European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Kapital

Senest opdateret 1. januar 2023

ECB's kapital kommer fra de nationale centralbanker i alle EU-landene. Den er på 10.825.007.069,61 euro.

De nationale centralbankers andele i denne kapital beregnes ved hjælp af en fordelingsnøgle, der afspejler det enkelte lands andel af EU's samlede befolkning og bruttonationalprodukt. Disse to faktorer vægtes lige højt. ECB justerer andelene hvert femte år, og hvis der sker en ændring i antallet af nationale centralbanker, som bidrager til ECB's kapital, nærmere bestemt de nationale centralbanker i EU-landene. Justeringen sker på grundlag af Europa-Kommissionens tal. Den seneste justering fandt sted 1. februar 2020 som følge af Storbritanniens udtræden af EU.

Nationale centralbanker i euroområdet

Den tegnede kapital er indbetalt fuldt ud af de nationale centralbanker i euroområdet. Den udgør i alt 8.875.217.621,22 euro, som er fordelt således:

De nationale centralbanker i euroområdets bidrag til ECB's kapital
National centralbank Fordelingsnøgle i pct. (1) Indbetalt kapital (€)
1) Siden starten på tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union 1. januar 1999 er fordelingsnøglen blevet ændret otte gange. En femårlig opdatering blev foretaget 1. januar 2004, 1. januar 2009, 1. januar 2014 og 1. januar 2019. Yderligere ændringer blev foretaget 1. maj 2004 (da Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet blev medlem af EU), 1. januar 2007 (da Bulgarien og Rumænien blev medlem af EU), 1. juli 2013 (da Kroatien blev medlem af EU) og 1. februar 2020 (som følge af Storbritanniens udtræden af EU).
(2) Hrvatska narodna banka (HNB) blev medlem af Eurosystemet efter Kroatiens indtræden i euroområdet den 1. januar 2023. På dette tidspunkt indbetalte HNB således den resterende del af sin indskudte kapital til ECB.
3) De nationale centralbanker i euroområdets større andele i den tegnede kapital som følge af Bank of Englands udtræden af Det Europæiske System af Centralbanker (dvs. før Kroatiens indtræden i eurområdet) blev opdelt i to årlige rater (se ECB's pressemeddelelse, som blev offentliggjort 30. januar 2020). Den første af disse to rater blev indbetalt 29. december 2021, og den anden 28. december 2022.
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (Belgien) 2,9630 320.744.959,47
Deutsche Bundesbank (Tyskland) 21,4394 2.320.816.565,68
Eesti Pank (Estland) 0,2291 24.800.091,20
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (Irland) 1,3772 149.081.997,36
Bank of Greece (Grækenland) 2,0117 217.766.667,22
Banco de España (Spanien) 9,6981 1.049.820.010,62
Banque de France (Frankrig) 16,6108 1.798.120.274,32
Hrvatska narodna banka (Kroatien) (2) 0,6595 71.390.921,62
Banca d'Italia (Italien) 13,8165 1.495.637.101,77
Central Bank of Cyprus (Cypern) 0,1750 18.943.762,37
Latvijas Banka (Letland) 0,3169 34.304.447,40
Lietuvos bankas (Litauen) 0,4707 50.953.308,28
Banque centrale du Luxembourg (Luxembourg) 0,2679 29.000.193,94
Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (Malta) 0,0853 9.233.731,03
De Nederlandsche Bank (Holland) 4,7662 515.941.486,95
Oesterreichische Nationalbank (Østrig) 2,3804 257.678.468,28
Banco de Portugal (Portugal) 1,9035 206.054.009,57
Banka Slovenije (Slovenien) 0,3916 42.390.727,68
Národná banka Slovenska (Slovakiet) 0,9314 100.824.115,85
Suomen Pankki – Finlands Bank (Finland) 1,4939 161.714.780,61
I alt(3) 81,9881 8.875.217.621,22

