Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Ētika – strādāt godprātīgi

ECB ir apņēmusies veicināt godprātību, labu korporatīvo vadību un augstus ētikas standartus.

Ētikas principi mudina mūs izdarīt pareizās izvēles arī tad, kad sastopamies ar izaicinājumiem vai esam pakļauti spiedienam. Tā veido pamatu sabiedrības paļāvībai un gala rezultātā – ECB uzticamībai.

Kristīne Lagarda

Mūsu augstākā līmeņa amatpersonas un darbinieki veic savus pienākumus objektīvi un godprātīgi un rīkojas veidā, kas ir atbilstošs ECB kā Eiropas Savienības institūcijas raksturam.

Ko ECB nozīmē ētika?

ECB darbinieku rīcību regulē ētikas principi un noteikumi, kas izklāstīti visiem darbiniekiem paredzētajos ētikas principos un ECB augstākā līmeņa amatpersonu Ētikas kodeksā.

Interešu konflikti

Pienācīga interešu konfliktu pārvaldība, iespējams, uzskatāma par ētiskas rīcības vissvarīgāko principu. Tā tieši saistīta ar mūsu godprātības vērtību, un uz tās balstīti daudzi citi mūsu ētikas normu elementi. Šajās normās pausti uzvedības principi un standarti, kuri vērsti uz to, lai izvairītos no situācijām, kas rada vai var radīt interešu konfliktus. Visām ECB augstākā līmeņa amatpersonām un darbiniekiem savi profesionālie pienākumi jāveic neitrāli un objektīvi.

Dāvanas un viesmīlības pasākumi

Lai izvairītos pat no šķietamiem interešu konfliktiem, darbinieki pamatā nedrīkst izmantot nekādas priekšrocības, kas jebkādā veidā saistītas ar viņu nodarbinātību ECB. Šis nosacījums ir īpaši svarīgs gadījumos, kad darbiniekam ir saskare ar privāto sektoru, uzraudzītajām bankām vai pašreizējajiem vai potenciālajiem piegādātājiem. Šis ierobežojums attiecas uz visiem labumiem, neatkarīgi no to rakstura, t.sk. uz dāvanām un viesmīlības pasākumiem.

Arī augstākā līmeņa amatpersonām jārespektē neatkarības un objektivitātes princips un jāizvairās no interešu konfliktiem, kas saistīti ar priekšrocību izmantošanu. Taču sakarā ar nozīmīgo lomu un funkcijām, ko šīs amatpersonas pilda, tās drīkst pieņemt noteiktus viesmīlības pasākumus un nelielas vērtības dāvanas.

Ārējās darbības

Pirms iesaistīties ārējās darbībās, kurām ir profesionāls raksturs vai kuras var tikt pamatoti uzskatītas par tādām, kas neietilpst brīvā laika pavadīšanā, darbiniekiem jāpieprasa atļauja. Tas nepieciešams, lai nodrošinātu, ka attiecīgā darbība nerada interešu konfliktu.

Katru gadu augsta līmeņa amatpersonām jāziņo par jebkurām darbībām, ko tās veikušas profesionālā vai personiskā statusā, iesniedzot interešu deklarāciju.

Pēc aiziešanas no ECB

Augsta līmeņa amatpersonām un darbiniekiem, kas aiziet no ECB, var būt jāievēro nogaidīšanas periods. Atkarībā no ECB pildītās funkcijas var būt jāpaiet noteiktam laika periodam, pirms viņi drīkst atsākt strādāt, lai izvairītos no tā dēvētās "virpuļdurvju" situācijas. Konkrētāk, šādi ierobežojumi attiecas uz banku uzraudzības jomā strādājošajiem vadītājiem un darbiniekiem, kuriem var tikt piemērots nogaidīšanas periods līdz diviem gadiem.

Papildus šim pasākumam uz augsta līmeņa amatpersonām un darbiniekiem arī pēc aiziešanas no ECB attiecas dienesta noslēpuma neizpaušanas pienākums. Viņi nedrīkst atklāt nekāda veida publiski nepieejamu informāciju, ar kuru nonākuši saskarē, pildot savus pienākumus. Augsta līmeņa amatpersonas un darbinieki pēc aiziešanas no ECB noteiktu laika periodu joprojām ir pakļauti atbilstības pārbaudēm attiecībā uz to veiktajiem privātajiem finanšu darījumiem.

Iepirkumi

Darbinieki īsteno iepirkumu procedūras saskaņā ar īpašiem noteikumiem un nosacījumiem, saglabājot objektivitāti, neitralitāti, caurredzamību un taisnīgumu. Tiek sagaidīts arī, lai viņi izvairītos no interešu konfliktiem un ziņotu par tiem. Lai to nodrošinātu, iepirkumos iesaistītajiem darbiniekiem jāaizpilda apstiprinājuma veidlapa, kurā sniegts apliecinājums, ka viņi sapratuši ar interešu konfliktiem saistītos noteikumus un ar iepirkuma dalībniekiem viņus nesaista šādi konflikti.

Personāla atlase

Mūsu personāla atlases procedūras ietver interešu konfliktu izvērtēšanu saistībā ar kandidātu iepriekšējo nodarbošanos un to personiskajām attiecībām ar pašreizējiem ECB darbiniekiem.

Saskarsme ar trešām personām

Domājot, ar ko un kad satikties un ko pārrunāt, darbiniekiem un augsta līmeņa amatpersonām jāievēro piesardzība un caurredzamība. Tiek sagaidīts, lai augsta līmeņa amatpersonas un darbinieki ievērotu pamatprincipus un konkrētus iekšējos noteikumus attiecībā uz aicinājumiem uzstāties un apmeklēt sanāksmes.

