Menu

EKP juhatus

Avalike suhete peadirektoraat

 • Digitaalmeedia osakond
 • Keeleteenused
 • Rahvusvaheliste meediasuhete osakond
 • Sise- ja välissuhtluse osakond

Juhatuse nõunik

Majandusuuringute peadirektoraat

 • Finantsuuringute osakond
 • Rahapoliitika uuringute osakond

Pangatähtede direktoraat

 • Sularaha arenduse osakond
 • Sularahahalduse osakond

Rahvusvaheliste ja Euroopa suhete peadirektoraat

 • EKP esindus Washingtonis
 • EKP esindusbüroo Brüsselis
 • ELi institutsioonide ja foorumite osakond
 • Rahvusvahelise arengu osakond
 • Rahvusvahelise majanduspoliitika analüüsi osakond

Sekretariaadi peadirektoraat

 • Infojuhtimise osakond
 • Sekretariaat

Vastavuskontrolli ja üldjuhtimise osakond

 • Vastavuskontrolli ja üldjuhtimise talitus

Statistika peadirektoraat

 • Analüütiliste krediidi- ja põhiandmete osakond
 • Monetaar- ja majandusstatistika osakond
 • Pangandusjärelevalve andmete osakond
 • Statistiliste rakenduste osakond
 • Välisstatistika ja sektoriaalse arvepidamise osakond
 • Väärtpaberi- ja finantsturuandmete osakond

Turutehingute peadirektoraat

 • Finantsoperatsioonide osakond
 • Rahaturgude ja likviidsuse osakond
 • Turuoperatsioonide analüüsi osakond
 • Turuoperatsioonide süsteemide osakond
 • Võlakirjaturgude ja rahvusvaheliste finantsoperatsioonide osakond

ESRNi sekretariaat

Majanduse peadirektoraat

 • Eelarvepoliitika osakond
 • Euroalavälise sektori arengu ja euro kasutuselevõtu küsimuste osakond
 • Hinna- ja kuluosakond
 • Majandustsükli analüüsi osakond
 • Pakkumise ja tööturu arengu ning euroala riikide järelevaatamise osakond
 • Prognooside ja majanduspoliitilise modelleerimise osakond

Makrotasandi usaldatavusjärelevalve poliitika ja finantsstabiilsuse peadirektoraat

 • Finantsregulatsiooni ja -poliitika osakond
 • Makrotasandi usaldatavusjärelevalve poliitika osakond
 • Stressitestide modelleerimise osakond
 • Süsteemsete riskide ja finantseerimisasutuste osakond
 • Turupõhise finantsarengu osakond

Rahapoliitika peadirektoraat

 • Kapitaliturgude ja finantsstruktuuri osakond
 • Rahapoliitilise analüüsi osakond
 • Rahapoliitilise strateegia osakond

Riskihalduse direktoraat

 • Riskianalüüsi osakond
 • Riskistrateegia osakond

Siseauditi direktoraat

 • Auditi tugiteenused ja uuringud
 • Auditimissioonid

Turuinfrastruktuuri ja maksete peadirektoraat

 • Järelevalveosakond
 • Turuinfrastruktuuri arenduse osakond
 • Turuinfrastruktuuri halduse osakond
 • Turuinfrastruktuuri tugiteenuste osakond
 • Turuinnovatsiooni ja -integratsiooni osakond

Õigusteenuste peadirektoraat

 • Finantsõiguse osakond
 • Institutsioonilise õiguse osakond
 • Pangajärelevalveõiguse osakond
 • Õigusloome osakond

Tugiteenuste peakoordinaator

Infosüsteemide peadirektoraat

 • Andmeanalüüsiteenuste osakond
 • Digiturbeteenuste osakond
 • Ettevõttesüsteemide osakond
 • Infrastruktuuri ja operatsioonide osakond
 • Innovatsiooni- ja arhitektuuriteenuste osakond
 • Käituskeskkonna teenuste osakond
 • Usaldatavusalaste teenuste osakond

Üldteenuste peadirektoraat

Finantsteenuste peadirektoraat

 • Eelarve- ja kontrolliosakond
 • Finantsaruandluse osakond
 • Raamatupidamise osakond
 • Tsentraliseeritud hangete osakond

Halduse peadirektoraat

 • Haldusteenuste osakond
 • Kinnisvarahalduse osakond
 • Turva- ja ohutusosakond

Organisatsioonilise tõhususe üksus

Personali peadirektoraat

 • Partnerlussuhete osakond
 • Personaliarenduse osakond
 • Personaliteenuste osakond

Juhtimis- ja optimeerimisteenuste osakond

Operatsiooniriski ja talitluspidevuse juhtimise osakond

Järelevalvenõukogu esimees ja aseesimees

Mikrotasandi usaldatavusjärelevalve I peadirektoraat

 • Oluliste pankade järelevalve I–VII, XVI, XVII

Mikrotasandi usaldatavusjärelevalve III peadirektoraat

 • Analüüsi ja metoodika osakond
 • Asutuse- ja sektoripõhise järelevalve osakond
 • Järelevalvetegevuse kontroll ja suhted riiklike pädevate asutustega

Järelevalvenõukogu sekretariaat

 • Järelevalvekvaliteedi tagamise osakond
 • Jõustamise ja sanktsioonide osakond
 • Tegevuslubade osakond
 • Ühtse järelevalvemehhanismi otsustusprotsessi osakond

Mikrotasandi usaldatavusjärelevalve II peadirektoraat

 • Oluliste pankade järelevalve VIII–XV

Mikrotasandi usaldatavusjärelevalve IV peadirektoraat

 • Järelevalve kavandamise ja kooskõlastamise osakond
 • Järelevalvepoliitika osakond
 • Kriisijuhtimise osakond
 • Metoodika ja standardite arendamise osakond
 • Sisemudelite osakond
 • Tsentraliseeritud kohapealsete kontrollide osakond
 • Ühtse järelevalvemehhanismi riskianalüüsi osakond