Menu

Taken

De taken van het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) en het Eurosysteem zijn neergelegd in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Zij worden uiteengezet in de Statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken en van de Europese Centrale Bank. De Statuten zijn opgenomen in een protocol dat aan het Verdrag is gehecht.

In het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie wordt in de meeste gevallen verwezen naar het ESCB in plaats van naar het Eurosysteem, omdat bij de opstelling ervan werd uitgegaan van de veronderstelling dat alle lidstaten van de EU uiteindelijk op de euro zouden overgaan. Het Eurosysteem bestaat uit de ECB en de nationale centrale banken van de EU-lidstaten die de euro als munt hebben. Het ESCB daarentegen bestaat uit de ECB en de nationale centrale banken van alle EU-lidstaten (zie artikel 282, lid 1, van het Verdrag). Zolang niet alle EU-lidstaten op de euro zijn overgegaan, moet er onderscheid worden gemaakt tussen het Eurosysteem en het ESCB.

Doelstellingen

Het hoofddoel van het Eurosysteem is neergelegd in artikel 127, lid 1, van het Verdrag:

"Het hoofddoel van het Europees Stelsel van Centrale Banken [...] is het handhaven van prijsstabiliteit."

Het artikel vervolgt: "Onverminderd het doel van prijsstabiliteit ondersteunt het ESCB het algemene economische beleid in de Unie teneinde bij te dragen tot de verwezenlijking van de in artikel 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie omschreven doelstellingen van de Unie."

De Europese Unie heeft meerdere doelen (zie artikel 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie), waaronder de duurzame ontwikkeling van Europa op basis van een evenwichtige economische groei en van prijsstabiliteit, en een sociale markteconomie met een groot concurrentievermogen die gericht is op volledige werkgelegenheid en sociale vooruitgang. Prijsstabiliteit is dus niet alleen het hoofddoel van het monetair beleid van de ECB, maar ook een doel van de Europese Unie als geheel. In het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het Verdrag betreffende de Europese Unie is dus een duidelijke hiërarchie van doelen voor het Eurosysteem neergelegd, waaruit blijkt dat prijsstabiliteit het belangrijkste is wat monetair beleid kan bijdragen tot een gunstig economisch klimaat en een hoge participatiegraad.

Basistaken

Krachtens artikel 127, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie zijn de via het Eurosysteem uit te voeren fundamentele taken:

Daarnaast is de ECB krachtens Artikel 127, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en van de Verordening van de Raad (EG) Nr. 1024/2013 (de “GTM-Verordening”) verantwoordelijk voor specifieke taken betreffende het prudentieel toezicht op kredietinstellingen die zijn gevestigd in deelnemende lidstaten. Zij voert deze taken uit binnen het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme, dat bestaat uit de ECB en de nationale bevoegde autoriteiten. Website bankentoezicht

Verdere taken

  • Bankbiljetten: de ECB heeft het alleenrecht machtiging te geven tot de uitgifte van bankbiljetten binnen het eurogebied.
  • Statistieken: in samenwerking met de nationale centrale banken vergaart de ECB de voor het vervullen van de taken van het ESCB benodigde statistische gegevens, hetzij bij de nationale autoriteiten, hetzij rechtstreeks bij de economische partijen.
  • Financiële stabiliteit en financieel toezicht: het Eurosysteem draagt bij tot een goede beleidsvoering door de bevoegde autoriteiten op het vlak van het bedrijfseconomisch toezicht op kredietinstellingen en de stabiliteit van het financiële stelsel.
  • Internationale en Europese samenwerking: de ECB werkt ten aanzien van de taken die aan het Eurosysteem zijn toevertrouwd samen met relevante instellingen, organen en fora, zowel binnen de EU als op mondiaal niveau.