Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Τύποι μηχανημάτων επεξεργασίας τραπεζογραμματίων που έχουν επιτύχει σε ελέγχους

Πότε μια συσκευή προστίθεται στους καταλόγους ή διαγράφεται από αυτούς;

Παρατίθενται μόνο οι τύποι μηχανημάτων επεξεργασίας τραπεζογραμματίων που έχουν επιτύχει σε ελέγχους των εθνικών κεντρικών τραπεζών (ΕθνΚΤ) και για τους οποίους ο κατασκευαστής έχει προσκομίσει στην ΕθνΚΤ που διενήργησε τον έλεγχο όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες (βλ. ερμηνείες παρακάτω).

Πληροφορίες σχετικά με τους εν λόγω τύπους μηχανημάτων θα δημοσιεύονται εδώ μέσα σε ένα μήνα από την ολοκλήρωση του ελέγχου.

Οι πληροφορίες σχετικά με τους ελέγχους θα διαγράφονται από τον δικτυακό τόπο μετά την πάροδο δώδεκα ημερολογιακών μηνών από τον μήνα διενέργειας του ελέγχου, εκτός εάν η ικανότητα του τύπου μηχανήματος να εντοπίζει πλαστά τραπεζογραμμάτια έχει ελεγχθεί εκ νέου με επιτυχία από κάποια ΕθνΚΤ σε ετήσιο έλεγχο ή επανέλεγχο, κατά περίπτωση.

Αν ένας τύπος μηχανήματος αποτύχει σε επανέλεγχο ή ο κατασκευαστής αρνηθεί να υποβάλει έναν τύπο μηχανήματος σε επανέλεγχο, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση διαγραφή του εν λόγω τύπου μηχανήματος και οποιουδήποτε ισοδύναμου μηχάνηματος του ίδιου κατασκευαστή από τον κατάλογο.

Οι ΕθνΚΤ μπορούν να παρέχουν στους κατασκευαστές συνοπτικές εκθέσεις για τους ελέγχους στους οποίους επέτυχαν τα μηχανήματα. Αυτές οι εκθέσεις ισχύουν μόνο σε σχέση με τις συνθήκες ελέγχου την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου και για όσο διάστημα τα αποτελέσματα των ελέγχων δημοσιεύονται στον παρόντα δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Η απουσία οποιασδήποτε ένδειξης ότι το μηχάνημα υποστηρίζει τη δεύτερη σειρά τραπεζογραμματίων δεν σημαίνει ότι το μηχάνημα δεν θα υποστηρίζει αυτά τα τραπεζογραμμάτια. Οι χρήστες μηχανημάτων επεξεργασίας τραπεζογραμματίων καλούνται να επικοινωνήσουν με τον κατασκευαστή για να ελέγξουν αν τα μηχανήματά τους θα υποστηρίζουν τα τραπεζογραμμάτια της δεύτερης σειράς.

Με την επιφύλαξη του περιορισμού που ορίζεται στην παράγραφο (1) της παραίτησης από ευθύνη, οι έλεγχοι και τα αποτελέσματά τους ισχύουν σε όλες τις χώρες μέλη της ζώνης του ευρώ. Kατασκευαστής του οποίου το μηχάνημα επεξεργασίας τραπεζογραμματίων συγκεκριμένου τύπου έχει ελεγχθεί με επιτυχία από μια ΕθνΚΤ δεν είναι επομένως υποχρεωμένος να υποβάλει τον ίδιο τύπο μηχανήματος σε άλλο έλεγχο που διενεργείται από ΕθνΚΤ άλλου κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ.

Υποσημείωση

α) Ο κατασκευαστής έχει δηλώσει ότι όσον αφορά την ελεγχθείσα λειτουργία (ελέγχος γνησιότητας/καταλληλότητας/εντοπισμού) το επιπλέον μηχάνημα ή μηχανήματα που είναι καταχωρημένα ακριβώς κάτω από έναν κύριο τύπο μηχανήματος έχουν το ίδιο επίπεδο απόδοσης με το μηχάνημα που έχει υποβληθεί σε έλεγχο.

Ερμηνείες

Πριν από τον έλεγχο, οι κατασκευαστές οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα πρόσθετα στοιχεία στην ΕθνΚΤ που θα διενεργήσει τον έλεγχο:

