Menu

Ülesanded

Euroopa Keskpankade Süsteemi ja eurosüsteemi ülesanded on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingus ehk aluslepingus. Need on üksikasjalikult välja toodud Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirjas. Põhikiri on aluslepingule lisatud protokollina.

Aluslepingu tekstis viidatakse üldjuhul pigem EKPSile kui eurosüsteemile, kuna lepingu koostamisel eeldati, et kõik ELi liikmesriigid võtavad varem või hiljem kasutusele euro. Kui eurosüsteemi moodustavad EKP ja euro kasutusele võtnud ELi liikmesriikide keskpangad, siis EKPSi kuuluvad nii EKP kui ka kõigi ELi liikmesriikide keskpangad (aluslepingu artikli 282 lõige 1). Eurosüsteem ja EKPS eksisteerivad samaaegselt seni, kuni on ELi liikmesriike, kes ei ole kasutusele võtnud eurot.

Eesmärgid

Eurosüsteemi esmane eesmärk on määratletud aluslepingu artikli 127 lõikes 1.

„Euroopa Keskpankade Süsteemi [...] esmane eesmärk on säilitada hindade stabiilsus.”

Peale selle, „ilma et see piiraks eesmärki säilitada hindade stabiilsus, toetab EKPS liidu üldist majanduspoliitikat, selleks et kaasa aidata liidu eesmärkide saavutamisele, nagu need on esitatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 3”.

Euroopa Liidul on palju eesmärke (vt Euroopa Liidu lepingu artikkel 3). Muu hulgas taotleb liit Euroopa säästvat arengut, mis põhineb tasakaalustatud majanduskasvul, hindade stabiilsusel ja kõrge konkurentsivõimega sotsiaalsel turumajandusel, mille eesmärk on saavutada täielik tööhõive ja sotsiaalne progress. Seega ei ole hinnastabiilsus mitte üksnes EKP rahapoliitika esmane eesmärk, vaid see kuulub ka Euroopa Liidu kui terviku oluliste ülesannete hulka. Euroopa Liidu toimimise lepinguga ja Euroopa Liidu lepinguga väljendatakse kindlalt eurosüsteemi eesmärkide tähtsuse järjekorda, rõhutades, et hinnastabiilsus on rahapoliitika olulisim panus soodsa majanduskeskkonna ja tööhõive kõrge taseme saavutamisel.

Põhiülesanded

Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 127 lõikele 2 on eurosüsteemi põhiülesanded järgmised:

Lisaks on EKP Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 127 lõike 6 ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1024/2013 (ühtse järelevalvemehhanismi määrus) alusel vastutav eriülesannete eest, mis käsitlevad osalevates liikmesriikides asutatud krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet. Ta täidab neid ülesandeid ühtse järelevalvemehhanismi raames, mis hõlmab EKPd ja riiklikke pädevaid asutusi. Pangandusjärelevalve veebileht

Muud ülesanded

  • Pangatähed: EKP-l on ainuõigus anda luba pangatähtede emissiooniks euroalal.
  • Statistika: riikide keskpankade abiga kogub EKP riikide pädevatelt asutustelt või otse majandusagentidelt statistilist teavet, mida on vaja EKPSi ülesannete täitmiseks.
  • Finantsstabiilsus ja järelevalve: eurosüsteem aitab kaasa krediidiasutuste usaldatavusnormatiivide täitmise järelevalve ning rahandussüsteemi stabiilsusega seotud pädevate asutuste poliitika tõrgeteta teostamisele.
  • Koostöö rahvusvahelisel ja Euroopa tasandil: eurosüsteemile antud ülesannete täitmiseks on EKP-l töösuhted asjaomaste institutsioonide, organite ja foorumitega nii Euroopa Liidus kui ka üleilmsel tasandil.