Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi ja ühtse järelevalvemehhanismi strateegilised suunised

Tunnustatud rahandus- ja finantsorgan

Lähtudes oma tugevast õiguslikust alusest, sõltumatusest ja sisemisest ühtekuuluvusest, teostab eurosüsteem ehk euroala keskpankade süsteem euroala rahapoliitikat ja on üks juhtivaid finantsorganeid, keda tunnustatakse nii Euroopas kui ka kaugemal. Oma esmase eesmärgi saavutamiseks ehk hinnastabiilsuse säilitamiseks teostab eurosüsteem vajalikke majandus- ja monetaaranalüüse ning võtab vastu ja viib ellu vajalikke otsuseid. Samuti reageerib eurosüsteem asjakohaselt ja tulemuslikult rahapoliitilise keskkonna ja finantsturgude arengule.

Finantsstabiilsus ja Euroopa finantslõimumine

Eurosüsteemi ja ühtse järelevalvemehhanismi ülesandeks on kaitsta finantsstabiilsust ja edendada Euroopas finantslõimumist koostöös selleks loodud institutsiooniliste struktuuridega. Sel eesmärgil toetame meetmeid, mis on suunatud tugeva finantsstabiilsuse raamistiku tagamisele nii Euroopas kui ka mujal maailmas.

Aruandekohustus, sõltumatus ja usaldusväärsus; lähedus Euroopa kodanikele

Eurosüsteem ja ühtne järelevalvemehhanism peavad äärmiselt oluliseks usaldusväärsust ja aruandekohustust. Oma ülesandeid täidame läbipaistvalt, järgides seejuures täpselt kõiki asjakohaseid konfidentsiaalsusnõudeid. Soovime, et meie suhtlus Euroopa kodanikega oleks tõhus. Meie suhted Euroopa ja riikide ametiasutustega on täielikult kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu sätetega ning lähtuvad sõltumatuse põhimõttest. Jälgime raha- ja finantsturge mõjutavaid muutusi ja arengusuundi ning võtame arvesse üldsuse huvi ja turgude vajadusi.

Ühine identiteet, selge ülesannete jaotus ja head valitsemistavad

Eurosüsteemi ja ühtse järelevalvemehhanismi eesmärk on tugevdada ühist identiteeti, määratledes selgelt kõigi osapoolte ülesanded ja vastutusvaldkonnad. Seejuures tuginevad nii eurosüsteem kui ka ühtne järelevalvemehhanism kõigi oma liikmete potentsiaalile ja aktiivsele osalusele ning nende pühendumusele ja valmisolekule töötada kokkulepete saavutamise nimel. Lisaks järgivad eurosüsteem ja ühtne järelevalvemehhanism häid valitsemistavasid ning kohaldavad tulemuslikke ja tõhusaid organisatsioonilisi struktuure ja töömeetodeid.

Pangandusjärelevalve parimad tavad; võrdne kohtlemine ja võrdsed tingimused

Ühtse järelevalvemehhanismi järelevalveraamistiku mõõdupuuks on rangeimad rahvusvahelised nõuded. Ühendame riiklikest meetoditest parimad, et luua parimate tavade raamistik, mida hakkame kasutama osalevate liikmesriikide pangandusjärelevalves. Seejuures tugineme kõigi osalevate institutsioonide kogemustele. Ühtne järelevalvemehhanism järgib ühtset reeglistikku ning kohaldatavaid järelevalvepõhimõtteid ja -tavasid. Sellega on tagatud kõigile järelevalve alla kuuluvatele asutustele võrdsed tingimused ja nende võrdne kohtlemine.

Riskipõhine lähenemisviis ja proportsionaalsus; järelevalvemeetmed

Ühtse järelevalvemehhanismi pangandusjärelevalve on riskipõhine ja paindlik. Otsuseid tehakse kaalutletult, hinnates igakülgselt tulevikuväljavaateid. Järelevalves võetakse arvesse nii asutus(t)e maksejõuetuks muutumise tõenäosust kui ka selle võimalikku mõju finantsstabiilsusele. Ühtse järelevalvemehhanismi järelevalvetavades järgitakse proportsionaalsuse põhimõtet, st otsus järelevalvemeetme jõulisuse kohta tehakse järelevalve alla kuuluva panga süsteemse olulisuse ja riskiprofiili põhjal. Ühtne järelevalvemehhanism edendab tõhusaid ja õigeaegseid järelevalvemeetmeid ning jälgib hoolikalt krediidiasutuse samme neile meetmetele reageerimisel.

Kõik selle jaotise teemad