Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
За най-актуална информация вижте английската версия на тази страница.

Европейският фонд за парично сътрудничество (1973 – 1993)

Европейският фонд за парично сътрудничество (ЕФПС) е създаден през 1973 г. със задачата да засили сътрудничеството между държавите членки в стремежа им към изграждане на икономически и паричен съюз. Той е разположен в Базел, като Банката за международни разплащания (БМР) осигурява необходимата административна и техническа подкрепа.

Първостепенната цел на фонда е да осигурява доброто функциониране на постепенното свиване на диапазона на колебание между валутите на държавите членки на Общността (така наречената „валутна змия“). Освен това той наблюдава интервенциите на валутните пазари във валутите на държавите от Общността. И накрая, фондът отговаря за администрирането на краткосрочното финансиране и сетълмента между централните банки, което води до съгласувана политика по отношение на резервите.

От 1976 г. фондът отговаря и за администрирането на кредити от Общността в подкрепа на платежните баланси на определени държави членки. От 1979 г. с въвеждането на Европейската парична система и Европейската валутна единица (ECU/екю) той изпълнява всички задачи, свързани със създаването, използването и олихвяването на екюто.

Съветът на управителите на фонда се състои от управителите на централните банки, които участват в Комитета на управителите, плюс член и евентуално дори негов заместник от Европейската комисия. След като провежда първото си заседание, на 14 май 1973 г. Съветът възлага на Банката за международни разплащания да изпълнява като агент операциите на фонда в съответствие с приложимите директиви.

Фондът е закрит на 1 януари 1994 г., когато функциите му са поети от Европейския паричен институт (ЕПИ), а Банката за международни разплащания продължава да изпълнява ролята на агент през преходен период до 15 май 1995 г.

Архивите на фонда са на хартиен носител. Състоят се от 153 кутии документи, които съдържат директиви, решения и досиета от заседанията на Съвета на управителите, доклади и уведомления за ролята на Банката за международни разплащания като агент, както и документация по основаването и по заемите от Общността за Гърция, Италия и Франция. Документите предимно обхващат периода 1973 – 2002 г. (като има и копия на някои документи от 1953 г.) и са главно на английски, френски и немски език.

ЕФПС 1 Статут и организация
1953 – 1994 (по-специално1973 – 1992)

ЕФПС 1.1 Основаване и устройство

Този подраздел обхваща правната и организационната рамка на създаването на ЕФПС, въз основа на която той изпълнява функциите си. Той включва и заменянето на ЕФПС с Европейския паричен институт (ЕПИ). Съдържа и решенията и директивите, съгласувани от Съвета на управителите, както и документите на Работната група по правилника за служителите на ЕФПС (1973 – 1976).

Търсене в публичния регистър на документи
1966 – 2002 (по-специално1979 – 1995)

ЕФПС 1.2 Финансово администриране и транзакции

Този подраздел включва заемите от Общността за Франция (1983), Гърция (1985, 1991) и Италия (1993), както и уведомления и месечни проучвания на транзакции във валута и злато и на други операции.

Търсене в публичния регистър на документи
ЕФПС 2 Заседания и професионални становища
1973 – 1993

ЕФПС 2.1 Заседания на Съвета на управителите и други групи

Този подраздел обхваща дневния ред, протоколите и свързани документи от заседанията на Съвета на управителите между 14 май 1973 г. и 14 декември 1993 г., а също и от заседанията на работната група по правилника за служителите между 21 септември 1973 г. и 30 април 1976 г.

Търсене в публичния регистър на документи
1973 – 1995

ЕФПС 2.2 Доклади на агента и на ЕФПС

В този подраздел са включени задължителните доклади за дейността на ЕФПС, както и доклади на агента по финансовите операции във връзка с операциите на ЕИО по вземане и отпускане на заеми и по операциите на ЕФПС.

Търсене в публичния регистър на документи

Всички страници в този раздел