Menu

Kapital

Senest opdateret 30. januar 2020

ECB's kapital kommer fra de nationale centralbanker i alle EU-lande. Den er på 10.825.007.069,61 euro.

De nationale centralbankers andele i denne kapital beregnes ved hjælp af en fordelingsnøgle, der afspejler det enkelte lands andel af EU's samlede befolkning og bruttonationalprodukt. Disse to faktorer vægtes lige højt. ECB justerer andelene hvert femte år, og hver gang der er en ændring i antallet af nationale centralbanker, som bidrager til ECB's kapital, nærmere bestemt de nationale centralbanker i EU-landene. Justeringen sker på grundlag af Europa-Kommissionens tal.

Siden starten på tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union 1. januar 1999 er fordelingsnøglen blevet ændret otte gange. En femårlig opdatering blev foretaget 1. januar 2004, 1. januar 2009, 1. januar 2014 og 1. januar 2019. Yderligere ændringer blev foretaget 1. maj 2004 (da Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet blev medlem af EU), 1. januar 2007 (da Bulgarien og Rumænien blev medlem af EU), 1. juli 2013 (da Kroatien blev medlem af EU) og 1. februar 2020 (som følge af Storbritanniens udtræden af EU).

Nationale centralbanker i euroområdet

Den tegnede kapital er indbetalt fuldt ud af de nationale centralbanker i euroområdet. Den udgør i alt 7.583.649.493,38 euro, som er fordelt således:

De nationale centralbanker i euroområdets bidrag til ECB's kapital(1)

National centralbank Fordelingsnøgle i pct. Indbetalt kapital (€)

(1) Som følge af Bank of Englands udtræden af Det Europæiske System af Centralbanker indbetaler de nationale centralbanker i euroområdet deres større andel i den tegnede kapital fuldt ud i to årlige rater ved udgangen af henholdsvis 2021 og 2022 (se ECB's pressemeddelelse, som blev offentliggjort 30. januar 2020 på ECB's websted).
(2) På grund af afrunding svarer totalerne ikke nødvendigvis til summen af de angivne tal.
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (Belgien) 2,9630 276.290.916,71
Deutsche Bundesbank (Tyskland) 21,4394 1.999.160.134,91
Eesti Pank (Estland) 0,2291 21.362.892,01
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (Irland) 1,3772 128.419.794,29
Bank of Greece (Grækenland) 2,0117 187.585.027,73
Banco de España (Spanien) 9,6981 904.318.913,05
Banque de France (Frankrig) 16,6108 1.548.907.579,93
Banca d'Italia (Italien) 13,8165 1.288.347.435,28
Central Bank of Cyprus (Cypern) 0,1750 16.318.228,29
Latvijas Banka (Letland) 0,3169 29.549.980,26
Lietuvos bankas (Litauen) 0,4707 43.891.371,75
Banque centrale du Luxembourg (Luxembourg) 0,2679 24.980.876,34
Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (Malta) 0,0853 7.953.970,70
De Nederlandsche Bank (Holland) 4,7662 444.433.941,02
Oesterreichische Nationalbank (Østrig) 2,3804 221.965.203,55
Banco de Portugal (Portugal) 1,9035 177.495.700,29
Banka Slovenije (Slovenien) 0,3916 36.515.532,56
Národná banka Slovenska (Slovakiet) 0,9314 86.850.273,32
Suomen Pankki – Finlands Bank (Finland) 1,4939 139.301.721,39
I alt2 81,3286 7.583.649.493,38

ECB's nettooverskud og -tab fordeles mellem de nationale centralbanker i euroområdet i overensstemmelse med artikel 33 i statutten for det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank.

Retsgrundlag

Fordeling af ECB's nettooverskud og -tab

33.1. ECB's nettooverskud overføres på følgende måde:

  1. Et beløb, hvis størrelse fastsættes af Styrelsesrådet, og som ikke må overstige 20 pct. af nettooverskuddet, overføres til den almindelige reservefond inden for en grænse på 100 pct. af kapitalen.
  2. Det resterende nettooverskud fordeles til indehaverne af kapitalandele i ECB i forhold til deres andel i den indskudte kapital.

33.2. Hvis ECB lider et tab, kan dette udlignes af ECB's almindelige reservefond og om nødvendigt, efter en beslutning truffet af Styrelsesrådet, af de monetære indtægter i det pågældende regnskabsår i forhold til og op til de beløb, der fordeles mellem de nationale centralbanker i overensstemmelse med artikel 32.5.

Nationale centralbanker uden for euroområdet

De nationale centralbanker i de otte EU-lande uden for euroområdet skal bidrage til de af ECB's driftsomkostninger, der er forbundet med deres deltagelse i Det Europæiske System af Centralbanker, ved at indbetale en mindre procentdel af deres andel i ECB's tegnede kapital. Siden 29. december 2010 har deres bidrag udgjort 3,75 pct. af deres samlede andel i den tegnede kapital. Den del af kapitalen, som er indbetalt til ECB af de nationale centralbanker uden for euroområdet, udgør 75.794.263,89 euro. Den er fordelt således:

De nationale centralbanker uden for euroområdets bidrag til ECB's kapital

National centralbank Fordelingsnøgle i pct. Indbetalt kapital (€)
(1) På grund af afrunding svarer totalerne ikke nødvendigvis til summen af de angivne tal.
Българска народна банка (Bulgariens Nationalbank) (Bulgarien) 0,9832 3.991.180,11
Česká národní banka (Tjekkiet) 1,8794 7.629.194,36
Danmarks Nationalbank (Danmark) 1,7591 7.140.851,23
Hrvatska narodna banka (Kroatien) 0,6595 2.677.159,56
Magyar Nemzeti Bank (Ungarn) 1,5488 6.287.164,11
Narodowy Bank Polski (Polen) 6,0335 24.492.255,06
Banca Naţională a României (Rumænien) 2,8289 11.483.573,44
Sveriges riksbank (Sverige) 2,9790 12.092.886,02
I alt(1) 18,6714 75.794.263,89

De nationale centralbanker uden for euroområdet er ikke berettigede til en andel af ECB's overskud, ligesom de heller ikke bidrager til dækningen af ECB's eventuelle tab.

Pressemeddelelse