Menu

Kapitāla parakstīšana

Aktuālāko informāciju sk. šīs interneta vietnes sadaļas angļu valodas versijā.

Sadaļa aktualizēta 30.01.2020.

ECB kapitālu 10 825 007 069.61 euro apjomā veido visu ES dalībvalstu nacionālo centrālo banku (NCB) iemaksas.

NCB kapitāla daļas aprēķina, izmantojot atslēgu, kas atspoguļo attiecīgās dalībvalsts iedzīvotāju skaita un iekšzemes kopprodukta īpatsvaru ES. Šiem diviem faktoriem ir vienāds svērums. ECB šīs kapitāla daļas koriģē reizi piecos gados, kā arī ik reizi, kad mainās to NCB skaits, kuras veic ieguldījumus ECB kapitālā. Tās ir to valstu NCB, kuras ir ES dalībvalstis. Korekcijas veic, pamatojoties uz Eiropas Komisijas sniegtajiem datiem.

Kopš Ekonomikas un monetārās savienības trešā posma sākuma 1999. gada 1. janvārī kapitāla atslēga mainījusies astoņas reizes. Korekcijas, ko veic reizi piecos gados, tika veiktas 2004. gada 1. janvārī, 2009. gada 1. janvārī, 2014. gada 1. janvārī un 2019. gada 1. janvārī. Papildu pārmaiņas tika veiktas 2004. gada 1. maijā (pēc Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Maltas, Polijas, Slovākijas, Slovēnijas un Ungārijas pievienošanās ES), 2007. gada 1. janvārī (pēc Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās ES), 2013. gada 1. jūlijā (pēc Horvātijas pievienošanās ES) un 2020. gada 1. februārī (pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES).

Euro zonas nacionālās centrālās bankas

Euro zonas NCB apmaksātā parakstītā ECB kapitāla daļa veido 7 583 649 493.38 euro un tās sadalījums ir šāds.

Euro zonas valstu NCB iemaksas ECB kapitālā1)

Nacionālā centrālā banka Kapitāla atslēga (%) Apmaksātais kapitāls (euro)

1) Euro zonas NCB pilnībā apmaksās savu parakstīto kapitālu, kas palielinājies, Bank of England izstājoties no Eiropas Centrālo banku sistēmas, veicot divus gada maksājumus – attiecīgi 2021. gada un 2022. gada beigās (sk. ECB paziņojumu presei, kas publicēts ECB interneta vietnē 2020. gada 30. janvārī).
2) Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (Beļģija) 2.9630 276 290 916.71
Deutsche Bundesbank (Vācija) 21 4394 1 999 160 134.91
Eesti Pank (Igaunija) 0.2291 21 362 892.01
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (Īrija) 1.3772 128 419 794.29
Bank of Greece (Grieķija) 2.0117 187 585 027.73
Banco de España (Spānija) 9.6981 904 318 913.05
Banque de France (Francija) 16.6108 1 548 907 579.93
Banca d'Italia (Itālija) 13.8165 1 288 347 435.28
Central Bank of Cyprus (Kipra) 0.1750 16 318 228.29
Latvijas Banka (Latvija) 0.3169 29 549 980.26
Lietuvos bankas (Lietuva) 0.4707 43 891 371.75
Banque centrale du Luxembourg (Luksemburga) 0.2679 24 980 876.34
Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta (Malta) 0.0853 7 953 970.70
De Nederlandsche Bank (Nīderlande) 4.7662 444 433 941.02
Oesterreichische Nationalbank (Austrija) 2.3804 221 965 203.55
Banco de Portugal (Portugāle) 1.9035 177 495 700.29
Banka Slovenije (Slovēnija) 0.3916 36 515 532.56
Národná banka Slovenska (Slovākija) 0.9314 86 850 273.32
Suomen Pankki – Finlands Bank (Somija) 1.4939 139 301 721.39
Kopā2) 81.3286 7 583 649 493.38

ECB tīrā peļņa un zaudējumi tiek sadalīti starp euro zonas NCB saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 33. pantu.

Tiesiskais regulējums

ECB tīrās peļņas un tīro zaudējumu sadalījums

33.1. ECB tīro peļņu pārskaita šādi:

  1. ECB Padomes noteiktu summu, kas nepārsniedz 20% no tīrās peļņas, pārskaita vispārējo rezervju fondā, kas nepārsniedz 100% no kapitāla;
  2. pārējo tīro peļņu izdala ECB akcionāriem proporcionāli to iemaksātām daļām.

33.2. Gadījumā, ja ECB cieš zaudējumus, iztrūkumu var kompensēt no ECB vispārējo rezervju fonda, un vajadzības gadījumā – pēc ECB Padomes lēmuma – no attiecīgā finanšu gada monetārajiem ienākumiem proporcionāli summām, kas sadalītas valstu centrālajām bankām saskaņā ar 32.5. pantu, un nepārsniedzot šīs summas.

Ārpus euro zonas esošo valstu centrālās bankas

Astoņām ārpus euro zonas esošo ES dalībvalstu NCB jāpiedalās to ECB darbības izmaksu segšanā, kas saistītas ar minēto valstu dalību Eiropas Centrālo banku sistēmā, apmaksājot nelielu procentuālo daļu no to parakstītā ECB kapitāla. Kopš 2010. gada 29. decembra to iemaksas ir 3.75% no to parakstītā kapitāla kopējās daļas. Ārpus euro zonas esošo valstu NCB apmaksātā ECB kapitāla apjoms ir 75 794 263.89 euro. Tā sadalījums ir šāds.

Ārpus euro zonas esošo valstu NCB iemaksas ECB kapitālā

Nacionālā centrālā banka Kapitāla atslēga (%) Apmaksātais kapitāls (euro)
1) Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.
Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālā banka; Bulgārija) 0.9832 3 991 180.11
Česká národní banka (Čehijas Republika) 1.8794 7 629 194.36
Danmarks Nationalbank (Dānija) 1.7591 7 140 851.23
Hrvatska narodna banka (Horvātija) 0.6595 2 677 159.56
Magyar Nemzeti Bank (Ungārija) 1.5488 6 287 164.11
Narodowy Bank Polski (Polija) 6.0335 24 492 255.06
Banca Naţională a României (Rumānija) 2.8289 11 483 573.44
Sveriges Riksbank (Zviedrija) 2.9790 12 092 886.02
Kopā1) 18.6714 75 794 263.89

Ārpus euro zonas esošo valstu NCB nav tiesīgas saņemt daļu no ECB sadalāmās peļņas, tās neuzņemas arī nekādas saistības finansēt ECB zaudējumus.

Paziņojumi presei