Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Годишен отчет

Годишният отчет на Европейската централна банка отразява нейното финансово състояние и резултатите от операциите ѝ в края на годината. Той включва доклада на ръководството, финансовия отчет (т.е. баланса, отчета за приходите и разходите, кратко изложение на важните счетоводни политики и други обяснителни приложения), доклада на независимия одитор и бележката за разпределението на печалби/загуби.

Финансовият отчет се изготвя съгласно счетоводните политики, определени в приложимото законодателство, и е специфичен за Европейската система на централните банки и за ЕЦБ. Още за съставянето на финансовия отчет на ЕЦБ.

Годишният отчет е неделима част от годишния доклад на ЕЦБ. Той се публикува през февруари, преди съответното издание на годишния доклад.

2023 г.

Най-важните числа

674,5млрд. евро

Балансово число

През 2023 г. балансовото число на ЕЦБ намаля с 24,4 млрд. евро до 674,5 млрд. евро, основно вследствие на настъпването на падежа на ценни книжа, държани за целите на паричната политика.

Още по темата за баланса
6620млн. евро

Освобождаване на пълния размер на провизиите за финансови рискове

Провизиите за финансови рискове бяха освободени в пълен размер, за да се компенсират частично понесените през 2023 г. загуби, които произтичат главно от разходите за лихви по нетното задължение в TARGET.

Още по темата за провизиите
1266млн. евро

Загуба на ЕЦБ за годината след освобождаването на провизиите за финансови рискове

Загубата на ЕЦБ за годината ще бъде пренесена в баланса и ще бъде компенсирана от бъдещи печалби. Последвала продължителен период на значителни печалби, тя отразява ролята и необходимите действия по политиката на Евросистемата при изпълнението на нейния първостепенен мандат да поддържа ценова стабилност и не оказва влияние върху способността ѝ да провежда ефикасна парична политика.

Още по темата за печалбите и загубите
В резултат на закръгляването общите суми може да не се равняват.

Всички страници в този раздел