Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Atskaitomybė

Mums reikia jūsų kaip ES piliečių atstovų, kad praneštumėte mums, kas ES piliečiams rūpi, ir padėtumėte išaiškinti jiems mūsų politiką. 

Pirmininkė Christine Lagarde

ECB yra nepriklausoma institucija, turinti visą teisę prireikus savo nuožiūra taikyti turimas priemones, kad įvykdytų savo uždavinius ir įsipareigojimus. Atskaitomybė yra būtina tokio nepriklausomumo sąlyga. 

ECB už savo veiksmus atskaitingas Europos Parlamentui, kaip iš ES piliečių išrinktų atstovų sudarytam organui.

Mūsų atskaitomybės sistema

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 284 straipsnio 3 dalį ECB visų pirma atskaitingas Europos Parlamentui, kuriame atstovaujama ES piliečių interesams. Tačiau jis turi reguliariai atsiskaityti ir ES Tarybai, kuri atstovauja visų ES valstybių narių vyriausybėms. Tai numatyta ir Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) statute.

Statuto 15 straipsnio 3 dalis

Laikui bėgant sukūrėme tvirtą ir išsamią atskaitomybės sistemą, gerokai viršijančią Sutarties reikalavimus. 

Šiuo atžvilgiu labai svarbus ECB ir Europos Parlamento dialogas, nes ES piliečių išrinktiems atstovams ECB gali išsamiai paaiškinti savo veiksmus ir politiką ir išklausyti, kas rūpi jiems. Taip ES piliečiai ir jų atstovai gali įvertinti, kaip ECB sekasi siekti savo pagrindinio tikslo – palaikyti kainų stabilumą, kaip nustatyta Sutarties 127 straipsnio 1 dalyje.

Pagrindiniai atskaitomybės kanalai


ECB metų ataskaita

Europos Parlamentui, ES Tarybai, Europos Komisijai ir Europos Vadovų Tarybai ECB teikia metų ataskaitą apie savo uždavinius, ECBS veiklą ir Eurosistemos pinigų politiką. Kiekvienais metais ataskaitą Europos Parlamentui pristato ECB pirmininko pavaduotojas tam skirtoje ECON komiteto sesijoje. Per plenarinį posėdį ataskaitą pristato ECB pirmininkas.

Skaityti naujausią ECB metų ataskaitą
Klausymai ECON komitete

ECB pirmininkas kartą per ketvirtį dalyvauja Europos Parlamento ECON komiteto klausymuose. Šio komiteto klausymuose dalyvauja ir kiti Vykdomosios valdybos nariai; jie aiškina argumentus, kuriais remdamasis ECB priėmė tam tikrus sprendimus.

Transliacijų internetu įrašai – klausymai Europos Parlamente
Klausimai raštu

Europos Parlamento nariai gali ECB pirmininkui teikti klausimus raštu. Atsakymai skelbiami ECB ir Europos Parlamento interneto svetainėse.

Laiškai Europos Parlamento nariams
Ad hoc bendravimas su ECB vykdomosios valdybos nariais

ECB pirmininkas ir kiti Vykdomosios valdybos nariai Europos Parlamento prašymu arba savo pačių iniciatyva dalyvauja Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto ad hoc pasitarimuose, kuriuose aptariami ECB kompetencijai priklausantys klausimai.

Sužinoti daugiau apie Vykdomąją valdybą
Neoficialūs vizitai į ECB

Kiekvienais metais ECB vykdomosios valdybos nariai priima Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto delegaciją neoficialioms diskusijoms ECB kompetencijai priklausančiais klausimais.

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
ECB nuomonės

ECB ir Europos Parlamentas siekia užtikrinti, kad kompetentingi Europos Parlamento organai tinkamai atsižvelgtų į ECB nuomones dėl siūlomų Sąjungos aktų. Todėl Europos Parlamentas turėtų, kai tinkama, laiku kreiptis į ECB dėl jo nuomonės.

Visos nuomonės pagal datą

Bendras sutarimas ir veiksmingas bendradarbiavimas

Siekiant skatinti tolesnį bendrą sutarimą ir veiksmingą bendradarbiavimą, ECB ir Europos Parlamento atskaitomybės susitarimai centrinės bankininkystės srityje yra tikslinami pasikeičiant laiškais.

ECB ir Europos Parlamento laiškai vienas kitam

ECB bankų priežiūra ir atskaitomybė

ECB atskaitomybei už jo vykdomą bankų priežiūros funkciją taikoma atskira tvarka. Ji aprašyta Bendro priežiūros mechanizmo (BPM) reglamente.

Kaip atskaitomybės už priežiūros funkciją reikalavimai vykdomi praktiškai, išdėstyta:

ECB bankų priežiūros tarnybos atskaitomybė

Kiti komunikacijos kanalai

Ilgainiui ECB išplėtojo ir kitus, Sutartyje nenumatytus komunikacijos su Europos visuomene kanalus. Taip didinamas ECB sprendimų skaidrumas ir supratimas.

Ekonomikos biuletenis

Ekonomikos biuletenyje pateikiama informacija apie ekonomikos ir pinigų raidą – ja remdamasi Valdančioji taryba priima pinigų politikos sprendimus. Biuletenis skelbiamas aštuonis kartus per metus praėjus dviem savaitėms po posėdžio pinigų politikos klausimais.

Skaityti naujausią Ekonomikos biuletenį
Savaitinės finansinės ataskaitos

Eurosistemos konsoliduotose savaitinėse finansinėse ataskaitose pateikiama informacijos apie pinigų politikos operacijas, užsienio valiutų operacijas ir investicinę veiklą.

Savaitinė finansinė ataskaita
Spaudos konferencijos

ECB spaudos konferencijas rengia po kiekvieno Valdančiosios tarybos posėdžio pinigų politikos klausimais, t. y. kas šešias savaites.

Spaudos konferencijos
Posėdžių pinigų politikos klausimais ataskaitos

Valdančiosios tarybos diskusijų pinigų politikos klausimais ataskaita skelbiama praėjus keturioms savaitėms po atitinkamo posėdžio.

Posėdžių pinigų politikos klausimais ataskaitos
Tinklaraščiai, interviu ir kalbos

Vykdomosios valdybos nariai reguliariai bendrauja su visuomene per tinklaraščius, interviu, kalbas, o kai kuriais atvejais – tiesiogiai per socialinę žiniasklaidą.

Žiniasklaida

TAIP PAT SKAITYKITE

Sužinoti daugiau

Kokie pagrindiniai ECB uždaviniai?

Mūsų uždaviniai

Ryšiai su Europos institucijomis

Bendradarbiavimas Europos lygmeniu

Skaitykite paaiškinimą

ECB aiškina – atskaitomybė

Visi šios dalies puslapiai