Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Banknošu atkārtota laišana apgrozībā, ko veic kredītiestādes un citas skaidrās naudas apstrādes iestādes

ECB un Eurosistēmas nacionālās centrālās bankas (NCB) ir euro banknošu emitenti, un to uzdevums ir saglabāt sabiedrības uzticību vienotajai valūtai. Viens no veidiem, kā to panākt, ir nodrošināt apgrozībā esošo euro banknošu integritāti.

Iespēja atkārtoti laist apgrozībā euro banknotes ļauj kredītiestādēm un citām skaidrās naudas apstrādes iestādēm efektīvāk un izmaksu ziņā lietderīgāk pildīt savus uzdevumus naudas piegādes ķēdē. Lai nodrošinātu euro banknošu integritāti, ECB Padome 2010. gada 16. septembrī pieņēma Lēmumu ECB/2010/14 par euro banknošu autentiskuma un derīguma pārbaudi, kā arī to atkārtotu laišanu apgrozībā, ko sāka piemērot 2011. gada 1. janvārī.

Tiesību akta nepieciešamību noteica 2008. gadā veiktie grozījumi1 Padomes Regulā (EK) Nr. 1338/20012, t.sk.:

  • Regulas (EK) Nr. 1338/2001 6. pantā ietvertā tiešā atsauce uz "ECB noteiktajām procedūrām" saistībā ar 6. panta 1. punkta adresātu, kurus Lēmumā ECB/2010/14 dēvē par "skaidrās naudas apstrādes iestādēm", pienākumu "nodrošināt saņemto un atkārtoti apgrozībā laižamo euro banknošu autentiskuma pārbaudi, kā arī viltojumu atklāšanu".
  • pantā minēto adresātu loka paplašināšana, ietverot citus tautsaimniecības dalībniekus (piemēram, tirdzniecības uzņēmumus un kazino, kas iesaistīti banknošu apstrādē un izplatīšanā sabiedrībai, izmantojot skaidrās naudas izsniegšanas iekārtas) un naudas pārvadātājus.

Lēmums ECB/2010/14 nosaka Regulas (EK) Nr. 1338/2001 6. panta 1. punktā minētās procedūras, kas jāievēro skaidrās naudas apstrādes iestādēm, pārbaudot euro banknošu autentiskumu un derīgumu. Tas grozīts ar 2012. gada 7. septembra Lēmumu ECB/2012/19, kas paplašināja tā darbības jomu, ietverot arī jaunās sērijas banknošu autentiskuma un derīguma pārbaudi, un skaidrāk noteica vairākas prasības, kā arī ar 2019. gada 5. decembra Lēmumu ECB/2019/39, lai ļautu atkārtoti apstrādāt banknotes, kuru autentiskums nav skaidri nosakāms un ieviestu jaunu banknošu apstrādes iekārtu kategoriju.

Lēmums ECB/2010/14 nodrošina, lai kredītiestādes un skaidrās naudas apstrādes iestādes euro banknotes atkārtoti laistu apgrozībā tikai pēc to derīguma un autentiskuma pārbaudes. Šīs pārbaudes var veikt, vai nu 1) izmantojot banknošu apstrādes iekārtu, ko pārbaudījusi Eurosistēmas NCB, vai tās var veikt 2) apmācīts personāls. Banknošu apstrādes iekārtās pārbaudītās banknotes, kas atzītas par derīgām, var atkārtoti laist apgrozībā bankomātos un citās pašapkalpošanās iekārtās. Banknotes, kuras pārbaudījuši apmācīti darbinieki, var izplatīt, tikai izsniedzot tās skaidrā naudā tirdzniecības vietās.

Svarīgi atzīmēt, ka Lēmums ECB/2010/14 neattiecas uz euro monētām, jo tās neietilpst ECB kompetencē.

1 Padomes 2008. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 44/2009, ar ko groza Regulu Nr. 1338/2001, ar kuru paredz pasākumus, kas vajadzīgi euro aizsardzībai pret viltošanu (OV L 17, 22.01.2009., 1. lpp.). 2 OV L 181, 15.12.2001., 6. lpp.

Visas šīs sadaļas lapas