Menu

Ekologia, zdrowie i bezpieczeństwo

EBC dba o dobre zarządzanie środowiskowe i dąży do zminimalizowania zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa ogółu użytkowników banknotów euro oraz osób pracujących przy produkcji tych banknotów.

Dążąc do utrzymania wysokich standardów ekologicznych i BHP podczas produkcji banknotów i głównych surowców, opracowaliśmy dwa systemy zarządzania, oparte na normach międzynarodowych.

System zarządzania środowiskowego

Jako instytucja dbająca o ochronę środowiska EBC bardzo się stara, by podczas produkcji i wprowadzania do obiegu banknotów euro oszczędnie wykorzystywać surowce naturalne oraz chronić środowisko i zdrowie ludzkie.

Celem systemu zarządzania środowiskowego (Environmental Management System, EMS) jest maksymalne ograniczenie wpływu produkcji banknotów i stosowanych surowców na środowisko naturalne. W związku z tym wymagamy, by wszystkie firmy w łańcuchu produkcji w pełni przestrzegały międzynarodowej normy ISO 14001 (Systemy Zarządzania Środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania).

Główne funkcje

  • Pilnowanie przestrzegania normy ISO 14001 przez producentów banknotów euro i zgodności stosowanych surowców z tą normą
  • Monitoring wpływu procesów technologicznych produkcji banknotów i wykorzystywanych w nich surowców na środowisko naturalne
  • Wspieranie inicjatyw na rzecz zmniejszenia wpływu produkcji banknotów na środowisko naturalne, np. stopniowe zwiększanie wykorzystania do produkcji papieru banknotowego bawełny z upraw prowadzonych zgodnie z zasadami zrównoważonego rolnictwa
  • Obserwacja, czy branża banknotowa lub społeczeństwo nie sygnalizują nowych problemów środowiskowych
System zarządzania skutkami zdrowotnymi i BHP

Banknoty euro są bezpieczne: wyniki niezależnych testów potwierdzają ich całkowitą zgodność z odpowiednimi regulacjami UE dotyczącymi rozmaitych substancji chemicznych. Wszystkie potencjalnie szkodliwe substancje występujące w banknotach euro mają stężenie znacznie poniżej limitów określonych w przepisach unijnych.

Przed wprowadzeniem banknotów euro do obiegu w styczniu 2002 poddano je testom, by upewnić się, że nie są toksyczne w dotyku ani w razie połknięcia oraz że nie powodują uszkodzenia materiału genetycznego.

Zwykle na banknotach pochodzących np. z punktów gastronomicznych występuje niewielka ilość pospolitych bakterii. Ich poziom jest tak niski, że nie mogą wywołać nawet najmniejszych dolegliwości. Takie same ilości bakterii znajdują się normalnie na plastikowych kartach kredytowych.

Eurosystem był kilkakrotnie pytany o występowanie różnych substancji na banknotach. W każdym wypadku stężenie danej substancji było tak małe, że nie stanowiło zagrożenia dla zdrowia, lub jej obecności w ogóle nie stwierdzono.

System zarządzania skutkami zdrowotnymi i BHP, wprowadzony dla ochrony wszystkich użytkowników banknotów i osób uczestniczących w ich produkcji, ma zagwarantować, że proces technologiczny i główne surowce będą zgodne z normą OHSAS 18001 (Systemy zarządzania BHP).

Główne funkcje

  • Pilnowanie przestrzegania normy OHSAS 18001 przez producentów banknotów euro i zgodności stosowanych surowców z tą normą
  • Zagwarantowanie, że ilość szkodliwych substancji w nowych banknotach nie przekroczy odpowiednich progów
  • Obserwacja, czy producenci lub użytkownicy banknotów euro nie sygnalizują nowych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa

Przepisy

Kwestia składu chemicznego banknotów nie została uregulowana w żadnym akcie prawnym, dlatego ich badanie na obecność szkodliwych substancji prowadzi się na podstawie przepisów dotyczących innych produktów mających bezpośredni kontakt z ludzką skórą, np. unijnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa zabawek (dyrektywa 2009/48/WE) i produktów kosmetycznych (rozporządzenie (WE) nr 1223/2009).

Ocena wpływu środowiskowego

Po wprowadzeniu banknotów euro EBC przeprowadził ocenę ich wpływu na środowisko naturalne oraz możliwości ulepszenia samych banknotów i procesu ich produkcji, aby stały się one jeszcze bezpieczniejsze dla środowiska.

Badanie to zostało przeprowadzone zgodnie z międzynarodową normą ISO 14040 ff i objęło cały „cykl życia” banknotów – od wytworzenia surowców przez druk, magazynowanie i obieg (w tym sortowanie) banknotów po ich utylizację.

Uwzględniono w nim dane na temat procesu technologicznego uzyskane od wszystkich dostawców z łańcucha produkcji banknotów euro, jak również szczegółowe dane dotyczące wykorzystywanych surowców oraz informacje z literatury technicznej (głównie z bazy danych Ecoinvent 2000) na temat procesów standardowych, takich jak produkcja energii elektrycznej czy transport. Za podstawę oceny przyjęto wielkość produkcji banknotów z roku 2003: liczba banknotów wszystkich nominałów wyniosła wówczas w sumie około trzech miliardów sztuk, a ich łączna waga – ok. 2,5 tys. ton.

Ponieważ banknoty euro są przeznaczone do codziennego użytku, ich wpływ na środowisko porównano z wpływem innych codziennych czynności. Okazało się, że całkowity wpływ trzech miliardów banknotów euro wyprodukowanych w 2003 roku był taki, jakby każdy Europejczyk przejechał jeden kilometr samochodem lub na dwanaście godzin włączył 60-watową żarówkę.