European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Ekologia oraz bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

EBC dba o dobre zarządzanie środowiskowe i dąży do zminimalizowania zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa ogółu użytkowników banknotów euro oraz osób pracujących przy produkcji tych banknotów.

Dążąc do utrzymania wysokich standardów ekologicznych i BHP podczas produkcji banknotów i głównych surowców, opracowaliśmy dwa systemy zarządzania, oparte na normach międzynarodowych.

System zarządzania środowiskowego

Jako instytucja dbająca o środowisko EBC dokłada wszelkich starań, żeby podczas produkcji i wprowadzania do obiegu banknotów euro oszczędnie wykorzystywać surowce naturalne oraz chronić środowisko i zdrowie ludzi.

Celem systemu zarządzania środowiskowego jest maksymalne ograniczenie wpływu produkcji banknotów i głównych stosowanych przy tym surowców na środowisko naturalne. W związku z tym wymagamy, żeby wszystkie firmy w łańcuchu produkcji w pełni przestrzegały międzynarodowej normy ISO 14001 (Systemy zarządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania).

Główne funkcje

  • Pilnowanie przestrzegania normy ISO 14001 przez producentów banknotów euro oraz zgodności ich głównych surowców z tą normą
  • Monitorowanie wpływu technologicznych procesów produkcji banknotów oraz wykorzystywanych w nich surowców na środowisko naturalne
  • Wspieranie inicjatyw na rzecz zmniejszenia wpływu produkcji banknotów na środowisko, np. stopniowe zwiększanie wykorzystania do produkcji papieru banknotowego bawełny z upraw prowadzonych zgodnie z zasadami zrównoważonego rolnictwa
  • Obserwowanie, czy branża banknotowa lub opinia publiczna nie sygnalizują nowych problemów środowiskowych

System zarządzania bezpieczeństwem i ochroną zdrowia

Banknoty euro są bezpieczne: wyniki niezależnych testów potwierdzają ich całkowitą zgodność z odpowiednimi regulacjami UE dotyczącymi rozmaitych substancji chemicznych. Wszystkie potencjalnie szkodliwe substancje występują w banknotach euro w stężeniu znacznie poniżej limitów określonych w przepisach unijnych.

Przed wprowadzeniem banknotów euro do obiegu, co nastąpiło w styczniu 2002 roku, poddano je testom, żeby upewnić się, że nie są one toksyczne w dotyku i w razie połknięcia oraz że nie powodują uszkodzenia materiału genetycznego.

Zwykle na banknotach pochodzących np. z punktów gastronomicznych występuje niewielka ilość pospolitych bakterii. Ich poziom jest tak niski, że nie mogą one wywołać nawet najmniejszych dolegliwości. Takie same ilości bakterii znajdują się normalnie na plastikowych kartach kredytowych.

Eurosystem był kilkakrotnie pytany o występowanie różnych substancji w banknotach. W każdym wypadku stężenie danej substancji było tak małe, że nie stanowiło zagrożenia dla zdrowia, albo jej obecności w ogóle nie stwierdzono.

Dla ochrony wszystkich użytkowników i osób uczestniczących w produkcji banknotów wprowadzono system zarządzania bezpieczeństwem i ochroną zdrowia, który gwarantuje, że proces technologiczny i główne surowce są zgodne z normą OHSAS 18001.

Główne funkcje

  • Pilnowanie przestrzegania normy OHSAS 18001 przez producentów banknotów euro i zgodności głównych stosowanych surowców z tą normą
  • Dbanie o to, żeby ilość szkodliwych substancji w nowych banknotach nie przekroczyła odpowiednich progów
  • Obserwowanie, czy producenci lub użytkownicy banknotów euro nie sygnalizują nowych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa

Przepisy

Kwestia składu chemicznego banknotów nie została uregulowana w żadnym akcie prawnym, dlatego ich badanie na obecność szkodliwych substancji prowadzi się na podstawie przepisów dotyczących innych produktów mających bezpośredni kontakt z ludzką skórą, np. unijnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa zabawek (dyrektywa 2009/48/WE) i produktów kosmetycznych (rozporządzenie (WE) nr 1223/2009).

Ocena oddziaływania na środowisko

Po wprowadzeniu banknotów euro EBC przeprowadził ocenę ich oddziaływania na środowisko oraz możliwości ulepszenia samych banknotów i procesu ich produkcji, żeby stały się one jeszcze bezpieczniejsze dla środowiska.

To badanie zostało wykonane zgodnie z międzynarodową normą ISO 14040 ff i objęło cały „cykl życia” banknotów – od wytworzenia surowców przez druk, magazynowanie i obieg (w tym sortowanie) banknotów po ich utylizację.

Uwzględniono w nim dane na temat procesu technologicznego uzyskane od wszystkich dostawców z łańcucha produkcji banknotów euro, jak również szczegółowe dane dotyczące wykorzystywanych surowców oraz informacje z literatury technicznej (głównie z bazy danych Ecoinvent 2000) na temat procesów standardowych, takich jak produkcja energii elektrycznej czy transport. Za podstawę oceny przyjęto wielkość produkcji banknotów z roku 2003: liczba banknotów wszystkich nominałów wyniosła wówczas w sumie około trzech miliardów sztuk, a ich łączna waga – ok. 2,5 tysiąca ton.

Ponieważ banknoty euro są przeznaczone do codziennego użytku, ich oddziaływanie na środowisko porównano z wpływem innych codziennych czynności. Okazało się, że całkowity wpływ trzech miliardów banknotów euro wyprodukowanych w 2003 roku był taki, jakby każdy Europejczyk przejechał jeden kilometr samochodem lub na dwanaście godzin włączył 60‑watową żarówkę.

Wszystkie strony w tej sekcji