Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Европейският фонд за парично сътрудничество (1973–1993)

Европейският фонд за парично сътрудничество (ЕФПС) е създаден през 1973 г. със задачата да задълбочи сътрудничеството между държавите членки в стремежа им към изграждане на икономически и паричен съюз. Той извършва дейността си от Базел, като Банката за международни разплащания (БМР) осигурява необходимата административна и техническа подкрепа.

Първостепенната цел на ЕФПС е да насърчава постепенното свиване на диапазона на колебание между различните валути в Общността посредством механизма на „валутната змия“. Освен това той наблюдава интервенциите на валутните пазари във валути на държавите от Общността и отговаря за администрирането на краткосрочното финансиране и сетълмента между централните банки, което води до съгласувана политика по отношение на резервите.

От началото на 1976 г. ЕФПС отговаря и за администрирането на заемите от Общността в подкрепа на платежния баланс на определени държави членки. От 1979 г., с въвеждането на Европейската парична система и Европейската валутна единица (ECU/екю), той изпълнява всички задачи, свързани със създаването, използването и олихвяването на екюто.

Съветът на управителите на ЕФПС се състои от управителите на централните банки, включени в Комитета на управителите, плюс член от Европейската комисия. След като провежда първото си заседание на 14 май 1973 г., Съветът възлага на БМР да изпълнява като агент операциите на ЕФПС в съответствие с приложимите директиви.

ЕФПС е закрит на 1 януари 1994 г., когато функциите му са поети от Европейския паричен институт (ЕПИ), а БМР продължава да действа като агент през преходен период до 15 май 1995 г.

Архивът на ЕФПС съдържа близо 14 линейни метра документи. Те включват директиви, решения и досиета от заседанията на Съвета на управителите, доклади и уведомления от БМР в ролята ѝ на агент, както и документация по основаването на Фонда и заемите от Общността за Гърция, Италия и Франция. Документите обхващат основно периода 1973–2002 г. (като има и копия на документи от 1953 г.) и в голямата си част са на английски, френски и немски език.

Разгледайте съдържанието по-долу, за да намерите документи, които са на разположение в цифров формат.

EMCF 1 Статут и организация
1953–1994 (по-специално 1973–1992)

EMCF 1.1 Основаване и устройство

Този подраздел обхваща правната и организационната рамка на създаването на ЕФПС, въз основа на която той изпълнява функциите си. Той включва и заменянето на ЕФПС с Европейския паричен институт (ЕПИ). Подразделът съдържа също така решенията и директивите, приети от Съвета на управителите, както и документите на Работната група по правилника за служителите на ЕФПС (1973–1976).

1966–2002 (по-специално 1979–1995)

EMCF 1.2 Финансово администриране и транзакции

Този подраздел включва заемите от Общността за Франция (1983), Гърция (1985, 1991) и Италия (1993), както и уведомления и месечни проучвания на транзакции във валута и злато и на други операции.

EMCF 2 Заседания и професионални становища
1973–1993

EMCF 2.1 Заседания на Съвета на управителите и други групи

Този подраздел обхваща дневния ред, протоколите и свързани документи от заседанията на Съвета на управителите между 14 май 1973 г. и 14 декември 1993 г., а също и от заседанията на Работната група по правилника за служителите между 21 септември 1973 г. и 30 април 1976 г.

1973–1995

EMCF 2.2 Доклади на агента и на ЕФПС

В този подраздел са включени задължителните доклади за дейността на ЕФПС, както и доклади на агента по финансовите операции във връзка с операциите на ЕИО по вземане и отпускане на кредити и по операциите на ЕФПС.

Интересно ли Ви е да научите повече за ЕФПС? Разгледайте архива или се свържете с нас.

Всички страници в този раздел