SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Valutareserver og egenportefølje

Valutareserver

ECB's valutareserver sikrer, at ECB har tilstrækkelig likviditet til at gennemføre transaktioner i udenlandsk valuta, hvis det er nødvendigt. Valutareserverne blev oprindeligt etableret ved at overføre valutareserveaktiver fra de nationale centralbanker i euroområdet, da Den Økonomiske og Monetære Unions tredje fase indledtes 1. januar 1999.

Målsætningerne for forvaltningen af ECB's valutareserver er – ordnet efter vigtighed – likviditet, sikkerhed og afkast.

ECB's valutareserveportefølje består af amerikanske dollar, japanske yen, kinesiske renminbi, guld og særlige trækningsrettigheder. Reservernes sammensætning varierer over tid og afspejler ændringer i de investerede aktivers markedsværdi samt ECB's valuta- og guldoperationer.

Reserverne i amerikanske dollar, japanske yen og kinesiske renminbi forvaltes aktivt af ECB og udvalgte nationale centralbanker i euroområdet, der ønsker at deltage i denne operationelle aktivitet, og som fungerer som agenter for ECB. De nationale centralbanker kan vælge at udføre deres operationelle aktiviteter i forbindelse med forvaltningen af ECB's valutareserver i fællesskab med andre nationale centralbanker. Den enkelte nationale centralbank eller gruppe af nationale centralbanker forvalter normalt én portefølje i amerikanske dollar eller japanske yen som agent for ECB.

ECB foretager salg af guld i fuld overensstemmelse med centralbankaftalen om guld og erklæringen "Joint Statement on Gold" (se link til pressemeddelelser på engelsk herunder). ECB har undertegnet disse aftaler.

De nyeste tal vedrørende valutareserverne findes i Template on international reserves and foreign currency liquidity

Mere information om internationale reserver findes i Statistics on international reserves.

Retsakter

ECB's retsakter om valutareserver, som er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, findes på EUR-Lex under "Retsgrundlaget for ESCB".

Pressemeddelelse

Pressemeddelelser om ECB's salg af guld og "Joint Statement on Gold" findes i afsnittet Medier på ECB's websted.

Eksternt link

IMF guidelines for foreign exchange reserve management (af 20. september 2001)

Egenporteføljen

ECB's egenportefølje giver ECB et afkast, som kan bidrage til at finansiere de driftsudgifter, som ikke er relateret til udførelsen af ECB's tilsynsopgaver. Den investeres i eurodenominerede aktiver inden for de begrænsninger, som sættes af rammerne for risikostyring. ECB tager også højde for klimarisici i forvaltningen af egenporteføljen.

Egenporteføljen investerer hovedsagelig:

  • ECB's indbetalte kapital
  • beløb overført til den almindelige reservefond og hensættelsen til dækning af finansielle risici.

Størrelsen af egenporteføljen svarer ikke nødvendigvis til summen af ECB's indbetalte kapital, den almindelige reservefond og hensættelsen til dækning af finansielle risici. Det skyldes navnlig geninvesteringen af indtægter, værdiansættelsen af værdipapirer til markedskurs og specifikke bevægelser i den almindelige reservefond og hensættelsen til dækning af finansielle risici.

Værdi ultimo 2023 (mia. euro)

ECB's egenportefølje (markedsværdi)

22,1

Nærmere oplysninger findes i ECB's årsregnskab, der offentliggøres som en del af årsberetningen.

Risikostyring

En effektiv tildeling og forvaltning af valutareserverne vil skabe den nødvendige likviditet til at udføre de politiske mandater og samtidig nedbringe omkostningerne ved at holde reserver. Risikostyring kan bidrage til disse mål ved at forvalte og kontrollere eksponeringen over for finansielle risici.

ECB er direkte ansvarlig for styringen af risici i tilknytning til sine porteføljer, herunder valutareserver og egenporteføljer. Forvaltningen og overvågningen af de finansielle risici, som ECB pådrager sig – enten direkte eller som følge af, at Eurosystemets nationale centralbanker handler på vegne af ECB – dækker områderne markeds-, kredit- og likviditetsrisici og omfatter fire centrale ansvarsområder:

  • fastsættelse af grænser for kredit- og markedsrisici
  • efterlevelse af gældende love og regler
  • måling og indberetning af risikoeksponeringer og performance
  • strategisk allokering af aktiver.

En uafhængig indberetning af risiko og performance er et centralt element i ECB's investeringsramme. For at undgå potentielle interessekonflikter forvaltes finansielle risici, som pådrages i forbindelse med porteføljeforvaltningen, af Direktoratet for Risikostyring, der rapporterer direkte til Direktionen.

SE OGSÅ

Relaterede emner

Alle sider i dette afsnit