Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Kujunduse muutmise protsess

2021. aasta detsembris teatas EKP kavatsusest muuta europangatähtede kujundust osana uute pangatähtede väljatöötamise protsessist. Selle eesmärk on tagada, et pangatähed jäävad ka edaspidi hõlpsalt kasutatavaks ning turvaliseks ja tõhusaks maksevahendiks. 

Samuti soovime, et europangatähed oleksid võimalikult kestlikud ja keskkonnahoidlikud. Seetõttu võtame arvesse pangatähtede keskkonnajalajälge, et leida võimalusi nende keskkonnamõju vähendamiseks uute toodete ja protsesside kaudu. Ühtlasi pakub kujunduse muutmise protsess võimaluse muuta pangatähed kaasavamaks kõigi eurooplaste jaoks.

Otsuse uue teema ja kujunduse kohta teeb EKP nõukogu. Selles võetakse arvesse üldsuse poolt küsitlustes väljendatud arvamusi ja eksperdirühmade nõuandeid.

Kujunduse muutmise protsessi kaks peamist teetähist on:

  1. tulevase temaatika valimine;
  2. kujundusetapp, mis hõlmab võimalike motiivide valimist ja kavandikonkursi korraldamist.

Kaasame ka edaspidi Euroopa kodanikke ja asjaomaseid eksperte eesmärgiga tagada, et valitud teema ja kujundus oleksid omased kõigi eurooplaste jaoks.

Kujunduse muutmise protsessi peamised sammud

Tulevaste pangatähtede kujunduse teema valimine

29. novembril 2023 otsustas EKP nõukogu liikuda edasi europangatähtede kujunduse muutmise protsessi järgmisse etappi kahe teemavalikuga: „Euroopa kultuur” ning „Jõed ja linnud”. Selleks et kajastada üldsuse eelistusi võimalikult ulatuslikult, koondati väljavalitud teemad „Jõed: Euroopa eluveed” ning „Linnud: vabad, vastupidavad ja inspireerivad” üheks loodusega seotud teemaks, mis kajastab laiemaid küsimusi nagu keskkond ja jätkusuutlikkus.

Peame väga oluliseks, et kogu protsessi vältel tehtud otsused kajastaksid Euroopa üldsuse arvamusi. Valitud teemad olid enim eelistatud nii EKP veebipõhises uuringus kui ka välise uuringuettevõtte korraldatud küsitluses.

Uutel europangatähtedel kasutatav võimalik temaatika


Euroopa kultuur

Euroopa rikas kultuuripärand ning dünaamilised kultuuri- ja loomesektorid tugevdavad Euroopa identiteeti, suurendades ühist kuuluvustunnet. 

Kultuur edendab ühiseid väärtusi, kaasatust ja dialoogi nii Euroopas kui ka kogu maailmas. See ühendab inimesi.

Jõed ja linnud

Jõed ja linnud ei tunnista piire, sümboliseerivad eurooplaste vabadust ja ühtsust ning meie sidet loodusega. 

Euroopas on arvukalt jõgesid ja linnuliike, mis meid inspireerivad ja tuletavad meelde kohustust kaitsta keskkonda.

Kuulame eurooplaste arvamust

Alates kujunduse muutmise protsessi algusest oleme Euroopa üldsusega konsulteerinud kaks korda. 

2021. aasta detsembrist kuni 2022. aasta märtsini küsisime kõigi euroala riikide elanike arvamust tulevaste europangatähtede võimalike teemade kohta.

Vaata lähemalt, mis selgus europangatähtede uut temaatikat käsitlevas kvalitatiivses uuringus.

Aruande terviktekst Kokkuvõte

2023. aasta juulist augustini korraldasime veebiküsitluse, paludes inimestel teada anda, millist teemat seitsme hulgast nad eelistavad. Küsitlusele vastas üle 365 000 eurooplase. Esindusliku valimi tagamiseks palusime sõltumatul uuringuettevõttel teha veebipõhise küsitlusega paralleelselt veel teine samalaadne mitut riiki hõlmav uuring.

Tutvu aruande ja uuringutulemustega:

Aruande terviktekst Kokkuvõte

Konsulteerimine ekspertidega

2021. aasta lõpus moodustati pangatähtede temaatikaga tegelev nõuanderühm. See on sõltumatu, eri valdkondi ühendav ja mitmekesine euroala ekspertide rühm, kes annab nõu seoses tulevaste pangatähtede võimalike teemadega. Kvalitatiivse uuringu käigus kogutud teabe põhjal pakkus nõuanderühm välja võimalike teemade loetelu. 

Seejärel kaalus EKP nõukogu hoolikalt, kas väljavalitud teemad on eurooplastele omased ning esindavad Euroopa elu ja väärtusi, ning otsustas lisada seitsmenda teema: „Euroopa kultuur”.

Seitse väljavalitud teemat on loetletud allpool (loetelu ei kajasta eelistatud järjestust). Teemade kirjeldused on esitatud 10. juulil 2023 avaldatud pressiteates.

  • Linnud: vabad, vastupidavad ja inspireerivad
  • Euroopa kultuur
  • Euroopa väärtused kajastatuna looduses
  • Tulevik kuulub sulle 
  • Käed: loome üheskoos Euroopat
  • Meie Euroopa, meie ise
  • Jõed: Euroopa eluveed 

Tutvu lähemalt tööga, mida teeb 
pangatähtede temaatikaga tegelev nõuanderühm


Moodustati motiivide nõuanderühm, kelle ülesandeks on teha EKP nõukogule ettepanekud uutel europangatähtedel kasutatavate motiivide kohta, tuginedes väljavalitud teemadele. Nõuanderühma liikmed esindavad asjaomase kahe teemaga seotud pädevusvaldkondi.

Motiivide nõuanderühma liikmed

Nüüd, kui uute europangatähtede võimalikeks teemadeks on nimetatud „Euroopa kultuur” ning „Jõed ja linnud”, valitakse järgmisena välja neid teemasid kõige paremini illustreerivad motiivid.

Seejärel alustatakse tööd kavandikonkursi ettevalmistamiseks. Lisateavet kujundusetapi ja konkursi kohta avaldatakse EKP ametlike kanalite kaudu. Eelduste kohaselt teeb EKP nõukogu uue kujunduse kohta lõpliku otsuse 2026. aastal.

Kui uus kujundus on välja valitud, otsustab EKP nõukogu, millal hakatakse uusi europangatähti tootma ja emiteerima. Pärast seda kulub veel mõni aasta, enne kui pangatähed valmivad ja neid saab kasutama hakata.

Kõik selle jaotise teemad