Kapitāla parakstīšana

Sadaļa aktualizēta 01.01.2019.

ECB kapitālu 10 825 007 069.61 euro apjomā veido visu ES dalībvalstu nacionālo centrālo banku (NCB) iemaksas.

NCB kapitāla daļas aprēķina, izmantojot atslēgu, kas atspoguļo attiecīgās dalībvalsts iedzīvotāju skaita un iekšzemes kopprodukta īpatsvaru ES. Šiem diviem faktoriem ir vienāds svērums. ECB šīs daļas koriģē reizi piecos gados vai arī ja ES pievienojas jauna valsts. Korekcijas veic, pamatojoties uz Eiropas Komisijas sniegtajiem datiem.

Kopš Ekonomikas un monetārās savienības trešā posma sākuma 1999. gada 1. janvārī kapitāla atslēga mainījusies septiņas reizes. Korekcijas, ko veic reizi piecos gados, tika veiktas 2004. gada 1. janvārī, 2009. gada 1. janvārī, 2014. gada 1. janvārī un 2019. gada 1. janvārī. Papildu pārmaiņas tika veiktas 2004. gada 1. maijā (pēc Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Maltas, Polijas, Slovākijas, Slovēnijas un Ungārijas pievienošanās ES), 2007. gada 1. janvārī (pēc Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās ES) un 2013. gada 1. jūlijā (pēc Horvātijas pievienošanās ES).

Euro zonas nacionālās centrālās bankas

Euro zonas NCB pilnīgi apmaksātā parakstītā daļa ECB kapitālā ir 7 536 110 121.69 euro un tā sadalīta šādi.

Euro zonas valstu NCB iemaksa ECB kapitālā

Nacionālā centrālā banka Kapitāla atslēga (%) Apmaksātais kapitāls (euro)
1) Skaitļu noapaļošanas rezultātā visu skaitļu summa var neatbilst kopsummai.
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (Beļģija) 2.5280 273 656 178.72
Deutsche Bundesbank (Vācija) 18.3670 1 988 229 048.48
Eesti Pank (Igaunija) 0.1968 21 303 613.91
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (Īrija) 1.1754 127 237 133.10
Bank of Greece (Grieķija) 1 7292 187 186 022.25
Banco de España (Spānija) 8.3391 902 708 164.54
Banque de France (Francija) 14.2061 1 537 811 329.32
Banca d'Italia (Itālija) 11.8023 1 277 599 809.38
Central Bank of Cyprus (Kipra) 0.1503 16 269 985.63
Latvijas Banka (Latvija) 0.2731 29 563 094.31
Lietuvos bankas (Lietuva) 0.4059 43 938 703.70
Banque centrale du Luxembourg (Luksemburga) 0.2270 24 572 766.05
Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta (Malta) 0.0732 7 923 905.17
De Nederlandsche Bank (Nīderlande) 4.0677 440 328 812.57
Oesterreichische Nationalbank (Austrija) 2.0325 220 018 268.69
Banco de Portugal (Portugāle) 1.6367 177 172 890.71
Banka Slovenije (Slovēnija) 0.3361 36 382 848.76
Národná banka Slovenska (Slovākija) 0.8004 86 643 356.59
Suomen Pankki – Finlands Bank (Somija) 1.2708 137 564 189.84
Kopā1 69.6176 7 536 110 121.69

ECB tīrā peļņa un zaudējumi tiek sadalīti starp euro zonas valstu NCB saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 33. pantu.

Tiesiskais regulējums

ECB tīrās peļņas un tīro zaudējumu sadalījums

33.1. ECB tīro peļņu pārskaita šādi:

  1. ECB Padomes noteiktu summu, kas nepārsniedz 20% no tīrās peļņas, pārskaita vispārējo rezervju fondā, kas nepārsniedz 100% no kapitāla;
  2. pārējo tīro peļņu izdala ECB akcionāriem proporcionāli to iemaksātām daļām.

33.2. Gadījumā, ja ECB cieš zaudējumus, iztrūkumu var kompensēt no ECB vispārējo rezervju fonda, un vajadzības gadījumā – pēc ECB Padomes lēmuma – no attiecīgā finanšu gada monetārajiem ienākumiem proporcionāli summām, kas sadalītas valstu centrālajām bankām saskaņā ar 32.5. pantu, un nepārsniedzot šīs summas.

Ārpus euro zonas esošo valstu centrālās bankas

Deviņām ārpus euro zonas esošo ES dalībvalstu NCB jāpiedalās to ECB darbības izmaksu segšanā, kas saistītas ar minēto valstu dalību Eiropas Centrālo banku sistēmā, apmaksājot nelielu procentuālo daļu no to parakstītā ECB kapitāla. Kopš 2010. gada 29. decembra to iemaksas ir 3.75% no to parakstītā kapitāla kopējās daļas. Ārpus euro zonas esošo valstu centrālo banku apmaksātā ECB kapitāla apjoms ir 123 333 635.55 euro. Tā sadalījums ir šāds.

Ārpus euro zonas esošo valstu NCB iemaksa ECB kapitālā

Nacionālā centrālā banka Kapitāla atslēga (%) Apmaksātais kapitāls (euro)
1) Skaitļu noapaļošanas rezultātā visu skaitļu summa var neatbilst kopsummai.
Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālā banka) (Bulgārija) 0.8511 3 454 936.32
Česká národní banka (Čehijas Republika) 1.6172 6 564 825.54
Danmarks Nationalbank (Dānija) 1.4986 6 083 383.35
Hrvatska narodna banka (Horvātija) 0.5673 2 302 884.94
Magyar Nemzeti Bank (Ungārija) 1.3348 5 418 457.29
Narodowy Bank Polski (Polija) 5.2068 21 136 367.55
Banca Naţională a României (Rumānija) 2.4470 9 933 297.11
Sveriges Riksbank (Zviedrija) 2.5222 10 238 562.31
Bank of England (Lielbritānija) 14.3374 58 200 921.14
Kopā1 30.3824 123 333 635.55

Ārpus euro zonas esošo valstu centrālās bankas nav tiesīgas saņemt daļu no ECB sadalāmās peļņas, tās neuzņemas arī nekādas saistības finansēt ECB zaudējumus.

Paziņojums presei