Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Banknošu apstrādes iekārtu tipu pārbaudes procedūras

Klasifikācija

Mērķis

Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padome 2010. gada 16. septembrī pieņēma Lēmumu ECB/2010/14 par euro banknošu autentiskuma un derīguma pārbaudi, kā arī to atkārtotu laišanu apgrozībā1. Lēmumā ECB/2010/14 veikti grozījumi, kas paplašina tā darbības jomu, ietverot arī jaunās sērijas banknošu autentiskuma un derīguma pārbaudi un atkārtotu laišanu apgrozībā. Saskaņā ar šo lēmumu euro banknotes var atkārtoti laist apgrozībā tikai pēc to autentiskuma un derīguma pārbaudes. Atkārtoti laižot euro banknotes apgrozībā pašapkalpošanās iekārtās vai bankomātos, to autentiskums un derīgums jāpārbauda, izmantojot tāda tipa banknošu apstrādes iekārtu, ko pārbaudījusi Eurosistēmas nacionālā centrālā banka (NCB).

Iekārtu klasifikācija

Pārbaudāmās banknošu apstrādes iekārtas var klasificēt šādi.

1. Pašapkalpošanās (paša klienta darbinātas) iekārtas, t.sk.:

 • banknošu apstrādes iekārtas (cash recycling machines; CRM) – t.i., iekārtas, kas pieņem euro banknotes un veic to autentiskuma un derīguma pārbaudi, kā arī izsniedz euro banknotes, ko citi klienti iemaksājuši iepriekšējos darījumos;
 • kombinētās skaidrās naudas iemaksas iekārtas (combined cash-in machines; CCM) – t.i., iekārtas, kas pieņem euro banknotes un veic to autentiskuma pārbaudi, kā arī izsniedz bankomātos speciāli ievietotas euro banknotes, taču atkārtoti nelaiž apgrozībā euro banknotes, ko citi klienti iemaksājuši iepriekšējos darījumos;
 • skaidrās naudas iemaksas iekārtas (cash-in machines; CIM) – t.i., iekārtas, kas pieņem euro banknotes un veic to autentiskuma pārbaudi, bet neizsniedz euro banknotes klientiem;
 • skaidrās naudas izmaksas iekārtas (cash-out machines; COM) – t.i., citas iekārtas, kas veic euro banknošu autentiskuma un derīguma pārbaudi pirms to izmaksas klientiem;
 • monētu izsniegšanas iekārtas (coin dispensing machines; CDM)  – t.i., iekārtas, kas veic ievietoto euro banknošu autentiskuma pārbaudi pirms monētu izsniegšanas klientiem.

2. Operatora apkalpotās iekārtas, t.sk.:

 • banknošu apstrādes iekārtas (banknote processing machines; BPM) – t.i., iekārtas, kas veic euro banknošu autentiskuma un derīguma pārbaudi;
 • banknošu autentifikācijas iekārtas (banknote authentication machines; BAM) – t.i., iekārtas, kas veic tikai euro banknošu autentiskuma pārbaudi;
 • kases palīgierīces skaidrās naudas pārbaudei un apstrādei (teller assistant recycling machines; TARM) – t.i., skaidrās naudas apstrādes iestāžu apkalpotas iekārtas, kas uzglabā euro banknotes, ļauj skaidrās naudas apstrādes iestādēm kreditēt vai debetēt klientu bankas kontus un veic euro banknošu autentiskuma un derīguma pārbaudi;
 • kases palīgierīces skaidrās naudas pārbaudei (teller assistant machines; TAM) – t.i., skaidrās naudas apstrādes iestāžu apkalpotas iekārtas, kas uzglabā euro banknotes, ļauj skaidrās naudas apstrādes iestādēm kreditēt vai debetēt klientu bankas kontus un veic euro banknošu autentiskuma pārbaudi.

Pārbaudītas tiek tikai tādas banknošu apstrādes iekārtas, kurās iespējams apstrādāt euro banknošu paciņas, kā arī klasificēt un apstrādāt euro banknotes bez iekārtas operatora līdzdalības, kā paredzēts Lēmuma ECB/2010/14 IIa un IIb pielikumā.

