Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Testförfarande för olika typer av sedelhanteringsmaskiner

Klassificering

Syfte

Den 16 september 2010 antog ECB-rådet beslut ECB/2010/14 om äkthets- och kvalitetskontroll samt återcirkulering av eurosedlar1. Beslut ECB/2010/14 har ändrats för att utöka omfattningen till äkthets- och kvalitetskontroll och återcirkulering av nya serier eurosedlar. Enligt detta beslut får eurosedlar endast återcirkuleras om de först har genomgått en äkthets- och kvalitetskontroll. Eurosedlar som återcirkuleras via självbetjäningsmaskiner och uttagsautomater måste vara äkthets- och kvalitetskontrollerade av en sedelhanteringsmaskin som testats och godkänts av en nationell centralbank i Eurosystemet.

Klassificering av maskiner

Sedelhanteringsmaskiner som ska testas kan klassificeras som:

1. Kundstyrda maskiner, inklusive:

 • cash-recycling-automater (CRM) – automater som tar emot eurosedlar och kontrollerar deras äkthet och brukbarhet, och lämnar ut eurosedlar som satts in av kunder tidigare
 • kombinerade cash-in-maskiner (CCM) – maskiner som tar emot eurosedlar och kontrollerar deras äkthet och lämnar ut eurosedlar som laddats separat men som inte lämnar ut eurosedlar som satts in av kunder tidigare
 • cash-in-maskiner (CIM) – maskiner som tar emot eurosedlar och kontrollerar deras äkthet, men som inte lämnar ut eurosedlar till kunderna
 • cash-out-maskiner (COM) – andra maskiner som kontrollerar eurosedlars äkthet och brukbarhet innan de lämnar ut dem till kunderna.
 • maskiner för myntdistribution (CDM), dvs. maskiner som kontrollerar att de inmatade eurosedlarna är äkta före myntutmatning till kunder.

2. Personalstyrda maskiner, inklusive:

 • sedelhanteringsmaskiner (BPM) – maskiner som kontrollerar eurosedlars äkthet och brukbarhet
 • maskiner för äkthetskontroll av sedlar (BAM) – maskiner som endast kontrollerar eurosedlars äkthet
 • sedelsorteringsmaskiner med återvinningsfunktion (TARM) – maskiner som styrs av kontanthanterare och som lagrar eurosedlar och låter kontanthanterarna kreditera och debitera kundkonton samt kontrollerar eurosedlars äkthet och brukbarhet
 • sedelsorteringsmaskiner (TAM) – maskiner som styrs av kontanthanterare och som lagrar eurosedlar och låter kontanthanterarna kreditera och debitera kundkonton, samt kontrollerar eurosedlars äkthet.

För att en sedelhanteringsmaskin ska bli testad måste den kunna behandla eurosedlar och kunna klassificera och hantera eurosedlar i enlighet med klassificeringarna i bilaga IIa och IIb i beslut ECB/2010/14 utan att den person som hanterar maskinen måste ingripa.

Behandlas inte här: utrustning för äkthetskontroll

Följande sedelhanteringsutrustning ingår inte i detta testförfarande:

 1. Apparater för äkthetskontroll som hanterar enskilda sedlar eller buntar och klassificerar enskilda sedlar som äkta eller misstänkta (ej godkända sedlar) utan att den person som hanterar maskinen måste ingripa, men som inte automatiskt sorterar bort misstänkta sedlar från de som bedöms vara äkta. Se lista över godkända apparater för äkthetskontroll av sedlar.
 2. Utrustning för äkthetskontroll av sedlar där användaren själv måste avgöra om en sedel är äkta eller inte, d.v.s. hjälpmedel för äkthetskontroll.

Ansöka till testet

Tillverkare ska kontakta en nationell centralbank för att ansöka om testning2 (se kontaktuppgifter för de nationella centralbankerna).

1 EUT L 267, 9.10.2010, s. 1. 2 Om en sedelhanteringsmaskin tas bort från ECB:s webbplats på grund av att tillverkaren vägrar genomföra ett årligt test kan kontanthanterare som använder den typen av maskin begära ett bilateralt test av en nationell centralbank.

Testförfarande

Testförfarande

Inledning

Eurosystemet har inrättat ett gemensamt testförfarande för olika typer av sedelhanteringsmaskiner. I dessa tester kontrolleras sedelhanteringsmaskinernas förmåga att identifiera äkta eurosedlar och att separera äkta eurosedlar från falska (förfalskningstestet), och, för vissa maskintyper, att sortera eurosedlar efter deras brukbarhet (brukbarhetstestet). För självbetjäningsmaskiner kontrolleras även att systemet för spårning fungerar korrekt (spårningssystemtestet).

