Menu

Задачи

Задачите на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) и на Евросистемата са определени в Договора за функционирането на Европейския съюз. Те са посочени в Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка. Уставът представлява протокол, приложен към Договора.

В Договора за функционирането на Европейския съюз се използва по-скоро терминът ЕСЦБ, отколкото Евросистема, тъй като той е изготвен с презумпцията, че всички държави-членки на ЕС ще приемат в някакъв момент еврото. Евросистемата се състои от ЕЦБ и националните централни банки (НЦБ) на държавите-членки на ЕС, чиято парична единица е еврото, а ЕЦБ и НЦБ на всички държави-членки на ЕС съставляват ЕСЦБ (член 282, параграф 1 от Договора). Докато има държави-членки на ЕС, чиято парична единица не е еврото, е необходимо да се разграничава Евросистемата от ЕСЦБ.

Цели

Основната цел на Евросистемата е определена в член 127, параграф 1 от Договора:

„Основната цел на Европейската система на централните банки [...] е да поддържа ценова стабилност“.

По-нататък е посочено: „Без да се накърнява тази цел, ЕСЦБ подкрепя основните икономически политики на Съюза с цел да допринесе за постигането на неговите цели, както са посочени в член 3 от Договора за Европейския съюз.“

Европейският съюз има редица цели (член 3 от Договора за Европейския съюз), сред които устойчивото развитие на Европа, основаващо се на балансиран икономически растеж и ценова стабилност, силно конкурентна социална пазарна икономика, която има за цел пълна заетост и социален прогрес. Ето защо ценовата стабилност е основна цел не само на паричната политика на ЕЦБ, но и на Европейския съюз като цяло. В този смисъл Договорът за функционирането на Европейския съюз и Договорът за Европейския съюз определят ясна йерархия на целите на Евросистемата, като посочват ясно, че ценовата стабилност е най-важният възможен принос на паричната политика за постигането на благоприятна икономическа среда и високо равнище на заетост.

Основни задачи

Съгласно член 127, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз основните задачи, осъществявани чрез Евросистемата, са:

В допълнение, въз основа на член 127, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз и на Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета (Регламента за ЕНМ) ЕЦБ отговаря за специфични задачи във връзка с пруденциалния надзор над кредитните институции, установени в участващи държави членки. Тя изпълнява тези задачи в рамките на единен надзорен механизъм, който се състои от ЕЦБ и националните компетентни органи. Уебсайт за банковия надзор

Други задачи

  • Банкноти: ЕЦБ има изключителното право да разрешава емитирането на банкноти в еврозоната.
  • Статистика: ЕЦБ в сътрудничество с НЦБ събира статистическа информация, необходима за изпълнение на задачите на ЕСЦБ, или от националните органи, или пряко от стопанските субекти.
  • Финансова стабилност и надзор: Евросистемата допринася за гладкото осъществяване на провежданите от компетентните органи политики, свързани с надзора за благоразумие на кредитните институции и стабилността на финансовата система.
  • Международно и европейско сътрудничество: ЕЦБ поддържа работни отношения със съответните институции, органи и форуми както в ЕС, така и в световен мащаб във връзка със задачите, възложени на Евросистемата.