Menu

Feladatok

A Központi Bankok Európai Rendszere (KBER) és az eurorendszer feladatait az Európai Unió működéséről szóló szerződésben fektették le. Ezeket a feladatokat a Központi Bankok Európai Rendszere (KBER) és az Európai Központi Bank (EKB) alapokmányában határozták meg. Az alapokmány a Szerződéshez csatolt egyik jegyzőkönyv.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés általában inkább a KBER-re hivatkozik, mint az eurorendszerre, mivel a Szerződés előkészítésekor arra a feltevésre alapoztak, hogy a jövőben minden uniós tagállam bevezeti az eurót. Az eurorendszert az EKB, valamint azon tagállamok nemzeti központi bankjai (NKB-k) alkotják, amelyek pénzneme az euro, míg a KBER az EKB-t és az összes uniós tagállam nemzeti központi bankját foglalja magában (a Szerződés 282. cikk (1) bekezdése értelmében). Amíg vannak olyan tagállamok, amelyek pénzneme nem az euro, különbséget kell tenni az eurorendszer és a KBER között.

Célok

Az eurorendszer elsődleges célját a Szerződés 127. cikkének (1) bekezdése határozza meg:

„A Központi Bankok Európai Rendszerének […] elsődleges célja az árstabilitás fenntartása.”

A szöveg a következőképpen folytatódik: „Az árstabilitási cél veszélyeztetése nélkül a KBER támogatja az Unión belüli általános gazdaságpolitikát azzal a céllal, hogy hozzájáruljon az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikkében megállapított uniós célkitűzések megvalósításához.”

Az Európai Unió célja (az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikkének értelmében) többek között Európa fenntartható fejlődése, amely kiegyensúlyozott gazdasági növekedésen, árstabilitáson és magas versenyképességű, teljes foglalkoztatottságot és társadalmi haladást célul kitűző szociális piacgazdaságon alapul. Az árstabilitás következésképpen nem csak az EKB monetáris politikájának elsődleges célja, hanem az Európai Unió egészének célja is. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az Európai Unióról szóló szerződés így világos rangsort állít fel az eurorendszer céljai között, és egyértelművé teszi, hogy a monetáris politika legeredményesebben az árstabilitás biztosításán keresztül járulhat hozzá a kedvező gazdasági környezet kialakításához és a magas szintű foglalkoztatottság eléréséhez.

Alapvető feladatok

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 127. cikkének (2) bekezdése értelmében az eurorendszer alapvető feladatai a következők:

Ezenkívül az Európai Unió működéséről szóló szerződés 127. cikkének (6) bekezdése, valamint a 1024/2013/EU tanácsi rendelet (SSM-rendelet) értelmében az EKB felelős a részt vevő tagállamokban székhellyel rendelkező hitelintézetek prudenciális felügyeletéhez kapcsolódó külön feladatokért. Ezeket az EKB-t és az illetékes nemzeti hatóságokat magában foglaló egységes felügyeleti mechanizmus keretében hajtja végre. A bankfelügyelet weboldala

További feladatok

  • Bankjegyek: az euroövezeten belül kizárólag az EKB jogosult bankjegykibocsátás engedélyezésére.
  • Statisztika: a nemzeti központi bankokkal együttműködve az EKB gyűjti össze a KBER feladatainak elvégzéséhez szükséges statisztikai információkat a nemzeti hatóságoktól vagy közvetlenül maguktól a gazdasági szereplőktől.
  • Pénzügyi stabilitás és felügyelet: az eurorendszer hozzájárul ahhoz, hogy az illetékes hatóságok zökkenőmentesen végrehajthassák a hitelintézetek prudenciális felügyeletéhez és a pénzügyi rendszer stabilitásához kapcsolódó tevékenységüket.
  • Nemzetközi és európai szintű együttműködés: az EKB munkakapcsolatban áll az eurorendszer feladataiban érdekelt európai uniós és nemzetközi intézményekkel, testületekkel és fórumokkal.