Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Uspešno testirane vrste naprav za obdelavo bankovcev

Kdaj se naprava doda na seznam ali odstrani z njega?

Navedene so samo tiste vrste naprav za obdelavo bankovcev, ki so uspešno opravile test v nacionalni centralni banki in za katere je proizvajalec nacionalni centralni banki, ki je opravila testiranje, predložil vse zahtevane informacije (glej pojasnila spodaj).

Podatki o vrstah naprav, ki so uspešno opravile test, bodo na tej strani objavljeni najkasneje en mesec po datumu, ko je bil test opravljen.

Podatki o testu bodo s spletne strani umaknjeni 12 mesecev po koledarskem mesecu, v katerem je bil test opravljen, razen če je nacionalna centralna banka ponovno preverila sposobnost vrste naprav, da odkriva ponaredke, v okviru letnega testa ali v okviru ponovnega testa, ki se opravi po potrebi, in je vrsta naprav test uspešno opravila.

Če posamezna vrsta naprav ponovnega testa ne opravi oziroma če proizvajalec ne soglaša s ponovnim testiranjem vrste naprav, bodo podatki o tej vrsti naprav in ustreznih dodatnih napravah prav tako nemudoma umaknjeni s seznama.

Skupno poročilo o uspešno opravljenem testu, ki ga nacionalna centralna banka posreduje proizvajalcu, je veljavno samo glede na pogoje testiranja na dan, ko je bil test opravljen, in samo če so rezultati testiranja objavljeni na tej spletni strani.

Dejstvo, da na seznamu ni navedeno, ali posamezna naprava podpira eurobankovce druge serije, ne pomeni, da naprava z njimi ni združljiva. Uporabnike naprav za obdelavo bankovcev pozivamo, da pri proizvajalcu preverijo, ali so njihove naprave združljive z drugo serijo eurobankovcev.

Ob upoštevanju omejitev, ki so navedene v odstavku (1) Izjave o omejitvi odgovornosti, so testi in rezultati testiranja veljavni v vseh državah članicah euroobmočja. Proizvajalcu vrste naprav za obdelavo bankovcev, ki je bila uspešno testirana v eni centralni banki, zato te iste vrste naprav ni treba ponovno testirati v nacionalni centralni banki druge države članice euroobmočja.

Opomba

a) Proizvajalec izjavlja, da dodatne naprave, ki so navedene v vrstici neposredno pod glavno vrsto naprave, enako uspešno izvajajo testirane funkcije (odkrivanje ponaredkov, ugotavljanje primernosti bankovcev in sposobnost sledenja) kot testirana naprava.

Pojasnila

Pred testiranjem mora proizvajalec nacionalni centralni banki, ki opravlja test, zagotoviti naslednje dodatne informacije:

 1. navedba, ali vrsta naprav izpolnjuje zdravstvene in varnostne predpise posamezne države članice ali EU, in če da, katere;
 2. navedba, katere apoene in serije eurobankovcev ter smeri vstavljanja je določena vrsta naprav sposobna obdelati, ter ali je na napravi to jasno označeno;
 3. navedba, katere zaščitne elemente, kot jih je podrobno opisal proizvajalec, vrsta naprav preverja ter kako jih preverja;
 4. navodila za uporabo; če navodila za uporabo niso v uradnem jeziku oz. jezikih države članice, kjer se nahaja nacionalna centralna banka, ki opravlja testiranje, je treba zagotoviti druga podobna navodila, potrebna za upravljanje vrste naprav;
 5. potrdilo, da je v navodilih za uporabo ali drugih podobnih navodilih, ki jih dobi uporabnik, navedeno: (i) kako je vrsto naprave za obdelavo bankovcev treba servisirati, (ii) kako pogosto jo je treba servisirati (npr. čiščenje senzorjev), da bi delovala zanesljivo, in (iii) kako uporabnik lahko preveri različico programske opreme v vrsti naprav za obdelavo bankovcev;
 6. informacije o tem, ali je določeno vrsto naprav mogoče prilagoditi za odkrivanje novih ponaredkov, in če je to mogoče, kako se to izvede in kako lahko uporabnik to preveri;
 7. informacije o tem, kako je mogoče spremeniti prag sortiranja pri ugotavljanju primernosti bankovcev za obtok;
 8. informacije o načinu napajanja dane vrste naprav z energijo.

