Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Zodpovednosť

Potrebujeme, aby ste nám ako zástupcovia občanov EÚ sprostredkovávali ich obavy a pomáhali vysvetľovať im naše politiky. 

Prezidentka Christine Lagardová

ECB je nezávislá inštitúcia, ktorá rozhoduje o využití dostupných nástrojov na plnenie svojich úloh a mandátu podľa vlastného uváženia. Nevyhnutnou protiváhou tejto nezávislosti je zodpovednosť. 

ECB sa za svoje aktivity zodpovedá Európskemu parlamentu ako orgánu zloženému z volených zástupcov občanov EÚ.

Rámec zodpovednosti ECB

Podľa článku 284 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa ECB v prvom rade zodpovedá Európskemu parlamentu, v ktorom sú zastúpené záujmy občanov EÚ. Musí však pravidelne podávať správy aj Rade EÚ, ktorá zastupuje vlády všetkých členských štátov EÚ. Táto zásada je zakotvená v Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB).

Článok 15.3 Štatútu ESCB

Postupom času sme vypracovali účinný a komplexný rámec zodpovednosti, ktorý výrazne presahuje požiadavky zmluvy. 

Dialóg medzi ECB a Európskym parlamentom má v tejto súvislosti kľúčový význam. Umožňuje ECB podrobne vysvetľovať svoje kroky a politiky zvoleným zástupcom občanov EÚ a vypočuť si ich obavy. Občania EÚ a ich zástupcovia si tak môžu vytvoriť úsudok o tom, ako sa ECB darí plniť jej hlavný cieľ, ktorým je udržiavanie cenovej stability, ako je stanovené v článku 127 ods. 1 zmluvy.

Hlavné línie zodpovednosti


Výročná správa ECB

ECB predkladá Európskemu parlamentu, Rade EÚ, Európskej komisii a Európskej rade výročnú správu o svojich úlohách, činnosti ESCB a menovej politike Eurosystému. Každý rok predkladá správu Európskemu parlamentu viceprezident ECB na osobitnom zasadaní výboru ECON. Pri rozprave v pléne predkladá správu prezident.

Najnovšia výročná správa
Vypočutia pred výborom ECON

Prezident ECB sa zúčastňuje na štvrťročných vypočutiach vo Výbore Európskeho parlamentu pre hospodárske a menové veci. Vo výbore okrem toho vystupujú aj ďalší členovia Výkonnej rady ECB, aby odôvodnili rozhodnutia ECB prijaté v konkrétnych otázkach.

Webcasty: vystúpenia v Európskom parlamente
Písomné otázky

Členovia Európskeho parlamentu môžu prezidentovi ECB adresovať písomné otázky. Listy s odpoveďami ECB a Európsky parlament zverejňujú na svojich internetových stránkach.

Listy poslancom Európskeho parlamentu
„Ad hoc“ interakcie s členmi Výkonnej rady ECB

Prezident ECB a ďalší členovia Výkonnej rady sa na žiadosť Európskeho parlamentu alebo z vlastnej iniciatívy zúčastňujú na „ad hoc“ výmenách názorov vo Výbore pre hospodárske a menové záležitosti s cieľom rokovať o otázkach patriacich do pôsobnosti ECB.

Viac informácií o Výkonnej rade
Neformálne návštevy v ECB

Členovia Výkonnej rady ECB každý rok hostia delegáciu Výboru pre hospodárske a menové záležitosti, s ktorou vedie neformálne diskusie o otázkach patriacich do pôsobnosti ECB.

Výbor pre hospodárske a menové záležitosti
Stanoviská ECB

ECB a Európsky parlament sa snažia zabezpečiť, aby stanoviská ECB k návrhom aktov Únie boli náležite posudzované príslušnými orgánmi Európskeho parlamentu. Európsky parlament by mal na tento účel v prípade potreby včas požiadať ECB o stanovisko.

Všetky stanoviská podľa dátumu

Vzájomné porozumenie a účinná spolupráca

V záujme nepretržitého vzájomného porozumenia a účinnej spolupráce sú dojednania medzi ECB a Európskym parlamentom o zodpovednosti v oblasti centrálneho bankovníctva objasňované formou výmeny listov.

Výmena listov medzi ECB a Európskym parlamentom

Zodpovednosť bankového dohľadu ECB

Zodpovednosť ECB za jej úlohy v oblasti dohľadu sa riadi osobitným režimom stanoveným v nariadení o jednotnom mechanizme dohľadu.

Spôsob plnenia požiadaviek na zodpovednosť dohľadu v praxi bližšie upravuje:

Zodpovednosť: bankový dohľad ECB

Iné komunikačné kanály

Nad rámec požiadaviek zmluvy ECB v priebehu rokov zaviedla ďalšie spôsoby komunikácie s európskou verejnosťou, čím zvyšuje transparentnosť a zrozumiteľnosť rozhodnutí ECB.

Ekonomický bulletin

Ekonomický bulletin prináša informácie o hospodárskom a menovom vývoji, ktoré slúžia ako východisko menovopolitických rozhodnutí Rady guvernérov. Vychádza osemkrát za rok, vždy dva týždne po menovopolitickom zasadaní.

Najnovšie vydanie Ekonomického bulletinu
Týždenné finančné výkazy

Týždenný konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému poskytuje informácie o operáciách menovej politiky, devízových operáciách a investičnej činnosti.

Týždenný finančný výkaz
Tlačové konferencie

ECB organizuje tlačové konferencie po každom menovopolitickom zasadaní Rady guvernérov, t. j. každých šesť týždňov.

Tlačové konferencie
Správy z menovopolitických zasadaní

Správa z rokovaní Rady guvernérov o menovej politike sa zverejňuje štyri týždne po príslušnom zasadaní.

Správy z menovopolitických zasadaní
Blogy, rozhovory a prejavy

Členovia Výkonnej rady pravidelne komunikujú s verejnosťou prostredníctvom blogov, rozhovorov, prejavov a v niektorých prípadoch aj priamo prostredníctvom sociálnych médií.

Médiá

SÚVISIACE INFORMÁCIE

Viac informácií

Aké sú hlavné úlohy ECB?

Naše úlohy

Vzťahy s európskymi inštitúciami

Európska spolupráca

Pozrite si príspevky v sekcii ECB vysvetľuje

ECB vysvetľuje: zodpovednosť

Všetky stránky v tejto sekcii