Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos ir Bendro priežiūros mechanizmo (BPM) organizaciniai principai

Eurosistemoje, gerbdami decentralizavimo principą:  

Dalyvavimas

Visi Eurosistemos ir Bendro priežiūros mechanizmo (BPM) nariai strateginiu ir veiklos požiūriu prisidės prie savo tikslų siekimo.

Bendradarbiavimas

Visi Eurosistemos ir BPM nariai savo funkcijas vykdys bendradarbiaudami ir dirbdami kaip komanda.

Skaidrumas ir atskaitomybė

Visi Eurosistemos ir BPM nariai veiks vadovaudamiesi skaidrumo principu ir bus visiškai atsakingi ir atskaitingi už veiksmingą visų savo funkcijų vykdymą.

Eurosistemos ir nacionalinių funkcijų atskyrimas

Nacionalinių centrinių bankų ir nacionalinių kompetentingų institucijų vykdomos europinės funkcijos bus aiškiai apibrėžtos ir atskirtos nuo funkcijų, susijusių su nacionaliniais įsipareigojimais.

Sanglauda ir vienybė

Gerbdami savo narių teisinį statusą, Eurosistema veikia kaip darnus ir vieningas subjektas, o BPM – kaip darnus ir koordinuotas subjektas. Siekdami būti artimi Europos piliečiams, jie visi dirbs kaip komanda ir kalbės „vienu balsu“.

Keitimasis ištekliais

Eurosistemos ir BPM nariai skatins keitimąsi personalu, žiniomis ir patirtimi.

Veiksmingas ir efektyvus sprendimų priėmimas

Visi Eurosistemos ir BPM sprendimų priėmimo procesai ir svarstymai bus efektyvūs ir racionalūs. Sprendimai bus priimami daug dėmesio skiriant analizei ir argumentams. Taip pat svarbu, kad būtų išreikšta nuomonių įvairovė.

Sąnaudų efektyvumas, įvertinimas ir metodika

Eurosistemos ir BPM dalyviai visus išteklius naudos apdairiai bei skatins veiksmingus ir ekonomiškai efektyvius sprendimus visose veiklos srityse. Eurosistema ir BPM kurs kontrolės sistemas ir nustatys veiklos rodiklius, pagal kuriuos bus vertinamas jų funkcijų vykdymas ir suderinamumas su jų tikslais. Bus toliau rengiami ir taikomi palyginami sąnaudų įvertinimo ir apskaitos metodai.

Veikimo išvien galimybės panaudojimas ir dubliavimo vengimas

Eurosistemoje ir BPM, pripažįstant pinigų politikos ir priežiūros užduočių atskyrimą, bus nustatomos veikimo išvien ir masto ekonomikos galimybės ir kiek galima labiau jomis naudojamasi. Bus vengiama nereikalingo darbo ir išteklių dubliavimo funkciniame lygmenyje. Taip pat bus vengiama per didelio ir neefektyvaus koordinavimo. Šiuo tikslu pasinaudojant patirtimi, sukaupta intensyviau naudojant esamus išteklius, bus aktyviai ieškoma organizacinių sprendimų, užtikrinančių efektyvumą, našumą ir leidžiančių greitai veikti. Eurosistemos pagalbinių funkcijų ir veiklos perdavimui trečiosioms šalims bus taikomi vienodi kriterijai, taip pat bus atsižvelgiama į saugumo aspektus.

Visi šios dalies puslapiai