Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Tilivelvollisuus

On tärkeää, että parlamentin edustajat kertovat meille kansalaisia askarruttavista asioista ja ovat mukana selventämässä toimintamme taustoja. 

Pääjohtaja Christine Lagarde

EKP on riippumaton toimielin ja päättää oman harkintansa mukaan, miten se käyttää välineitään tehtäviensä ja mandaattinsa täyttämiseksi. Tilivelvollisuus on tämän riippumattomuuden välttämätön vastinpari. 

EKP on tilivelvollinen toimistaan Euroopan parlamentille, joka on EU:n kansalaisten valitsemista edustajista muodostuva elin.

EKP kertoo päätöksistään ja niiden perusteluista EU:n kansalaisille ja heitä edustavalle Euroopan parlamentille monien eri kanavien kautta.

Tilivelvollisuuden täyttäminen

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen artiklan 284 kohdan 3 mukaan EKP on tilivelvollinen ensisijaisesti Euroopan parlamentille, joka edustaa EU:n kansalaisia. EKP:n täytyy kuitenkin raportoida toiminnastaan säännöllisesti myös EU:n neuvostolle, joka edustaa EU:n kaikkia jäsenvaltioita. Raportointivelvollisuus on kirjattu myös Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) ja EKP:n perussääntöön.

Perussäännön artikla 15.3

EKP on vuosien mittaan vahvistanut ja laajentanut tilivelvollisuusjärjestelyjä jopa perussopimuksen vaatimuksia kattavammiksi. 

Avainasemassa on EKP:n ja Euroopan parlamentin välinen vuoropuhelu. EKP siis kertoo tarkasti toimiensa ja linjaustensa perusteluista EU:n kansalaisten edustajille ja kuuntelee heidän kysymyksiään. Näin EU:n kansalaiset ja heidän edustajansa pystyvät arvioimaan, miten EKP täyttää perussopimuksen artiklan 127 kohdassa 1 asetetun ensisijaisen tavoitteensa, joka on hintavakauden ylläpitäminen.

Näin tilivelvollisuus täytetään


EKP:n vuosikertomus

Joka vuosi EKP toimittaa Euroopan parlamentille, EU:n neuvostolle, Euroopan komissiolle ja Eurooppa-neuvostolle vuosikertomuksen, jossa se kertoo tehtäviensä toteuttamisesta, EKPJ:n toiminnasta ja eurojärjestelmän rahapolitiikasta. EKP:n varapääjohtaja esittelee vuosikertomuksen Euroopan parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunnalle erillisessä istunnossa, ja EKP:n pääjohtaja esittelee kertomuksen koko parlamentille täysistunnossa.

Tutustu vuosikertomukseen
Kuulemiset Euroopan parlamentissa

EKP:n pääjohtaja käy neljännesvuosittain Euroopan parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunnan kuultavana. Myös muut EKP:n johtokunnan jäsenet käyvät ajoittain valiokunnan kuultavina ja perustelevat tällöin EKP:n näkökantoja ja päätöksiä.

Webcast-lähetykset: kuulemiset Euroopan parlamentissa
Kirjalliset kysymykset

Euroopan parlamentin jäsenet voivat esittää EKP:n pääjohtajalle kirjallisia kysymyksiä. Vastauskirjeet julkaistaan sekä EKP:n että Euroopan parlamentin verkkosivuilla.

Kirjeet Euroopan parlamentin jäsenille
EKP:n johtokunnan jäsenten erityiskeskustelut parlamentissa

EKP:n pääjohtaja ja muut johtokunnan jäsenet osallistuvat talous- ja raha-asioiden valiokunnassa erityiskeskusteluihin, jotka voidaan käynnistää EKP:n tai parlamentin aloitteesta. Keskusteluissa käsitellään EKP:n toimivaltaan kuuluvia aiheita.

Lue lisää EKP:n johtokunnasta
Epäviralliset vierailut EKP:hen

Joka vuosi Euroopan parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunnan jäsenistä koostuva valtuuskunta vierailee EKP:ssä ja käy EKP:n johtokunnan jäsenten kanssa vapaamuotoisia keskusteluja EKP:n toimivaltaan kuuluvista aiheista.

Talous- ja raha-asioiden valiokunta
EKP:n lausunnot

EKP ja Euroopan parlamentti pyrkivät varmistamaan, että Euroopan parlamentin toimivaltaiset elimet ottavat huomioon lausunnot, joita EKP antaa EU:n lainsäädäntö-ehdotuksista. Euroopan parlamentin onkin tarvittaessa pyydettävä EKP:tä toimittamaan lausuntonsa hyvissä ajoin.

Lausunnot päivämäärän mukaan

Keskinäistä ymmärrystä ja tehokasta yhteistyötä

Keskinäisen ymmärryksen ja tehokkaan yhteistyön edistämiseksi EKP ja Euroopan parlamentti käyvät kirjeitse keskustelua, jolla selkeytetään keskuspankkitoimintaan liittyvää tilivelvollisuutta.

EKP:n vastaukset Euroopan parlamentin kirjallisiin kysymyksiin

Pankkivalvontaan liittyvä tilivelvollisuus

EKP:n pankkivalvontatehtäviin liittyvästä tilivelvollisuudesta on säädetty erikseen yhteisen valvontamekanismin (YVM) perustana olevassa asetuksessa.

Tilivelvollisuuden täyttämisen käytännön järjestelyt on kirjattu

Tilivelvollisuus EKP:n pankkivalvonnassa

Muut viestintäkanavat

EKP on vuosien mittaan kehittänyt muita viestintäkanavia, joiden kautta se kertoo toiminnastaan laajemmin kuin perussopimuksen vaatimukset edellyttävät. Näin EKP lisää päätöksentekonsa avoimuutta ja ymmärrettävyyttä.

Talouskatsaus

Talouskatsauksessa kerrotaan EKP:n neuvoston rahapoliittisten päätösten taustalla olevasta talouden ja rahatalouden kehityksestä. Talouskatsaus julkaistaan kahdeksan kertaa vuodessa, aina kaksi viikkoa rahapolitiikkakokouksen jälkeen.

Lue uusin Talouskatsaus
Viikkotase

Eurojärjestelmän konsolidoidussa viikkotaseessa on tietoa kuluneen viikon rahapoliittisista operaatioista, valuuttaoperaatioista ja sijoitustoiminnasta.

Viikkotase
Lehdistötilaisuudet

EKP:n neuvosto pitää kuuden viikon välein rahapolitiikka-kokouksen. Kunkin kokouksen jälkeen järjestetään lehdistötilaisuus.

Lehdistötilaisuudet
Selonteot rahapolitiikkakokouksista

Kustakin EKP:n neuvoston rahapolitiikkakokouksesta julkaistaan selonteko neljä viikkoa kokouksen jälkeen.

Selonteot rahapolitiikkakokouksista
Blogikirjoitukset, haastattelut ja puheet

EKP:n johtokunnan jäsenet viestivät kansalaisille säännöllisesti blogikirjoitusten, haastattelujen ja puheiden välityksellä ja joskus myös suoraan sosiaalisen median eri kanavissa.

Media

KATSO MYÖS

Lisätietoa

Mitkä ovat EKP:n tärkeimmät tehtävät?

EKP:n tehtävät

Suhteet eurooppalaisiin instituutioihin

Eurooppalainen yhteistyö

Lue lisää aiheesta

EKP:n tietoisku: tilivelvollisuus

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut