Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Zhrnutie

Tematická poradná skupina (Theme Advisory Group – TAG) je nezávislá multidisciplinárna skupina, ktorá bola zriadená v druhej polovici roka 2021 na navrhnutie užšieho výberu nových tém budúcich eurových bankoviek. Jej členov vymenovala Európska centrálna banka (ECB) na základe návrhov národných centrálnych bánk krajín eurozóny. Skupina posúdila spolu 29 vlastných tematických návrhov a návrhov verejnosti, ktoré vyhodnotila na základe konkrétnych kritérií. Táto správa opisuje daných 29 tém, ktoré boli predmetom posúdenia, ako aj príslušné hodnotiace kritériá.

Členovia skupiny sa celkovo zhodli na potrebe vyhýbať sa motívom a naratívom, ktoré sa príliš viažu na kultúru jednej krajiny. Témy by tiež podľa nich mali byť bez rodovej zaujatosti, ktorá je často prítomná v rôznych stvárneniach európskej minulosti. Členovia skupiny celkovo jednoznačne uprednostňovali skôr motívy, ktoré by bankovky spájali s dynamickou Európou ľudí a prírody, než ktoré by neprimerane zdôrazňovali rôzne inštitúcie alebo statické symboly minulosti. Zámerom skupiny TAG bolo navrhnúť témy, ktoré by vyjadrovali silný pocit spoločných európskych hodnôt a ktoré by zároveň u európskych občanov vzbudzovali silný ohlas. Napriek uznaniu dôležitosti aktuálnych udalostí boli členovia skupiny zároveň toho názoru, že bankovky musia byť relevantné a rozpoznateľné pre ľudí, ktorí ich budú používať v nasledujúcich desaťročiach.

Na základe interného hlasovania do užšieho výberu postúpilo šesť tém, a to v nasledujúcom poradí.

Európske hodnoty odrážajúce sa v prírode

Popis

Na šiestich bankovkách je prezentovaných šesť hodnôt Európskej únie, ktoré sú stanovené v Lisabonskej zmluve: ľudská dôstojnosť, sloboda, demokracia, rovnosť, právny štát a ľudské práva. Prostredníctvom vizuálnych prvkov je vyjadrená siedma hodnota: naša prepojenosť so životným prostredím a prírodou a náš rešpekt voči nim.

Kontext

Európa nie je len životný priestor; je to aj myšlienka. Rovnako ako EÚ nie je len organizácia, ale aj systém hodnôt.

Tieto hodnoty prepájame s prírodou ako prvky toho istého základného étosu. Zdôrazňujeme význam európskych hodnôt ako základných prvkov Európy ľudí, Európy pre ľudí. Udržateľnosť a ochrana životného prostredia sú zahrnuté ako ďalšia základná hodnota. Ide o prirodzene európske hodnoty.

Výhody

 • Dve základné myšlienky tejto témy – európske hodnoty a príroda – boli dvomi z najobľúbenejších tém navrhnutých cieľovými skupinami.
 • Európske hodnoty sa vzťahujú na všetky národy a ľudí v Európe. Téma je nadčasová a prekračuje všetky hranice.

Nevýhody

 • Keďže hodnoty sú do určitej miery abstraktnými pojmami, úspešnosť tejto témy bude veľmi závisieť od ich grafického stvárnenia. Vyjadrovaním týchto abstraktných, no mimoriadne dôležitých pojmov však zároveň bankovky získajú určité čaro.

„Vtáky: sloboda, odolnosť a inšpirácia“

Popis

Téma je inšpirovaná smernicou EÚ o vtáctve, ktorej cieľom je ochrana všetkých 500 druhov voľne žijúcich vtákov v EÚ. Smernica patrí medzi najstaršie právne predpisy EÚ týkajúce sa životného prostredia. Je príkladom spoločnej zodpovednosti a spolupráce 27 členských štátov EÚ. Zároveň nám pripomína, že náš svetadiel je miesto, o ktoré sa delíme so všetkými formami života, ktoré zabezpečujú našu spoločnú existenciu. Vtáky sú skutočné živé tvory, no zároveň symbolizujú našu spoločnú identitu.

Kontext

Vtáky odjakživa žijú v blízkosti ľudí. Pozorovaním ich vzhľadu a správania sme sa v priebehu storočí naučili veľa o životnom prostredí i o nás samých.

Vtáky nepoznajú hranice, a preto sa oddávna považujú za symbol slobody a nádeje. Ich hniezda nám pripomínajú našu vlastnú túžbu budovať miesta a spoločenstvá, v ktorých môžeme rozvíjať našu budúcnosť. V ich speve rozpoznávame vlastný pocit radosti zo slobodného a krásneho prejavu. Každoročný návrat sťahovaných vtákov nám prináša nádej. Vtáky svet obohacujú bez toho, aby ho ničili, a tak by sme sa mali správať aj my.

Výhody

 • Táto téma má silný európsky rozmer a nesie jasné posolstvo udržateľnosti.
 • Vytvára emocionálnu väzbu a je čitateľná, inkluzívna a nadčasová.
 • Je možné ju spojiť s vizuálne atraktívnym a nezabudnuteľným dizajnom.
 • Vyjadruje rôznorodosť európskej prírody, krajiny a ročných období.

Nevýhody

 • Niektorí ľudia majú z vtákov strach (ornitofóbia).
 • Téma vtákov je už na bankovkách niektorých ďalších krajín.

„Budúcnosť je vaša“

Popis

Téma predstavuje „portréty“ Európanov budúcnosti. Nositelia týchto bankoviek sú nositeľmi kolektívnej predstavivosti, v ktorej si ľudia vytvárajú vlastné, zatiaľ bližšie neurčené možnosti.

