Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Setelinkäsittelylaitetyyppien testaus

Luokittelu

Tausta-ajatus

EKP:n neuvosto teki 16.9.2010 päätöksen eurosetelien aitouden ja kunnon tarkastamisesta sekä kiertoon palauttamisesta (EKP/2010/14)1. Päätöstä on sittemmin muutettu siten, että eurosetelien aitouden ja kunnon tarkastamista sekä kiertoon palauttamista koskevia säännöksiä sovelletaan myös uusien sarjojen euroseteleihin. Päätöksen mukaan euroseteleitä voi palauttaa kiertoon vain, jos niiden kunto ja aitous on tarkastettu. Eurosetelit voidaan palauttaa kiertoon asiakkaiden käyttämien laitteiden tai käteisautomaattien välityksellä ainoastaan, jos niiden aitous ja kunto on tarkastettu sellaisella setelinkäsittelylaitteella, jonka tyyppi on läpäissyt kansallisen keskuspankin testauksen.

Laitteiden luokittelu

Testattavat setelinkäsittelylaitteet voidaan luokitella seuraavasti:

1. Asiakkaiden käyttämät laitteet

 • Käteisen kierrätysautomaatit, joihin voi tallettaa euroseteleitä ja jotka tarkastavat niiden aitouden ja kunnon, minkä jälkeen talletetut eurosetelit ovat uusien asiakkaiden nostettavissa.
 • Yhdistetyt talletusautomaatit, joihin voi tallettaa euroseteleitä ja jotka tarkastavat niiden aitouden. Automaatit eivät palauta asiakkaiden tallettamia euroseteleitä suoraan kiertoon, mutta automaateista voi nostaa niihin erikseen ladattuja euroseteleitä.
 • Talletusautomaatit, joihin voi tallettaa euroseteleitä ja jotka tarkastavat niiden aitouden mutta joista asiakkaat eivät voi nostaa euroseteleitä.
 • Käteisnostoautomaatit, jotka tarkastavat eurosetelien aitouden ja kunnon, ennen kuin ne ovat asiakkaiden nostettavissa.
 • Metalliraha-automaatit, jotka tarkistavat syötettyjen euroseteleiden aitouden, ennen kuin asiakas saa kolikot haltuunsa.

2. Henkilökunnan käyttämät laitteet

 • Setelinlajittelulaitteet, jotka tarkastavat eurosetelien aitouden ja kunnon.
 • Setelien aitouden tarkastuslaitteet, jotka tarkastavat vain eurosetelien aitouden.
 • Pankkivirkailijaa avustavat käteistä kierrättävät laitteet, jotka tarkastavat eurosetelien aitouden ja kunnon ja joita käytetään rahaa käsittelevissä laitoksissa eurosetelien säilytykseen ja asiakkaiden pankkitilien hyvittämiseen/veloittamiseen.
 • Pankkivirkailijaa avustavat laitteet, jotka tarkastavat eurosetelien aitouden ja joita käytetään rahaa käsittelevissä laitoksissa eurosetelien säilytykseen ja asiakkaiden pankkitilien hyvittämiseen/veloittamiseen.

Setelinkäsittelylaitetyyppi voidaan testata, jos se kykenee käsittelemään, luokittelemaan ja erottelemaan euroseteleitä päätöksen EKP/2010/14 liitteiden IIa ja IIb mukaisesti ilman laitteen käyttäjän apua.

Ei testata tällä menetelmällä: aitouden tarkastuslaitteet

Seuraavat setelien käsittelyssä käytettävät laitteet eivät kuulu tämän testausmenetelmän piiriin:

 1. Setelien aitouden tarkastuslaitteet, jotka käsittelevät yksittäisiä seteleitä tai setelinippuja ja luokittelevat setelit automaattisesti ilman laitteen käyttäjän apua aitoihin ja epäilyttäviin mutta eivät fyysisesti erottele epäilyttäviä seteleitä aidoista (ks. testatut setelien aitouden tarkastamisessa käytettävät laitteet).
 2. Setelien aitouden tarkastuslaitteet, jotka edellyttävät käyttäjän päättävän, onko seteli aito vai ei (aitouden varmistamisessa käytettävät apuvälineet).

