European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Keskkond, tervishoid ja ohutus

EKP eesmärk on edendada head keskkonnajuhtimist ning minimeerida riske europangatähtede tootmises osalevate töötajate ja üldsuse tervisele ning ohutusele.

Selleks et tagada tervishoiu-, ohutus- ja keskkonnatingimuste kõrge tase europangatähtede ja nende valmistamisel kasutatava peamise tooraine tootmisel, on EKP välja töötanud kaks rahvusvahelistel standarditel põhinevat süsteemi.

Keskkonnajuhtimissüsteem

Keskkonnateadliku institutsioonina püüab EKP igal viisil kasutada loodusressursse säästlikult, et europangatähtede tootmise ja nendega varustamise käigus säilitada keskkonna kvaliteet ja kaitsta inimeste tervist.

Keskkonnajuhtimissüsteemiga tagatakse, et europangatähtede ja nende peamise tooraine tootmisel oleks keskkonnale võimalikult väike mõju. Süsteemi kohaselt peavad kõik tootmisprotsessis osalevad ettevõtted vastama täielikult rahvusvahelisele standardile ISO 14001 (Keskkonnajuhtimissüsteemid – nõuded koos kasutusjuhistega).

Põhifunktsioonid

  • Kontrollida europangatähtede ja nende peamise tooraine tootjate vastavust standardile ISO 14001
  • Jälgida europangatähtede ja nende peamise tooraine tootmisprotsessi keskkonnamõju
  • Edendada algatusi europangatähtede tootmisprotsessi keskkonnamõju vähendamiseks, nt järk-järgult suurendada säästvalt kasvatatud puuvilla kasutamist pangatähe paberi tootmisel
  • Olla valvas võimalike uute keskkonnaprobleemide suhtes, mis võivad esile kerkida nii asjakohase sektori siseselt kui ka avaliku arvamuse tulemusel

Tervishoiu- ja ohutusjuhtimise süsteem

Europangatähed on ohutud: sõltumatu uuringu andmetel vastavad need asjakohastes ELi määrustes sätestatud nõuetele keemiliste ainete sisalduse kohta. Kõikide europangatähtedest leitud ainete kontsentratsioon on ELi määrustega kehtestatud piirmääradest oluliselt väiksem.

Enne europangatähtede kasutuselevõttu 2002. aasta jaanuaris kontrolliti neid suukaudse toksilisuse, nahaärrituste ja genotoksilisuse võimalike riskide suhtes.

Europangatähtedelt on kontrollimisel leitud väheses koguses tavapäraseid baktereid, mis on pärit näiteks toidukauplustest. Bakterite hulk on siiski nii väike, et need ei põhjusta mingeid sümptomeid. Pangakaartidena kasutatavatel plastkaartidel on tavaliselt sama palju baktereid kui pangatähtedel.

Aeg-ajalt on eurosüsteemi poole pöördutud erinevate ainetega seotud küsimustes. Kõigil juhtudel oli ainete kontsentratsioon kas piisavalt väike, et ei ohustanud tervist, või puudus kõnealune aine pangatähtede sisalduses täielikult.

Pangatähtede igapäevakasutajate ja pangatähtede tootmises osalevate töötajate kaitseks tagab tervishoiu- ja ohutusjuhtimise süsteem, et europangatähtede ja nende peamise tooraine tootmine on kooskõlas töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi standardiga (OHSAS 18001).

Põhifunktsioonid

  • Kontrollida europangatähtede ja nende peamise tooraine tootjate vastavust standardile OHSAS 18001
  • Tagada, et kahjulike ainete sisaldus uutes europangatähtedes jääks nõutavatest piirmääradest allapoole
  • Olla valvas europangatähtede tootjaid ja kasutajaid ohustavate võimalike uute riskide suhtes

Õiguslik taust

Pangatähtede keemilise koostise kohta ei ole vastu võetud eraldi õigusakte. Selleks et kontrollida ohtlike keemiliste ainete sisaldust europangatähtedes, juhindutakse õigusaktidest (sh näiteks direktiiv mänguasjade ohutuse kohta (2009/48/EÜ) ja määrus kosmeetikatoodete kohta (määrus (EÜ) nr 1223/2009)), mis reguleerivad muude nahaga otsesesse kokkupuutesse sattuda võivate toodete kasutamist.

Keskkonnamõju hindamine

Kui europangatähed kasutusele võeti, hindas EKP nende keskkonnamõju ja sellega seoses võimalusi pangatähtede või tootmisprotsesside parandamiseks.

Hindamine, milles lähtuti rahvusvahelisest standardist ISO 14040, hõlmas pangatähtede kogu kasutustsüklit: tooraine tootmist, pangatähtede trükkimist, ladustamist ja ringlusse laskmist, kasutatud pangatähtede sortimist ja kasutuskõlbmatuks muutunud pangatähtede käitlemist.

Arvesse võeti kõigilt europangatähtede tarneahelasse kuuluvatelt tarnijatelt pärinevaid protsessiandmeid, eriteavet kasutatavate toorainete kohta ning kirjalikke andmeid standardprotsesside, näiteks elektritootmise või transpordi kohta (enamik andmeid võeti Ecoinvent 2000 andmebaasist). Hinnang põhines europangatähtede 2003. aasta tootmismahul, mis ulatus kõiki nimiväärtusi arvestades ligikaudu 3 miljardi ühikuni kogumassiga umbes 2500 tonni.

Kuna europangatähed on mõeldud igapäevaseks kasutamiseks, võrreldi nende keskkonnamõju selle mõjuga, mida muud argitegevused keskkonnale avaldavad. Hindamise tulemused näitasid, et 2003. aastal toodetud kolme miljardi europangatähe kogumõju keskkonnale oli võrdne mõjuga, mis avalduks, kui iga Euroopa elanik sõidaks autoga ühe kilomeetri või jätaks 60vatise elektripirni põlema 12 tunniks.

Kõik selle jaotise teemad