 1. Πληροφορίες σχετικά με το αν ο τύπος μηχανήματος επεξεργασίας τραπεζογραμματίων είναι συμβατός με τις εθνικές ή κοινοτικές νομοθετικές ρυθμίσεις περί ασφάλειας και υγείας και, αν ναι, με ποιες.
 2. Ένδειξη για τις ονομαστικές αξίες τραπεζογραμματίων ευρώ, τις σειρές και τις κατευθύνσεις τροφοδοσίας που επεξεργάζεται ο τύπος μηχανήματος επεξεργασίας τραπεζογραμματίων και κατά πόσον αυτές οι πληροφορίες αναγράφονται σαφώς στη συσκευή.
 3. Δήλωση του κατασκευαστή στην οποία διευκρινίζεται ποια χαρακτηριστικά ασφαλείας μπορεί να ελέγχει ο τύπος μηχανήματος επεξεργασίας τραπεζογραμματίων και εξηγείται με ποιον τρόπο διενεργούνται αυτοί οι έλεγχοι.
 4. Εγχειρίδιο χρήσης· εάν το εγχειρίδιο χρήσης δεν διατίθεται στην επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους της ΕθνΚΤ που διενεργεί τον έλεγχο, πρέπει να παρέχονται άλλες παρόμοιες πληροφορίες για τη χρήση του τύπου μηχανήματος επεξεργασίας τραπεζογραμματίων.
 5. Επιβεβαίωση ότι το εγχειρίδιο χρήσης ή άλλες οδηγίες που δίνονται στο χρήστη αναφέρουν: α) τον τρόπο συντήρησης του μηχανήματος επεξεργασίας τραπεζογραμματίων, β) τη συχνότητα συντήρησης του μηχανήματος (π.χ. όσον αφορά τον καθαρισμό των αισθητήρων) προκειμένου να διασφαλίζεται η αξιόπιστη λειτουργία του, και γ) τον τρόπο με τον οποίο ο χρήστης μπορεί να εξακριβώνει την έκδοση λογισμικού του τύπου μηχανήματος επεξεργασίας τραπεζογραμματίων.
 6. Πληροφορίες σχετικά με το αν ο τύπος μηχανήματος επεξεργασίας τραπεζογραμματίων μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να εντοπίζει νέους τύπους πλαστών τραπεζογραμματίων και, αν ναι, πώς επιτυγχάνεται αυτό και πώς μπορεί να επαληθεύεται από τον χρήστη.
 7. Πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αλλάξουν τα όρια διαλογής με βάση την καταλληλότητα προς κυκλοφορία.
 8. Πληροφορίες για την τροφοδοσία ρεύματος του τύπου μηχανήματος επεξεργασίας τραπεζογραμματίων.

Παραίτηση από ευθύνη όσον αφορά τους ελέγχους και τα αποτελέσματα

 1. Τα πλαστά τραπεζογραμμάτια ευρώ που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο είναι, σύμφωνα με όσα μπορούν καλύτερα να γνωρίζουν η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ, αυτά που κατά την τελευταία ενημέρωση της δέσμης ελέγχου είχαν εντοπιστεί συχνότερα σε κυκλοφορία στη ζώνη του ευρώ. Εφόσον η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ δεν μπορούν να προβλέψουν ή να αποκλείσουν την πιθανότητα εμφάνισης νέων τύπων πλαστών τραπεζογραμματίων μετά την ενημέρωση της δέσμης ελέγχου, είναι ευθύνη των κατασκευαστών να ελέγχουν ανά τακτά διαστήματα τα διάφορα είδη μηχανημάτων. Επιπλέον, είναι ευθύνη των διανομέων και των χρηστών των μηχανημάτων να ενημερώνουν περιοδικά τις συσκευές εξακρίβωσης γνησιότητας που είναι ενσωματωμένες στο μηχάνημά τους, προκειμένου να εντοπίζουν νέους τύπους πλαστών τραπεζογραμματίων.
 2. Στον βαθμό που επιτρέπουν οι ισχύοντες νόμοι, η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία που μπορεί να προκύψει από τη διενέργεια των ελέγχων, τη δημοσίευση, τη μη δημοσίευση των αποτελεσμάτων ελέγχου ή τη διαγραφή τους από την παρούσα σελίδα του δικτυακού τόπου της ΕΚΤ ή για το αποτέλεσμα των ελέγχων. Για τις ξεχωριστές παραιτήσεις από ευθύνη της Deutsche Bundesbank και της Banco de Portugal, βλ. παρακάτω.
 3. Όσον αφορά πρόσθετα μηχανήματα που δεν έχουν ελεγχθεί από ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος, αλλά καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του δικτυακού τόπου της ΕΚΤ βάσει της έγγραφης εγγύησης του κατασκευαστή ότι τα εν λόγω μηχανήματα έχουν το ίδιο υλικό, λογισμικό και επίπεδο απόδοσης όσον αφορά τις βασικές λειτουργίες (όπως ορίζονται στο Παράρτημα Ι της απόφασης ΕΚΤ/2010/14) με κάποιον άλλο τύπο μηχανήματος επεξεργασίας τραπεζογραμματίων του ίδιου κατασκευαστή ο οποίος έχει ελεγχθεί με επιτυχία από ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος και καταχωρείται στη γραμμή αμέσως πριν από τα πρόσθετα μηχανήματα, η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ δεν φέρουν ευθύνη, στον βαθμό που επιτρέπουν οι ισχύοντες νόμοι, για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία που προκύπτει από τη δημοσίευση, τη μη δημοσίευση ή τη διαγραφή της αναφοράς στα πρόσθετα μηχανήματα από την ιστοσελίδα του δικτυακού τόπου της ΕΚΤ. Χάριν σαφήνειας, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αναφορά στα πρόσθετα μηχανήματα θα διαγράφεται σε περίπτωση που διαγραφεί ο τύπος μηχανήματος επεξεργασίας τραπεζογραμματίων που έχει υποβληθεί σε έλεγχο, και αντίστροφα. Χάριν συνέπειας, το μηχάνημα επεξεργασίας τραπεζογραμματίων που έχει υποβληθεί σε έλεγχο (και όλα τα πρόσθετα μηχανήματα του ίδιου κατασκευαστή με τις ίδιες βασικές λειτουργίες) θα πρέπει να διαγραφούν αν οποιοδήποτε πρόσθετο μηχάνημα πρέπει να διαγραφεί, ανεξαρτήτως του λόγου αυτής της διαγραφής. Για τις ξεχωριστές παραιτήσεις από ευθύνη της Deutsche Bundesbank και της Banco de Portugal, βλ. παρακάτω.
 4. Τα δημοσιευμένα αποτελέσματα ελέγχου ούτε περιέχουν ούτε υπονοούν τυχόν συστάσεις από μέρους της ΕΚΤ ή των ΕθνΚΤ προς τρίτα μέρη για τη χρήση ή μη μηχανημάτων που έχουν υποβληθεί σε έλεγχο ή πρόσθετων μηχανημάτων.
 5. Η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ δεν παρέχουν τυχόν εγγύηση, είτε ρητή είτε σιωπηρή, ότι τα μηχανήματα που έχουν ελεχθεί με επιτυχία ή τα πρόσθετα μηχανήματα: (i) μπορούν να εντοπίζουν πλαστά τραπεζογραμμάτια ευρώ συνεχώς και χωρίς σφάλματα ή να ελέγχουν την καταλληλότητα προς κυκλοφορία των τραπεζογραμματίων ευρώ, ή (ii) να επιτυγχάνουν τον σκοπό τους ανεξάρτητα εάν οι χρήστες των μηχανημάτων συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις χρήσης ή όχι.

Παραίτηση από ευθύνη (2) της Deutsche Bundesbank

Η Deutsche Bundesbank δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τυχόν άμεση ή έμμεση ζημία που αφορά τη διενέργεια των ελέγχων, τη δημοσίευση, τη μη δημοσίευση ή τη διαγραφή από την ιστοσελίδα της ΕΚΤ των αποτελεσμάτων ελέγχου, ή τα αποτελέσματα των ελέγχων, εκτός εάν η ζημία αυτή προκληθεί εσκεμμένα ή λόγω σοβαρής αμέλειας εκ μέρους της Deutsche Bundesbank. Επιπροσθέτως παραμένει σε ισχύ ο περιορισμός της ευθύνης όπως αναφέρεται στη γενική παραίτηση από ευθύνη της Deutsche Bundesbank.

Παραίτηση από ευθύνη (2) της Banco de Portugal

Η διενέργεια των ελέγχων και η δημοσίευση, η μη δημοσίευση ή η διαγραφή από την ιστοσελίδα της ΕΚΤ των αποτελεσμάτων ελέγχου δεν υποδηλώνουν ανάληψη ευθύνης για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία που σχετίζεται με αυτά τα ζητήματα.

Παραίτηση από ευθύνη (3) της Deutsche Bundesbank

Η Deutsche Bundesbank δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τυχόν άμεση ή έμμεση ζημία που αφορά τη δημοσίευση, τη μη δημοσίευση ή τη διαγραφή από την ιστοσελίδα της ΕΚΤ της αναφοράς στο πρόσθετο μηχάνημα, εκτός εάν η ζημία αυτή προκληθεί εσκεμμένα ή λόγω σοβαρής αμέλειας εκ μέρους της Deutsche Bundesbank. Ο περιορισμός της ευθύνης δεν ισχύει για ευθύνη σχετικά με ζημίες που προκαλούνται από βλάβη κατά της ζωής ή κατά της υγείας. Επιπροσθέτως παραμένει σε ισχύ ο περιορισμός της ευθύνης όπως αναφέρεται στη γενική παραίτηση από ευθύνη της Deutsche Bundesbank.

Παραίτηση από ευθύνη (3) της Banco de Portugal

Η εγγύηση από μέρους του κατασκευαστή για το πρόσθετο μηχάνημα ή η δημοσίευση, η μη δημοσίευση ή η διαγραφή από την ιστοσελίδα της ΕΚΤ των πληροφοριών σχετικά με το πρόσθετο μηχάνημα δεν υποδηλώνει ανάληψη ευθύνης για τυχόν άμεση ή έμμεση ζημία που σχετίζεται με αυτά τα ζητήματα.