Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Kokkuvõte

Pangatähtede temaatikaga tegelev nõuanderühm on 2021. aasta teisel poolel loodud sõltumatu valdkondadevaheline töörühm, mille eesmärk on anda nõu ja esitada loetelu tulevaste europangatähtede uutest teemadest. Nõuanderühma liikmed määras ametisse Euroopa Keskpank (EKP) euroala liikmesriikide keskpankade ettepanekul. Nõuanderühma liikmete ja üldsuse väljapakutud teemade seast kaaluti kokku 29 teemat, mida hinnati teatavate kriteeriumite alusel. Aruandes kirjeldatakse kaalutud teemasid ja kasutatud kriteeriumeid.

Nõuanderühma liikmed olid üldjoontes üksmeelel, et tuleks püüda vältida motiive ja tekste, mis tuginevad suurel määral mõne liikmesriigi kultuurile. Liikmed leidsid ka, et tuleks vältida soolist kallutatust, mis esineb paljudes Euroopa mineviku esitustes. Valdavalt eelistati pangatähtede kujundust, mis kajastaks inimesi ja loodust hõlmavat dünaamilist Euroopat, loobudes liigsest rõhuasetusest institutsioonidele või mineviku staatilistele sümbolitele. Nõuanderühma liikmed soovisid välja pakkuda teemad, mis suudaksid jõuliselt edasi anda ühiseid Euroopa väärtusi ja pälviksid ühtlasi Euroopa kodanike tugeva poolehoiu. Olles äärmiselt teadlikud aktuaalsete sündmuste tähtsusest, peavad liikmed vajalikuks, et pangatähed oleksid nende kasutajate jaoks asjakohased ja äratuntavad ka aastakümnete pärast.

Sisemist hääletusmenetlust järgides valiti välja kuus teemat. Kõigi liikmete täielikul toetusel esitati need teemad järgmises järjestuses.

Euroopa väärtused kajastatuna looduses

Kirjeldus

Kuuel pangatähel kujutatakse Euroopa Liidu kuut väärtust, mis on sätestatud Lissaboni lepingus: inimväärikus, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõigused. Visuaalseid kujundeid kasutades väljendatakse seitsmendat väärtust, st inimeste sidet keskkonna ja loodusega ning austust nende suhtes.

Lugu

Euroopa ei ole mitte ainult elukoht, vaid ka idee. Samuti ei ole Euroopa Liit pelgalt ühendus, vaid ka teatavate väärtuste kogum.

Me ühendame need väärtused kui sama aluseetose komponendid loodusega. Kinnitame veel kord Euroopa väärtuste tähtsust sellise Euroopa alustalana, mis toimib elanike jaoks ja nende huvides. Põhiväärtustena kaasatakse ka kestlikkus ja keskkonnakaitse. Endastmõistetavalt on need Euroopa väärtused.

Eelised

 • Selle teema kaks põhiideed, Euroopa väärtused ja loodus, on kaks kõige populaarsemat fookusrühmade välja pakutud teemat.
 • Euroopa väärtused hõlmavad kõiki Euroopas elavaid rahvaid ja inimesi. See teema on ajatu ja piiriülene.

Puudused

 • Kuna väärtused on mõnevõrra abstraktsed kontseptsioonid, sõltub selle teema edukus suuresti valitud kujundusest. Samal ajal annab nende abstraktsete, kuid ometi äärmiselt tähtsate põhimõtete kujutamine pangatähtedel üsna maagilise tulemuse.

Linnud: vabad, vastupidavad ja inspireerivad

Kirjeldus

Teema on ajendatud ELi linnudirektiivist, mille eesmärk on kaitsta ELi 500 looduslikku linnuliiki. Tegemist on ühe vanima keskkonda käsitleva ELi õigusaktiga, mis näitlikustab ELi 27 liikmesriigi ühist vastutust ja koostööd. Ühtlasi tuletab see meile meelde vajadust jagada oma kontinenti kõikide eluvormidega, mis tagavad meie ühise olemasolu. Linnud on kujutatud realistlikult ja ilmekalt ning sümboliseerivad ka meie kollektiivset identiteeti.

