Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Kapitāla parakstīšana

Aktualizēts 01.01.2024.

ECB kapitālu 10 825 007 069.61 euro apjomā veido visu ES dalībvalstu nacionālo centrālo banku (NCB) iemaksas.

NCB kapitāla daļas aprēķina, izmantojot atslēgu, kas atspoguļo attiecīgās dalībvalsts iedzīvotāju skaita un iekšzemes kopprodukta īpatsvaru ES. Šie diviem faktoriem ir vienāds svērums. ECB šīs kapitāla daļas koriģē reizi piecos gados, kā arī ik reizi, kad mainās to NCB skaits, kuras veic ieguldījumus ECB kapitālā. Tās ir to valstu NCB, kuras ir ES dalībvalstis. Korekcijas veic, pamatojoties uz Eiropas Komisijas sniegtajiem datiem. Pēdējo reizi korekcijas veiktas 2024. gada 1. janvārī.

Eurozonas nacionālās centrālās bankas

Eurozonas valstu NCB pilnīgi apmaksātā parakstītā ECB kapitāla daļa veido 8 851 402 605.67 euro, un tās sadalījums ir šāds.

Eurozonas valstu NCB iemaksa ECB kapitālā

Nacionālā centrālā banka

Kapitāla atslēga (%)1)

Apmaksātais kapitāls (euro)

Nationale Bank van Belgiė/Banque Nationale de Belgique (Beļģija)

3.0005

324 804 337.12

Deutsche Bundesbank (Vācija)

21.7749

2 357 134 464.40

Eesti Pank (Igaunija)

0.2437

26 380 542.23

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (Īrija)

1.7811

192 804 200.92

Bank of Greece (Grieķija)

1.8474

199 981 180.60

Banco de España (Spānija)

9.6690

1 046 669 933.56

Banque de France (Francija)

16.3575

1 770 700 531.41

Hrvatska narodna banka (Horvātija)

0.6329

68 511 469.74

Banca d'Italia (Itālija)

13.0993

1 418 000 151.07

Central Bank of Cyprus (Kipra)

0.1802

19 506 662.74

Latvijas Banka (Latvija)

0.3169

34 304 447.40

Lietuvos bankas (Lietuva)

0.4826

52 241 484.12

Banque centrale du Luxembourg (Luksemburga)

0.2976

32 215 221.04

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta (Malta)

0.1053

11 398 732.44

De Nederlandsche Bank (Nīderlande)

4.8306

522 912 791.50

Oesterreichische Nationalbank (Austrija)

2.4175

261 694 545.91

Banco de Portugal (Portugāle)

1.9014

205 826 684.42

Banka Slovenije (Slovēnija)

0.4041

43 743 853.57

Národná banka Slovenska (Slovākija)

0.9403

101 787 541.48

Suomen Pankki – Finlands Bank (Somija)

1.4853

160 783 830.00

Kopā

81.7681

8 851 402 605.67

1) Kopš Ekonomikas un monetārās savienības trešā posma sākuma 1999. gada 1. janvārī kapitāla atslēga mainījusies deviņas reizes. Korekcijas, ko veic reizi piecos gados, tika veiktas 2004. gada 1. janvārī, 2009. gada 1. janvārī, 2014. gada 1. janvārī, 2019. gada 1. janvārī un 2024. gada 1. janvārī. Papildu pārmaiņas veiktas 2004. gada 1. maijā (pēc Čehijas Republikas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Maltas, Polijas, Slovākijas, Slovēnijas un Ungārijas pievienošanās ES), 2007. gada 1. janvārī (pēc Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās ES), 2013. gada 1. jūlijā (pēc Horvātijas pievienošanās ES) un 2020. gada 1. februārī (pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES).

