Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Banknošu apstrādes iekārtu tipi, kas sekmīgi izturējuši pārbaudi

Kad iekārta tiek pievienota sarakstiem vai dzēsta no tiem?

Tālāk uzskaitīti tikai tie banknošu apstrādes iekārtu tipi, kuri sekmīgi izturējuši pārbaudi nacionālajā centrālajā bankā (NCB) un par kuriem to ražotājs sniedzis NCB, kas veic pārbaudi, visu prasīto informāciju (sk. skaidrojumu tālāk).

Informācija par iekārtu tipiem, kas izturējuši pārbaudi, tiks publicēta šeit viena mēneša laikā pēc attiecīgās pārbaudes veikšanas dienas.

Ja NCB nav atkārtoti pārbaudījusi banknošu apstrādes iekārtas spēju atklāt viltojumus, veicot gadskārtējo pārbaudi vai ārkārtas atkārtotu pārbaudi, vai šāda pārbaude ir veikta, bet iekārta nav to izturējusi, pēc 12 kalendārajiem mēnešiem no tā kalendārā mēneša beigām, kurā veikta pārbaude, informāciju par pārbaudi izņem no ECB interneta vietnes.

Ja banknošu apstrādes iekārtas tips neiztur atkārtotu pārbaudi vai ražotājs atsakās veikt iekārtas atkārtotu pārbaudi, attiecīgā tipa iekārtu un jebkuras šā paša ražotāja ekvivalentas iekārtas izņem no saraksta(-iem).

Jebkuri pārbaudes kopsavilkuma ziņojumi par izturētajām pārbaudēm, ko NCB izsniedz ražotājiem, ir derīgi tikai attiecībā uz pārbaudes nosacījumiem pārbaudes datumā un tikai tik ilgi, kamēr rezultāti ir publicēti šajā interneta vietnē.

Ja nav sniegtas norādes, ka iekārtā var ievadīt arī otrās sērijas euro banknotes, tas nenozīmē, ka attiecīgā iekārta šīs banknotes nevar apstrādāt. Banknošu apstrādes iekārtu lietotāji ir aicināti sazināties ar iekārtu ražotājiem, lai noskaidrotu, vai iekārtās iespējams apstrādāt otrās sērijas banknotes.

Atbilstoši saistību atrunas 1. punktā noteiktajiem ierobežojumiem pārbaudes un to rezultāti ir spēkā visās euro zonas dalībvalstīs. Tādējādi ražotājam, kura banknošu apstrādes iekārtas tips sekmīgi izturējis kādas NCB pārbaudi, nav jāveic tā paša banknošu apstrādes iekārtas tipa pārbaude citas euro zonas dalībvalsts NCB.

Zemsvītras piezīme

a) Ražotājs ir apliecinājis, ka papildu iekārta (iekārtas), kas norādītas rindā tieši zem galvenā mašīnu tipa attiecībā uz pārbaudīto funkciju (t.i., spēju pārbaudīt autentiskumu un derīgumu un veikt banknošu izsekošanu) izpildi nodrošina tādus pašus darbības rezultātus kā pārbaudītā iekārta.

Paskaidrojumi

Pirms pārbaudes ražotājiem jāsniedz NCB, kas veic pārbaudi, šāda informācija.

 1. Informācija par iekārtas tipa atbilstību visiem valsts nacionālajiem vai Kopienas veselības aizsardzības un drošības tiesību aktiem (ja atbilst, norāda, kādiem).
 2. Norādes par to, kādas euro banknošu nominālvērtības, sērijas un ievades virzienus paredzēts apstrādāt attiecīgajam banknošu apstrādes iekārtu tipam, minot, vai informācija par to skaidri norādīta uz iekārtas.
 3. Ražotāja informācija par to, kādus pretviltošanas elementus attiecīgais banknošu apstrādes iekārtas tips pārbauda, un skaidrojums, kā šī pārbaude tiek veikta.
 4. Ja lietošanas pamācība nav vienā no ES dalībvalsts, kuras NCB veic pārbaudi, oficiālajām valodām, jānodrošina cita līdzīga informācija, kas nepieciešama, lai lietotu attiecīgā tipa banknošu apstrādes iekārtu.
 5. Apliecinājums, ka lietošanas pamācībā vai citās lietotājam sniegtajās instrukcijās ir norādīts, a) kā jāveic attiecīgā banknošu apstrādes iekārtas iekārtas tipa apkope, b) cik bieži jāveic apkope (piemēram, sensoru tīrīšana), lai nodrošinātu iekārtas drošu darbību, un c) kā lietotājs var pārbaudīt attiecīgā banknošu apstrādes iekārtas iekārtas tipa programmatūras versiju.
 6. Informācija par to, vai šādu banknošu apstrādes iekārtas tipu iespējams pielāgot jaunu viltojumu noteikšanai un, ja tas iespējams, kā to panākt un kā lietotājs var veikt pārbaudi.
 7. Informācija par to, kā mainīt šķirošanas kritērijus derīguma noteikšanai.
 8. Informācija par attiecīgā banknošu apstrādes iekārtas tipa barošanas avotu.

Saistību atruna attiecībā uz pārbaudēm un rezultātiem

 1. Pārbaudē izmantotas viltotas euro banknotes, kas saskaņā ar ECB un NCB rīcībā esošo vispilnīgāko informāciju izmantotā pārbaudes komplekta pēdējās atjaunināšanas brīdī visbiežāk sastopamas apritē euro zonā. Tā kā ECB un NCB nevar paredzēt vai izslēgt jaunu viltojumu veidu parādīšanās iespēju pēc pārbaudes komplekta atjaunināšanas, ražotāji ir atbildīgi par banknošu apstrādes iekārtu tipu regulāru pārbaudi. Turklāt iekārtu izplatītāju un lietotāju pienākums ir periodiski atjaunināt iekārtās esošos autentifikācijas sensorus, lai varētu noteikt jaunos viltojumus.
 2. ECB un NCB neuzņemas nekādas saistības par visiem tiešajiem vai netiešajiem kaitējumiem, ko izraisījusi pārbaužu veikšana, pārbaužu rezultātu publicēšana, nepublicēšana ECB interneta vietnē vai izņemšana no tās vai pārbaužu rezultāti, ciktāl to pieļauj attiecīgie spēkā esošie likumi. Tālāk sk. atsevišķas Deutsche Bundesbank un Banco de Portugal saistību atrunas.
 3. Attiecībā uz papildu iekārtām, kuras nav pārbaudījušas Eurosistēmas NCB, bet kuras iekļautas sarakstā šajā ECB interneta vietnē, pamatojoties uz ražotāja rakstisku garantiju, kurā norādīts, ka attiecīgajai iekārtai (iekārtām) ir tāds pats tehniskais nodrošinājums, programmatūra un un darbības rezultāti attiecībā uz pamatfunkciju izpildi (atbilstoši Lēmuma ECB/2010/14 I pielikumam) kā citai tā paša ražotāja tāda paša tipa banknošu apstrādes iekārtai, kuru pārbaudījusi Eurosistēmas NCB un kura sarakstā norādīta rindā tieši virs papildu iekārtām (iekārtas), ECB un NCB neuzņemas nekādu atbildību par jebkādu tiešu vai netiešu kaitējumu, ko radījusi atsauces uz šīm papildu iekārtām (iekārtu) publicēšana vai nepublicēšana šajā ECB interneta vietnē vai izņemšana no tās, ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti. Skaidrībai jānorāda, ka atsauce uz papildu iekārtām (iekārtu) tiek izņemta no saraksta, ja no saraksta tiek izņemta pārbaudītā banknošu apstrādes iekārta, un otrādi. Lai nodrošinātu konsekvenci, pārbaudītais banknošu apstrādes iekārtu tips (un visas tā paša ražotāja papildu iekārtas, kam ir tādas pašas pamatfunkcijas) jāizņem no saraksta, ja no saraksta tiek izņemta jebkura papildu iekārta neatkarīgi no izņemšanas iemesla. Tālāk sk. atsevišķas Deutsche Bundesbank un Banco de Portugal saistību atrunas.
 4. Publicētie pārbaužu rezultāti neietver tiešu vai netiešu ECB vai NCB ieteikumu trešām personām lietot vai nelietot pārbaudītos banknošu apstrādes iekārtu tipus vai papildu iekārtas.
 5. ECB un NCB ne tiešā ne netiešā veidā nesniedz garantiju, ka pārbaudi sekmīgi izturējušās banknošu apstrādes iekārtas vai papildu iekārtas a) spēj nepārtraukti un nekļūdīgi atklāt euro banknošu viltojumus vai pārbaudīt to derīgumu lietošanai; vai b) darbojas atbilstoši mērķim neatkarīgi no tā, vai iekārtu lietotāji izpilda lietotājiem izvirzītās prasības.

Deutsche Bundesbank saistību atrunas 2. punkts:

Deutsche Bundesbank neuzņemas nekādas saistības par jebkāda veida tiešiem vai netiešiem zaudējumiem saistībā ar pārbaužu veikšanu, pārbaužu rezultātu publicēšanu, nepublicēšanu un izņemšanu no ECB interneta vietnes vai pārbaužu rezultātiem, ja vien Deutsche Bundesbank šādus zaudējumus nav nodarījusi apzināti vai rupjas nolaidības dēļ. Papildus paliek spēkā saistību ierobežojums, kas ietverts Deutsche Bundesbank vispārējā saistību atrunā.

Banco de Portugal saistību atrunas 2. punkts:

No pārbaužu veikšanas, pārbaužu rezultātu publicēšanas vai nepublicēšanas šajā ECB interneta vietnē vai izņemšanas no tās neizriet nekāda saistību uzņemšanās par jebkuru tiešu vai netiešu kaitējumu, kas saistīts ar šiem jautājumiem.

Deutsche Bundesbank saistību atrunas 3. punkts:

Deutsche Bundesbank neuzņemas nekādas saistības par jebkāda veida tiešiem vai netiešiem zaudējumiem saistībā ar atsauces par kādu papildu iekārtu publicēšanu vai nepublicēšanu šajā ECB interneta vietnē vai izņemšanu no tās, ja vien Deutsche Bundesbank zaudējumus nav nodarījusi apzināti vai rupjas nolaidības dēļ. Iepriekš minētais saistību ierobežojums neattiecas uz atbildību par nodarījumiem, kas saistīti ar kaitējumiem dzīvībai, miesas bojājumiem vai kaitējumiem veselībai. Papildus paliek spēkā saistību ierobežojums, kas ietverts Deutsche Bundesbank vispārējā saistību atrunā.

Banco de Portugal saistību atrunas 3. punkts:

No ražotāja sniegtās garantijas attiecībā uz jebkuru papildu iekārtu un informācijas par šādu papildu iekārtu publicēšanas vai nepublicēšanas šajā ECB interneta vietnē vai šīs informācijas izņemšanas no tās neizriet nekāda neizriet nekāda saistību uzņemšanās par tiešu vai netiešu kaitējumu, kas saistīts ar šiem jautājumiem.