Laitteen testauttaminen

Valmistajien tulee ottaa yhteyttä johonkin kansalliseen keskuspankkiin laitteensa testauttamiseksi2 (ks. kansallisten keskuspankkien yhteystiedot).

1 EUVL L 267, 9.10.2010, s. 1.2 Jos jonkin valmistajan setelinkäsittelylaitetyyppi poistetaan EKP:n verkkosivuilla olevasta luettelosta sen vuoksi, että valmistaja on kieltäytynyt vuositarkastuksesta, laitetyyppiä käyttävät rahaa käsittelevät laitokset voivat pyytää kansallisia keskuspankkeja testaamaan laitetyypin.

Testausmenetelmä

Testausmenetelmä

Johdanto

Eurojärjestelmä on kehittänyt eri setelinkäsittelylaitetyypeille yhteisen testausmenetelmän. Testeillä arvioidaan laitetyypin kykyä tunnistaa aidot setelit, erotella toisistaan aidot eurosetelit ja väärennökset (väärennösten tunnistustesti – counterfeit detection test) ja tarvittaessa lajitella setelit sen mukaan, voidaanko ne kuntonsa puolesta palauttaa kiertoon (kunnon tarkastustesti – fitness detection test). Lisäksi testataan, että asiakkaiden käyttämien laitteiden jäljitystoiminto toimii oikein (jäljityskykytesti – tracing system test).

Testeissä käytetään jäljempänä kuvattuja testinippuja, joissa on aitoja ja väärennettyjä euroseteleitä. Milloin tahansa voi tulla ilmi uusia seteliväärennöksiä, joissa on erilaisia piirteitä kuin testissä käytettävissä väärennöksissä. Näillä verkkosivuilla julkaistut testitulokset kertovat siis ainoastaan testatun setelinkäsittelylaitetyypin kyvystä havaita testinippuun testauspäivänä sisältyneet väärennökset.

Eurojärjestelmä kehottaakin valmistajia seuraamaan väärennösten kehittymistä ja päivittämään laitteitaan säännöllisesti kulloisenkin tarpeen mukaan. Näin voidaan paremmin varmistaa, että myös uudet väärennökset voidaan havaita luotettavasti. Ensimmäiseksi suoritettavalla testauksella tarkastetaan, että laitetyyppi kykenee lajittelemaan ja käsittelemään euroseteleitä päätöksen EKP/2010/14 mukaisesti (toiminnan testaus – verification test). Lisäksi testausmenetelmään kuuluu laitetyyppien säännöllinen testaus (vuotuinen testaus – annual test). Tarpeen mukaan voidaan myös pyytää toimittamaan laitteita lisätesteihin (uudelleentestaus – retest). Yhteinen testausmenetelmä edellyttää myös, että jos laitetyyppiin tehdään perustoimintoihin vaikuttavia muutoksia, se on testautettava uudelleen. Kaikissa testeissä noudatetaan samaa testausmenetelmää, ja laitteiden valmistajat osallistuvat testaukseen. Näiden verkkosivujen luettelossa ovat mukana vain sellaiset setelinkäsittelylaitetyypit, jotka ovat läpäisseet testin.

Testatun setelinkäsittelylaitetyypin lisäksi luettelossa saatetaan mainita yksi tai useampi muu samantyyppinen laite, jota ei ole testattu eurojärjestelmän kansallisessa keskuspankissa. Ne mainitaan tällä verkkosivulla laitevalmistajan kirjallisen takuun perusteella. Takuussa vahvistetaan, että laite sisältää saman laitteiston ja saman ohjelmiston eli siinä on samat päätöksessä EKP/2010/14 määritellyt ydintoiminnot kuin testatussa setelinkäsittelylaitetyypissä. Tiedot tällaisista laitteista julkaistaan testattua laitetyyppiä koskevien tietojen yhteydessä.

