Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Postopek testiranja vrst naprav za obdelavo bankovcev

Razvrstitev

Namen

Svet ECB je 16. septembra 2010 sprejel Sklep ECB/2010/14 o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok.1 Sklep je bil spremenjen tako, da ureja tudi preverjanje eurobankovcev nove serije ter njihovo ponovno dajanje v obtok. V skladu s tem sklepom se smejo v obtok vrniti samo eurobankovci, ki so bili pred tem preverjeni. Tisti eurobankovci, ki se v obtok vračajo prek avtomatov za dvig gotovine ali drugih naprav, ki jih upravljajo stranke, morajo biti preverjeni v napravi za obdelavo bankovcev ene od vrst naprav, ki jih je uspešno testirala ena od nacionalnih centralnih bank Eurosistema.

Razvrstitev naprav

Naprave za obdelavo bankovcev, ki jih je treba testirati, je mogoče razvrstiti v naslednje skupine:

1. naprave, ki jih upravljajo stranke:

 • vplačilno-izplačilni avtomati – naprave, ki sprejemajo eurobankovce in preverijo njihovo pristnost ter strankam izdajajo eurobankovce, ki so jih v prejšnjih transakcijah položile druge stranke;
 • kombinirani vplačilni avtomati – naprave, ki sprejemajo eurobankovce in preverijo njihovo pristnost ter strankam izdajajo eurobankovce, ki so bili vloženi posebej, vendar v obtok ne vračajo tistih eurobankovcev, ki so jih v prejšnjih transakcijah položile druge stranke;
 • vplačilni avtomati – naprave, ki sprejemajo eurobankovce in preverijo njihovo pristnost, vendar jih ne izdajajo strankam;
 • izplačilni avtomati – druge naprave, ki preverijo pristnost in primernost eurobankovcev, preden jih izdajo strankam;
 • avtomati za izdajo kovancev – naprave, ki preverijo pristnost vloženih eurobankovcev, preden strankam izdajo kovance.

2. naprave, ki jih upravljajo zaposleni:

 • naprave za sortiranje bankovcev – naprave, ki preverijo pristnost in primernost eurobankovcev;
 • naprave za preverjanje pristnosti bankovcev – naprave, ki preverijo samo pristnost eurobankovcev;
 • blagajniške vplačilno-izplačilne naprave – naprave, ki jih upravljajo obdelovalci gotovine: hranijo eurobankovce, obdelovalcem gotovine omogočajo, da knjižijo v dobro ali v breme bančnih računov strank, ter preverijo pristnost in primernost eurobankovcev;
 • blagajniške naprave – naprave, ki jih upravljajo obdelovalci gotovine: hranijo eurobankovce, obdelovalcem gotovine omogočajo, da knjižijo v dobro ali v breme bančnih računov strank, ter preverijo pristnost eurobankovcev.

Naprava za obdelavo bankovcev je primerna za testiranje, če je sposobna brez poseganja upravljavca naprave obdelati eurobankovce ter razvrstiti in obdelati posamične eurobankovce v skladu s prilogama IIa in IIb k Sklepu ECB/2010/14.

Instrumenti za preverjanje pristnosti (tukaj niso obravnavani):

V tem testnem postopku ni zajeta naslednja oprema za obdelavo bankovcev:

 1. instrumenti za preverjanje pristnosti, ki bankovce obdelujejo posamično ali v svežnjih in jih brez posredovanja uporabnika razvrstijo med pristne ali sumljive, vendar slednjih fizično ne ločujejo od pristnih bankovcev (seznam testiranih instrumentov za preverjanje pristnosti);
 2. instrumenti za preverjanje pristnosti, pri katerih mora uporabnik sam odločiti, ali je bankovec pristen ali ne (pripomočki za preverjanje).

Prijava za testiranje

Proizvajalci morajo za testiranje naprav2 zaprositi pri eni od nacionalnih centralnih bank (seznam kontaktnih oseb v nacionalnih centralnih bankah).

1 UL L 267, 9. 10. 2010, str. 1. 2 Če je posamezna vrsta naprav za obdelavo bankovcev izbrisana s spletne strani ECB, ker proizvajalec ne želi opraviti rednega letnega testa, lahko obdelovalci gotovine, ki uporabljajo to vrsto naprav, zaprosijo, da nacionalna centralna banka opravi bilateralni test.

Testni postopek

Testni postopek

Uvod

Različne vrste naprav za obdelavo bankovcev se v Eurosistemu testirajo po enotnem testnem postopku. V testu se preverja, ali je dana vrsta naprav sposobna preveriti pristnost eurobankovcev, ločiti pristne eurobankovce od ponarejenih (»test odkrivanja ponaredkov«) in, kjer je relevantno, razvrstiti eurobankovce glede na njihovo primernost za uporabo v obtoku (»test primernosti«). Pri napravah, ki jih upravljajo stranke, se preverja tudi pravilno delovanje sledilnega sistema (»test sledilnega sistema«).

Pri testiranju se uporablja sveženj pristnih in ponarejenih eurobankovcev, kot je opisano spodaj. Ker se lahko vedno pojavijo novi ponaredki z drugačnimi lastnostmi od bankovcev, ki so bili uporabljeni pri testiranju, naj vas opozorimo, da rezultati testiranja, ki so objavljeni na tej spletni strani, potrjujejo zgolj to, da je testirana vrsta naprav sposobna prepoznati ponaredke iz testnega svežnja bankovcev, ki je bil uporabljen na dan testiranja.