Izjava o omejitvi odgovornosti v zvezi s testiranjem in rezultati

 1. Ponarejeni eurobankovci, uporabljeni v testiranju, so po najboljšem vedenju ECB in nacionalnih centralnih bank najpogostejši ponaredki, ki so se v času, ko je bil testni sveženj za testiranje zadnjič posodobljen, v euroobmočju pojavljali v obtoku. Ker ECB in nacionalne centralne banke ne morejo predvideti oziroma izključiti možnosti pojavitve novih ponaredkov potem, ko je bil testni sveženj posodobljen, so proizvajalci odgovorni, da redno ponovno testirajo posamezno vrsto naprave. Poleg tega so distributerji in uporabniki naprav odgovorni, da za odkrivanje novih ponaredkov redno posodabljajo instrumente za preverjanje pristnosti, ki so vgrajeni v njihove naprave.
 2. V obsegu, kot ga dopušča veljavna zakonodaja, ECB in nacionalne centralne banke ne morejo biti odgovorne za neposredno ali posredno škodo, ki bi nastala zaradi izvajanja testov, objave, neobjave ali umika rezultatov testiranja s spletne strani ECB, kot tudi ne za izid testiranja. Ločeni izjavi o omejitvi odgovornosti, ki ju uporabljata Deutsche Bundesbank in Banco de Portugal, sta objavljeni spodaj.
 3. Kar zadeva dodatne naprave, ki jih ni testirala nobena nacionalna centralna banka Eurosistema, vendar so navedene na tej spletni strani ECB na podlagi pisnega potrdila proizvajalca, da imajo te naprave enako strojno in programsko opremo ter enako uspešno izvajajo temeljne funkcije (opredeljene v prilogi I k Sklepu ECB/2010/14) kot druga naprava iste vrste in istega proizvajalca, ki jo je uspešno testirala nacionalna centralna banka Eurosistema in je navedena v vrstici neposredno nad dodatno napravo oz. napravami, ECB in nacionalne centralne banke ne sprejemajo nikakršne odgovornosti, v obsegu, ki ga dopušča veljavna zakonodaja, za neposredno ali posredno škodo, ki bi nastala zaradi objave, neobjave ali umika navedbe dodatne naprave oz. naprav s spletne strani ECB. Zaradi jasnosti je treba opozoriti, da bo dodatna naprava oz. naprave umaknjena s seznama, če bo umaknjena tudi testirana vrsta naprav za obdelavo bankovcev, in obratno. Zaradi doslednosti bo treba umakniti testirano napravo za obdelavo bankovcev (in vse dodatne naprave istega proizvajalca z istimi temeljnimi funkcijami), če bo treba umakniti katero od dodatnih naprav, ne glede na razloge za takšen umik. Ločeni izjavi o omejitvi odgovornosti, ki ju uporabljata Deutsche Bundesbank in Banco de Portugal, sta objavljeni spodaj.
 4. Objavljeni rezultati testiranja ne pomenijo priporočila ECB ali nacionalnih centralnih bank niti iz njih ne sledi, da bi tretje osebe morale oziroma ne bi smele uporabljati testirane vrste naprav ali dodatnih naprav.
 5. ECB in nacionalne centralne banke ne dajejo nobenega zagotovila, bodisi izrecnega ali implicitnega, da uspešno testirana vrsta naprav za obdelavo bankovcev ali dodatne naprave: (i) ponarejene eurobankovce lahko odkrivajo neprekinjeno in brez napak, ali preverjajo primernost eurobankovcev za uporabo v obtoku; ali (ii) izpolnjujejo svoj namen ne glede na to, ali uporabniki naprav spoštujejo zahteve za uporabnike ali ne.

Izjava o omejitvi odgovornosti (2) Deutsche Bundesbank

Deutsche Bundesbank ne sprejema nikakršne odgovornosti za neposredno ali posredno škodo, ki bi nastala zaradi izvajanja testov ter zaradi objave, neobjave ali umika rezultatov testiranja s spletne strani ECB, oziroma zaradi izida testiranja, razen če je taka škoda povzročena namenoma ali je nastala zaradi hude malomarnosti s strani Deutsche Bundesbank. V veljavi ostaja tudi omejitev odgovornosti iz splošne izjave o omejitvi odgovornosti Deutsche Bundesbank.

Izjava o omejitvi odgovornosti (2) Banco de Portugal

Izvajanje testov ter objava, neobjava ali umik rezultatov testiranja s spletne strani ECB ne pomeni prevzemanja kakršne koli odgovornosti za neposredno ali posredno škodo, povezano s tem.

Izjava o omejitvi odgovornosti (3) Deutsche Bundesbank

Deutsche Bundesbank ne sprejema nikakršne odgovornosti za neposredno ali posredno škodo, ki bi nastala zaradi objave, neobjave ali umika kakršne koli navedbe glede dodatnih naprav s te spletne strani ECB, razen če je taka škoda povzročena namenoma ali je nastala zaradi hude malomarnosti s strani Deutsche Bundesbank. Ta omejitev odgovornosti ne vključuje odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi telesnih poškodb ali okvare zdravja. V veljavi ostaja tudi omejitev odgovornosti iz splošne izjave o omejitvi odgovornosti Deutsche Bundesbank.

Izjava o omejitvi odgovornosti (3) Banco de Portugal

Garancija proizvajalca za kakršno koli dodatno napravo ter objava, neobjava ali umik informacij o takšni dodatni napravi s spletne strani ECB ne pomeni prevzemanja kakršne koli odgovornosti za neposredno ali posredno škodo, povezano s tem.