Ārpus eurozonas esošo valstu nacionālās centrālās bankas

Septiņām ārpus eurozonas esošo ES dalībvalstu NCB jāpiedalās to ECB darbības izmaksu segšanā, kas saistītas ar minēto valstu dalību Eiropas Centrālo banku sistēmā, apmaksājot nelielu procentuālo daļu no to parakstītā ECB kapitāla. Kopš 2010. gada 29. decembra to iemaksas ir 3.75 % no to parakstītā kapitāla kopējās daļas. Ārpus eurozonas esošo valstu NCB apmaksātā ECB kapitāla apjoms ir 74 010 167.40 euro. Tā sadalījums ir šāds.

Ārpus eurozonas esošo valstu NCB iemaksa ECB kapitālā

Nacionālā centrālā banka

Kapitāla atslēga (%)

Apmaksātais kapitāls (euro)

Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālā banka; Bulgārija)

0.9783

3 971 289.16

Česká národní banka (Čehijas Republika)

1.9623

7 965 716.76

Danmarks Nationalbank (Dānija)

1.7797

7 224 474.41

Magyar Nemzeti Bank (Ungārija)

1.5819

6 421 529.51

Narodowy Bank Polski (Polija)

6.0968

24 749 213.66

Banca Naţională a Romāniei (Rumānija)

2.8888

11 726 730.16

Sveriges Riksbank (Zviedrija)

2.9441

11 951 213.74

Kopā

18.2319

74 010 167.40

Ārpus eurozonas esošo valstu NCB nav tiesīgas saņemt daļu no ECB sadalāmās peļņas, tās neuzņemas arī nekādas saistības finansēt ECB zaudējumus.

Eurosistēmas kapitāla atslēga

Eurosistēmas kapitāla atslēgu izmanto, piemēram, dažās ECB aktīvu iegādes programmās, kur lielāko daļu iegāžu veic atbilstoši šai kapitāla atslēgai, jo tā ietver tikai eurozonas nacionālās centrālās bankas.

Eurosistēmas kapitāla atslēga 2024. gada 1. janvārī un 2023. gada 1. janvārī

Valsts

Eurosistēmas atslēga 2024. gada 1. janvārī
(%)

Eurosistēmas atslēga 2023. gada 1. janvārī
(%)

Beļģija

3.6695

3.6139

Bulgārija

Čehijas Republika

Dānija

Vācija

26.6301

26.1494

Igaunija

0.2980

0.2794

Īrija

2.1782

1.6798

Grieķija

2.2593

2.4536

Spānija

11.8249

11.8287

Francija

20.0047

20.2600

Horvātija

0.7740

0.8044

Itālija

16.0201

16.8518

Kipra

0.2204

0.2134

Latvija

0.3876

0.3865

Lietuva

0.5902

0.5741

Luksemburga

0.3640

0.3268

Ungārija

Malta

0.1288

0.1040

Nīderlande

5.9077

5.8133

Austrija

2.9565

2.9033

Polija

Portugāle

2.3254

2.3217

Rumānija

Slovēnija

0.4942

0.4776

Slovākija

1.1500

1.1360

Somija

1.8165

1.8221

Zviedrija

Kopā2)

100.0000

100.0000

2) Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

ECB tīrās peļņas un tīro zaudējumu sadalījums

ECB tīrā peļņa un zaudējumi tiek sadalīti starp eurozonas NCB saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 33. pantu.

33.1. ECB tīro peļņu pārskaita šādi:

  1. ECB Padomes noteiktu summu, kas nepārsniedz 20 % no tīrās peļņas, pārskaita vispārējo rezervju fondā, kas nepārsniedz 100 % no kapitāla;
  2. pārējo tīro peļņu izdala ECB akcionāriem proporcionāli to iemaksātām daļām.

33.2. Gadījumā, ja ECB cieš zaudējumus, iztrūkumu var kompensēt no ECB vispārējo rezervju fonda, un vajadzības gadījumā – pēc ECB Padomes lēmuma – no attiecīgā finanšu gada monetārajiem ienākumiem proporcionāli summām, kas sadalītas valstu centrālajām bankām saskaņā ar 32.5. pantu, un nepārsniedzot šīs summas.

PAPILDU INFORMĀCIJA

Uzziniet vairāk par līdzīgām tēmām

Visas šīs sadaļas lapas