European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Kapitāla parakstīšana

Aktualizēts 01.01.2023.

ECB kapitālu 10 825 007 069.61 euro apjomā veido visu ES dalībvalstu nacionālo centrālo banku (NCB) iemaksas.

NCB kapitāla daļas aprēķina, izmantojot atslēgu, kas atspoguļo attiecīgās dalībvalsts iedzīvotāju skaita un iekšzemes kopprodukta īpatsvaru ES. Šiem diviem faktoriem ir vienāds svērums. ECB šīs kapitāla daļas koriģē reizi piecos gados, kā arī ik reizi, kad mainās to NCB skaits, kuras veic ieguldījumus ECB kapitālā. Tās ir to valstu NCB, kuras ir ES dalībvalstis. Korekcijas veic, pamatojoties uz Eiropas Komisijas sniegtajiem datiem. Pēdējo reizi korekcijas veiktas 2020. gada 1. februārī pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES.

Euro zonas nacionālās centrālās bankas

Euro zonas valstu NCB pilnīgi apmaksātā parakstītā ECB kapitāla daļa veido 8 875 217 621.22 euro un tās sadalījums ir šāds.

Euro zonas valstu NCB iemaksa ECB kapitālā
Nacionālā centrālā banka Kapitāla atslēga (%)1) Apmaksātais kapitāls (euro)
1) Kopš Ekonomikas un monetārās savienības trešā posma sākuma 1999. gada 1. janvārī kapitāla atslēga mainījusies astoņas reizes. Korekcijas, ko veic reizi piecos gados, tika veiktas 2004. gada 1. janvārī, 2009. gada 1. janvārī, 2014. gada 1. janvārī un 2019. gada 1. janvārī. Papildu pārmaiņas veiktas 2004. gada 1. maijā (pēc Čehijas Republikas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Maltas, Polijas, Slovākijas, Slovēnijas un Ungārijas pievienošanās ES), 2007. gada 1. janvārī (pēc Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās ES), 2013. gada 1. jūlijā (pēc Horvātijas pievienošanās ES) un 2020. gada 1. februārī (pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES).
2) Hrvatska narodna banka kļuva par Eurosistēmas dalībnieci pēc Horvātijas pievienošanās euro zonai 2023. gada 1. janvārī. Tādējādi šajā datumā Hrvatska narodna banka apmaksāja atlikušo summu no savas daļas ECB apmaksātajā kapitālā.
3) Euro zonas NCB parakstītais ECB kapitāls, kas palielinājās, kad Bank of England izstājās no Eiropas Centrālo banku sistēmas (t.i., pirms Horvātijas pievienošanās euro zonai), tika sadalīts divos gada maksājumos (sk. ECB paziņojumu presei, kas publicēts ECB interneta vietnē 2020. gada 30. janvārī). Pirmais maksājums tika veikts 2021. gada 29. decembrī un otrais – 2022. gada 28. decembrī.
Nationale Bank van Belgiė/Banque Nationale de Belgique (Beļģija) 2.9630 320 744 959.47
Deutsche Bundesbank (Vācija) 21.4394 2 320 816 565.68
Eesti Pank (Igaunija) 0.2291 24 800 091.20
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (Īrija) 1.3772 149 081 997.36
Bank of Greece (Grieķija) 2.0117 217 766 667.22
Banco de Espańa (Spānija) 9.6981 1 049 820 010.62
Banque de France (Francija) 16.6108 1 798 120 274.32
Hrvatska narodna banka (Horvātija)2) 0.6595 71 390 921.62
Banca d'Italia (Itālija) 13.8165 1 495 637 101.77
Central Bank of Cyprus (Kipra) 0.1750 18 943 762.37
Latvijas Banka (Latvija) 0.3169 34 304 447.40
Lietuvos bankas (Lietuva) 0.4707 50 953 308.28
Banque centrale du Luxembourg (Luksemburga) 0.2679 29 000 193.94
Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta (Malta) 0.0853 9 233 731.03
De Nederlandsche Bank (Nīderlande) 4.7662 515 941 486.95
Oesterreichische Nationalbank (Austrija) 2.3804 257 678 468.28
Banco de Portugal (Portugāle) 1.9035 206 054 009.57
Banka Slovenije (Slovēnija) 0.3916 42 390 727.68
Národná banka Slovenska (Slovākija) 0.9314 100 824 115.85
Suomen Pankki – Finlands Bank (Somija) 1.4939 161 714 780.61
Kopā3) 81.9881 8 875 217 621.22

