SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Testprocedurer for forskellige typer af maskiner til håndtering af pengesedler

Klassificering

Formål

Den 16. september 2010 vedtog Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank (ECB) afgørelse ECB/2010/14 om kontrol af eurosedlers ægthed og kvalitet og om recirkulering af eurosedler1. Afgørelse ECB/2010/14 er blevet ændret, således at dens anvendelsesområde omfatter kontrol af eurosedlers ægthed og kvalitet samt recirkulering af nye euroseddelserier. I henhold til forordningen må kun eurosedler, hvis ægthed og kvalitet er kontrolleret, recirkuleres. Hvis eurosedler skal recirkuleres via kundebetjente automater eller kontantautomater, skal de forinden kontrolleres for ægthed og kvalitet af en type maskine til håndtering af pengesedler, som er blevet testet og godkendt af en national centralbank i Eurosystemet.

Klassificering af maskiner

De maskiner til håndtering af pengesedler, som skal testes, kan opdeles i:

1. Kundebetjente automater, herunder:

 • indskuds-/hæveautomater (cash recycling machines (CRM)), dvs. automater, der kan kontrollere, om de indbetalte eurosedler er ægte og i god stand, og som udbetaler eurosedler indskudt af andre kunder i tidligere transaktioner.
 • kombinerede indskudsautomater (combined cash-in machines (CCM)), dvs. automater, som kan kontrollere, om de indbetalte eurosedler er ægte, og udbetale eurosedler, som separat er lagt i automaterne, men som ikke recirkulerer eurosedler, som andre kunder har indskudt i tidligere transaktioner.
 • indskudsautomater (cash-in-machines (CIM)), dvs. automater, der kan kontrollere, om de indbetalte sedler er ægte, men som ikke udbetaler eurosedler til kunderne.
 • hæveautomater (cash-out machines (COM)), dvs. andre automater, som kan kontrollere, om eurosedlerne er ægte og i god stand, inden den udbetaler dem til kunderne.
 • møntudleveringsmaskiner (coin dispensing machines (CDMs)), dvs. automater, der kontrollerer ægtheden af de indbetalte eurosedler, inden den udbetaler mønter til kunderne.

2. Personalebetjente maskiner, herunder:

 • seddelkontrolmaskiner (banknote processing machines (BPM)), dvs. maskiner, der kontrollerer, om eurosedlerne er ægte og i god stand.
 • ægthedskontrolmaskiner (authentication machines (BAM)), dvs. maskiner, der kun kontrollerer, om eurosedlerne er ægte.
 • indskuds-/hæveautomater betjent af kasserere (teller assistant recycling machines (TARM)), dvs. automater betjent af kontanthåndterende virksomheder, som opbevarer eurosedler i depot, og som giver de kontanthåndterende virksomheder mulighed for at kreditere eller debitere kundernes bankkonti og kontrollere eurosedlernes ægthed og kvalitet.
 • automater betjent af kasserere (teller assistant machines (TAM)), dvs. automater betjent af kontanthåndterende virksomheder, som opbevarer eurosedler i depot, og som giver de kontanthåndterende virksomheder mulighed for at kreditere eller debitere kundernes bankkonti og kontrollere eurosedlernes ægthed.

For at en maskine/automat kan klassificeres som maskine til håndtering af pengesedler, skal den uden maskinoperatørens mellemkomst kunne kontrollere bundter af eurosedler samt klassificere og håndtere eurosedler i henhold til bilag IIa og IIb til afgørelse ECB/2010/14.

Ikke omfattet: udstyr til ægthedskontrol af pengesedler

Følgende udstyr til håndtering af pengesedler omfattes ikke af denne testprocedure:

 1. Udstyr til ægthedskontrol, hvor sedlerne kontrolleres enkeltvis eller i bundter, og som uden indgriben fra brugeren af udstyret klassificerer sedlerne som ægte eller mistænkelige, men som ikke automatisk adskiller de mistænkelige sedler fysisk fra de ægte (se Oversigt over testet udstyr til ægthedskontrol af pengesedler)
 2. Udstyr til ægthedskontrol, som kræver, at brugeren beslutter, om en seddel er ægte eller ej (dvs. verificeringsudstyr).

Hvordan ansøger man om at få en maskine testet?

Fabrikanter skal kontakte en national centralbank for at få en maskine testet2 (se Oversigt over kontaktpersoner i de nationale centralbanker).

1 EUT L 267, 9.10.2010, s. 1.2 Såfremt en type maskine til håndtering af pengesedler fjernes fra ECB's websted, fordi fabrikanten nægter at gennemføre en årlig test, kan kontanthåndterende virksomheder, som anvender førnævnte type maskine, kontakte en national centralbank bilateralt og bede den udføre en test.

Testprocedurer

Testprocedurer

Indledning

Eurosystemet har indført fælles testprocedurer for de forskellige typer maskiner til håndtering af pengesedler. Testene skal vise, om en maskintype er i stand til at klassificere ægte eurosedler som ægte, til at adskille ægte eurosedler fra falske ("test af maskinens evne til at detektere falske sedler") og i påkommende tilfælde til at sortere sedlerne efter kvalitet, dvs. i henhold til, om de er i så god stand, at de kan recirkuleres ("kvalitetstest"). For de kundebetjente automaters vedkommende kontrolleres det også, om kundesporingssystemet fungerer efter hensigten ("test af kundesporingssystemet").

