Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Tipuri de echipamente de procesare a bancnotelor testate cu succes

Când este un dispozitiv adăugat sau eliminat din liste?

Sunt incluse numai acele tipuri de echipamente de procesare a bancnotelor care au fost testate cu succes de către o bancă centrală națională (BCN) și pentru care producătorul a furnizat toate informațiile solicitate de BCN care a efectuat testul (a se vedea explicațiile de mai jos).

Informațiile privind tipurile de echipamente care au fost testate cu succes vor fi publicate în această secțiune în decurs de o lună de la data finalizării testului respectiv.

Informațiile referitoare la un anumit test vor fi șterse de pe website după expirarea unei perioade de un an calendaristic de la luna calendaristică în care a fost finalizat testul, cu excepția cazului în care capacitatea echipamentului de a detecta falsurile a fost retestată cu succes de către o BCN în cadrul unui test anual sau al unei sesiuni de retestare pe bază ad-hoc.

Orice retestare nereușită a unui echipament sau orice refuz din partea producătorului de a prezenta echipamentul în vederea retestării va avea ca efect ștergerea imediată din listă(e) a informațiilor despre tipul de echipament respectiv și despre alte echipamente aferente.

Rapoartele de sinteză despre testele cu rezultat pozitiv pe care BCN le pot furniza producătorilor sunt valabile numai în condițiile de testare existente la data testării și atât timp cât rezultatele testelor sunt publicate pe acest website.

Absența oricărei mențiuni privind acceptarea bancnotelor euro din cea de-a doua serie de către un anumit echipament nu înseamnă că echipamentul respectiv nu va fi compatibil cu aceste bancnote. Utilizatorii echipamentelor de procesare a bancnotelor sunt rugați să contacteze producătorii pentru a verifica dacă echipamentele acestora vor fi compatibile cu cea de-a doua serie de bancnote.

Sub rezerva restricției prevăzute la punctul (1) din avizul juridic, testele și rezultatele acestora sunt valabile în toate statele membre ale zonei euro. Prin urmare, un producător al cărui echipament de procesare a bancnotelor a fost testat cu succes de către o BCN nu trebuie să supună același tip de echipament unui alt test realizat de BCN a unui alt stat membru al zonei euro.

Notă de subsol

(a) Producătorul a declarat că echipamentul/echipamentele suplimentar(e) menționat(e) pe rândul imediat următor unui tip de echipament principal înregistrează aceleași performanțe în ceea ce privește funcționalitatea testată (autenticitate/calitate/capacitate de trasabilitate) ca și echipamentul testat.

Explicații

Înainte de efectuarea testelor, producătorii trebuie să furnizeze următoarele informații suplimentare BCN care efectuează testele respective:

 1. informații cu privire la gradul de conformitate a echipamentului de procesare a bancnotelor cu legile naționale sau comunitare în domeniul sănătății și al securității și, dacă este cazul, care sunt aceste legi;
 2. detalii despre cupiurile bancnotelor euro, seriile și sensurile de alimentare ale tipului de echipament în cauză și dacă aceste informații sunt specificate în mod clar pe acesta;
 3. declarația privind elementele de siguranță care, conform specificațiilor producătorului, sunt verificate de echipamentul de procesare a bancnotelor și modul în care sunt realizate aceste verificări;
 4. manualul utilizatorului; dacă manualul utilizatorului nu este tradus în limba oficială a statului membru în care se află BCN care efectuează testul, vor fi furnizate alte informații similare necesare pentru funcționarea echipamentului de procesare a bancnotelor;
 5. confirmarea faptului că manualul utilizatorului sau alte instrucțiuni furnizate utilizatorului indică: (i) modul în care trebuie realizată întreținerea echipamentului de procesare a bancnotelor; (ii) frecvența cu care trebuie realizată întreținerea echipamentului (de exemplu, curățarea senzorilor) pentru a se asigura buna funcționare a acestuia; și (iii) modul în care utilizatorul poate verifica versiunea programului informatic cu care este prevăzut echipamentul de procesare a bancnotelor;
 6. informații care specifică dacă tipul de echipament poate fi adaptat astfel încât să identifice contrafacerile noi și, în cazul în care este posibil, modul de realizare a acestei adaptări, precum și modul în care aceasta poate fi verificată de către utilizator;
 7. informații privind procedurile de modificare a pragurilor de sortare a calității;
 8. informații cu privire la sursa de alimentare a respectivului tip de echipament de procesare a bancnotelor.