Neattiecas uz autentifikācijas iekārtām

Pārbaudes procedūras neietver šādas banknošu apstrādes iekārtas:

 1. Banknošu autentifikācijas iekārtas, kurās apstrādā atsevišķas banknotes vai banknošu paciņas un kuras bez iekārtas operatora līdzdalības klasificē banknotes īstās un aizdomīgās banknotēs, bet automātiski fiziski nenodala aizdomīgās banknotes no īstajām (sk. pārbaudīto banknošu autentifikācijas iekārtu sarakstu);
 2. Banknošu autentifikācijas iekārtas, kuru lietotājam jānosaka, vai banknote ir īsta vai nav (piemēram, palīgierīces banknošu īstuma noteikšanai).

Kā pieteikties pārbaudei

Lai pieteiktu iekārtas pārbaudei vai atkārtotai pārbaudei2, ražotājiem jāsazinās ar NCB (sk. NCB kontaktpersonu sarakstu).

1 OV L 267, 09.10.2010., 1. lpp.2 Ja kāds banknošu apstrādes iekārtu tips tiek izņemts no ECB interneta vietnē publicētā saraksta tāpēc, ka ražotājs atsakās veikt gadskārtējo pārbaudi, skaidrās naudas apstrādātāji, kuri izmanto šāda tipa iekārtu, var divpusēji sazināties ar NCB un lūgt veikt pārbaudi.

Pārbaudes procedūras

Pārbaudes procedūras

Ievads

Eurosistēma noteikusi vienotas pārbaudes procedūras dažādiem banknošu apstrādes iekārtu tipiem. Pārbaudēs novērtē banknošu apstrādes iekārtu tipa spēju noteikt, vai euro banknotes ir īstas, un nošķirt īstas euro banknotes no viltojumiem (viltojumu atklāšanas pārbaude), un vajadzības gadījumā šķirot euro banknotes pēc to derīguma laišanai apgrozībā (derīguma noteikšanas pārbaude). Pašapkalpošanās iekārtu gadījumā pārbauda, vai atbilstoši darbojas arī izsekošanas sistēma (izsekošanas sistēmas pārbaude).

Pārbaudes veic, izmantojot īstu un viltotu euro banknošu komplektu, kā aprakstīts tālāk. Tā kā jebkurā brīdī var parādīties jauni viltojumi, kuru pazīmes atšķiras no pārbaudēs izmantoto euro banknošu pazīmēm, lūdzam ņemt vērā, ka šajā interneta vietnē publicētie pārbaužu rezultāti atspoguļo attiecīgā banknošu apstrādes iekārtu tipa spēju konstatēt pārbaudes komplektā iekļautos viltojumus, kas izmantoti pārbaudes veikšanas brīdī.

Tāpēc Eurosistēma mudina ražotājus sekot naudas viltojumu attīstībai un vajadzības gadījumā regulāri modernizēt iekārtas, lai nodrošinātu, ka tiek atklāti arī jaunie viltojumu veidi. Līdztekus sākotnējai pārbaudei, kurā tiek noskaidrota dažādu banknošu apstrādes iekārtu tipu spēja klasificēt un apstrādāt banknotes saskaņā ar Lēmumu ECB/2010/14 (t.i., atbilstības pārbaudei), vienotās pārbaudes procedūras nosaka dažādu banknošu apstrādes iekārtu tipu regulāras pārbaudes, kas tiek veiktas katru gadu (t.i., gadskārtējās pārbaudes), kā arī papildu atkārtotas ārkārtas pārbaudes, ko veic pēc pēc uzaicinājuma (t.i., atkārtotas pārbaudes). Turklāt saskaņā ar vienotajām pārbaudes procedūrām pēc jebkuras kāda banknošu apstrādes iekārtu tipa modernizācijas, kas ietekmē šo iekārtu pamatfunkcijas, jāveic atkārtota pārbaude. Visas pārbaudes notiek saskaņā ar vienām un tām pašām procedūrām un tiek veiktas sadarbībā ar attiecīgās iekārtas ražotājiem. Šajā interneta lapā uzskaitīti tikai tie banknošu apstrādes iekārtu tipi, kuri izturējuši pārbaudi.

Līdztekus katram pārbaudītajam banknošu apstrādes iekārtu tipam sarakstā var būt norādīta vēl viena vai vairākas tā paša tipa iekārtas (papildu iekārtas). Lai gan šīs iekārtas nav pārbaudījusi Eurosistēmas NCB, tās iekļautas šajā interneta vietnē ievietotajā sarakstā, pamatojoties uz ražotāja rakstisku garantiju, kurā norādīts, ka tām ir tāds pats tehniskais nodrošinājums un programmatūra un attiecīgi tādas pašas pamatfunkcijas kā pārbaudītajam banknošu apstrādes iekārtu tipam atbilstoši Lēmumam ECB/2010/14. Šādas papildu iekārtas iekļautas sarakstā kopā ar pārbaudīto banknošu apstrādes iekārtu tipu.

