Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Typy strojů na zpracování bankovek, které obstály při zkouškách

Kdy je zařízení na seznam doplněno nebo z něj vyškrtnuto?

Níže jsou uvedeny pouze typy strojů na zpracování bankovek, které obstály u zkoušky u některé z národních centrálních bank a k nimž výrobce poskytl národní centrální bance provádějící zkoušku veškeré požadované údaje (viz vysvětlivky níže).

Informace o typech strojů, které obstály u zkoušky, zde budou zveřejněny do jednoho měsíce po dokončení příslušné zkoušky.

Informace o zkoušce budou z internetové stránky odstraněny po uplynutí 12 kalendářních měsíců následujících po kalendářním měsíci, během kterého byla zkouška dokončena, pokud nebude schopnost typů strojů odhalovat padělky znovu potvrzena národní centrální bankou buď při pravidelné každoroční zkoušce, nebo při opakované zkoušce provedené ad hoc.

Pokud určitý typ stroje u opakované zkoušky neuspěje nebo jej k ní výrobce odmítne přihlásit, budou údaje o typu stroje a jakýchkoli dalších ekvivalentních strojích z tohoto seznamu či seznamů neprodleně odstraněny.

Národní centrální banky mohou výrobcům poskytnout souhrnné zprávy o úspěšně složené zkoušce. Jejich platnost se vztahuje pouze na podmínky zkoušky v den jejího konání a trvá pouze potud, pokud jsou výsledky zkoušky zveřejněny na těchto internetových stránkách.

Absence údajů o tom, že stroj podporuje eurobankovky druhé série, nutně neznamená, že stroj nebude s těmito bankovkami kompatibilní. Uživatelé strojů na zpracování bankovek by se měli obracet na výrobce, aby si ověřili, zda budou jejich stroje s bankovkami druhé série kompatibilní.

S výhradou omezení uvedeného v odstavci (1) prohlášení o vyloučení odpovědnosti jsou zkoušky a jejich výsledky platné ve všech zemích eurozóny. Výrobce, jehož typ stroje na zpracování bankovek obstál u zkoušky prováděné některou z národních centrálních bank, tedy není povinen předkládat totožný typ stroje na zpracování bankovek k další zkoušce u národní centrální banky jiné země eurozóny.

Poznámka

a) Výrobce prohlašuje, že dodatečný (dodatečné) stroj (stroje) uvedený (uvedené) v řádce přímo pod hlavním typem stroje provádí (provádějí) testované funkce (ověřování pravosti, upotřebitelnosti, schopnost dohledat původ bankovky) stejně jako stroj, který byl použit při zkoušce.

Vysvětlivky

Výrobci strojů musí před zkouškami poskytnout národní centrální bance, která zkoušky provádí, následující dodatečné informace:

 1. Informace o tom, zda typ stroje na zpracování bankovek splňuje hygienické a bezpečnostní předpisy platné na národní úrovni nebo v celém Společenství. V případě že ano, je třeba uvést, o které předpisy se jedná.
 2. Označení nominálních hodnot eurobankovek, jejich série a směru vkládání do stroje, k jejichž zpracování je typ stroje navržen, a skutečnost, zda jsou tyto informace na stroji zřetelně vyznačeny.
 3. Prohlášení o tom, které ochranné prvky bankovek typ stroje na zpracování bankovek podle výrobce ověřuje a jakým způsobem toto ověřování provádí.
 4. Návod k použití. Pokud není návod k použití v jednom z úředních jazyků členského státu, ve kterém národní centrální banka zkoušku provádí, musí být poskytnuty další podobné informace nezbytné k provozu daného typu stroje na zpracování bankovek.
 5. Potvrzení, že návod k použití nebo další informace poskytnuté uživateli uvádějí: (i) jakým způsobem a (ii) jak často je u typu stroje na zpracování bankovek třeba provádět servisní kontroly (např. pokud jde o čištění čidel), aby se zajistilo spolehlivé fungování stroje, a (iii) jak může uživatel ověřit softwarovou verzi typu stroje na zpracování bankovek.
 6. Údaje o tom, zda lze typ stroje na zpracování bankovek upravit tak, aby identifikoval nové padělky, a pokud to možné je, jak se taková úprava provádí a jak může uživatel tuto schopnost ověřit.
 7. Informace o tom, jak lze změnit mezní hodnoty pro třídění bankovek podle upotřebitelnosti.
 8. Údaje o napájení daného typu stroje na zpracování bankovek.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti v souvislosti s testováním a jeho výsledky

