Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Typy urządzeń do obsługi banknotów przetestowane z wynikiem pozytywnym

Kiedy urządzenie jest umieszczane w wykazie lub z niego usuwane?

W wykazie podaje się jedynie te typy urządzeń do obsługi banknotów, które przeszły test w krajowym banku centralnym z wynikiem pozytywnym i których producent przekazał krajowemu bankowi centralnemu prowadzącemu test wszystkie wymagane informacje (zob. wyjaśnienia poniżej).

Informacje o typach urządzeń przetestowanych z wynikiem pozytywnym ogłasza się na tej stronie w ciągu jednego miesiąca od zakończenia danego testu.

Informacje o teście usuwa się ze strony po upływie 12 miesięcy kalendarzowych od końca miesiąca, w którym przeprowadzono test, chyba że zdolność danego typu urządzeń do wykrywania falsyfikatów została ponownie sprawdzona z wynikiem pozytywnym przez krajowy bank centralny w teście rocznym lub doraźnym teście powtórnym.

Jeśli jakiś typ urządzeń nie uzyska w powtórnym teście wyniku pozytywnego lub jeśli producent nie wyrazi zgody na powtórny test, informacje o tym typie urządzeń i wszystkich powiązanych z nim urządzeniach dodatkowych zostaną niezwłocznie usunięte z wykazów.

Zbiorcze raporty z testów udostępnione producentom przez krajowe banki centralne dotyczą jedynie stanu na dzień testu i są ważne tak długo, jak długo wyniki testów znajdują się na tej stronie.

Brak wskazania, że urządzenie obsługuje banknoty euro z drugiej serii, nie oznacza jego niekompatybilności z tymi banknotami. Żeby dowiedzieć się, czy dane urządzenie będzie kompatybilne z drugą serią banknotów, użytkownik powinien skontaktować się z producentem.

Testy i ich wyniki są ważne we wszystkich państwach strefy euro, z zastrzeżeniem punktu 1 oświadczenia o wyłączeniu odpowiedzialności. Zatem jeśli pewien typ urządzeń do obsługi banknotów przeszedł z wynikiem pozytywnym test w jednym z krajowych banków centralnych, producent nie musi go poddawać kolejnemu testowi w banku centralnym innego państwa tej strefy.

Przypis

a) Producent deklaruje, że urządzenia podane w nawiasie mają takie same wyniki w zakresie testowanych funkcji (sprawdzania autentyczności / sprawdzania jakości obiegowej / identyfikacji) jak urządzenia przetestowane.

Objaśnienia

Zakres dodatkowych informacji, jakie producent powinien podać przed testem krajowemu bankowi centralnemu prowadzącemu ten test:

 1. Informacja, czy dany typ urządzeń do obsługi banknotów jest zgodny z krajowymi lub unijnymi przepisami BHP (a jeśli tak, to z którymi).
 2. Nominały, serie i ułożenia banknotów euro obsługiwane przez dany typ urządzeń, z zaznaczeniem, czy informacje te są wyraźnie wskazane na urządzeniach.
 3. Informacja, które zabezpieczenia – według wskazania producenta – sprawdza dany typ urządzeń do obsługi banknotów i w jaki sposób.
 4. Instrukcja obsługi; jeżeli instrukcja ta nie jest dostępna w języku urzędowym państwa członkowskiego, którego bank centralny prowadzi test, informacje niezbędne do obsługi urządzenia należy dostarczyć w innej formie.
 5. Potwierdzenie, że instrukcja obsługi (lub inne materiały dla użytkowników) podaje: a) sposób serwisowania danego typu urządzeń do obsługi banknotów, b) częstotliwość serwisu (np. czyszczenia czujników), która zapewni jego niezawodne funkcjonowanie, oraz c) sposób weryfikacji przez użytkownika wersji oprogramowania zainstalowanego w danym typie urządzeń do obsługi banknotów.
 6. Informacja, czy i w jaki sposób dany typ urządzeń można przystosować do wykrywania nowych falsyfikatów oraz jak może to skontrolować użytkownik.
 7. Informacja o sposobie zmieniania parametrów sortowania banknotów według jakości obiegowej.
 8. Informacja o sposobie zasilania danego typu urządzeń do obsługi banknotów.

Oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności dotyczące testów i ich wyników

 1. W testach stosuje się takie falsyfikaty banknotów euro, które – zgodnie z najlepszą wiedzą EBC i krajowych banków centralnych – najpowszechniej występowały w obiegu w strefie euro w czasie ostatniej aktualizacji zestawu próbnego. Ponieważ EBC i krajowe banki centralne nie mogą przewidzieć ani wykluczyć pojawienia się nowych rodzajów falsyfikatów już po aktualizacji zestawu próbnego, producenci powinni regularnie testować swoje typy urządzeń. Ponadto dystrybutorzy i użytkownicy urządzeń powinni okresowo aktualizować wbudowane w nie czujniki kontrolne, aby zapewnić wykrywanie nowych falsyfikatów.
 2. W zakresie dozwolonym przez prawo właściwe Europejski Bank Centralny i krajowe banki centralne nie ponoszą odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie wynikające z przeprowadzenia testów, bądź z ogłoszenia, nieogłoszenia lub usunięcia ze strony EBC ich wyników, ani za rezultaty testów. Poniżej zamieszczono odrębne oświadczenia o wyłączeniu odpowiedzialności banków centralnych Niemiec i Portugalii.
 3. W odniesieniu do dodatkowych urządzeń, które nie były testowane przez krajowy bank centralny Eurosystemu, ale są podane na stronie EBC na podstawie pisemnej gwarancji producenta, że zastosowane w nich rozwiązania sprzętowe, oprogramowanie i wyniki w zakresie głównych funkcji (według definicji podanej w załączniku I do decyzji EBC/2010/14) są takie same jak w innym typie urządzeń do obsługi banknotów tego samego producenta, który został przetestowany z wynikiem pozytywnym przez krajowy bank centralny Eurosystemu i jest wymieniony bezpośrednio nad urządzeniem czy urządzeniami dodatkowymi, EBC i krajowe banki centralne nie ponoszą odpowiedzialności, w zakresie dozwolonym przez prawo właściwe, za szkody bezpośrednie lub pośrednie wynikające z ogłoszenia, nieogłoszenia lub usunięcia ze strony EBC informacji o tych urządzeniach. Dla jasności należy zaznaczyć, że w razie usunięcia z wykazu informacji o przetestowanym typie urządzenia usunięte zostaną także informacje o urządzeniach dodatkowych i vice versa. W celu zapewnienia spójności, w razie konieczności usunięcia z wykazu urządzenia dodatkowego, bez względu na podstawy takiego usunięcia, usunięty zostanie także przetestowany typ urządzenia (oraz pozostałe urządzenia dodatkowe tego samego producenta mające takie same funkcje główne). Poniżej zamieszczono odrębne oświadczenia o wyłączeniu odpowiedzialności banków centralnych Niemiec i Portugalii.
 4. Opublikowane wyniki testów nie stanowią bezpośredniej ani domniemanej rekomendacji ze strony EBC lub krajowych banków centralnych, zalecającej osobom trzecim stosowanie lub niestosowanie przetestowanych typów urządzeń bądź urządzeń dodatkowych.
 5. EBC i krajowe banki centralne nie udzielają bezpośredniej ani domniemanej gwarancji, że typy urządzeń do obsługi banknotów przetestowane z wynikiem pozytywnym lub urządzenia dodatkowe: a) są w stanie rozpoznawać falsyfikaty banknotów euro nieprzerwanie i bezbłędnie lub sprawdzać jakość obiegową banknotów euro; b) spełniają swoje zadanie niezależnie od tego, czy użytkownicy urządzeń przestrzegają odpowiednich wymogów.

Oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności (punkt 2) złożone przez Deutsche Bundesbank

Deutsche Bundesbank nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie związane z przeprowadzeniem testów oraz z ogłoszeniem, nieogłoszeniem lub usunięciem ze strony EBC ich wyników ani za rezultaty testów, o ile szkody takie nie powstały w wyniku umyślnego działania lub poważnego zaniedbania ze strony Deutsche Bundesbank. Ponadto stosuje się ograniczenie odpowiedzialności zawarte w ogólnym oświadczeniu o wyłączeniu odpowiedzialności Deutsche Bundesbank.

Oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności (punkt 2) złożone przez Banco de Portugal

Przeprowadzenie testów oraz ogłoszenie, nieogłoszenie lub usunięcie ze strony EBC ich wyników nie oznacza przyjęcia odpowiedzialności za związane z tym szkody bezpośrednie lub pośrednie.

Oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności (punkt 3) złożone przez Deutsche Bundesbank

Deutsche Bundesbank nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie związane z ogłoszeniem, nieogłoszeniem lub usunięciem ze strony EBC informacji o urządzeniach dodatkowych, o ile szkody takie nie powstały w wyniku umyślnego działania lub poważnego zaniedbania ze strony Deutsche Bundesbank. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania do szkód wynikłych z utraty życia lub zdrowia. Ponadto stosuje się ograniczenie odpowiedzialności zawarte w ogólnym oświadczeniu o wyłączeniu odpowiedzialności Deutsche Bundesbank.

Oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności (punkt 3) złożone przez Banco de Portugal

Ani gwarancja producenta dotycząca urządzenia dodatkowego, ani ogłoszenie, nieogłoszenie lub usunięcie ze strony EBC informacji o urządzeniu dodatkowym nie oznacza przyjęcia odpowiedzialności za związane z tym szkody bezpośrednie lub pośrednie.