Caurredzamības un pārskatatbildības nolūkos regulāri tiek publicēti ECB Padomes, Valdes un Uzraudzības valdes locekļu sanāksmju kalendāri.

Pārējo Padomes un Uzraudzības valdes locekļu sanāksmju kalendārus sk. attiecīgās valsts centrālās bankas vai uzraudzības iestādes interneta vietnē.

Privātie finanšu darījumi

Darbiniekiem un augsta līmeņa amatpersonām ir īpaši aizliegts gūt labumu no iekšējās informācijas, veicot jebkādus privātus finanšu darījumus, kā arī iesakot vai neiesakot slēgt šādus darījumus. ECB ieviesti stingri un detalizēti noteikumi attiecībā uz privātiem finanšu darījumiem. Šie noteikumi ietver vadlīnijas saistībā ar bankas kontu informācijas sniegšanu un ziņošanu par finanšu darījumiem un atļaujas saņemšanu to veikšanai. Atbilstība šiem noteikumiem tiek ļoti stingri monitorēta.

Uz augsta līmeņa amatpersonām attiecas pastiprināti ierobežojumi attiecībā uz privātiem finanšu darījumiem, kas ierobežo aktīvu veidus, kuros tās var ieguldīt. Šajos noteikumos ir noteikts arī minimālais viena gada turēšanas periods visiem aktīviem, kā arī papildu caurredzamības prasības darījumiem.

Daudzpusēju organizāciju ētikas tīkls (DOĒT)

Mēs esam Daudzpusēju organizāciju ētikas tīkla (DOĒT) dalībnieki. Mūsu mērķis ir sekot līdzi jaunākajām norisēm ētikas un labas pārvaldības jomā.

Uzziniet vairāk par DOĒT

Ētikas normu integrēšana visos līmeņos

Ikviena ECB augsta līmeņa amatpersona un ikviens darbinieks ir individuāli atbildīgs par atbilstības nodrošināšanu ētikas normām. Nepieciešams, lai šīs normas papildinātu labi funkcionējošs monitoringa un ziņošanas mehānisms un procedūras, kas ļauj tās pienācīgi un konsekventi īstenot.

Attiecīgi augstākā līmeņa amatpersonām jāaizpilda:  

  • deklarācija par atbilstību Ētikas kodeksam,
  • interešu deklarācija, kas ietver informāciju par iepriekšējo profesionālo darbību, privātajām aktivitātēm un finanšu interesēm,
  • sākot ar 2024. gadu – jauns interešu deklarācijas pielikums, kurā iekļauj visu pēdējā kalendārajā gadā veikto privāto finanšu darījumu sarakstu.

ECB un banku uzraudzības darbinieku deklarācijas

Lai turpinātu nostiprināt ētikas normas, pieņemts uzlabots ECB trauksmes cēlēju regulējums, kas dod darbiniekiem iespēju anonīmi ziņot par pārkāpumiem.

Ētikas noteikumu izpildes nodrošināšanā svarīga loma ir šādām divām struktūrvienībām.

Ētikas komiteja

Speciāla Ētikas komiteja sniedz konsultācijas un vadlīnijas ECB augsta līmeņa amatpersonām un gādā, lai ētikas normas tiktu īstenotas atbilstoši un saskaņoti.

Komiteju veido trīs ārēji locekļi – personas ar labu reputāciju, kuru neatkarība nav apšaubāma un kurām ir skaidra izpratne par ECB, Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS), Eurosistēmas un Eiropas banku uzraudzības mērķiem, uzdevumiem un pārvaldību. Komiteju vada Erki Līkanens (Erkki Liikanen) un tajā ietilpst vēl divi locekļi – Virdžīnija Kantere (Virginia Canter) un Pervanša Beresa (Pervenche Berès).

Atbilstības un pārvaldības birojs

Atbilstības un pārvaldības birojs sniedz norādījumus un konsultācijas darbiniekiem, uzlabo izpratni par ētikas jautājumiem un monitorē atbilstību ētikas regulējumam.

Lai uzturētu ECB ētikas kultūru un uzlabotu darbinieku izpratni par iemesliem, kas ir ētikas normu pamatā, birojs organizē regulārus apmācības kursus ECB darbiniekiem. Tas palīdz darbiniekiem izprast un uzņemties ētisko atbildību un domāt, reaģēt un pieņemt lēmumus ētiski.

Ko ētika nozīmē Eurosistēmai un Eiropas banku uzraudzībai?

Pēdējo gadu laikā pieaugusi sabiedrības interese par ētikas normām un jautājumiem, kas saistīti ar korporatīvo vadību, īpaši pēc Eiropas banku uzraudzības funkcijas izveides. Lai pienācīgi mazinātu ar šo jomu saistītos reputācijas riskus, Padome pieņēma lēmumu, ka uz šādu paaugstinātu sabiedrības interesi un vērtēšanu jāatbild, nodrošinot pienācīgu un vienotu ētisko kultūru, kuras uzdevums ir panākt ECB, ECBS, Eurosistēmas un Eiropas banku uzraudzības integritāti.

Tāpēc Padome iedibinājusi noteiktus ētikas standartus visām Eurosistēmas centrālajām bankām un Eiropas banku uzraudzībai. Šīs normas attiecas konkrēti uz iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu, interešu konfliktu pārvaldību un dāvanu un viesmīlības pasākumu pieņemšanu.

Ētikas un atbilstības komiteja, kuras sastāvā ir Eurosistēmas un Eiropas banku uzraudzības par atbilstību un ētiku atbildīgās vadošās amatpersonas, balstoties uz gūto praktisko pieredzi, palīdz turpmāk pilnveidot un harmonizēt ētikas un atbilstības standartus.

Visas šīs sadaļas lapas