Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Ansvarighet

Vi behöver dig som företrädare för EU-medborgarna! Du får förmedla deras farhågor till oss och förklara vår politik för dem. 

Ordförande Christine Lagarde

ECB är en oberoende institution som fritt kan använda de verktyg som står till förfogande för att utföra sina uppgifter och sitt uppdrag. Ansvarighet utgör den nödvändiga motvikten till detta oberoende. 

ECB är ansvarig för sin verksamhet inför Europaparlamentet, det organ som består av EU-medborgarnas valda företrädare.

ECB förklarar sina beslut och bakomliggande resonemang för EU-medborgarna och deras valda företrädare via ett antal kanaler.


Vårt ramverk för ansvarighet

Enligt artikel 284.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är ECB primärt ansvarigt inför Europaparlamentet, där EU-medborgarnas intressen företräds. Men ECB måste också regelbundet rapportera till Europeiska unionens råd, som företräder regeringarna i alla EU:s medlemsstater. Detta återspeglas också i stadgan för Europeiska centralbankssystemet (ECBS).

Artikel 15.3 i stadgan

Vi har under årens lopp utvecklat en stark och omfattande ram för ansvarsutkrävande, som går långt utöver kraven i fördraget. 

Dialogen mellan ECB och Europaparlamentet är av avgörande betydelse i detta avseende. Den gör det möjligt för ECB att i detalj förklara sina åtgärder och sin politik för EU-medborgarnas valda företrädare och att lyssna på deras farhågor. På så sätt kan EU:s medborgare och deras företrädare bilda sig en uppfattning om hur väl ECB har uppnått huvudmålet att upprätthålla prisstabilitet, i enlighet med artikel 127.1 i fördraget.

Våra viktigaste kanaler för ansvarighet


ECB:s årsrapport

ECB överlämnar en årsrapport om sina uppgifter, ECBS verksamhet och Eurosystemets penningpolitik till Europaparlamentet, Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen och Europeiska rådet. Varje år presenterar ECB:s vice ordförande rapporten för Europaparlamentet under en särskild session i ECON-utskottet. Ordföranden lägger fram rapporten vid plenardebatten.

Läs vår senaste årsrapport
Utfrågningar inför ECON-utskottet

ECB:s ordförande deltar i utfrågningar i Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor (ECON-utskottet) varje kvartal. Andra direktionsledamöter deltar också i utskottets utfrågningar för att förklara bakgrunden till ECB:s beslut om specifika ämnen.

Webbsändningar: utfrågningar i Europaparlamentet
Skriftliga frågor

Europaparlamentets ledamöter kan ställa skriftliga frågor till ECB:s ordförande. Svarsskrivelserna offentliggörs av ECB och Europaparlamentet på deras respektive webbplatser.

Brev till ledamöter i Europaparlamentet
Ad-hoc-kontakter med ledamöter i ECB:s direktion

ECB:s ordförande och övriga direktionsledamöter deltar, på begäran av Europaparlamentet eller på eget initiativ, i särskilda diskussioner i utskottet för ekonomi och valutafrågor för att diskutera frågor inom ECB:s behörighetsområde.

Mer om ECB:s direktion
Informella besök på ECB

Varje år står ledamöterna i ECB:s direktion värd för en delegation från utskottet för ekonomi och valutafrågor för informella diskussioner om frågor inom ECB:s behörighetsområde.

Utskottet för ekonomi och valutafrågor
ECB-yttranden

ECB och Europaparlamentet försöker säkerställa att Europaparlamentets behöriga organ beaktar ECB:s yttranden om förslag till unionsakter. Följaktligen bör Europaparlamentet, när så är lämpligt, begära ECB:s yttrande i god tid.

Alla yttranden efter datum

Gemensam förståelse och effektivt samarbete

För att främja fortsatt samsyn och effektivt samarbete klargörs arrangemangen för ansvarighet mellan ECB och Europaparlamentet på centralbanksområdet genom skriftväxling.

Skriftväxling mellan ECB och Europaparlamentet

ECB:s banktillsyn och ansvarighet

ECB:s ansvarighet för sina tillsynsuppgifter omfattas av en särskild ordning som fastställs i förordningen om den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM).

Hur kraven på ansvarighet för tillsynen ska uppfyllas rent praktiskt klargörs i

Ansvarighet – ECB:s banktillsyn

Andra kommunikationskanaler

Utöver kraven i fördraget har ECB under årens lopp utvecklat ytterligare kanaler för att kommunicera med den europeiska allmänheten. Detta förbättrar transparensen och förståelsen av ECB:s beslut.

Economic Bulletin

I Economic Bulletin presenteras ekonomisk och monetär information som ligger till grund för ECB-rådets policybeslut. Den kommer ut åtta gånger per år, två veckor efter varje penningpolitiskt möte.

Läs ECB:s senaste Economic Bulletin
Veckobalansräkning

Eurosystemets konsoliderade veckobalansräkning ger information om penningpolitiska transaktioner, valutatransaktioner och investeringsverksamhet.

Veckobalansräkning
Presskonferenser

ECB håller presskonferenser efter vart och ett av ECB-rådets penningpolitiska sammanträden, dvs. var sjätte vecka.

Presskonferenser
Penningpolitiska redogörelser

ECB-rådets penningpolitiska diskussioner publiceras fyra veckor efter respektive sammanträde.

Penningpolitiska redogörelser
Blogg, intervjuer och tal

Direktionsledamöterna kommunicerar regelbundet med allmänheten genom bloggar, intervjuer, tal och i vissa fall direkt via sociala medier.

Media

SE ÄVEN

Få reda på mer

Vilka är ECB:s viktigaste uppgifter?

ECB:s uppgifter

Förbindelser med EU-institutioner

Europeiskt samarbete

Ta en titt på våra förklaringar

ECB förklarar: ansvarighet

Alla sidor i detta avsnitt