Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Europeiska unionen

Karta över EU:s utvidgning

Välj ett land

Österrike

EU-medlem med euro som valuta

EU-medlem sedan 1995

Euro sedan 1999 (kontanter sedan 2002)

Belgien

EU-medlem med euro som valuta

Grundande EU-medlem 1957

Euro sedan 1999 (kontanter sedan 2002)

Bulgarien

EU-medlem med annan valuta än euro

EU-medlem sedan 2007

Cypern

EU-medlem med euro som valuta

EU-medlem sedan 2004

Euro sedan 2008

Tjeckien

EU-medlem med annan valuta än euro

EU-medlem sedan 2004

Tyskland

EU-medlem med euro som valuta

Grundande EU-medlem 1957

Euro sedan 1999 (kontanter sedan 2002)

Danmark

EU-medlem med annan valuta än euro

EU-medlem sedan 1973

Estland

EU-medlem med euro som valuta

EU-medlem sedan 2004

Euro sedan 2011

Spanien

EU-medlem med euro som valuta

EU-medlem sedan 1986

Euro sedan 1999 (kontanter sedan 2002)

Finland

EU-medlem med euro som valuta

EU-medlem sedan 1995

Euro sedan 1999 (kontanter sedan 2002)

Frankrike

EU-medlem med euro som valuta

Grundande EU-medlem 1957

Euro sedan 1999 (kontanter sedan 2002)

Förenade kungariket

EU-medlem med annan valuta än euro

EU-medlem sedan 1973

Grekland

EU-medlem med euro som valuta

EU-medlem sedan 1981

Euro sedan 2001 (kontanter sedan 2002)

Kroatien

EU-medlem med euro som valuta

EU-medlem sedan 2013

Euro sedan 2023

Ungern

EU-medlem med annan valuta än euro

EU-medlem sedan 2004

Irland

EU-medlem med euro som valuta

EU-medlem sedan 1973

Euro sedan 1999 (kontanter sedan 2002)

Italien

EU-medlem med euro som valuta

Grundande EU-medlem 1957

Euro sedan 1999 (kontanter sedan 2002)

Litauen

EU-medlem med euro som valuta

EU-medlem sedan 2004

Euro sedan 2015

Luxemburg

EU-medlem med euro som valuta

Grundande EU-medlem 1957

Euro sedan 1999 (kontanter sedan 2002)

Lettland

EU-medlem med euro som valuta

EU-medlem sedan 2004

Euro sedan 2014

Monaco

Landet ej medlem i EU

Malta

EU-medlem med euro som valuta

EU-medlem sedan 2004

Euro sedan 2008

Nederländerna

EU-medlem med euro som valuta

Grundande EU-medlem 1957

Euro sedan 1999 (kontanter sedan 2002)

Polen

EU-medlem med annan valuta än euro

EU-medlem sedan 2004

Portugal

EU-medlem med euro som valuta

EU-medlem sedan 1986

Euro sedan 1999 (kontanter sedan 2002)

Rumänien

EU-medlem med annan valuta än euro

EU-medlem sedan 2007

Sverige

EU-medlem med annan valuta än euro

EU-medlem sedan 1995

Slovenien

EU-medlem med euro som valuta

EU-medlem sedan 2004

Euro sedan 2007

Slovakien

EU-medlem med euro som valuta

EU-medlem sedan 2004

Euro sedan 2009

San Marino

Landet ej medlem i EU

Milstolpar i europeisk integration

Efter andra världskriget är politiker i flera europeiska länder övertygade om att det enda sättet att undvika krig i Europa är att förena länderna ekonomiskt och politiskt.

1950
Den franske utrikesministern Robert Schuman föreslår att kol- och stålindustrierna i västra Europa integreras.
1951
Sex länder grundar Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG): Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Västtyskland. År 2002, efter 50 år, upphör som planerat EKSG-fördraget att gälla.
1957
Romfördragen undertecknas och därmed skapas Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom) och Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG). Medlemsstaternas mål är att ta bort handels- och tullhinder mellan sina länder och skapa en gemensam marknad.
1967
De tre europeiska gemenskapernas (ESKG, EEG och Euratom) institutioner slås ihop. Tre nya institutioner bildas: Europeiska kommissionen, ministerrådet och Europaparlamentet.
1970
Efter ett beslut av Europeiska rådet (EEG-medlemsstaternas stats- eller regeringschefer) 1969, presenteras i Wernerrapporten den första modellen för en ekonomisk och monetär union bestående av EEG:s dåvarande sex medlemsstater. Av olika anledningar misslyckas planen i början av 1970-talet.
1973
Danmark, Irland och Förenade kungariket blir medlemmar i Europeiska ekonomiska gemenskapen. EEG har nu nio medlemsstater.
1979
Regeringarna och centralbankerna i de nio medlemsstaterna skapar Europeiska monetära systemet (EMS). Dess viktigaste element är växelkursmekanismen (ERM), som inför fasta men justerbara växelkurser mellan de deltagande ländernas valutor.
1981
Grekland blir medlem i Europeiska ekonomiska gemenskapen.
1986
Spanien och Portugal blir medlemmar i Europeiska ekonomiska gemenskapen.
1986
Idén om en ekonomisk och monetär union återupptas i Europeiska enhetsakten.
1988
Europeiska rådet bekräftar målet om att upprätta en ekonomisk och monetär union (EMU). En expertkommitté, ledd av Europeiska kommissionens ordförande Jacques Delors, undersöker hur den skulle kunna genomföras. I Delorsrapporten föreslås en övergång i tre etapper.
1989
Förhandlingarna om fördraget om Europeiska unionen inleds. Genom detta fördrag upprättas Europeiska unionen (EU) och fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen ändras. Det nya fördraget innehåller särskilt bestämmelser om införande av EMU och hur Europeiska centralbanken ska upprättas. Det kallas i allmänhet för ”Maastrichtfördraget”.
1992
Maastrichtfördraget undertecknas. I fördraget introduceras en ny form av samarbete mellan medlemsstaternas regeringar, t.ex. i fråga om försvar samt rättsliga och inrikes frågor. Genom att detta samarbete mellan regeringarna läggs till det existerande gemenskapssystemet innebär Maastrichtfördraget själva startpunkten för Europeiska unionen.
1993
Maastrichtfördraget träder i kraft den 1 november efter att ha ratificerats av samtliga 12 medlemsstater.
1995
Finland, Sverige och Österrike går med i Europeiska unionen.
1990–1999
Ekonomiska och monetära unionen införs i tre etapper.
2002
Eurosedlar och euromynt införs i 12 EU-länder.
2004
Cypern, Tjeckien, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien och Slovenien går med i EU den 1 maj.
2007
Bulgarien och Rumänien blir medlemmar i Europeiska unionen den 1 januari.
2009
Den 1 december träder Lissabonfördraget i kraft.
2011
Tre nya europeiska finansiella tillsynsmyndigheter börjar sin verksamhet: Europeiska bankmyndigheten, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten. De samarbetar med Europeiska systemrisknämnden som också grundades 2011 för att säkerställa finansiell stabilitet och förbättra EU:s tillsynsram.
2013
Kroatien blir medlem i Europeiska unionen den 1 juli.
2014

ECB inleder tillsynsverksamheten för banker i de medlemsstater som deltar i den gemensamma tillsynsmekanismen.Webbplats om banktillsyn

2020
Förenade kungariket träder ut ur Europeiska unionen.

För mer information, se Europeiska unionens webbplats.

Alla sidor i detta avsnitt