрешен одит“ е определен в Правилника за одит на ЕЦБ, одобрен от Изпълнителния съвет.

Правилникът е създаден въз основа на международни професионални стандарти, по-специално тези на Института на вътрешните одитори. 

Система за вътрешен контрол

Изпълнителният съвет носи цялостната отговорност за ръководството на управлението на риска в ЕЦБ.

Освен това системата за вътрешен контрол на ЕЦБ е изградена въз основа на тристепенен функционален подход, според който всяко структурно звено (секция, отдел, дирекция или генерална дирекция) носи първостепенната отговорност за управлението на собствените му рискове, както и за осигуряването на ефикасност и ефективност на собствената му работа.

Функционални области в ЕЦБ като управление на операционния риск, управление на финансовия риск и Службата за съответствие и управление изпълняват ролята на втора степен на контрол, като насърчават и подпомагат прилагането на принципите на уравновесяване на правомощията в организацията.

Функционалната област за вътрешен одит съставлява третата степен на контрол, като осигурява независими и обективни консултации, които имат за цел да добавят стойност и да подобрят операциите на ЕЦБ. В допълнение към това Комитетът за одит на ЕЦБ също укрепва степените на контрол и административното управление на ЕЦБ, както е описано по-горе.

Етична рамка

На ЕЦБ като институция на Европейския съюз са поверени задачи в услуга на обществения интерес. Етичната рамка на ЕЦБ определя етични норми и ръководни принципи, които да осигурят най-високо ниво на почтеност, компетентност, ефективност и прозрачност при изпълнението на задачите. Съблюдаването на тези принципи е от решаващо значение за репутацията на ЕЦБ и е особено важно за осигуряване на доверието на европейските граждани по отношение на нейното управление и дейности.

Етичната рамка за служителите на ЕЦБ, която е част от Правилника за персонала, беше изменена на 3 декември 2014 г. след създаването на единния надзорен механизъм (ЕНМ). Преработената етична рамка влезе в сила на 1 януари 2015 г., като едновременно с това бе въведен Кодекс за поведение на членовете на Надзорния съвет на ЕЦБ.

На 1 януари 2019 г. в сила влезе Единен кодекс на поведение за всички лица, вземащи решения, и високопоставени длъжностни лица в ЕЦБ. Актуализирана версия със засилени правила за частните финансови транзакции влезе в сила от януари 2023 г.

Прилагане на етичната рамка

След създаването на ЕНМ въпросите на управлението придобиха още по-голямо значение за ЕЦБ. За да се осигури адекватното и последователно прилагане на етичната рамка и да се подобри административното управление на ЕЦБ, на 17 декември 2014 г. Управителният съвет взе решение да създаде Комитет по етика. Той поема отговорностите, възложени на съветника по етичните въпроси, назначен съгласно Кодекса за поведение за членовете на Управителния съвет, както и възложените на служителя по етика съгласно Допълнителния кодекс за етичните критерии за членовете на Изпълнителния съвет.

Главната задача на Комитета по етика е да предоставя консултации на членовете на органите, които участват в процесите на вземане на решения в ЕЦБ, въз основа на индивидуални искания.

Решение на ЕЦБ относно създаването на Комитет по етика и процедурния му правилник (ЕЦБ/2014/59)

В съответствие с ангажимента си да осигури спазването на принципите за интегритет в дейността на ЕЦБ и поддържането на най-високи етични стандарти Изпълнителният съвет също така създаде Служба за съответствие и управление. Тя започна да функционира едновременно с влизането в действие на преработената версия на правилника за персонала на ЕЦБ. Задълженията на Службата за съответствие и управление включват ролята, изпълнявана преди от служителя по етика по отношение на персонала.

Службата за съответствие и управление осъществява ключова функция за независим контрол. Тя укрепва рамката за управление на ЕЦБ, като съдейства на Изпълнителния съвет в опазването на интегритета и репутацията на ЕЦБ чрез налагане на етични стандарти за поведението на служителите и чрез засилване на задължението на ЕЦБ за отчетност и на прозрачността.