Eurosistem proizvajalce naprav zato poziva, naj spremljajo dogajanja na področju ponarejanja bankovcev in naprave redno posodabljajo, tako da naprave zanesljivo prepoznajo tudi najnovejše ponaredke. Enotni testni postopek predvideva, da se poleg začetnega testiranja, ki preverja sposobnost določene vrste naprav, da razvrščajo in obdelujejo eurobankovce v skladu s Sklepom ECB/2010/14 (test pravilnosti delovanja), izvajajo tudi redna letna testiranja različnih vrst naprav (letni test) in dodatni občasni testi na povabilo (ponovni test). Poleg tega v skladu z enotnim testnim postopkom vsaka posodobitev posamezne vrste naprav za obdelavo bankovcev, ki vpliva na osnovne funkcije naprave, pomeni, da je treba testiranje ponoviti. Vsi testi potekajo po enakem postopku in se opravijo v sodelovanju s proizvajalci naprave. Na tej spletni strani so navedene samo tiste vrste naprav, ki so uspešno opravile testiranje.

Poleg vsake testirane vrste naprav za obdelavo bankovcev je lahko navedena ena ali več dodatnih naprav iste vrste (»dodatne naprave«). Čeprav te niso bile testirane v nacionalni centralni banki Eurosistema, so navedene na tej spletni strani na podlagi pisnega potrdila proizvajalca, da imajo enako strojno in programsko opremo in torej enake temeljne funkcionalnosti, opredeljene v sklepu ECB/2010/14, kot testirana vrsta naprav za obdelavo bankovcev. Takšne dodatne naprave so navedene skupaj s testirano vrsto naprav za obdelavo bankovcev.

Test odkrivanja ponaredkov

Test odkrivanja ponaredkov se opravi s standardiziranim testnim svežnjem, v katerem so pristni eurobankovci, reprezentativni ponarejeni bankovci, zaseženi v obtoku, in »dodatni primerki« – reprodukcije, ki jih je izdelal Eurosistem in posnemajo nekatere značilnosti eurobankovcev.

Nacionalne centralne banke lahko uporabijo tudi reprezentativne nacionalne ponaredke, da bi test čim natančneje odražal najnovejše razmere na področju ponarejanja. Z enotnim testnim postopkom in rednim dopolnjevanjem testnega svežnja je zagotovljeno, da se zaradi uporabe nedavno odkritih lokalnih ponaredkov ne razvijejo različni nacionalni testni standardi.

Vzorčni ponaredki, pomešani z eurobankovci, se uporabljajo pri testiranju vseh apoenov, serij, načinov vstavljanja in možnosti, ki jih podpira testirana vrsta naprave.

Naprava za obdelavo bankovcev uspešno opravi test, če: (a) noben ponaredek ali »dodaten primerek«, kot jih je opredelil Eurosistem, ni razvrščen med pristne eurobankovce (kategorija 4a ali 4b v prilogi IIa ali IIb k Sklepu ECB/2010/14); (b) je vsaj 90% testiranih eurobankovcev razvrščenih med primerne eurobankovce; (c) so zavrnjeni vsi eurobankovci tistih apoenov in/ali serij, ki jih naprava ne podpira, ter vsi eurobankovci, ki so vstavljeni na način, ki ga naprava ne podpira. Naprave, ki jih upravljajo stranke, uspešno opravijo test, če taka naprava razvrsti največ 1% eurobankovcev med nepristne eurobankovce (kategorija 4a ali 4b). Test naprav, ki jih upravljajo stranke in omogočajo sledenje stranke, pa je uspešen, če je vsaj 90% ponaredkov razvrščenih v kategorijo 2 ali 3 (tabela 1) v prilogi IIa k Sklepu ECB/2010/14.

Eurosistem posodobi testni sveženj približno vsaka dva meseca, da bi bili testi opravljeni s ponaredki, ki so bili v obtoku odkriti pred kratkim.

Test primernosti

Test primernosti se opravi s svežnjem pristnih eurobankovcev, ki imajo poškodbe, podobne tistim, ki nastanejo z vsakodnevno uporabo bankovcev. Ti eurobankovci se v napravo za obdelavo bankovcev vstavijo v vseh smereh, ki jih ta podpira. Naprava uspešno opravi test, če največ 5% neprimernih bankovcev razvrsti v kategorijo 4a v prilogi IIa ali IIb k Sklepu ECB/2010/14.

Test sledilnega sistema

Test sledilnega sistema, ki se izvaja samo na napravah, ki jih upravljajo stranke, je uspešen, če naprava za obdelavo bankovcev shrani podatke o imetniku računa za vse eurobankovce kategorije 2 in 3 v tabeli 1 iz priloge IIa k Sklepu ECB/2010/14 ter vse te eurobankovce zanesljivo poveže s podatki o imetniku računa.

Objava rezultatov testiranja vrst naprav za obdelavo bankovcev, ki so uspešno opravile test

Navedene so samo tiste vrste naprav za obdelavo bankovcev, ki so uspešno opravile test, ki ga je izvedla nacionalna centralna banka. Seznam uspešno testiranih vrst naprav.