Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Úspešne otestované typy zariadení na spracovanie bankoviek

Kedy dochádza k pridaniu/odstráneniu zariadenia do/zo zoznamu?

V zozname sú uvedené len zariadenia na spracovanie bankoviek, ktoré úspešne absolvovali test v národnej centrálnej banke a ku ktorým ich výrobca testujúcej národnej centrálnej banke poskytol všetky požadované informácie (podrobnejšie informácie nižšie).

Informácie o typoch zariadení, ktoré boli úspešne otestované, budú na tejto stránke zverejnené v priebehu jedného mesiaca odo dňa uskutočnenia príslušného testu.

Informácie o teste budú z tejto stránky odstránené po uplynutí dvanástich mesiacov od kalendárneho mesiaca, v ktorom sa test uskutočnil. To neplatí pre zariadenia, ktorých schopnosť rozpoznávať falzifikáty bola opätovne otestovaná v rámci každoročného alebo opakovaného testu uskutočneného národnou centrálnou bankou individuálne, ktoré v týchto testoch uspeli.

Informácie o príslušnom type zariadenia a ďalších zodpovedajúcich zariadeniach budú zo zoznamu (zoznamov) okamžite odstránené, ak je opakovaný test zariadenia neúspešný, alebo ak výrobca opakované otestovanie zariadenia odmietne.

Súhrnné správy o úspešne absolvovaných testoch, ktoré môže národná centrálna banka poskytnúť výrobcovom, sú platné iba pre podmienky testovania v daný deň a iba dovtedy, kým sú výsledky testovania zverejnené aj na tejto internetovej stránke.

Neuvedenie informácií o tom, či zariadenie podporuje druhú sériu eurových bankoviek, neznamená, že s nimi nebude kompatibilné. Používatelia zariadení na spracovanie bankoviek sa môžu s otázkou kompatibility svojich zariadení s bankovkami druhej série obrátiť na ich výrobcov.

Za predpokladu dodržania obmedzenia stanoveného v bode 1 vyhlásenia o vylúčení zodpovednosti sú testy a ich výsledky platné vo všetkých členských štátoch eurozóny. Výrobca, ktorého typ zariadenia na spracovanie bankoviek bol úspešne otestovaný jednou z národných centrálnych bánk, preto nie je povinný predložiť ten istý typ zariadenia na spracovanie bankoviek na ďalší test inej národnej centrálnej banke v inom členskom štáte eurozóny.

Poznámka

a) Podľa vyhlásenia výrobcu má dodatočné zariadenie (zariadenia) uvedené v nasledujúcom riadku pod hlavným typom zariadenia rovnaké parametre a funkcie (kontrola pravosti/upotrebiteľnosti/schopnosť identifikácie) ako testované zariadenie.

Vysvetlivky

Výrobcovia zariadení musia pred testovaním národnej centrálnej banke poskytnúť tieto informácie:

 1. prípadné informácie o tom, ktoré bezpečnostné a hygienické predpisy (na národnej úrovni alebo na úrovni Spoločenstva) zariadenie na spracovanie bankoviek spĺňa,
 2. informácie o tom, ktoré nominálne hodnoty, série a smery vkladania eurových bankoviek príslušný typ zariadenia na spracovanie bankoviek podporuje, a či sú tieto informácie na zariadení zreteľne uvedené,
 3. vyhlásenie o tom, ktoré ochranné prvky daný typ zariadenia na spracovanie bankoviek podľa špecifikácií výrobcu overuje a spôsob ich overovania,
 4. návod na používanie; ak návod nie je k dispozícii v úradnom jazyku členského štátu, ktorého národná centrálna banka test vykonáva, výrobca musí poskytnúť zodpovedajúce informácie potrebné na prevádzku daného typu zariadenia na spracovanie bankoviek,
 5. potvrdenie o tom, že návod na použitie, resp. iné pokyny poskytnuté používateľovi uvádzajú: i) pokyny k údržbe zariadenia na spracovanie bankoviek, ii) servisné intervaly (napr. čistenie senzorov) potrebné na zabezpečenie spoľahlivého fungovania zariadenia a iii) spôsob, akým si používateľ môže overiť verziu softvéru daného typu zariadenia na spracovanie bankoviek,
 6. informácie o tom, či sa dá daný typ zariadenia upraviť na rozpoznávanie nových falzifikátov, a ak áno, informácie o spôsobe takejto úpravy a o možnosti jej overenia používateľom,
 7. informácie o zmene nastavenia kritérií triedenia bankoviek podľa upotrebiteľnosti,
 8. informácie o napájaní príslušného typu zariadenia.

Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti v súvislosti s testovaním a výsledkami

 1. Pri testoch sa používajú falošné eurobankovky, ktoré sa podľa najlepšieho vedomia ECB a národných centrálnych bánk najčastejšie vyskytovali v obehu v eurozóne v čase poslednej aktualizácie testovacej kolekcie použitej v teste. Keďže ECB ani národné centrálne banky nemôžu predvídať ani vylúčiť možnosť, že sa po aktualizácii používanej testovacej kolekcie objavia nové typy falzifikátov, je zodpovednosťou výrobcov, aby jednotlivé typy zariadení nechávali pravidelne testovať. Distribútori a používatelia zariadení sú zároveň povinní nechávať pravidelne aktualizovať tie súčasti zariadení, ktoré overujú pravosť bankoviek, aby dokázali rozpoznávať aj nové falzifikáty.
 2. V rozsahu dovolenom príslušnými právnymi predpismi ECB ani národné centrálne banky nenesú žiadnu zodpovednosť za žiadne priame ani nepriame škody vyplývajúce z uskutočňovania testov, zverejnenia alebo nezverejnenia výsledkov testov či ich odstránenia z internetovej stránky ECB, ani za výsledky testov. Osobitné vyhlásenia o vylúčení zodpovednosti Deutsche Bundesbank a Banco de Portugal sú uvedené nižšie.
 3. Pokiaľ ide o dodatočné zariadenia, ktoré neboli otestované v žiadnej národnej centrálnej banke Eurosystému, ale sú na internetovej stránke ECB uvedené na základe písomného vyhlásenia výrobcu, že majú rovnaký hardvér, softvér a parametre, pokiaľ ide o základné funkcie definované v prílohe I rozhodnutia ECB/2010/14, ako iný typ zariadenia na spracovanie bankoviek rovnakého výrobcu, ktorý bol úspešne otestovaný v národnej centrálnej banke Eurosystému a je uvedený priamo nad týmto dodatočným zariadením (zariadeniami), ECB ani národné centrálne banky nenesú v rozsahu dovolenom príslušnými právnymi predpismi žiadnu zodpovednosť za žiadne priame ani nepriame škody súvisiace so zverejnením, nezverejnením alebo odstránením odkazu na toto dodatočné zariadenie (zariadenia) z tejto internetovej stránky ECB. V záujme jednoznačnosti informácií je potrebné poznamenať, že ak dôjde k odstráneniu otestovaného zariadenia na spracovanie bankoviek, bude odstránený aj odkaz na dodatočné zariadenie (zariadenia), a naopak. V záujme jednotného postupu musí byť v prípade odstránenia akéhokoľvek dodatočného zariadenia odstránené aj otestované zariadenie na spracovanie bankoviek (a všetky dodatočné zariadenia od rovnakého výrobcu s rovnakými základnými funkciami), a to bez ohľadu na dôvody tohto odstránenia. Osobitné vyhlásenia o vylúčení zodpovednosti Deutsche Bundesbank a Banco de Portugal sú uvedené nižšie.
 4. Zverejnené výsledky testov neobsahujú ani nenaznačujú žiadne odporúčanie zo strany ECB alebo národných centrálnych bánk, aby tretie strany testované zariadenie používali alebo nepoužívali.
 5. ECB a národné centrálne banky neposkytujú žiadnu výslovnú ani mlčky predpokladanú záruku za to, že úspešne otestované typy zariadení na spracovanie bankoviek či dodatočné zariadenia: i) dokážu odhaľovať falošné eurové bankovky nepretržite a bezchybne alebo overovať upotrebiteľnosť eurových bankoviek alebo ii) plniť svoj účel bez ohľadu na to, či používatelia zariadení dodržiavajú stanovené požiadavky alebo nie.

Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti (2) Deutsche Bundesbank

Deutsche Bundesbank nenesie žiadnu zodpovednosť za žiadne priame ani nepriame škody súvisiace s uskutočňovaním testov alebo so zverejnením, nezverejnením či odstránením výsledkov testov z internetovej stránky ECB, ani za výsledky testov, pokiaľ tieto škody nie sú spôsobené zámerne alebo v dôsledku hrubej nedbalosti zo strany Deutsche Bundesbank. Zároveň platí obmedzenie zodpovednosti stanovené vo všeobecnom vyhlásení o vylúčení zodpovednosti Deutsche Bundesbank.

Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti (2) Banco de Portugal

Uskutočňovanie testov a zverejnenie, nezverejnenie či odstránenie výsledkov testov z internetovej stránky ECB nezakladá žiadnu zodpovednosť za žiadne priame ani nepriame škody súvisiace s týmito skutočnosťami.

Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti (3) Deutsche Bundesbank

Deutsche Bundesbank nenesie žiadnu zodpovednosť za žiadne priame ani nepriame škody súvisiace so zverejnením, nezverejnením či odstránením odkazu na doplnkové zariadenie z internetovej stránky ECB, pokiaľ tieto škody nie sú spôsobené zámerne alebo v dôsledku hrubej nedbalosti zo strany Deutsche Bundesbank. Toto vylúčenie zodpovednosti sa nevzťahuje na zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku poškodenia života alebo zdravia. Zároveň platí obmedzenie zodpovednosti stanovené vo všeobecnom vyhlásení o vylúčení zodpovednosti Deutsche Bundesbank.

Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti (3) Banco de Portugal

Záruka výrobcu za doplnkové zariadenie alebo zverejnenie, nezverejnenie či odstránenie informácií o doplnkovom zariadení z internetovej stránky ECB nezakladá žiadnu zodpovednosť za žiadne priame ani nepriame škody súvisiace s týmito skutočnosťami.