Бюджетен орган

Управителният съвет изпълнява функциите на бюджетен орган на ЕЦБ. Той приема бюджета на ЕЦБ въз основа на предложение, представено от Изпълнителния съвет. Освен това Бюджетният комитет подпомага Управителния съвет по въпроси, свързани с бюджета на ЕЦБ.

Длъжностно лице за защита на данните

Длъжностното лице за защита на данните се грижи за това в ЕЦБ да се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕС) 2018/1725 и предоставя консултации на служителите, които контролират и обработват данни, как да изпълняват задълженията си. Длъжностното лице за защита на данните е подчинено на Изпълнителния съвет и има независимост при изпълнението на задачите и задълженията си. Задачите и правомощията на длъжностното лице за защита на данните са описани подробно в Решение (ЕС) 2020/655.

Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (OВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39 – 98)

Решение (ЕС) 2020/655 на Европейската централна банка от 5 май 2020 г. за приемане на правила за прилагане на защита на данните в Европейската централна банка и за отмяна на Решение ЕЦБ/2007/1 (EЦБ/2020/28) (ОВ L 152, 4.5.2007 г., стр. 13 – 20)

Предотвратяване на измами в ЕЦБ и правила за разследванията на Европейската служба за борба с измамите (OLAF)

Мерки за борба с измамите в ЕС

През 1999 г. Европейският парламент и Съветът на ЕС приеха Регламент (ЕО) № 1073/1999 относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите („Регламента OLAF“), за да се осъществи напредък в борбата срещу измамите, корупцията и други нелегални дейности, които вредят на финансовите интереси на Общностите. Регламентът основно предвижда извършването на вътрешни разследвания от OLAF на предполагаеми измами в рамките на институциите, органите, службите и агенциите на ЕС.

Мерки на ЕЦБ за борба с измамите

Решение на ЕЦБ относно правилата, приложими за разследванията на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) – На 3 юни 2004 г. Управителният съвет на Европейската централна банка прие Решение (ЕЦБ/2004/11) относно условията за извършване на разследвания в Европейската централна банка от Европейската служба за борба с измамите, във връзка с предотвратяването на измами, корупция и всякакви други незаконни дейности, увреждащи финансовите интереси на Европейските общности, и за изменение на Условията за работа на персонала на Европейската централна банка. Решението влезе в сила на 1 юли 2004 г. То е допълнено от Административно споразумение между Европейската централна банка и Европейската служба за борба с измамите (само на английски език), подписано на 16 юни 2016 г., което има за цел подобряване на сътрудничеството между ЕЦБ и OLAF.

Предшестващ план на ЕЦБ за борба с измамите

Въпреки че прие нуждата от строги мерки за предотвратяване на измами, Управителният съвет бе на мнение, че независимата позиция на ЕЦБ и законово установените задачи възпрепятстват прилагането на Регламента OLAF спрямо ЕЦБ. Вместо това той прие отделно Решение на ЕЦБ от 7 октомври 1999 г. за предотвратяване на измами (ЕЦБ/1999/5). Решението предвиждаше създаване на цялостен план за борба с измамите под абсолютния контрол на независим Комитет за борба с измамите.

Европейската комисия, подкрепена от Кралство Нидерландия, Европейския парламент и Съвета на ЕС, оспори тази позиция (Дело С-11/00). На 10 юли 2003 г. Съдът на ЕО се произнесе с решение по делото и обяви за недействително Решение ЕЦБ/1999/5.

Решението на Съда недвусмислено поставя ЕЦБ „в рамките на Общността“. В същото време се посочва, че законодателят иска да осигури независимото осъществяване на поставените на ЕЦБ задачи. Според Съда обаче тази независимост не предполага пълно отделяне на ЕЦБ от Общността и не я освобождава от спазването на законите на Общността. Това е в съответствие с подхода, възприет от ЕЦБ. Прилагането на Регламента OLAF не следва да попречи на независимото изпълнение на задачите на ЕЦБ.

През периода си на съществуване Комитетът на Европейската централна банка за борба с измамите публикува следните годишни доклади за дейността си:

ВИЖТЕ СЪЩО

Вижте още свързана с темата информация

Всички страници в този раздел