European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Kliimariskide ohjamine

EKP mõõdab, ohjab ja jälgib kliimariske, et hoida hinnad stabiilsed ja pangad turvalised.

Miks on kliimariskid EKP jaoks olulised?

Kliimamuutused mõjutavad majanduse toimimist

See tuleneb kaht liiki riskidest:

  • füüsilised riskid, mis tulenevad kliimamuutustest, sealhulgas selliste ilmastikunähtuste nagu üleujutused, põud ja tormid sageduse ja tõsiduse suurenemisest;
  • süsinikuneutraalsele majandusele üleminekust tulenevad üleminekuriskid.

Need riskid avaldavad mõju makromajanduslikele näitajatele, nagu inflatsioon, majanduskasv, finantsstabiilsus ja rahapoliitika ülekandumine. Samuti mõjutavad need eurosüsteemi bilansi varade väärtust ja riskiprofiili.

Kliimamuutused on EKP jaoks olulised tema töös keskpanga ja järelevalveasutusena

Peame arvesse võtma kliimamuutuste mõju tööle, mida EKP teeb hinna- ja finantsstabiilsuse säilitamisel. Selleks kaasame kliimamuutustega seotud kaalutlused oma

  • analüüside ja otsuste tegemisse,

  • makromajanduslikesse mudelitesse, ettevaadetesse ja stsenaariumitesse,

  • finantsstabiilsuse hindamisse,

  • rahapoliitika analüüsi ja ülekandemehhanismi,

  • riskiohjeraamistikku.

Kliimariskide mõõtmine ja jälgimine on EKP jaoks oluline ka euroala pangandussektori ja kogu finantssüsteemi turvalisuse ja usaldusväärsuse kindlustamisel. Meie ülesanne on tagada, et pangad suudavad riske, sealhulgas kliimamuutustest tulenevaid riske, nõuetekohaselt tuvastada, ohjata ja avalikustada.

Ühtlasi peame ohjama kliimariske ka EKP enda portfellides.

Mida teeb EKP, et kliimariske ohjata?

Kohandame oma rahapoliitika operatsioone

EKP parandab riskihindamise suutlikkust, mis hõlmab kliimamuutustega seotud riskipositsioonide juhtimist eurosüsteemi bilansis ja hindamist, kuidas on kliimamuutusi EKP kasutatavates krediidireitingutes arvesse võetud. Vajadusel võtame kliimamuutuste mõju arvesse EKP rahapoliitika rakendamise raamistikus. See hõlmab varaoste ja tagatisvarade raamistikku.

Pressiteade

Teeme kliimariskide stressiteste ja hindame kliimamuutustest tulenevaid finantsriske

EKP teeb stressiteste, mis hõlmavad eurosüsteemi bilanssi, EKP järelevalve alla kuuluvaid panku ja majandust laiemalt. See aitab EKP-l ja teistel mõista ja ohjata kliimariske, aga ka muid seotud süsteemseid riske, mis ohustavad finantssüsteemi. Nii saame teha kaalutletumaid otsuseid.

Täiustame modelleerimist ja andmeid

Kliimaandmete kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamise eesmärgil oleme avaldanud algsed kliimaga seotud näitajad. Ühtlasi täiustame oma modelleerimist, et hinnata kliimamuutuste mõju majandusele.

Kliimaga seotud näitajad

Tagame, et pangad ohjavad kliimariske

Pangandusjärelevalve teostajana tagab EKP, et pangad järgivad kliima- ja keskkonnariskide tuvastamisel, hindamisel ja ohjamisel kindlat ja konservatiivset käsitlusviisi ning et nad avalikustavad läbipaistvalt kõik riskid, mis neid ohustavad.

Kliimamuutused ja pangandusjärelevalve

VAATA LISAKS

Loe lähemalt

EKP kliimameetmed

EKP kliimakavas kirjeldatakse üksikasjalikult EKP kliimaalast tegevust, mis on jagatud kuude prioriteetsesse valdkonda ja põhineb EKP kolmel strateegilisel kliimaeesmärgil.

EKP kliimakava

Kõik selle jaotise teemad