Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Verantwoording

Als vertegenwoordigers van de burgers in de EU kunt u hun zorgen aan ons kenbaar maken en ons beleid helpen uitleggen 

President Christine Lagarde

De ECB is een onafhankelijke instelling die haar instrumenten naar eigen inzicht kan gebruiken om haar taken uit te voeren en haar mandaat te vervullen. Verantwoording is de noodzakelijke tegenhanger van die onafhankelijkheid. 

De ECB legt verantwoording voor haar handelen af aan het Europees Parlement, dat bestaat uit de gekozen vertegenwoordigers van de burgers van de EU.

Ons verantwoordingskader

Volgens artikel 284, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie moet de ECB op de eerste plaats verantwoording afleggen aan het Europees Parlement, waarin de belangen van de EU-burgers worden vertegenwoordigd. Maar we moeten ook regelmatig verslag uitbrengen aan de Raad van de EU, die de regeringen van alle EU-lidstaten vertegenwoordigt. Dit is ook vastgelegd in de Statuten van het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB).

Artikel 15, lid 3, van de Statuten

In de loop der jaren hebben we een stevig en breed verantwoordingskader ontwikkeld, dat veel verder gaat dan de in het Verdrag vastgelegde vereisten. 

De dialoog tussen de ECB en het Europees Parlement staat daarbij centraal. Dankzij deze dialoog kan de ECB haar optreden en beleid gedetailleerd uiteenzetten aan de gekozen vertegenwoordigers van de burgers van de EU, en naar hun zorgen luisteren. Op die manier kunnen de burgers van de EU en hun vertegenwoordigers een oordeel vormen over de resultaten van de ECB met betrekking tot haar belangrijkste doelstelling, het handhaven van prijsstabiliteit, die is vastgelegd in artikel 127, lid 1, van het Verdrag.

Onze belangrijkste verantwoordingskanalen


Jaarverslag ECB

De ECB dient een jaarverslag over haar taken, de activiteiten van het ESCB en het monetair beleid van het Eurosysteem in bij het Europees Parlement, de Raad van de EU, de Europese Commissie en de Europese Raad. De vicepresident van de ECB presenteert het verslag elk jaar in een speciale zitting van de Commissie economische en monetaire zaken van het Europees Parlement. De president presenteert het verslag tijdens een plenair debat.

Lees ons recentste jaarverslag
Hoorzittingen voor de ECON-commissie

De president van de ECB neemt ieder kwartaal deel aan een hoorzitting van de Commissie economische en monetaire zaken van het Europees Parlement. Ook de andere directieleden van de ECB nemen deel aan hoorzittingen van deze commissie om uitleg te geven bij de overwegingen en besluiten van de ECB over bepaalde onderwerpen.

Webcasts: hoorzittingen in het Europees Parlement
Schriftelijke vragen

Leden van het Europees Parlement kunnen schriftelijk vragen stellen aan de president van de ECB. De ECB en het Europees Parlement publiceren het antwoord van de ECB elk op hun eigen website.

Brieven aan leden van het Europees Parlement
Ad-hocinteracties met directieleden van de ECB

Op verzoek van het Europees Parlement of op eigen initiatief kunnen de president van de ECB en de overige directieleden deelnemen aan ad-hocgedachtewisselingen met de Commissie economische en monetaire zaken, om thema’s te bespreken die onder de bevoegdheid van de ECB vallen.

Meer informatie over de directie
Informele bezoeken aan de ECB

Elk jaar ontvangen de directieleden van de ECB een delegatie van de Commissie economische en monetaire zaken voor informele besprekingen over thema’s die onder de bevoegdheid van de ECB vallen.

Commissie economische en monetaire zaken
Adviezen van de ECB

Om ervoor te zorgen dat de bevoegde organen van het Europees Parlement de adviezen van de ECB over voorgenomen rechtshandelingen van de Unie naar behoren in overweging kunnen nemen, moet het Europees Parlement, waar nodig, tijdig het advies van de ECB inwinnen.

Alle adviezen op datum

Gemeenschappelijke visie en doeltreffende samenwerking

Om een blijvende gemeenschappelijke visie en doeltreffende samenwerking te bevorderen, worden de regelingen inzake verantwoording tussen de ECB en het Europees Parlement op het vlak van centraal bankieren verduidelijkt in de vorm van een briefwisseling.

Briefwisseling tussen de ECB en het Europees Parlement

ECB-Bankentoezicht en verantwoording

De verantwoording van de ECB voor haar taken in verband met het bankentoezicht is onderworpen aan een specifiek regime dat is vastgelegd in de verordening betreffende het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (single supervisory mechanism – SSM).

Hoe in de praktijk moet worden voldaan aan de vereisten voor de toezichtsverantwoording, staat omschreven in:

Verantwoording – ECB-Bankentoezicht

Andere communicatiekanalen

Bovenop de in het Verdrag vastgelegde vereisten heeft de ECB in de loop der jaren andere kanalen ontwikkeld om met de Europeanen te communiceren. Dit bevordert de transparantie en het inzicht in de besluiten van de ECB.

Economisch Bulletin

Het Economisch Bulletin bevat de economische en monetaire informatie die de basis vormt voor de beleidsbeslissingen van de Raad van Bestuur. Het wordt acht keer per jaar gepubliceerd, twee weken na elke monetairbeleidsvergadering.

Het laatste Economisch Bulletin
Weekstaten

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem verschaft informatie over de monetairbeleidstransacties, valutamarkttransacties en beleggingsactiviteiten.

Weekstaat
Persconferenties

De ECB houdt een persconferentie na elke monetairbeleidsvergadering van de Raad van Bestuur, d.w.z. elke zes weken.

Persconferenties
Monetairbeleidsverslagen

Vier weken na elke monetairbeleidsvergadering van de Raad van Bestuur wordt een verslag van de besprekingen gepubliceerd.

Monetairbeleidsverslagen
Blogs, interviews en toespraken

De directieleden communiceren regelmatig met het publiek via blogs, interviews, toespraken en, in sommige gevallen, rechtstreeks via sociale media.

Media

ZIE OOK

Meer informatie

Wat zijn de belangrijkste taken van de ECB?

Onze taken

Betrekkingen met Europese instellingen

Europese samenwerking

Alle pagina's in dit deel