Som det beskrives nedenfor, anvendes samlinger af ægte og falske eurosedler til at udføre disse test. Bemærk venligst, at da der hele tiden findes nye typer af falske sedler, som adskiller sig fra dem, der anvendes i testen, afspejler de testresultater, der offentliggøres her på webstedet, kun den pågældende seddelhåndteringsmaskines evne til at detektere de falske sedler, der fandtes i det bundt af testsedler, der blev anvendt på testdagen.

Derfor opfordrer Eurosystemet fabrikanterne til at følge udviklingen på området og til at opdatere deres maskiner regelmæssigt og derved bidrage til, at de kan sikre en pålidelig detektering af de seneste typer af falske eurosedler. Ud over de indledende test til at fastslå, i hvor høj grad en type maskine til håndtering af pengesedler kan klassificere og behandle eurosedler i henhold til afgørelse ECB/2010/14 (dvs. "verificeringstest"), indeholder den fælles testprocedure bestemmelser om regelmæssige, årlige test af de forskellige maskintyper (dvs. årlige test) samt yderligere ad hoc-test, der sker på opfordring (dvs. efterfølgende test). I henhold til de fælles testprocedurer medfører alle opdateringer af en type maskine til håndtering af pengesedler, som påvirker maskinens centrale funktioner, desuden, at maskinen skal testes igen. Alle test følger samme procedurer og udføres i samarbejde med fabrikanten. Kun testede og godkendte typer maskiner til håndtering af pengesedler står opført her på webstedet.

For hver af de testede maskintyper kan der være anført yderligere en eller flere maskiner af samme type ("yderligere maskiner"). De er ikke blevet testet af en national centralbank i Eurosystemet, men de er offentliggjort på denne webside på baggrund af fabrikantens skriftlige garanti for, at der er anvendt samme hardware og software, og at de dermed har de samme centrale funktioner – som defineret i afgørelse ECB/2010/14 – som den testede maskintype. Sådanne yderligere maskiner står opført på listen sammen med den testede type maskine til håndtering af pengesedler.

Test af maskinens evne til at detektere falske sedler

Testen gennemføres ved hjælp af et standardbundt af testsedler, som består af ægte sedler, falske sedler, som er repræsentative for dem, der er fundet i omløb, og "yderligere dokumenter", som Eurosystemet har fremstillet for at efterligne nogle af eurosedlernes egenskaber.

For at afspejle den allerseneste udvikling kan de enkelte nationale centralbanker desuden anvende falske eurosedler, som er repræsentative for dem, der er fundet nationalt. De fælles testprocedurer og den regelmæssige opdatering af bundtet med testsedler sikrer, at anvendelsen af de nyeste lokale fund af falske sedler ikke fører til forskellige nationale teststandarder.

Udvalgte falske sedler testes i alle seddelstørrelser, og så de vender på alle de måder, som den pågældende type maskine skal kunne understøtte.

Maskiner til håndtering af pengesedler har bestået testen, når a) ingen af de falske sedler eller "yderligere dokumenter", som Eurosystemet har specificeret, er blevet klassificeret som ægte eurosedler (kategori 4a eller 4b i bilag IIa eller IIb til afgørelse ECB/2010/14), b) mindst 90 pct. af de testede eurosedler er blevet klassificeret som eurosedler i god stand, og c) alle eurosedler i de seddelværdier og/eller serier, som maskinen ikke understøtter, eller som er blevet testet, når de vender på en måde, som den ikke understøtter, afvises af maskinen. For de kundebetjente automaters vedkommende er testen desuden bestået, når under 1 pct. af eurosedlerne ikke sorteres som ægte eurosedler (kategori 4a eller 4b), og, for så vidt angår kundebetjente automater med kundesporing, når mindst 90 pct. af de falske sedler er blevet klassificeret i kategori 2 eller 3 (tabel 1) i bilag IIa til afgørelse ECB/2010/14.

Eurosystemet opdaterer bundtet med testsedler ca. hver anden måned for at sikre, at testene udføres med de seneste eksempler på falske sedler, der er fundet i omløb.

Kvalitetstest

Kvalitetstesten udføres ved hjælp af et bundt ægte eurosedler med kunstigt skabte fejl, som ligner dem, der opstår ved daglig brug. De lægges i maskinen til håndtering af pengesedler på alle de måder, som den skal kunne understøtte. Testen er bestået, hvis højst 5 pct. af de kassable eurosedler klassificeres i kategori 4a i tabel 1 i bilag IIa eller IIb til afgørelse ECB/2010/14.

Test af kundesporingssystemet

Testen af kundesporingssystemet, der kun udføres for de kundebetjente automaters vedkommende, er bestået, når maskinen til håndtering af pengesedler registrerer kontohavers data for alle kategori 2- og 3-eurosedler (tabel 1) i bilag IIa til afgørelse ECB/2010/14 og med sikkerhed skaber en forbindelse mellem alle disse eurosedler og data om den pågældende kontohaver.

Offentliggørelse af testresultater

Kun maskiner, som en nationalbank har testet og godkendt, står opført på listen. Se listen over Testede og godkendte maskiner/automater.