Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Kliimariskide ohjamine

EKP mõõdab, ohjab ja jälgib kliimariske, et hoida hinnad stabiilsed ja pangad turvalised. Samuti uurime seoseid looduse, majanduse ja euroala pankade vahel.

Miks on kliima- ja loodusriskide teema EKP jaoks oluline?

Kliimamuutused ning looduse kadumine ja selle seisundi halvenemine mõjutavad majanduse toimimist

See tuleneb kaht liiki riskidest:

  • füüsilised riskid, mis tulenevad kliimamuutustest, sealhulgas selliste ilmastikunähtuste nagu üleujutused, põud ja tormid sageduse ja tõsiduse suurenemisest; samuti riskid, mis on seotud ökosüsteemide hävimisega tolmeldavate putukate arvukuse languse ja metsade hävitamise tõttu;
  • üleminekuriskid, mis tulenevad süsinikuneutraalsele majandusele üleminekust või loodusvarade kasutamist piiravatest regulatiivsetest muudatustest.

Kliimariskid avaldavad mõju makromajanduslikele näitajatele, nagu inflatsioon, majanduskasv, finantsstabiilsus ja rahapoliitika mõju ülekandumine. Samuti mõjutavad need eurosüsteemi bilansi varade väärtust ja riskiprofiili.

Bioloogilise mitmekesisuse vähenemine ja looduslike ökosüsteemide seisundi halvenemine suurendavad tõenäoliselt kliimariske veelgi. Vajame teavet selliste riskide ja nende mõju kohta majandusele ja finantsstabiilsusele laiemalt. 

Kliimamuutuste teema on EKP jaoks oluline tema tegevuses keskpanga ja järelevalveasutusena

Peame arvesse võtma kliimamuutuste mõju tööle, mida EKP teeb hinna- ja finantsstabiilsuse säilitamisel. Selleks võtame kliimamuutustega seotud kaalutlusi arvesse:

  • analüüside ja otsuste tegemisel,
  • makromajanduslikes mudelites, ettevaadetes ja stsenaariumites,
  • finantsstabiilsuse hindamisel,
  • rahapoliitika analüüsis ja rahapoliitika ülekandemehhanismis,
  • riskiohjeraamistikus.

Kliimariskide mõõtmine ja jälgimine on EKP jaoks oluline ka euroala pangandussektori ja kogu finantssüsteemi turvalisuse ja usaldusväärsuse kaitsmisel. Meie ülesanne on tagada, et pangad suudavad riske, sealhulgas kliimamuutustest tulenevaid riske, nõuetekohaselt tuvastada, ohjata ja avalikustada.

Ühtlasi peame ohjama kliimariske ka EKP enda portfellides.

Kliima ja loodus on üksteisest sõltuvad: kliimamuutused kujutavad endast täiendavat ohtu meie ökosüsteemidele ja looduse olukorra halvenemine kiirendab kliimamuutusi. Keskpanga ja järelevalveasutusena peame uurima ka seoseid kliima, looduse, majanduse ja euroala pankade vahel.

Mida teeb EKP, et kliimariske ohjata?

Kohandame oma rahapoliitika operatsioone

EKP parandab oma riskihindamise suutlikkust. Muu hulgas hõlmab see kliimamuutustega seotud riskipositsioonide juhtimist eurosüsteemi bilansis ja selle hindamist, kuidas kliimamuutustega seotud kaalutlused kajastuvad EKP kasutatavates krediidireitingutes. Vajaduse korral võtab EKP kliimamuutuste mõju arvesse ka oma rahapoliitika rakendamise raamistikus, mis hõlmab varaoste ja tagatisvarade raamistikku.

Pressiteade

Teeme kliimariskide stressiteste ja hindame kliimamuutustest tulenevaid finantsriske

EKP teeb stressiteste, mis hõlmavad eurosüsteemi bilanssi, EKP järelevalve alla kuuluvaid pankasid ja majandust laiemalt. See aitab meil ja ka teistel osapooltel mõista ja ohjata kliimariske, aga ka muid nendega seotud süsteemseid riske, mis ohustavad finantssüsteemi. Kõige selle toel saame teha kaalutletumaid otsuseid. Uurime ka majanduse ja finantssüsteemi sõltuvust loodusest.

Täiustame modelleerimist ja andmeid

Kliimaandmete kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamise eesmärgil oleme avaldanud kliimamuutusega seotud näitajad. Ühtlasi täiustame pidevalt oma modelleerimist, et hinnata kliimamuutuste ning looduse kadumise ja selle seisundi halvenemise mõju majandusele.

Kliimamuutustega seotud näitajad

Tagame, et pangad ohjavad kliimariske

Pangandusjärelevalve teostajana tagab EKP, et pangad järgivad kliima- ja keskkonnariskide tuvastamisel, hindamisel ja ohjamisel kindlat ja konservatiivset käsitlusviisi ning et nad avalikustavad läbipaistvalt kõik riskid, mis neid ohustavad.

Kliimamuutused ja pangandusjärelevalve

Kõik selle jaotise teemad