 1. Padělky eurobankovek používané při zkouškách jsou podle nejlepšího vědomí ECB a národních centrálních bank takové padělky, které se nejběžněji objevují v oběhu v eurozóně v době sestavování nejnovější zkušební sady bankovek používané při zkoušce. Jelikož ECB a národní centrální banky nemohou předvídat nebo vyloučit možnost objevení nových druhů padělků po aktualizaci používané zkušební sady, je na výrobcích, aby všechny typy svých strojů na zpracování bankovek pravidelně testovali. Distributoři a uživatelé těchto strojů pak odpovídají za to, že budou pravidelně pořizovat nové verze zařízení pro ověřování pravosti bankovek, která jsou součástí těchto strojů, tak aby tyto stroje dokázaly rozpoznávat i nové padělky.
 2. V rozsahu, v kterém to připouští příslušné právní předpisy, nelze ECB ani národní centrální banky činit zodpovědnými za přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku provádění těchto zkoušek, zveřejnění nebo nezveřejnění výsledků zkoušek na internetové stránce ECB nebo jejich odstranění z této stránky, ani za výsledky zkoušek. Samostatná prohlášení o vyloučení odpovědnosti Deutsche Bundesbank a Banco de Portugal jsou uvedena níže.
 3. Pokud jde o dodatečné stroje, které nebyly přezkoušeny některou z centrálních bank Eurosystému, avšak na internetové stránce ECB jsou uváděny na základě písemné záruky jejich výrobce, že mají stejné technické a programové vybavení i výkonnostní úroveň, co se týče základních funkčních vlastností vymezených v příloze I k rozhodnutí ECB/2010/14 jako jiný typ stroje na zpracování bankovek od stejného výrobce, který uspěl u zkoušky některé z centrálních bank Eurosystému a v seznamu se nachází přímo nad dodatečným strojem (dodatečnými stroji), v rozsahu, ve kterém to připouští příslušné právní předpisy, nelze ECB ani národní centrální banky činit zodpovědnými za přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku zveřejnění nebo nezveřejnění odkazu na dodatečný stroj či stroje na internetové stránce ECB nebo jejich odstranění z této stránky. Pro doplnění je třeba poznamenat, že odkaz na dodatečný stroj nebo stroje bude odstraněn, pokud bude přezkoušený typ stroje na zpracování bankovek ze seznamu odstraněn a naopak. Z důvodu důslednosti bude muset být přezkoušený typ stroje na zpracování bankovek (a všechny dodatečné stroje stejného výrobce se stejnými základními funkčními vlastnostmi) odstraněn, pokud bude muset být odstraněn jakýkoli dodatečný stroj, a to bez ohledu na důvody takového odstranění. Samostatná prohlášení o vyloučení odpovědnosti Deutsche Bundesbank a Banco de Portugal jsou uvedena níže.
 4. Zveřejněné výsledky zkoušek neobsahují ani nenaznačují žádné doporučení ze strany ECB nebo národních centrálních bank, že by třetí strany měly, nebo neměly přezkoušené typy strojů na zpracování bankovek nebo dodatečné stroje používat.
 5. ECB a národní centrální banky neposkytují žádnou výslovnou ani nepřímou záruku, že typy strojů na zpracování bankovek ani dodatečné stroje, které obstály u zkoušky: (i) dokáží trvale a bezchybně rozpoznávat padělky bankovek nebo ověřovat upotřebitelnost bankovek nebo (ii) plní svůj účel bez ohledu na to, zda uživatelé těchto strojů dodržují pravidla pro jejich používání.

Prohlášení (2) Deutsche Bundesbank o vyloučení odpovědnosti

Deutsche Bundesbank nenese odpovědnost za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody související s prováděním těchto zkoušek, se zveřejněním nebo nezveřejněním výsledků zkoušek na internetové stránce ECB nebo s jejich odstraněním z této stránky, ani za výsledky zkoušek, pokud tyto škody nejsou způsobeny záměrně nebo hrubou nedbalostí ze strany Deutsche Bundesbank. Navíc nadále platí omezení odpovědnosti vyplývající z obecného prohlášení Deutsche Bundesbank o vyloučení odpovědnosti.

Prohlášení (2) Banco de Portugal o vyloučení odpovědnosti

Provádění zkoušek, zveřejnění nebo nezveřejnění výsledků zkoušek na internetové stránce ECB nebo jejich odstranění z této stránky nezakládá odpovědnost za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody, které s těmito úkony mohou souviset.

Prohlášení (3) Deutsche Bundesbank o vyloučení odpovědnosti

Deutsche Bundesbank nenese odpovědnost za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody související se zveřejněním nebo nezveřejněním jakýchkoli odkazů na dodatečný stroj na internetové stránce ECB nebo jejich odstraněním z této stránky, pokud tyto škody nejsou způsobeny záměrně nebo hrubou nedbalostí ze strany Deutsche Bundesbank. Toto omezení odpovědnosti se nevztahuje na odpovědnost za škody v důsledku ztráty na životě či újmě na zdraví. Navíc nadále platí omezení odpovědnosti vyplývající z obecného prohlášení Deutsche Bundesbank o vyloučení odpovědnosti.

Prohlášení (3) Banco de Portugal o vyloučení odpovědnosti

Záruka výrobce týkající se dodatečného stroje, zveřejnění nebo nezveřejnění informací o takovém dodatečném stroji na internetové stránce ECB nebo jejich odstranění z této stránky nezakládá odpovědnost za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody, které s těmito úkony mohou souviset.