Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Organisationsprinciper för Eurosystemet och för den gemensamma tillsynsmekanismen

För Eurosystemet, med beaktande av den underliggande principen om decentralisering:

Deltagande

Alla medlemmar i Eurosystemet och den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) kommer att bidra strategiskt och operativt till målen

Samarbete

Alla medlemmar i Eurosystemet och SSM kommer att utföra sina uppgifter i en samarbets- och laganda.

Öppenhet och ansvarighet

Alla medlemmar i Eurosystemet och SSM kommer att agera på ett tydligt sätt och ta fullt ansvar för effektiviteten i sina funktioner.

Åtskillnad mellan europeiska och nationella aktiviteter

Europeiska aktiviteter som utförs av nationella centralbanker och nationella behöriga myndigheter kommer tydligt att identifieras och särskiljas från sådana som rör nationella ansvarsområden.

Sammanhållning och enighet

Eurosystemet ska respektera sina medlemmars rättsliga status och agera som en sammanhängande och enad enhet och SSM som en sammanhängande och samordnad enhet. Båda kommer att arbeta som ett team och tala med en röst, med målsättningen att stå nära de europeiska medborgarna.

Utbyte av resurser

Medlemmarna i Eurosystemet och SSM kommer att främja utbytet av personal, kunskaper och erfarenheter.

Effektivt beslutsfattande

Hela beslutsprocessen i Eurosystemet och SSM ska vara effektiv. Beslutsfattandet kommer att fokuseras på analyser, argument och ett fritt meningsutbyte.

Kostnadseffektivitet, utvärdering och metoder

Medlemmarna i Eurosystemet och SSM ska förvalta alla resurser med försiktighet och främja effektiva och kostnadseffektiva lösningar i alla delar av sin verksamhet. Eurosystemet och SSM ska utveckla kontrollsystem och resultatindikatorer för att mäta hur verksamheten fullföljs och överensstämmer med målsättningen. Jämförbara metoder för kostnadsutvärdering och kostnadsrapportering ska vidareutvecklas och användas.

Utnyttja synergieffekter och undvika dubbelarbete

Under beaktande av den åtskillnad som ska göras mellan penningpolitik och tillsynsuppgifter ska potentiella synergier och skalekonomier identifieras och utnyttjas i möjligaste mån inom både Eurosystemet och SSM. Onödig dubblering av arbete och resurser och alltför omfattande och ineffektiv samordning ska undvikas. Man kommer därför att intensivt söka organisatoriska lösningar som säkerställer effektivitet och ett snabbt agerande samt utnyttja den erfarenhet som finns genom ett intensifierat utnyttjande av befintliga resurser. När Eurosystemets stödfunktioner läggs ut på entreprenad ska samma kriterier gälla och säkerhetsaspekterna beaktas.

Alla sidor i detta avsnitt