Viltojumu atklāšanas pārbaude

Viltojumu atklāšanas pārbaudi veic, izmantojot standarta pārbaudes komplektu, kurā ietilpst īstas banknotes, raksturīgi apgrozībā atklāti viltojumi un papildu banknošu atdarinājumi – Eurosistēmas sagatavotas reprodukcijas, kas atdarina dažādus euro banknošu aizsardzības elementus.

Atsevišķas NCB var izmantot arī attiecīgajā valstī atklātus raksturīgus viltojumus, lai atspoguļotu jaunākās norises naudas viltošanas jomā. Vienoto pārbaudes procedūru un pārbaudē izmantojamā banknošu komplekta regulāra atjaunošana nodrošina, ka, izmantojot jaunākās atsevišķās valstīs atklātās viltotās banknotes, dažādās valstīs veiktajās pārbaudēs netiek izmantoti atšķirīgi standarti.

Viltojumu paraugi kopā ar euro banknotēm tiek pārbaudīti, aptverot visas nominālvērtības, sērijas, ievadīšanas virzienus un veidus, kādi iespējami attiecīgajam iekārtas tipam.

Banknošu apstrādes iekārtas iztur pārbaudi, ja tās a) nevienu no Eurosistēmas noteiktajām viltotajām banknotēm vai papildu banknošu atdarinājumiem neklasificē kā īstu euro banknoti (Lēmuma ECB/2010/14 IIa vai IIb pielikuma 4.a vai 4.b kategorija), b) vismaz 90% pārbaudīto euro banknošu atdarinājumus klasificē kā derīgas euro banknotes un c) nepieņem nevienu euro banknoti, kas pieder pie nominālvērtībām un/vai sērijām, kuras nav paredzēts ievadīt attiecīgā iekārtā, vai kas ievadīta virzienā, kādā nav paredzēts ievadīt banknotes attiecīgajā iekārtā. Turklāt pārbaude izturēta, ja par īstām euro banknotēm (4.a vai 4.b kategorija) neatzīto euro banknošu apjoms nepārsniedz 1% (pašapkalpošanās iekārtu gadījumā) un vismaz 90% viltojumu klasificēti Lēmuma ECB/2010/14 IIa pielikuma 2. vai 3. kategorijā (pašapkalpošanās iekārtu ar klienta izsekošanas sistēmu gadījumā).

Eurosistēma atjauno pārbaudes komplektu apmēram reizi divos mēnešos, lai nodrošinātu, ka pārbaudes tiek veiktas, izmantojot nesen apgrozībā atklātus viltojumus.

Derīguma noteikšanas pārbaude

Derīguma noteikšanas pārbaudei izmanto īstu euro banknošu komplektu ar bojājumiem, kas līdzīgi ikdienas lietošanā nodarītiem bojājumiem. Šīs euro banknotes ievada banknošu apstrādes iekārtā dažādos virzienos, kādos tās iespējams ievadīt attiecīgajā iekārtā. Pārbaude izturēta, ja ne vairāk kā 5% nederīgo euro banknošu klasificētas Lēmuma ECB/2010/14 IIa vai IIb pielikuma 4.a kategorijā.

Izsekošanas sistēmas pārbaude

Izsekošanas sistēmas pārbaude, ko veic tikai pašapkalpošanās iekārtām, ir izturēta, ja attiecīgais banknošu apstrādes iekārtas tips uzglabā datus par konta turētāju visām euro banknotēm, kas klasificētas Lēmuma ECB/2010/14 IIa pielikuma 2. un 3. kategorijā (1. tabula) un sekmīgi sasaista visas šīs euro banknotes ar attiecīgā konta turētāja datiem.

Pārbaudi sekmīgi izturējušo banknošu apstrādes iekārtu tipu pārbaudes rezultātu publicēšana

Norādīti tikai banknošu apstrādes iekārtu tipi, kas sekmīgi izturējuši NCB veikto pārbaudi. Sk. pārbaudi izturējušo banknošu apstrādes iekārtu sarakstu.