Kapital

Senest opdateret 1. januar 2015
 

ECB's kapital kommer fra de nationale centralbanker i alle EU-landene og er på 10.825.007.069,61 euro.

De nationale centralbankers andele i denne kapital beregnes ved brug af en fordelingsnøgle, der afspejler de enkelte landes andel af EU's samlede befolkning og bruttonationalprodukt. Disse to bestemmende faktorer vægtes lige højt. ECB justerer andelene hvert femte år, og når et nyt land bliver medlem af EU. Justeringen sker på grundlag af Europa-Kommissionens tal.

Siden starten på tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union 1. januar 1999 er fordelingsnøglen blevet ændret seks gange. En femårlig opdatering blev foretaget 1. januar 2004, 1. januar 2009 og igen 1. januar 2014. Yderligere ændringer blev foretaget 1. maj 2004, da Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet blev medlem af EU, 1. januar 2007, da Bulgarien og Rumænien blev medlem af EU, og 1. juli 2013, da Kroatien blev medlem af EU.

Centralbanker i euroområdet

De nationale centralbanker i euroområdet har indbetalt den tegnede kapital fuldt ud, i alt 7.619.884.851,40 euro, som er fordelt således:

De nationale centralbanker i euroområdets bidrag til ECB's kapital

National centralbank Fordelingsnøgle i pct. Indbetalt kapital (€)
1) På grund af afrunding svarer totalerne ikke nødvendigvis til summen af de angivne tal.
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (Belgien) 2,4778 268.222.025,17
Deutsche Bundesbank (Tyskland) 17,9973 1.948.208.997,34
Eesti Pank (Estland) 0,1928 20.870.613,63
Bank Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (Irland) 1,1607 125.645.857,06
Bank of Greece (Grækenland) 2,0332 220.094.043,74
Banco de España (Spanien) 8,8409 957.028.050,02
Banque de France (Frankrig) 14,1792 1.534.899.402,41
Banca d’Italia (Italien) 12,3108 1.332.644.970,33
Central Bank of Cyprus (Cypern) 0,1513 16.378.235,70
Latvijas Banka (Letland) 0,2821 30.537.344,94
Lietuvos bankas (Litauen) 0,4132 44.728.929,21
Banque centrale du Luxembourg (Luxembourg) 0,2030 21.974.764,35
Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (Malta) 0,0648 7.014.604,58
De Nederlandsche Bank (Holland) 4,0035 433.379.158,03
Oesterreichische Nationalbank (Østrig) 1,9631 212.505.713,78
Banco de Portugal (Portugal) 1,7434 188.723.173,25
Banka Slovenije (Slovenien) 0,3455 37.400.399,43
Národná banka Slovenska (Slovakiet) 0,7725 83.623.179,61
Suomen Pankki – Finlands Bank (Finland) 1,2564 136.005.388,82
I alt1 70,3915 7.619.884.851,40

ECB's nettooverskud og -tab fordeles blandt de nationale centralbanker i euroområdet i henhold til artikel 33 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank:

retsgrundlaget

Fordeling af ECB's nettooverskud og -tab

33.1. ECB's nettooverskud overføres på følgende måde:

  1. Et beløb, hvis størrelse fastsættes af Styrelsesrådet, og som ikke må overstige 20 pct. af nettooverskuddet, overføres til den almindelige reservefond inden for en grænse på 100 pct. af kapitalen.
  2. Det resterende nettooverskud fordeles til indehaverne af kapitalandele i ECB i forhold til deres indbetalte andele.

33.2. Hvis ECB lider et tab, kan dette udlignes af ECB's almindelige reservefond og om nødvendigt, efter en beslutning truffet af Styrelsesrådet, af de monetære indtægter i det pågældende regnskabsår i forhold til og op til de beløb, der fordeles mellem de nationale centralbanker i overensstemmelse med artikel 32.5.

Centralbanker uden for euroområdet

De nationale centralbanker i de ni EU-lande uden for euroområdet skal bidrage til de af ECB's driftsomkostninger, der er forbundet med deres deltagelse i Det Europæiske System af Centralbanker, ved at indbetale en mindre procentdel af deres andel i ECB's indskudte kapital. Siden 29. december 2010 har deres bidrag udgjort 3,75 pct. af deres samlede andel i den indskudte kapital. Kapitalen indbetalt til ECB af de nationale centralbanker uden for euroområdet udgør 120.192.083,17 euro fordelt således:

De nationale centralbanker uden for euroområdets bidrag til ECB's kapital

National centralbank Fordelingsnøgle i pct. Indbetalt kapital (€)
1) På grund af afrunding svarer totalerne ikke nødvendigvis til summen af de angivne tal.
Българска народна банка (Bulgariens centralbank) (Bulgarien) 0,8590 3.487.005,40
Česká národní banka (Tjekkiet) 1,6075 6.525.449,57
Danmarks Nationalbank (Danmark) 1,4873 6.037.512,38
Hrvatska narodna banka (Kroatien) 0,6023 2.444.963,16
Magyar Nemzeti Bank Ungarn) 1,3798 5.601.129,28
Narodowy Bank Polski (Polen) 5,1230 20.796.191,71
Banca Naţională a României (Rumænien) 2,6024 10.564.124,40
Sveriges riksbank (Sverige) 2,2729 9.226.559,46
Bank of England (Storbritannien) 13,6743 55.509.147,81
I alt1 29,6085 120.192.083,17

De nationale centralbanker uden for euroområdet er ikke berettigede til en andel af ECB's overskud, ligesom de heller ikke bidrager til dækning af eventuelle tab i ECB.