Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän ja yhteisen valvontamekanismin strategiset linjaukset

Vaikutusvaltainen viranomainen rahatalous- ja rahoitusasioissa

Eurojärjestelmällä eli euroalueen keskuspankkijärjestelmällä on vakaa oikeudellinen perusta, ja se on itsenäinen sekä sisäisesti yhtenäinen. Tähän perustuen se toimii euroalueen rahaviranomaisena ja yhtenä johtavista rahoitusalan viranomaisista ja nauttii arvostusta niin Euroopassa kuin sen ulkopuolellakin. Ensisijaisen tavoitteensa saavuttamiseksi eli hintavakauden ylläpitämiseksi eurojärjestelmä tuottaa tarvittavia taloudellisia ja rahataloudellisia analyysejä sekä tekee ja toimeenpanee sopiviksi katsomiaan politiikkapäätöksiä. Se myös reagoi tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti rahatalouden ja rahoitusmarkkinoiden kehitykseen.

Rahoitusjärjestelmän vakaus ja Euroopan rahoitusmarkkinoiden yhdentyminen

Eurojärjestelmä ja yhteinen valvontamekanismi pyrkivät turvaamaan rahoitusjärjestelmän vakauden ja edistämään Euroopan rahoitusmarkkinoiden yhdentymistä yhteistyössä olemassa olevien institutionaalisten rakenteiden kanssa. Tämän tavoitteensa saavuttamiseksi ne ovat mukana luomassa puitteita rahoitusmarkkinoiden vakauden varmistamiseksi niin Euroopassa kuin maailmanlaajuisestikin.

Tilivelvollisuus, riippumattomuus, uskottavuus; lähellä Euroopan kansalaisia

Eurojärjestelmälle ja yhteiselle valvontamekanismille uskottavuus ja tilivelvollisuus ovat erittäin tärkeitä. Tehtävät suoritetaan avoimesti, mutta salassapitovaatimuksia noudatetaan täysimääräisesti. Euroopan kansalaisille pyritään viestimään tehokkaasti. Eurojärjestelmä ja yhteinen valvontamekanismi sitoutuvat noudattamaan täysimääräisesti perussopimusten määräyksiä suhteissaan eurooppalaisiin ja kansallisiin viranomaisiin tinkimättä kuitenkaan riippumattomuuden periaatteesta. Ne seuraavat raha- ja rahoitusmarkkinoihin vaikuttavia muutoksia ja kehitystä ja ottavat huomioon sekä suuren yleisön että markkinoiden tarpeet.

Yhteinen identiteetti, selkeä vastuunjako ja hyvä hallinto

Eurojärjestelmä ja yhteinen valvontamekanismi pyrkivät vahvistamaan kumpikin omaa yhteistä identiteettiään siten, että kaikilla osapuolilla on selkeästi määritellyt tehtävät ja vastuut. Perustana ovat eurojärjestelmän ja valvontamekanismin jäsenten voimavarat, tiivis osallistuminen ja sitoutuminen sekä halu toimia yhdessä yhteisten ratkaisujen löytämiseksi. Lisäksi eurojärjestelmässä ja yhteisessä valvontamekanismissa sitoudutaan noudattamaan hyvää hallintotapaa sekä tehokkaita organisatorisia ratkaisuja ja työmenetelmiä.

Parhaat pankkivalvontakäytännöt; kaikkia pankkeja kohdellaan samalla tavoin, ja kaikilla on tasapuoliset toimintaedellytykset

Yhteisen valvontamekanismin valvontakäytäntöjen on oltava vaativimpien kansainvälisten standardien mukaiset. Mekanismiin osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisista käytännöistä omaksutaan parhaat, ja niiden pohjalta rakennetaan yhteiset pankkivalvontakäytännöt hyödyntäen kaikkien valvontaviranomaisten osaamista. Yhteinen valvontamekanismi varmistaa, että yhteistä sääntökirjaa ja yhteisiä valvontaperiaatteita ja -käytäntöjä noudatetaan sen piirissä, ja näin varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille valvottaville yhteisöille.

Riskiperusteisuus ja suhteellisuusperiaate; valvontatoimet

Yhteinen valvontamekanismi toimii riskiperusteisesti ja reagoi nopeasti oman arviointikykynsä ja ennakoivan kriittisen tarkastelun pohjalta. Se ottaa arvioissaan huomioon yhden tai useamman yhteisön konkurssin todennäköisyyden ja mahdolliset vaikutukset finanssijärjestelmän vakauteen. Yhteisen valvontamekanismin valvontakäytännöissä noudatetaan suhteellisuusperiaatetta, eli valvonnan tiiviyden ratkaisevat valvottavan riskiprofiili ja merkitys järjestelmäriskin kannalta. Näin valvontatoimiin voidaan ryhtyä tehokkaasti ja ajoissa, ja luottolaitosten reaktioita pystytään seuraamaan tarkasti.

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut