Menu

Činnost

Úkoly Evropského systému centrálních bank (ESCB) a Eurosystému stanoví Smlouva o fungování Evropské unie. Dále rozvedeny jsou ve Statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky. Statut je protokolem přiloženým ke Smlouvě.

Spíše než Eurosystém uvádí Smlouva o fungování Evropské unie obecně ESCB, neboť vznikla za předpokladu, že euro přijmou nakonec všechny členské státy EU. Eurosystém sestává z ECB a národních centrálních bank (NCB) členských států EU, jejichž měnou je euro, zatímco ESCB tvoří ECB a národní centrální banky všech členských zemí EU (čl. 282 odst. 1 Smlouvy). Dokud nepřijaly euro všechny členské státy EU, bude nezbytné rozlišovat mezi Eurosystémem a ESCB.

Cíle

Hlavní cíl Eurosystému je definován v čl. 127 odst. 1 Smlouvy:

„Prvořadým cílem Evropského systému centrálních bank […] je udržovat cenovou stabilitu.“

Dále se v ní uvádí: „Aniž je dotčen cíl cenové stability, podporuje ESCB obecné hospodářské politiky v Unii se záměrem přispět k dosažení cílů Unie, jak jsou vymezeny v článku 3 Smlouvy o Evropské unii."

Evropská unie má cílů více (článek 3 Smlouvy o Evropské unii), např. trvale udržitelný rozvoj Evropy založený na vyváženém hospodářském růstu a cenové stabilitě a vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství, a zaměřeny jsou na plnou zaměstnanost a sociální pokrok. Cenová stabilita tudíž není jen prvořadým cílem měnové politiky ECB, nýbrž také jedním z cílů Evropské unie jako celku. Ve Smlouvě o fungování Evropské unie a Smlouvě o Evropské unii je dána jasná hierarchie cílů Eurosystému, a je tedy zřejmé, že cenová stabilita je nejdůležitějším příspěvkem, který může měnová politika dát k dosažení příznivého hospodářského prostředí a vysoké míry zaměstnanosti.

Základní úkoly

Základními úkoly, které plní Eurosystém, jsou podle čl. 127 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie následující:

Kromě toho na základě čl. 127 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unienařízení Rady (EU) č. 1024/2013 (dále jen „nařízení o SSM“) jsou ECB svěřeny zvláštní úkoly týkající se obezřetnostního dohledu nad úvěrovými institucemi usazenými v zúčastněných členských státech. Tyto úkoly vykonává v rámci jednotného mechanismu dohledu, který sestává z ECB a vnitrostátních příslušných orgánů. Internetové stránky bankovního dohledu

Další úkoly

  • Bankovky: Výlučné právo povolovat vydávání bankovek v eurozóně přísluší ECB.
  • Statistika: ECB ve spolupráci s národními centrálními bankami shromažďuje od vnitrostátních orgánů nebo přímo od hospodářských subjektů statistické informace, které potřebuje k plnění úkolů ESCB.
  • Finanční stabilita a dohled: Eurosystém přispívá k hladkému provádění politik uplatňovaných příslušnými orgány v souvislosti s obezřetnostním dohledem nad úvěrovými institucemi a stabilitou finančního systému.
  • Mezinárodníevropská spolupráce: V rámci plnění úkolů, které byly svěřeny Eurosystému, udržuje ECB pracovní vztahy s příslušnými orgány, institucemi a fóry v rámci EU i na celosvětové úrovni.