Téma poukazuje na neobmedzený potenciál Európanov; sen stať sa postavou, ktorá raz bude zobrazená na bankovkách.

Kontext

Každý z Európanov je nositeľom myšlienok a inovácií, ktoré ovplyvnia budúcnosť Európy. Európu tvoria vaše myšlienky, vaše sny, vaše schopnosti a vaše vynálezy. Budúcnosť je vaša.

Výhody

 • Téma vyzdvihuje inovácie, nápady a nové obzory pre Európu.
 • Spája minulosť s prítomnosťou a s budúcnosťou.
 • Je inkluzívna a emotívna.

Nevýhody

 • Mohla by byť vnímaná ako téma pre mladších ľudí.
 • Je veľmi abstraktná.

Rieky: voda života v Európe

Popis

Táto téma spája dopyt verejnosti po bankovkách, ktoré oslavujú prírodné krásy Európy, so širším posolstvom vzájomnej prepojenosti a udržateľnosti.

Kontext

Európske rieky prekračujú hranice. Spájajú nás navzájom a zbližujú nás s prírodou. Rieky nám pripomínajú hlboké pramene nášho spoločného života a symbolizujú tiež nepretržitý tok dynamického vývoja nášho svetadielu. Sú zdrojom života, preto ich musíme chrániť.

Výhody

 • Tento návrh vyjadruje naše spoločné hodnoty, ktoré by sme mali chrániť, téma však nie je abstraktná.
 • Rieky voľne prekračujú hranice.
 • Rieky spájajú a uľahčujú obchodovanie.
 • Ochrana prírody je pre Európu a Európanov jedným z najdôležitejších cieľov.
 • Nadčasová a prirodzená krása.

Nevýhody

 • Žiadna emocionálna väzba.
 • Nejde o výlučne európsku tému.

„Ruky: spoločne formujeme Európu“

Popis

Táto téma predstavuje fyzické a ľahko zrozumiteľné vyjadrenie šiestich základných hodnôt EÚ: ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a ľudských práv. Inšpiruje sa tiež mottom Európskej únie: „zjednotení v rozmanitosti“. Ľudské ruky – každému známe, no u každého človeka iné – dávajú týmto abstraktným pojmom bezprostrednosť a ľudskosť.

Kontext

Táto téma prostredníctvom univerzálneho jazyka oslavuje rôznorodosť a jednotu. Zastupuje všetkých, ktorí prostredníctvom spoločných hodnôt EÚ formovali Európu. Ruky vytvorili Európu – jej fyzickú infraštruktúru, umelecké dedičstvo, literatúru a mnohé ďalšie aspekty. Ruky tvoria, tkajú, uzdravujú, učia, vedú a dokážu ešte omnoho viac. Sú symbolom práce, veku a vzťahov. Spájame si ich tiež s naším dedičstvom, históriou a kultúrou. Táto téma vyzdvihuje ruky, ktoré formovali a formujú Európu.

Výhody

 • Vyvoláva pocit jednoty a spolupatričnosti.
 • Jednoduchá vizualizácia.
 • Téma zameraná na ľudí, nie na krajiny.
 • Nadčasovosť rúk vyjadrujúcich ľudské emócie.
 • Veľmi silná emocionálna väzba vzhľadom na ruky ako nástroj ľudského dotyku.

Nevýhody

 • Symboly by sa mohli nesprávne vykladať (preto je dôležitý vhodný dizajn, prípadne aj výskum antropologických aspektov, aby medzi rôznymi kultúrami nedochádzalo k nepríjemným nedorozumeniam).
 • Občania oveľa ľahšie vnímajú prírodu, zvieratá a ľudí, hoci tento problém by mohol vyriešiť vhodný dizajn. Téma nevylučuje možnosť začleniť aj tieto aspekty; pričom ruky sú, samozrejme, ľudské.
 • Určitá podobnosť s bankovkami švajčiarskeho franku, ktoré však majú iný kontext.

„Naša Európa, my“

Popis

Každý z nás má svoj vlastný príbeh. Každý z nás je jedinečný. Zároveň nás však spája to, že sme Európania. Vyrastáme ako jednotlivci, ale aj ako súčasť spoločenstva, prostredníctvom vzájomných vzťahov.

Táto téma vyjadruje slobodu, hodnoty a otvorenosť Európanov.

Kontext

Bankovky vyjadrujú šesť rôznych rozmerov individuálnej a kolektívnej existencie ľudí v Európe: rozmer bytia, konania, myslenia, milovania, komunikovania a žitia. Týmito spôsobmi spájame náš vnútorný svet s vonkajším svetom, súkromnú sféru so sférou verejnou, samých seba so spoločnosťou, fyzickú realitu so svetom symbolov.

Výhody

 • Téma sa zameriava na jednotlivcov v celkovom rámci Európy.
 • Otvára myšlienku európskej identity pre všetkých (v rámci Európy a vo svete).
 • Zameriava sa na individualitu a symbolické vnímanie existencie a spolupatričnosti.

Nevýhody

 • Možné nesprávne pochopenie pojmu „identita“.
 • Veľmi abstraktná téma.

© Európska centrálna banka 2023

Poštová adresa 60640 Frankfurt am Main, Nemecko
Telefón +49 69 1344 0
Internetová stránka www.ecb.europa.eu

Všetky práva vyhradené. Šírenie na vzdelávacie a nekomerčné účely je povolené, ak je uvedený zdroj.

Vysvetlenie pojmov je uvedené v glosári ECB.

HTML ISBN 978-92-899-6140-0 doi:10.2866/82635 QB-03-23-246-SK-Q