Ārpus euro zonas esošo valstu nacionālās centrālās bankas

Septiņām ārpus euro zonas esošo ES dalībvalstu NCB jāpiedalās to ECB darbības izmaksu segšanā, kas saistītas ar minēto valstu dalību Eiropas Centrālo banku sistēmā, apmaksājot nelielu procentuālo daļu no to parakstītā ECB kapitāla. Kopš 2010. gada 29. decembra to iemaksas ir 3.75% no to parakstītā kapitāla kopējās daļas. Ārpus euro zonas esošo valstu NCB apmaksātā ECB kapitāla apjoms ir 73 117 104.33 euro. Tā sadalījums ir šāds.

Ārpus euro zonas esošo valstu NCB iemaksa ECB kapitālā
Nacionālā centrālā banka Kapitāla atslēga (%) Apmaksātais kapitāls (euro)
4) Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.
Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālā banka; Bulgārija) 0.9832 3 991 180.11
Česká národní banka (Čehijas Republika) 1.8794 7 629 194.36
Danmarks Nationalbank (Dānija) 1.7591 7 140 851.23
Magyar Nemzeti Bank (Ungārija) 1.5488 6 287 164.11
Narodowy Bank Polski (Polija) 6.0335 24 492 255.06
Banca Naţională a României (Rumānija) 2.8289 11 483 573.44
Sveriges Riksbank (Zviedrija) 2.9790 12 092 886.02
Kopā4) 18.0119 73 117 104.33

Ārpus euro zonas esošo valstu NCB nav tiesīgas saņemt daļu no ECB sadalāmās peļņas, tās neuzņemas arī nekādas saistības finansēt ECB zaudējumus.

Eurosistēmas kapitāla atslēga

Eurosistēmas kapitāla atslēgu izmanto, piemēram, dažās ECB aktīvu iegādes programmās, kur lielāko daļu iegāžu veic atbilstoši šai kapitāla atslēgai, jo tā ietver tikai euro zonas nacionālās centrālās bankas.

Eurosistēmas kapitāla atslēga 2023. gada 1. janvārī un 2020. gada 1. februārī
Valsts Eurosistēmas atslēga 2023. gada 1. janvārī Eurosistēmas atslēga 2020. gada 1. februārī
(%) (%)
5) Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.
Beļģija 3.6139 3.6432
Bulgārija    
Čehijas Republika    
Dānija    
Vācija 26.1494 26.3615
Igaunija 0.2794 0.2817
Īrija 1.6798 1.6934
Grieķija 2.4536 2.4735
Spānija 11.8287 11.9246
Francija 20.2600 20.4243
Horvātija 0.8044  
Itālija 16.8518 16.9885
Kipra 0.2134 0.2152
Latvija 0.3865 0.3897
Lietuva 0.5741 0.5788
Luksemburga 0.3268 0.3294
Ungārija    
Malta 0.1040 0.1049
Nīderlande 5.8133 5.8604
Austrija 2.9033 2.9269
Polija    
Portugāle 2.3217 2.3405
Rumānija    
Slovēnija 0.4776 0.4815
Slovākija 1.1360 1.1452
Somija 1.8221 1.8369
Zviedrija    
Kopā5) 100.0000 100.0000

ECB tīrās peļņas un tīro zaudējumu sadalījums

ECB tīrā peļņa un zaudējumi tiek sadalīti starp euro zonas NCB saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 33. pantu.

33.1. ECB tīro peļņu pārskaita šādi:

  1. ECB Padomes noteiktu summu, kas nepārsniedz 20% no tīrās peļņas, pārskaita vispārējo rezervju fondā, kas nepārsniedz 100% no kapitāla;
  2. pārējo tīro peļņu izdala ECB akcionāriem proporcionāli to iemaksātām daļām.

33.2. Gadījumā, ja ECB cieš zaudējumus, iztrūkumu var kompensēt no ECB vispārējo rezervju fonda, un vajadzības gadījumā – pēc ECB Padomes lēmuma – no attiecīgā finanšu gada monetārajiem ienākumiem proporcionāli summām, kas sadalītas valstu centrālajām bankām saskaņā ar 32.5. pantu, un nepārsniedzot šīs summas.

PAPILDU INFORMĀCIJA

Uzziniet vairāk par līdzīgām tēmām

Visas šīs sadaļas lapas