Aviz juridic privind testele și rezultatele

 1. Bancnotele euro contrafăcute utilizate în cadrul acestui test sunt, potrivit informațiilor deținute de BCE și BCN, cele mai frecvent întâlnite în circulație, în zona euro, în momentul ultimei actualizări a pachetului de testare folosit pentru efectuarea testului. Întrucât BCE și BCN nu pot prevedea sau exclude posibilitatea apariției unor tipuri noi de contrafaceri după actualizarea pachetului de testare folosit, producătorii au responsabilitatea de a repeta cu regularitate testarea diferitelor tipuri de echipamente de procesare a bancnotelor. Totodată, distribuitorii și utilizatorii echipamentelor au responsabilitatea de a actualiza periodic dispozitivele de autentificare integrate în echipamentele proprii în vederea detectării tipurilor noi de contrafaceri.
 2. În măsura permisă de legislația aplicabilă, BCE și BCN nu își asumă răspunderea pentru daunele directe sau indirecte rezultate din efectuarea testelor, din publicarea, din nepublicarea pe internet sau din ștergerea de pe internet a rezultatelor testelor sau pentru rezultatele testelor respective. A se vedea mai jos avizele juridice separate ale Deutsche Bundesbank și Banco de Portugal.
 3. Referitor la echipamentele suplimentare care nu au fost testate de o BCN din Eurosistem, dar care sunt publicate pe website-ul BCE în baza unei garanții scrise furnizate de producător, care atestă faptul că echipamentele respective utilizează aceleași sisteme hardware și software și că oferă același nivel de performanță în raport cu funcțiile de bază (astfel cum sunt definite în anexa I la Decizia BCE/2010/14) ca orice alt echipament de același tip aparținând aceluiași producător, care a fost testat cu succes de către o BCN din Eurosistem și care este înscris pe listă înaintea echipamentelor suplimentare, BCE și BCN nu pot fi ținute responsabile, în măsura permisă de legislația aplicabilă, pentru daunele directe sau indirecte rezultate din publicarea, din nepublicarea pe internet sau din ștergerea de pe website-ul BCE a trimiterilor la echipamentele suplimentare. Din motive de claritate, trebuie menționat faptul că trimiterile la echipamentele suplimentare vor fi șterse în eventualitatea în care echipamentele testate de procesare a bancnotelor sunt eliminate din listă sau viceversa. Din motive de consecvență, tipul de echipament testat (și toate echipamentele suplimentare aparținând aceluiași producător și având aceleași funcții de bază) va trebui eliminat din listă în cazul în care un echipament suplimentar trebuie eliminat, indiferent de motivele care stau la baza unei astfel de decizii. A se vedea mai jos avizele juridice separate ale Deutsche Bundesbank și Banco de Portugal.
 4. Rezultatele publicate ale testelor nu reprezintă și nu implică nicio recomandare din partea BCE sau a BCN către terți în favoarea sau în defavoarea utilizării de către aceștia a tipului de echipament testat sau a echipamentelor suplimentare.
 5. BCE și BCN nu oferă nicio garanție expresă sau implicită potrivit căreia tipurile de echipamente de procesare a bancnotelor sau echipamentele suplimentare testate cu succes: i) pot detecta în mod continuu și fără erori bancnotele euro contrafăcute sau pot evalua calitatea bancnotelor euro; ori (ii) funcționează conform obiectivelor acestora, indiferent dacă utilizatorii respectă sau nu instrucțiunile de utilizare.

Aviz juridic (2) al Deutsche Bundesbank

Deutsche Bundesbank nu își asumă răspunderea pentru daunele directe sau indirecte rezultate din efectuarea testelor, din publicarea, din nepublicarea sau din ștergerea de pe website-ul BCE a rezultatelor testelor sau pentru rezultatele testelor, cu excepția cazului în care aceste daune sunt produse cu bună știință sau din neglijență gravă de către Deutsche Bundesbank. Totodată, limitarea răspunderii prevăzută în clauza generală a Deutsche Bundesbank se aplică în continuare.

Aviz juridic (2) al Banco de Portugal

Efectuarea testelor și publicarea, nepublicarea sau ștergerea rezultatelor testelor de pe website-ul BCE nu implică asumarea răspunderii pentru daunele aferente, directe sau indirecte.

Aviz juridic (3) al Deutsche Bundesbank

Deutsche Bundesbank nu își asumă responsabilitatea pentru daunele directe sau indirecte rezultate din publicarea, nepublicarea sau ștergerea trimiterilor cu privire la un echipament suplimentar de pe website-ul BCE, cu excepția cazului în care aceste daune sunt produse cu bună știință sau din neglijență majoră de către Deutsche Bundesbank. Limitarea răspunderii nu se aplică daunelor rezultate din acțiuni care atentează la viață sau la sănătate. Totodată, limitarea răspunderii prevăzută în clauza generală a Deutsche Bundesbank se aplică în continuare.

Aviz juridic (3) al Banco de Portugal

Garantarea de către producător a echipamentelor suplimentare sau publicarea, nepublicarea sau ștergerea informațiilor cu privire la echipamentele suplimentare de pe website-ul BCE nu implică asumarea răspunderii pentru daunele aferente, directe sau indirecte.