SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Årsregnskab

Årsregnskabet for Den Europæiske Centralbank (ECB) afspejler den finansielle stilling og resultaterne af ECB's operationer ultimo året. Årsregnskabet består af ledelsens beretning, regnskabet (dvs. balancen, resultatopgørelsen, et sammendrag af den anvendte regnskabspraksis og andre forklarende noter), den uafhængige revisors erklæring og noten om fordeling af overskud/dækning af tab.

Regnskabet udarbejdes i overensstemmelse med de regnskabsprincipper, der er fastsat i den relevante lovgivning, som gælder specifikt for Det Europæiske System af Centralbanker og ECB. Læs mere om udarbejdelsen af ECB's balance og regnskab.

Årsregnskabet indgår som en integreret del af ECB's årsberetning. Det offentliggøres i februar, hvilket vil sige inden den respektive årsberetning.

2023

Nøgletal

674,5mia. euro

Balancen

ECB's balance faldt med 24,4 mia. euro i 2023 til i alt 674,5 mia. euro, hvilket primært skyldtes forfald af pengepolitiske værdipapirer.

Mere om balancen
6.620mio. euro

Fuld frigivelse af hensættelsen til dækning af finansielle risici

Hensættelsen tildækning af finansielle risici blev fuldt ud frigivet til delvis at udligne tab i 2023, der primært stammede fra renteudgifter som følge af Target-nettoforpligtelsen.

Mere om hensættelser
1.266mio. euro

Årets underskud for ECB efter frigivelsen af hensættelsen til dækning af finansielle risici

Årets underskud for ECB vil blive overført til ECB's balance til modregning i fremtidige overskud. ECB's underskud, der følger efter en lang periode med betydelige overskud, afspejler Eurosystemets rolle og nødvendige politiske handlinger i forbindelse med opfyldelsen af sit primære mandat om at fastholde prisstabilitet og har ingen indflydelse på dets evne til at føre en effektiv pengepolitik.

Mere om resultatopgørelsen
På grund af afrunding stemmer totalerne ikke nødvendigvis overens.

Alle sider i dette afsnit