Kapital

Senest opdateret 1. januar 2019

ECB's kapital kommer fra de nationale centralbanker i alle EU-lande. Den er på 10.825.007.069,61 euro.

De nationale centralbankers andele i denne kapital beregnes ved hjælp af en fordelingsnøgle, der afspejler det enkelte lands andel af EU's samlede befolkning og bruttonationalprodukt. Disse to faktorer vægtes lige højt. ECB justerer andelene hvert femte år, og hver gang der er en ændring i antallet af nationale centralbanker, som bidrager til ECB's kapital  (nærmere bestemt de nationale centralbanker i EU-landene). Justeringen sker på grundlag af Europa-Kommissionens tal.

Siden starten på tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union 1. januar 1999 er fordelingsnøglen blevet ændret syv gange. En femårlig opdatering blev foretaget 1. januar 2004, 1. januar 2009, 1. januar 2014 og 1. januar 2019. Yderligere ændringer blev foretaget 1. maj 2004 (da Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet blev medlem af EU), 1. januar 2007 (da Bulgarien og Rumænien blev medlem af EU) og 1. juli 2013, da Kroatien blev medlem af EU.

Nationale centralbanker i euroområdet

Den tegnede kapital er indbetalt fuldt ud af de nationale centralbanker i euroområdet. Den udgør i alt 7.536.110.121,69 euro, som er fordelt således:

De nationale centralbanker i euroområdets bidrag til ECB's kapital

National centralbank Fordelingsnøgle i pct. Indbetalt kapital (€)
På grund af afrunding svarer totalerne ikke nødvendigvis til summen af de angivne tal.
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (Belgien) 2,5280 273.656.178,72
Deutsche Bundesbank (Tyskland) 18,3670 1.988.229.048,48
Eesti Pank (Estland) 0,1968 21.303.613,91
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (Irland) 1,1754 127.237.133,10
Bank of Greece (Grækenland) 1,7292 187.186.022,25
Banco de España (Spanien) 8,3391 902.708.164,54
Banque de France (Frankrig) 14,2061 1.537.811.329,32
Banca d'Italia (Italien) 11,8023 1.277.599.809,38
Central Bank of Cyprus (Cypern) 0,1503 16.269.985,63
Latvijas Banka (Letland) 0,2731 29.563.094,31
Lietuvos bankas (Litauen) 0,4059 43.938.703,70
Banque centrale du Luxembourg (Luxembourg) 0,2270 24.572.766,05
Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (Malta) 0,0732 7.923.905,17
De Nederlandsche Bank (Holland) 4,0677 440.328.812,57
Oesterreichische Nationalbank (Østrig) 2,0325 220.018.268,69
Banco de Portugal (Portugal) 1,6367 177.172.890,71
Banka Slovenije (Slovenien) 0,3361 36.382.848,76
Národná banka Slovenska (Slovakiet) 0,8004 86.643.356,59
Suomen Pankki – Finlands Bank (Finland) 1,2708 137.564.189,84
I alt1 69,6176 7.536.110.121,69

ECB's nettooverskud og -tab fordeles mellem de nationale centralbanker i euroområdet i overensstemmelse med artikel 33 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank.

Retsgrundlag

Fordeling af ECB's nettooverskud og -tab

33.1. ECB's nettooverskud overføres på følgende måde:

  1. Et beløb, hvis størrelse fastsættes af Styrelsesrådet, og som ikke må overstige 20 pct. af nettooverskuddet, overføres til den almindelige reservefond inden for en grænse på 100 pct. af kapitalen.
  2. Det resterende nettooverskud fordeles til indehaverne af kapitalandele i ECB i forhold til deres andel i den indskudte kapital.

33.2. Hvis ECB lider et tab, kan dette udlignes af ECB's almindelige reservefond og om nødvendigt efter en afgørelse truffet af Styrelsesrådet af de monetære indtægter i det pågældende regnskabsår i forhold til og op til de beløb, der fordeles mellem de nationale centralbanker i overensstemmelse med artikel 32.5.

Nationale centralbanker uden for euroområdet

De nationale centralbanker i de ni EU-lande uden for euroområdet skal bidrage til de af ECB's driftsomkostninger, der er forbundet med deres deltagelse i Det Europæiske System af Centralbanker, ved at indbetale en mindre procentdel af deres andel i ECB's tegnede kapital. Siden 29. december 2010 har deres bidrag udgjort 3,75 pct. af deres samlede andel i den tegnede kapital. Den del af kapitalen, som er indbetalt til ECB af de nationale centralbanker uden for euroområdet, udgør 123.333.635,55 euro. Den er fordelt således:

De nationale centralbanker uden for euroområdets bidrag til ECB's kapital

National centralbank Fordelingsnøgle i pct. Indbetalt kapital (€)
På grund af afrunding svarer totalerne ikke nødvendigvis til summen af de angivne tal.
Българска народна банка (Bulgariens Nationalbank) (Bulgarien) 0,8511 3.454.936,32
Česká národní banka (Tjekkiet) 1,6172 6.564.825,54
Danmarks Nationalbank (Danmark) 1,4986 6.083.383,35
Hrvatska narodna banka (Kroatien) 0,5673 2.302.884,94
Magyar Nemzeti Bank (Ungarn) 1,3348 5.418.457,29
Narodowy Bank Polski (Polen) 5,2068 21.136.367,55
Banca Naţională a României (Rumænien) 2,4470 9.933.297,11
Sveriges Riksbank (Sverige) 2,5222 10.238.562,31
Bank of England (Storbritannien) 14,3374 58.200.921,14
I alt1 30,3824 123.333.635,55

De nationale centralbanker uden for euroområdet er ikke berettigede til en andel af ECB's overskud, ligesom de heller ikke bidrager til dækningen af ECB's eventuelle tab.

Pressemeddelelse