Lugu

Linnud on alati elanud inimese läheduses ning nende välimust ja käitumist sajandite jooksul tähelepanelikult jälgides oleme nii keskkonna kui ka iseenda kohta palju õppinud.

Linnud ei hooli riigipiiridest ja nad on alati olnud vabaduse ja püüdluste sümboliks. Nende pesad tuletavad meelde inimeste soovi rajada elukohad ja ehitada üles ühiskond, kus saaks tulevikku kujundada. Lindude laulus oskame hinnata vaba ja kaunist väljendusviisi. Kui linnud naasevad oma hooajaliselt rändelt, läbib meid lootustunne. Linnud rikastavad maailma seda kurnamata – just nagu meiegi peaksime tegema.

Eelised

 • Sellel teemal on tugev Euroopa mõõde ja kestlikkust väljendav jõuline sõnum.
 • See loob emotsionaalse sideme ning on arusaadav, kaasav ja ajatu.
 • Seda saab kujutada visuaalselt meeldivalt ja meeldejäävalt.
 • Selles kajastub Euroopa looduse, maastike ja aastaaegade mitmekesisus.

Puudused

 • On inimesi, kellele linnud ei meeldi või kes neid kardavad (ornitofoobia).
 • Mõnede riikide pangatähtedel on juba kujutatud linde.

Tulevik kuulub sulle

Kirjeldus

Selle teema raames luuakse tuleviku eurooplaste portreed. Nende rahatähtede kasutajad kannavad edasi kollektiivset kujutlusvõimet, mille abil inimesed loovad omaenda veel kindlaksmääramata võimalused.

Teema kujutab eurooplaste piiramatut potentsiaali ja inimeste unistust, et kunagi kujutatakse ka neid pangatähtedel.

Lugu

Igas eurooplases peituvad ideed ja uuendused, mis määravad Euroopa tuleviku. Euroopat kujundavad sinu mõtted, unistused, oskused ja avastused. Tulevik kuulub sulle.

Eelised

 • Teema rõhutab innovatsiooni, ideede ja Euroopa uute väljavaadete olulisust.
 • See ühendab mineviku oleviku ja tulevikuga.
 • See on kaasav ja emotsionaalne.

Puudused

 • Seda võidakse pidada noorematele mõeldud teemaks.
 • See on väga abstraktne.

Jõed: Euroopa eluteed

Kirjeldus

Selles teemas on ühendatud üldsuse suur soov näha pangatähtedel Euroopa loodusimesid ning laiem sõnum vastastikkusest seotusest ja kestlikkusest.

Lugu

Euroopa jõed voolavad üle riigipiiride. Need ühendavad meid üksteise ja loodusega. Jõed meenutavad meile meie ühise elu sügavaid allikaid ning sümboliseerivad ka dünaamilise, pidevalt muutuva kontinendi sujuvat kulgemist. Jõed hoolitsevad meie eest ja meie omakorda peame hoolitsema nende eest.

Eelised

 • See teema kajastab meie ühiseid väärtusi, mida peaksime kaitsma. Ometi ei ole see teema abstraktne.
 • Jõed voolavad vabalt üle piiride.
 • Jõed ühendavad meid ja hõlbustavad kaubavahetust.
 • Looduse kaitsmine on Euroopa ja eurooplaste üks kõige tähtsamaid eesmärke.
 • Ajatus ja looduse ilu.

Puudused

 • Puudub emotsionaalne side.
 • See ei ole üheselt Euroopa teema.

