SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Ansvarlighed

Vi har brug for, at I – som repræsentanter for EU-borgerne – viderebringer deres bekymringer til os og hjælper os med at forklare vores politikker for dem. 

Formand Christine Lagarde

ECB er en uafhængig institution, som har fuld beføjelse til at anvende sine instrumenter, som den skønner det nødvendigt, med henblik på at udføre sine opgaver og opfylde sit mandat. Ansvarlighed er det nødvendige modstykke til denne uafhængighed. 

ECB står til ansvar for sine handlinger over for Europa-Parlamentet, den institution, der udgøres af folkevalgte repræsentanter for EU-borgerne.

Vores rammer for ansvarlighed

I henhold til artikel 284, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde står ECB først og fremmest til ansvar over for Europa-Parlamentet, som repræsenterer EU-borgernes interesser. ECB skal dog også regelmæssigt aflægge beretning til Rådet for Den Europæiske Union, som repræsenterer medlemsstaternes regeringer. Dette fremgår også af statutten for Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB).

Statuttens artikel 15, stk. 3

ECB har i årenes løb udviklet stærke og omfattende rammer for ansvarlighed, der går langt ud over traktatens krav. 

Dialogen mellem ECB og Europa-Parlamentet er af afgørende betydning i denne forbindelse. Den giver ECB mulighed for i detaljer at redegøre for sine handlinger og politikker over for de folkevalgte repræsentanter for EU-borgerne og for at lytte til deres bekymringer. På denne måde kan EU-borgerne og deres repræsentanter vurdere ECB's resultater i lyset af hovedmålet om at fastholde prisstabilitet som fastsat i traktatens artikel 127, stk. 1.

ECB's primære kanaler for ansvarlighed


ECB's årsberetning

ECB forelægger en årsberetning om centralbankopgaver, ESCB's aktiviteter og Eurosystemets pengepolitik for Europa-Parlamentet, Rådet, Europa-Kommissionen og Det Europæiske Råd. Hvert år forelægger ECB's næstformand beretningen for Europa-Parlamentet på et særligt møde i ECON-udvalget. ECB's formand forelægger beretningen i forbindelse med en debat i plenarforsamlingen.

Læs den seneste årsberetning
Høringer i ECON-udvalget

Formanden for ECB deltager hvert kvartal i en høring i Europa-Parlamentets Økonomi- og Valutaudvalg (ECON). Andre direktionsmedlemmer deltager også i høringer i dette udvalg med det formål at forklare ECB's begrundelser og beslutninger i specifikke spørgsmål.

Webcasts: høringer i Europa-Parlamentet
Skriftlige spørgsmål

Medlemmer af Europa-Parlamentet kan stille skriftlige spørgsmål til ECB's formand. Svarbrevene offentliggøres af ECB og Europa-Parlamentet på deres respektive websteder.

Breve til medlemmer af Europa-Parlamentet
Lejlighedsvis kontakt med medlemmer af ECB's direktion

Formanden for ECB og de øvrige medlemmer af Direktionen deltager på anmodning af Europa-Parlamentet eller på eget initiativ i lejlighedsvise udvekslinger af synspunkter i Økonomi- og Valutaudvalget for at drøfte spørgsmål inden for ECB's kompetenceområder.

Få mere at vide om Direktionen
Uformelle besøg i ECB

Hvert år er medlemmerne af ECB's direktion vært for en delegation fra Økonomi- og Valutaudvalget. Ved denne lejlighed føres der uformelle samtaler om emner inden for ECB's kompetenceområder.

Økonomi- og Valutaudvalget
ECB's udtalelser

ECB og Europa-Parlamentet tilstræber at sikre, at ECB's udtalelser om forslag til EU-retsakter tages behørigt i betragtning af Europa-Parlamentets kompetente organer. Med henblik herpå bør Europa-Parlamentet i relevante tilfælde rettidigt indhente ECB's udtalelse.

Alle udtalelser efter dato

Fælles forståelse og effektivt samarbejde

For at fremme en fortsat fælles forståelse og et effektivt samarbejde afklares ordningerne for ansvarlighed mellem ECB og Europa-Parlamentet på centralbankområdet gennem en brevveksling.

Brevveksling mellem ECB og Europa-Parlamentet

ECB Banktilsyn og ansvarlighed

ECB's ansvarlighed i forhold til tilsynsopgaverne er omfattet af en specifik ordning, som er fastsat i SSM-forordningen (forordningen om Den Fælles Tilsynsmekanisme, SSM).

Den praktiske opfyldelse af kravene til ECB Banktilsyns ansvarlighed er nærmere specificeret i:

  • en interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet og ECB
  • et aftalememorandum mellem Rådet for Den Europæiske Union og ECB.
Ansvarlighed – ECB Banktilsyn

Andre kommunikationskanaler

ECB er gået videre end traktatens bestemmelser og har i årenes løb udviklet yderligere kanaler til at kommunikere med den europæiske offentlighed. Dette forbedrer gennemsigtigheden og forståelsen af ECB's beslutninger.

Economic Bulletin

Economic Bulletin indeholder den økonomiske og monetære information, der er grundlaget for Styrelsesrådets pengepolitiske beslutninger. Economic Bulletin offentliggøres otte gange om året, nærmere bestemt to uger efter de pengepolitiske møder i Styrelsesrådet.

Læs den seneste Economic Bulletin
Den ugentlige balance

Eurosystemets ugentlige konsoliderede balance indeholder information om pengepolitiske operationer, valutaoperationer og investeringsaktiviteter.

Den ugentlige balance
Pressekonferencer

ECB afholder en pressekonference efter hvert pengepolitisk møde i Styrelsesrådet, dvs. hver sjette uge.

Pressekonferencer
Sammendrag af drøftelserne på de pengepolitiske møder

Et sammendrag af Styrelsesrådets pengepolitiske drøftelser offentliggøres fire uger efter hvert møde.

Sammendrag af drøftelserne på de pengepolitiske møder
Blogindlæg, interview og taler

Medlemmerne af Direktionen kommunikerer regelmæssigt med offentligheden gennem blogindlæg, interview, taler og i nogle tilfælde direkte via de sociale medier.

Medier

SE OGSÅ

Få mere at vide

Hvad er ECB's hovedopgaver?

ECB's opgaver

Forbindelser med EU-institutionerne

Europæisk samarbejde

Se ECB's explainer

ECB forklarer: ansvarlighed

Alle sider i dette afsnit