Nationale centralbanker uden for euroområdet

De nationale centralbanker i de syv EU-lande uden for euroområdet skal bidrage til de af ECB's driftsomkostninger, der er forbundet med deres deltagelse i Det Europæiske System af Centralbanker, ved at indbetale en mindre procentdel af deres andel i ECB's tegnede kapital. Siden 29. december 2010 har deres bidrag udgjort 3,75 pct. af deres samlede andel i den tegnede kapital. Den del af kapitalen, som er indbetalt til ECB af de nationale centralbanker uden for euroområdet, udgør 73.117.104,33 euro. Den er fordelt således:

De nationale centralbanker uden for euroområdets bidrag til ECB's kapital
National centralbank Fordelingsnøgle i pct. Indbetalt kapital (€)
(4) På grund af afrunding svarer totalerne ikke nødvendigvis til summen af de angivne tal
Българска народна банка (Bulgariens Nationalbank) (Bulgarien) 0,9832 3.991.180,11
Česká národní banka (Tjekkiet) 1,8794 7.629.194,36
Danmarks Nationalbank (Danmark) 1,7591 7.140.851,23
Magyar Nemzeti Bank (Ungarn) 1,5488 6.287.164,11
Narodowy Bank Polski (Polen) 6,0335 24.492.255,06
Banca Naţională a României (Rumænien) 2,8289 11.483.573,44
Sveriges riksbank (Sverige) 2,9790 12.092.886,02
I alt(4) 18,0119 73.117.104,33

De nationale centralbanker uden for euroområdet er ikke berettigede til en andel af ECB's overskud, ligesom de heller ikke bidrager til dækningen af ECB's eventuelle tab.

Eurosystemets fordelingsnøgle for kapitalindskud

Eurosystemets fordelingsnøgle for kapitalindskud anvendes som udgangspunkt for fx de fleste opkøb i nogle af ECB's opkøbsprogrammer, fordi den kun omfatter de nationale centralbanker i euroområdet.

Eurosystemets fordelingsnøgle for kapitalindskud pr. 1. januar 2023 og 1. februar 2020
Land Eurosystemnøgle 1. januar 2023 Eurosystemnøgle 1. februar 2020
pct. pct.
(5) På grund af afrunding svarer totalerne ikke nødvendigvis til summen af de angivne tal.
Belgien 3,6139 3,6432
Bulgarien    
Tjekkiet    
Danmark    
Tyskland 26,1494 26,3615
Estland 0,2794 0,2817
Irland 1,6798 1,6934
Grækenland 2,4536 2,4735
Spanien 11,8287 11,9246
Frankrig 20,2600 20,4243
Kroatien 0,8044  
Italien 16,8518 16,9885
Cypern 0,2134 0,2152
Letland 0,3865 0,3897
Litauen 0,5741 0,5788
Luxembourg 0,3268 0,3294
Ungarn    
Malta 0,1040 0,1049
Holland 5,8133 5,8604
Østrig 2,9033 2,9269
Polen    
Portugal 2,3217 2,3405
Rumænien    
Slovenien 0,4776 0,4815
Slovakiet 1,1360 1,1452
Finland 1,8221 1,8369
Sverige    
I alt(5) 100,0000 100,0000

Fordeling af ECB's nettooverskud og -tab

ECB's nettooverskud og -tab fordeles mellem de nationale centralbanker i euroområdet i overensstemmelse med artikel 33 i statutten for det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank.

33.1. ECB's nettooverskud overføres på følgende måde:

  1. Et beløb, hvis størrelse fastsættes af Styrelsesrådet, og som ikke må overstige 20 pct. af nettooverskuddet, overføres til den almindelige reservefond inden for en grænse på 100 pct. af kapitalen.
  2. Det resterende nettooverskud fordeles til indehaverne af kapitalandele i ECB i forhold til deres andel i den indskudte kapital.

33.2. Hvis ECB lider et tab, kan dette udlignes af ECB's almindelige reservefond og om nødvendigt, efter en beslutning truffet af Styrelsesrådet, af de monetære indtægter i det pågældende regnskabsår i forhold til og op til de beløb, der fordeles mellem de nationale centralbanker i overensstemmelse med artikel 32.5.

FÅ MERE AT VIDE

Relaterede emner

Alle sider i dette afsnit