Väärennösten tunnistustesti

Väärennösten tunnistustesti tehdään standardoidulla testinipulla. Testinipussa on aitojen eurosetelien lisäksi valikoima kierrosta poistettuja euroseteliväärennöksiä sekä eurojärjestelmän testausta varten valmistamia jäljitelmiä, joiden ominaisuudet ovat lähellä tiettyjä eurosetelien ominaisuuksia.

Kansalliset keskuspankit voivat käyttää lisäksi omassa maassaan havaittuja väärennöksiä, jotta testi vastaa riittävän hyvin väärennösten senhetkistä tilannetta. Yhteisellä testausmenetelmällä ja testinipun säännöllisellä päivittämisellä varmistetaan, että testausmaassa hiljattain havaittujen väärennösten käyttö testauksessa ei aiheuta eroja kansallisissa testausstandardeissa.

Eri arvoisten ja eri sarjoihin kuuluvien setelien väärennöksiä syötetään laitteeseen eurosetelien seassa kaikkia laitetyypin hyväksymiä syöttötapoja käyttäen.

Setelienkäsittelylaitteet läpäisevät testin, jos ne eivät hyväksy yhtään väärennöstä tai muuta eurojärjestelmän määrittelemää jäljitelmää aitona setelinä (päätöksen EKP/2010/14 liitteen IIa tai IIb ryhmä 4a tai 4b) ja jos ne luokittelevat vähintään 90 % testatuista euroseteleistä hyväkuntoisiksi. Lisäksi laitteen tulee hylätä kaikki ne eurosetelit, joiden arvoa ja/tai setelisarjaa laite ei hyväksy tai jotka on syötetty laitteeseen tavalla, jota laite ei hyväksy. Asiakkaiden käyttämät laitteet saavat lajitella enintään yhden prosentin aidoista testiseteleistä muiksi kuin aidoiksi euroseteleiksi (ryhmä 4a tai 4b). Ne asiakkaiden käyttämät laitteet, jotka pystyvät jäljittämään asiakkaan, läpäisevät testin, jos ne luokittelevat vähintään 90 % väärennöksistä päätöksen EKP/2010/14 liitteen IIa ryhmiin 2 tai 3.

Eurojärjestelmä päivittää testinipun noin joka toinen kuukausi varmistaakseen, että testeissä käytetään äskettäin kierrosta löytyneitä väärennöksiä.

Kunnon tarkastustesti

Kunnon tarkastustesti tehdään aitoja euroseteleitä sisältävällä testinipulla. Testinipun seteleissä on keinotekoisesti aiheutettuja puutteellisuuksia, jotka muistuttavat todellisia käytössä syntyviä vikoja. Testinipun eurosetelit syötetään testattavaan laitteeseen kaikkia laitetyypin hyväksymiä syöttötapoja käyttäen. Laitetyyppi läpäisee testin, jos se luokittelee enintään 5 % kiertoon kelpaamattomista seteleistä päätöksen EKP/2010/14 liitteen IIa tai IIb ryhmään 4a.

Jäljityskykytesti

Jäljityskykytesti tehdään vain asiakkaiden käyttämille laitteille. Laitetyyppi läpäisee testin, jos laite kirjaa muistiin tiedot päätöksen EKP/2010/14 liitteen IIa taulukon 1 ryhmiin 2 ja 3 luokiteltujen setelien tallettajista sekä yhdistää tiedot kaikista näistä euroseteleistä luotettavasti tilinhaltijan tietoihin.

Testitulosten julkaiseminen

Vain niiden setelinkäsittelylaitetyyppien testitulokset julkaistaan, jotka ovat läpäisseet testauksen jossakin kansallisessa keskuspankissa (ks. lista testauksen läpäisseistä setelinkäsittelylaitetyypeistä).