Kapitāla parakstīšana

Jaunākās izmaiņas veiktas 2015. gada 1. janvārī
 

ECB kapitālu veido visu ES dalībvalstu nacionālo centrālo banku (NCB) iemaksas. Tā apjoms ir 10 825 007 069.61 euro.

NCB kapitāla daļas aprēķina, izmantojot atslēgu, kas atspoguļo attiecīgās dalībvalsts iedzīvotāju skaita un iekšzemes kopprodukta īpatsvaru ES. Šie divi faktori ir vienlīdz noteicoši. ECB šīs daļas koriģē reizi piecos gados vai arī, ja ES pievienojas jauna valsts. Korekcijas veic, pamatojoties uz Eiropas Komisijas sniegtajiem datiem.

Kopš Ekonomikas un monetārās savienības trešā posma sākuma 1999. gada 1. janvārī kapitāla atslēga mainījusies sešas reizes. Korekcijas, ko veic reizi piecos gados, tika veiktas 2004. gada 1. janvārī, 2009. gada 1. janvārī un 2014. gada 1. janvārī. Papildu pārmaiņas tika veiktas 2004. gada 1. maijā (pēc Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Maltas, Polijas, Slovākijas, Slovēnijas un Ungārijas pievienošanās ES), 2007. gada 1. janvārī (pēc Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās ES) un 2013. gada 1. jūlijā (pēc Horvātijas pievienošanās ES).

Euro zonas NCB

Euro zonas valstu nacionālo centrālo banku (NCB) pilnībā apmaksātā ECB kapitāla apjoms ir 7 619 884 851.40  euro. Tā sadalījums ir šāds.

Euro zonas valstu NCB iemaksa ECB kapitālā

Nacionālā centrālā banka Kapitāla atslēga (%) Apmaksātais kapitāls (€)
1) Skaitļu noapaļošanas rezultātā visu skaitļu summa var neatbilst kopsummai.
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (Beļģija) 2.4778 268 222 025.17
Deutsche Bundesbank (Vācija) 17.9973 1 948 208 997.34
Eesti Pank (Igaunija) 0.1928 20 870 613.63
Bank Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (Īrija) 1.1607 125 645 857.06
Bank of Greece (Grieķija) 2.0332 220 094 043.74
Banco de España (Spānija) 8.8409 957 028 050.02
Banque de France (Francija) 14.1792 1 534 899 402.41
Banca d'Italia (Itālija) 12.3108 1 332 644 970.33
Central Bank of Cyprus (Kipra) 0.1513 16 378 235.70
Latvijas Banka (Latvija) 0.2821 30 537 344.94
Lietuvos bankas (Lietuva) 0.4132 44 728 929.21
Banque centrale du Luxembourg (Luksemburga) 0.2030 21 974 764.35
Bank Čentrali ta'Malta/Central Bank of Malta (Malta) 0.0648 7 014 604.58
De Nederlandsche Bank (Nīderlande) 4.0035 433 379 158.03
Oesterreichische Nationalbank (Austrija) 1.9631 212 505 713.78
Banco de Portugal (Portugāle) 1.7434 188 723 173.25
Banka Slovenije (Slovēnija) 0.3455 37 400 399.43
Národná banka Slovenska (Slovākija) 0.7725 83 623 179.61
Suomen Pankki – Finlands Bank (Somija) 1.2564 136 005 388.82
Kopā1 70.3915 7 619 884 851.40

ECB tīrā peļņa un zaudējumi tiek sadalīti starp euro zonas valstu NCB saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 33. pantu.

Tiesiskais regulējums

ECB tīrās peļņas un tīro zaudējumu sadale

33.1. ECB tīro peļņu pārskaita šādā kārtībā:

  1. ECB Padomes noteiktu summu, kas nepārsniedz 20% no tīrās peļņas, pārskaita vispārējo rezervju fondā, kas nepārsniedz 100% no kapitāla;
  2. pārējo tīro peļņu sadala ECB akcionāriem proporcionāli to iemaksātajām daļām.

33.2. Ja ECB radušies zaudējumi, tos var kompensēt no ECB vispārējo rezervju fonda un, ja nepieciešams, saskaņā ar Padomes lēmumu – no attiecīgā finanšu gada monetārajiem ienākumiem proporcionāli un nepārsniedzot apjomu, kādā tas sadalīts starp nacionālajām centrālajām bankām saskaņā ar 32.5. pantu.

Ārpus euro zonas esošo valstu NCB

Deviņām ārpus euro zonas esošo ES dalībvalstu NCB jāpiedalās to ECB darbības izmaksu segšanā, kas saistītas ar minēto valstu dalību Eiropas Centrālo banku sistēmā, apmaksājot nelielu procentuālo daļu no to parakstītā ECB kapitāla. Kopš 2010. gada 29. decembra to iemaksas ir 3.75% no to parakstītā kapitāla kopējās daļas. Ārpus euro zonas esošo valstu NCB apmaksātā ECB kapitāla apjoms ir 120 192 083.17  euro. Tā sadalījums ir šāds.

Ārpus euro zonas esošo valstu NCB iemaksa ECB kapitālā

Nacionālā centrālā banka Kapitāla atslēga (%) Apmaksātais kapitāls (€)
1) Skaitļu noapaļošanas rezultātā visu skaitļu summa var neatbilst kopsummai.
Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālā banka) (Bulgārija) 0.8590 3 487 005.40
Česká národní banka (Čehijas Republika) 1.6075 6 525 449.57
Danmarks Nationalbank (Dānija) 1.4873 6 037 512.38
Hrvatska narodna banka (Horvātija) 0.6023 2 444 963.16
Magyar Nemzeti Bank (Ungārija) 1.3798 5 601 129.28
Narodowy Bank Polski (Polija) 5.1230 20 796 191.71
Banca Naţională a României (Rumānija) 2.6024 10 564 124.40
Sveriges riksbank (Zviedrija) 2.2729 9 226 559.46
Bank of England (Lielbritānija) 13.6743 55 509 147.81
Kopā1 29.6085 120 192 083.17

Ārpus euro zonas esošo valstu NCB nav tiesīgas saņemt daļu no ECB sadalāmās peļņas, tās neuzņemas arī nekādas saistības finansēt ECB zaudējumus.