Käed: loome üheskoos Euroopat

Kirjeldus

Selle teema raames väljendatakse füüsiliste ja kergesti mõistetavate kujundite abil ELi kuut põhiväärtust: inimväärikus, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõigused. Inspiratsiooni on saadud ka Euroopa Liidu juhtlausest „Ühinenud mitmekesisuses”. Nende abstraktsete ideede vahetumaks ja inimlikumaks muutmiseks kasutatakse inimkäe kujutist – see on kõigile tuttav, kuid mitte kunagi kahe inimese puhul sama.

Lugu

Teema kasutab mitmekesisuse ja ühtsuse tähistamiseks universaalset keelt. See esindab kõiki, kes on meie ühiste ELi väärtuste kaudu Euroopat kujundanud. Euroopa on üles ehitatud käte abil – käed on rajanud selle füüsilise infrastruktuuri, loonud kunstipärandi ja kirjanduse ning kujundanud paljud muud funktsioonid. Käed ehitavad, koovad, tervendavad, õpetavad, juhendavad ja teevad muudki. Käed räägivad lugusid tööst, vanusest ja suhetest. Samuti annavad need edasi lugusid meie pärandist, ajaloost ja kultuurist. On aeg tähistada käsi, mis on Euroopa üles ehitanud, ja seda tuleks teha jätkuvalt ka edaspidi.

Eelised

 • Teema annab edasi ühtsuse ja koosolemise tunde.
 • Seda teemat on lihtne visualiseerida.
 • Lugu keskendub pigem inimestele, mitte riikidele.
 • Teema on ajatu: käed on inimeste emotsiooni väljendus.
 • Emotsionaalne side on tugev, sest käed on inimliku puudutuse tööriist.

Puudused

 • Sümboleid võib vääriti tõlgendada. (Hea kujundus on seetõttu äärmiselt oluline. Et vältida piinlikke arusaamatusi kultuuride vahel, oleks kasulik uurida ka antropoloogilisi aspekte.)
 • Inimesed tunnevad palju lihtsamini sidet looduse, loomade ja inimestega, kuid selle probleemi saab lahendada hea kujundusega. See teema ei välista nende aspektide lisamise võimalust ja loomulikult on käed inimese üks kehaosa.
 • Mõningaid sarnasusi on Šveitsi frangi pangatähtedega, kuigi nende edasiantavad lood on erinevad.

Meie Euroopa, meie ise

Kirjeldus

Meil kõigil on oma lugu. Me kõik loome enda identiteedi. Ometi on meil eurooplastena ka ühine identiteet. Me kasvame üksikisikutena, aga ka osana kogukonnast, tuginedes omavahelistele suhetele.

See teema väljendab Euroopa inimeste vabadust, väärtusi ja avatust.

Lugu

Pangatähed kujutavad Euroopas elavate inimeste individuaalset ja kollektiivset elu kuue mõõtme kaudu: olemine, tegemine, mõtlemine, armastamine, suhtlemine ja elamine. Need on viisid, kuidas me ühendame oma sisemise mina välismaailmaga, eraelu avaliku eluga, enda mina ühiskonnaga, füüsilise keha sümboolse reaalsusega.

Eelised

 • Teema keskendub üksikisikule Euroopa raamistikus.
 • See avab kõigi jaoks Euroopa identiteedi idee (nii Euroopas kui ka laiemas maailmas).
 • See keskendub individuaalsusele ning olemise ja koosolemise sümboolsele mõistmisele.

Puudused

 • Sõna „identiteet” võidakse vääriti mõista.
 • Teema on väga abstraktne.

© Euroopa Keskpank, 2023

Postiaadress 60640 Frankfurt am Main, Germany
Telefon +49 69 1344 0
Veebileht www.ecb.europa.eu

Kõik õigused on kaitstud. Taasesitus õppe- ja mitteärilistel eesmärkidel on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Terminite kohta saab täpsemat teavet EKP seletavast sõnastikust (ainult inglise keeles).

HTML ISBN 978-92-899-6138-7, doi:10.2866/62614, QB-03-23-246-ET-Q