Ympäristö, terveys ja turvallisuus

EKP pyrkii edistämään hyvää hallintoa ympäristöasioissa ja minimoimaan riskit, joita euroseteleistä voi aiheutua suuren yleisön sekä tuotantoprosessiin osallistuvien työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle.

Eurosetelien ja niiden tärkeimpien raaka-aineiden tuotannossa on noudatettava tiukkoja terveys- ja turvallisuusvaatimuksia sekä parhaita ympäristökäytäntöjä. Tämän varmistamiseksi olemme kehittäneet kaksi kansainvälisiin standardeihin perustuvaa järjestelmää.

Ympäristöjärjestelmä

Ympäristötietoisena organisaationa EKP pyrkii kaikin tavoin käyttämään luonnonvaroja harkiten sekä varmistamaan, että eurosetelien valmistus ja toimitukset eivät ole haitaksi ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Ympäristöjärjestelmällä varmistetaan, että eurosetelien ja niiden tärkeimpien raaka-aineiden tuotannolla on mahdollisimman vähän ympäristövaikutuksia. Kaikilta tuotantoprosessiin osallistuvilta yrityksiltä edellytetään, että ne noudattavat kaikilta osin kansainvälistä ISO 14001 ‑standardia (Ympäristöjärjestelmät – Vaatimukset ja niiden soveltamisohjeita).

Järjestelmän tärkeimpänä tehtävänä on

  • valvoa, että eurosetelien ja niiden tärkeimpien raaka-aineiden valmistajat noudattavat ISO 14001 ‑standardia
  • seurata eurosetelien ja niiden tärkeimpien raaka-aineiden tuotantoprosessien ympäristövaikutuksia
  • edistää aloitteita eurosetelien tuotannon ympäristövaikutusten pienentämiseksi: esimerkiksi setelipaperissa lisätään asteittain kestävän kehityksen mukaisesti tuotetun puuvillan käyttöä
  • seurata alan toimijoiden tai yleisen mielipiteen esiin nostamia uusia ympäristökysymyksiä.
Terveys- ja turvallisuusjärjestelmä

Eurosetelit ovat turvallisia: riippumattomissa testeissä on todettu, että ne täyttävät EU:n säädösten vaatimukset monien eri kemiallisten aineiden suhteen. Testeissä on osoitettu, että kaikkien euroseteleissä esiintyvien kemiallisten aineiden pitoisuudet alittavat selvästi EU:n asettamat raja-arvot.

Terveys- ja turvallisuusjärjestelmällä suojellaan seteleiden käyttäjiä sekä niiden tuotantoprosessiin osallistuvia työntekijöitä varmistamalla, että eurosetelien ja niiden tärkeimpien raaka-aineiden tuotanto täyttää työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmiä koskevan standardin (OHSAS 18001) vaatimukset.

Järjestelmän tärkeimpänä tehtävänä on

  • valvoa, että eurosetelien ja niiden tärkeimpien raaka-aineiden valmistajat noudattavat OHSAS 18001 ‑standardia
  • taata, että haitallisten aineiden määrä uusissa euroseteleissä pysyy alle säädettyjen raja-arvojen
  • seurata ja varmistaa, että eurosetelien valmistajien ja käyttäjien terveyteen ja turvallisuuteen ei kohdistu uusia riskejä.

Oikeudellinen tausta

Setelien sisältämistä kemikaaleista ei ole erillisiä säädöksiä. Siksi eurosetelien sisältämien haitallisten kemikaalien valvonnassa on käytetty lähtökohtana säädöksiä, jotka koskevat muita ihon kanssa kosketuksiin joutuvia tuotteita, kuten EU:n leluturvallisuusdirektiiviä (direktiivi 2009/48/EY) ja EU:n kosmetiikka-asetusta (asetus (EY) N:o 1223/2009).

Elinkaariarviointi

EKP toteutti vuonna 2003 arvioinnin eurosetelien ympäristövaikutuksista ja tutki, olisiko itse seteleissä tai niiden tuotantoprosesseissa siltä osin parannettavaa.

Kansainvälisen ISO 14040 ‑standardisarjan mukainen tutkimus kattoi setelien koko elinkaaren raaka-aineiden tuotannosta aina setelien painamiseen, varastointiin ja kiertoon – unohtamatta käytettyjen setelien lajittelua ja kierrosta poistettavien setelien loppukäsittelyä.

Arvioinnissa käytettiin kaikilta eurosetelien toimitusketjun eri toimittajilta kerättyjä prosessitietoja, raaka-aineita koskevia erityistietoja sekä tutkimustietoa standardoiduista prosesseista kuten sähköntuotannosta ja liikenteestä (nämä tiedot poimittiin suurimmaksi osaksi Ecoinvent 2000 ‑tietokannasta). Arvioinnin perustana käytettiin eurosetelien tuotantoa vuonna 2003. Tuolloin erisuuruisia euroseteleitä valmistettiin kaikkiaan noin 3 miljardia kappaletta, ja tämä setelimäärä painoi yhteensä noin 2 500 tonnia.

Koska eurosetelit on suunniteltu jokapäiväiseen käyttöön, niiden ympäristövaikutusta verrattiin muiden jokapäiväisten toimien vaikutuksiin. Arvioinnissa todettiin, että vuonna 2003 tuotettujen kolmen miljardin eurosetelin ympäristövaikutus on kokonaisuudessaan verrattavissa siihen, että jokainen Euroopan unionin kansalainen ajaisi kilometrin matkan autolla tai antaisi 60 watin hehkulampun palaa puoli vuorokautta.