Testerna utförs med speciella testbuntar med äkta och falska eurosedlar enligt beskrivningen nedan. Eftersom nya förfalskningar med andra egenskaper än de som används i testerna kan dyka upp när som helst bör det observeras att testresultaten på denna webbplats endast återspeglar en godkänd maskins förmåga att upptäcka de förfalskingar som fanns med i testuppsättningen den aktuella dagen.

Eurosystemet uppmanar därför tillverkarna att följa utvecklingen på förfalskningsområdet och, om nödvändigt, regelbundet uppdatera maskinerna för att säkerställa att även nya förfalskningar kan upptäckas. Förutom de inledande testerna för att kontrollera olika sedelhanteringsmaskiners förmåga att klassificera och hantera eurosedlar som fastställts i beslut ECB/2010/14 (verifikationstest) ingår även regelbundna årliga test (årligt test) och på begäran ytterligare omtester (s.k. omtester). Dessutom innebär de gemensamma testförfarandena att varje uppdatering av en sedelhanteringsmaskin som innebär en förändring av dess kärnfunktioner att maskinen måste testas på nytt. Alla tester följer samma procedurer och genomförs tillsammans med maskintillverkarna. Endast de typer av maskiner som är godkända finns med på listan på webbplatsen.

Till varje godkänd maskintyp på listan kan ytterligare maskiner av samma typ läggas till på listan (ytterligare maskiner). Dessa maskiner har visserligen inte testats av någon nationell centralbank i Eurosystemet, men de finns ändå med på listan eftersom tillverkarna har lämnat en skriftlig garanti där de försäkrar att maskinerna har samma maskin- och programvara och därför samma grundläggande funktioner (så som de definieras i beslut ECB/2010/14) som en testad och godkänd maskin. Dessa ytterligare maskiner står upptagna tillsammans med den testade och godkända sedelhanteringsmaskinen.

Förfalskningstest

Förfalskningstestet utförs med en standardiserad uppsättning sedlar som består av äkta eurosedlar, typiska förfalskningar som varit i omlopp och "ytterligare dokument" – artificiellt skapade dokument som Eurosystemet har tillverkat för att imitera vissa detaljer på eurosedlarna.

Dessutom kan varje nationell centralbank använda förfalskningar som upptäckts i det landet för att simulera den senaste utvecklingen av förfalskningar. Genom att använda gemensamma testförfaranden och regelbundet uppdatera testbunten ser man till att det inte uppstår olika nationella teststandarder.

Maskinen testas med förfalskningar inblandade med eurosedlar av alla valörer, serier och i alla inmatningsriktningar och med alla tillval som respektive maskintyp klarar av.

Sedelhanteringsmaskiner blir godkända i testet om: (a) inga av förfalskningarna eller de ytterligare dokumenten som specificerats av Eurosystemet klassificeras som äkta eurosedlar (kategori 4a eller 4b i bilaga IIa eller IIb till beslut ECB/2010/14), (b) minst 90 procent av de testade eurosedlarna klassificeras som brukbara eurosedlar och (c) alla eurosedlar i valörer och/eller serier som maskinen inte klarar av, eller som som matas in i maskinen i riktningar som den inte klarar av, avvisas av maskinen. Dessutom är testet godkänt för kundstyrda maskiner om högst 1 procent av eurosedlarna inte sorteras som äkta eurosedlar (kategorier 4a och 4b) och, för kundstyrda maskiner med kundspårning, minst 90 procent av förfalskningarna1 klassificeras i kategori 2 eller 3 (tabell 1) i bilaga IIa till beslut ECB/2010/14.

Eurosystemet uppdaterar testsedeluppsättningen ungefär varannan månad för att säkerställa att testerna genomförs med nyupptäckta förfalskningar.

Brukbarhetstest

Brukbarhetstestet utförs med en testbunt äkta eurosedlar med defekter som liknar dem som sedlar i omlopp får. Eurosedlarna matas in i sedelhanteringsmaskinen i alla de riktningar som maskinen ska klara av. Testet blir godkänt om högst 5 procent av de obrukbara eurosedlarna klassificeras i kategori 4a i bilagorna IIa eller IIb till beslut ECB/2010/14.

Spårningssystemtest

Spårningssystemtestet genomförs endast för kundstyrda maskiner. Maskinen godkänns om maskinen lagrar information om kontoinnehavaren för alla eurosedlar som klassificerats som kategori 2 och 3 i tabell 1 i bilaga IIa till beslut ECB/2010/14 och på ett tillförlitligt sätt kopplar samman alla dessa eurosedlar med informationen om den aktuella kontoinnehavaren.

Publicering av testresultat för godkända sedelhanteringsmaskiner

Endast de typer av sedelhanteringsmaskiner som godkänts i ett test som genomförts av en nationell centralbank tas med på listan. Se listan över godkända maskiner.