Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Zaključni račun

Zaključni račun Evropske centralne banke (ECB) prikazuje finančno stanje ECB in rezultate njenih operacij ob koncu leta. Obsega poslovno poročilo, računovodske izkaze (tj. bilanco stanja, izkaz poslovnega izida ter bistvene računovodske usmeritve in druge pojasnjevalne opombe), poročilo neodvisnega revizorja in pojasnilo k razdelitvi dobička/razporeditvi izgube.

Računovodski izkazi se pripravljajo v skladu z računovodskimi usmeritvami, ki so določene v relevantni zakonodaji, in upoštevajo specifično naravo Evropskega sistema centralnih bank in ECB. Tukaj je na voljo več informacij o pripravi računovodskih izkazov ECB.

Zaključni račun je sestavni del letnega poročila ECB. Objavljen je že februarja, pred objavo letnega poročila.

2023

v številkah

674,5mrd EUR

Bilanca stanja

Bilanca stanja ECB se je leta 2023 zmanjšala za 24,4 milijarde EUR na skupno 674,5 milijarde EUR, in sicer predvsem zaradi zapadlosti vrednostnih papirjev v imetju za namene denarne politike.

Več o bilanci stanja
6.620mio EUR

Sprostitev celotne rezervacije za finančna tveganja

Izvedena je bila sprostitev celotne rezervacije za finančna tveganja, da bi se deloma pokrila izguba, ki je leta 2023 nastala predvsem zaradi obrestnih odhodkov, ki so izhajali iz neto obveznosti v sistemu TARGET.

Več o rezervacijah
1.266mio EUR

Izguba tekočega leta po sprostitvi rezervacije za finančna tveganja

Izguba tekočega leta, ki jo je zabeležila ECB, bo prenesena v bilanco stanja in bo pokrita s prihodnjimi dobički. Izguba, ki sledi dolgemu obdobju znatnih dobičkov, odraža vlogo in nujne ukrepe Eurosistema na področju denarne politike pri izpolnjevanju primarnega mandata, tj. ohranjanja cenovne stabilnosti, ter ne vpliva na zmožnost izvajanja učinkovite denarne politike.

Več o izkazu poslovnega izida
Seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo vedno.

Vse strani v tem razdelku